[Scummvm-cvs-logs] SF.net SVN: scummvm: [32468] scummvm/trunk/engines/kyra/script_tim.cpp

lordhoto at users.sourceforge.net lordhoto at users.sourceforge.net
Sun Jun 1 17:15:12 CEST 2008


Revision: 32468
          http://scummvm.svn.sourceforge.net/scummvm/?rev=32468&view=rev
Author:   lordhoto
Date:     2008-06-01 08:15:12 -0700 (Sun, 01 Jun 2008)

Log Message:
-----------
Some paranoia checks in TIMInterpreter::refreshTimersAfterPause.

Modified Paths:
--------------
    scummvm/trunk/engines/kyra/script_tim.cpp

Modified: scummvm/trunk/engines/kyra/script_tim.cpp
===================================================================
--- scummvm/trunk/engines/kyra/script_tim.cpp	2008-06-01 15:11:08 UTC (rev 32467)
+++ scummvm/trunk/engines/kyra/script_tim.cpp	2008-06-01 15:15:12 UTC (rev 32468)
@@ -186,8 +186,10 @@
 
 void TIMInterpreter::refreshTimersAfterPause(uint32 elapsedTime) {
 	for (int i = 0; i < 10; i++) {
-		_currentTim->func[i].lastTime += elapsedTime;
-		_currentTim->func[i].nextTime += elapsedTime;
+		if (_currentTim->func[i].lastTime)
+			_currentTim->func[i].lastTime += elapsedTime;
+		if (_currentTim->func[i].nextTime)
+			_currentTim->func[i].nextTime += elapsedTime;
 	}
 }
 


This was sent by the SourceForge.net collaborative development platform, the world's largest Open Source development site.
More information about the Scummvm-git-logs mailing list