[Scummvm-cvs-logs] CVS: scummvm/scumm scumm.h,1.671,1.672

Max Horn fingolfin at users.sourceforge.net
Sun Jan 22 12:11:09 CET 2006


Update of /cvsroot/scummvm/scummvm/scumm
In directory sc8-pr-cvs1.sourceforge.net:/tmp/cvs-serv6955

Modified Files:
	scumm.h 
Log Message:
Sort GIDs alphabetically

Index: scumm.h
===================================================================
RCS file: /cvsroot/scummvm/scummvm/scumm/scumm.h,v
retrieving revision 1.671
retrieving revision 1.672
diff -u -d -r1.671 -r1.672
--- scumm.h	21 Jan 2006 13:01:19 -0000	1.671
+++ scumm.h	22 Jan 2006 20:10:13 -0000	1.672
@@ -189,23 +189,24 @@
 };
 
 enum ScummGameId {
-	GID_TENTACLE,
-	GID_MONKEY2,
-	GID_INDY4,
-	GID_MONKEY,
-	GID_SAMNMAX,
-	GID_MONKEY_EGA,
-	GID_PASS,
-	GID_LOOM256,
-	GID_ZAK256,
+	GID_CMI,
+	GID_DIG,
+	GID_FT,
 	GID_INDY3,
+	GID_INDY4,
 	GID_LOOM,
-	GID_FT,
-	GID_DIG,
-	GID_MONKEY_VGA,
-	GID_CMI,
+	GID_LOOM256,
 	GID_MANIAC,
+	GID_MONKEY_EGA,
+	GID_MONKEY_VGA,
+	GID_MONKEY,
+	GID_MONKEY2,
+	GID_PASS,
+	GID_SAMNMAX,
+	GID_TENTACLE,
 	GID_ZAK,
+	GID_ZAK256,
+
 	GID_HEGAME,      // Generic name for all HE games with default behaviour
 	GID_PUTTDEMO,
 	GID_FBEAR,

More information about the Scummvm-git-logs mailing list