[Scummvm-cvs-logs] SF.net SVN: scummvm: [31124] scummvm/trunk/tools/create_kyradat

athrxx at users.sourceforge.net athrxx at users.sourceforge.net
Sat Mar 15 01:17:51 CET 2008


Revision: 31124
     http://scummvm.svn.sourceforge.net/scummvm/?rev=31124&view=rev
Author:  athrxx
Date:   2008-03-14 17:17:51 -0700 (Fri, 14 Mar 2008)

Log Message:
-----------
update for kyra.dat tool

Modified Paths:
--------------
  scummvm/trunk/tools/create_kyradat/create_kyradat.cpp
  scummvm/trunk/tools/create_kyradat/create_kyradat.h
  scummvm/trunk/tools/create_kyradat/hof_cd.h
  scummvm/trunk/tools/create_kyradat/hof_floppy.h
  scummvm/trunk/tools/create_kyradat/hof_towns.h
  scummvm/trunk/tools/create_kyradat/misc.h

Modified: scummvm/trunk/tools/create_kyradat/create_kyradat.cpp
===================================================================
--- scummvm/trunk/tools/create_kyradat/create_kyradat.cpp	2008-03-15 00:16:52 UTC (rev 31123)
+++ scummvm/trunk/tools/create_kyradat/create_kyradat.cpp	2008-03-15 00:17:51 UTC (rev 31124)
@@ -31,7 +31,7 @@
 #include "md5.h"
 
 enum {
-	kKyraDatVersion = 21,
+	kKyraDatVersion = 22,
 	kIndexSize = 12
 };
 
@@ -218,6 +218,7 @@
 	{ k2IngameCDA, kTypeRawData, "I_TRACKS.CDA" },
 	{ k2IngameTalkObjIndex, kTypeRawData, "I_TALKOBJECTS.MAP" },
 	{ k2IngameTimJpStrings, kTypeStringList, "I_TIMJPSTR.TXT" },
+	{ k2IngameItemAnimTable, kTypeRawData, "I_INVANIM.SHP" },	
 	
 	{ -1, 0, 0 }
 };

Modified: scummvm/trunk/tools/create_kyradat/create_kyradat.h
===================================================================
--- scummvm/trunk/tools/create_kyradat/create_kyradat.h	2008-03-15 00:16:52 UTC (rev 31123)
+++ scummvm/trunk/tools/create_kyradat/create_kyradat.h	2008-03-15 00:17:51 UTC (rev 31124)
@@ -161,6 +161,7 @@
 	k2IngameCDA,
 	k2IngameTalkObjIndex,
 	k2IngameTimJpStrings,
+	k2IngameItemAnimTable,
 
 	kMaxResIDs
 };

Modified: scummvm/trunk/tools/create_kyradat/hof_cd.h
===================================================================
--- scummvm/trunk/tools/create_kyradat/hof_cd.h	2008-03-15 00:16:52 UTC (rev 31123)
+++ scummvm/trunk/tools/create_kyradat/hof_cd.h	2008-03-15 00:17:51 UTC (rev 31124)
@@ -28,6 +28,7 @@
 	{ k2IngameSfxIndex, 0x000294F0, 0x00029848 },
 	{ k2IngameTracks, 0x0002F2FE, 0x0002F37E },
 	{ k2IngameTalkObjIndex, 0x0002BAC2, 0x0002BB46 },
+	{ k2IngameItemAnimTable, 0x0002FE68, 0x000301B0 },
 	{ -1, 0, 0 }
 };
 

Modified: scummvm/trunk/tools/create_kyradat/hof_floppy.h
===================================================================
--- scummvm/trunk/tools/create_kyradat/hof_floppy.h	2008-03-15 00:16:52 UTC (rev 31123)
+++ scummvm/trunk/tools/create_kyradat/hof_floppy.h	2008-03-15 00:17:51 UTC (rev 31124)
@@ -25,7 +25,6 @@
 	{ k2SeqplayIntroTracks, 0x0002389C, 0x000238AC },
 	{ k2SeqplayFinaleTracks, 0x000238B9, 0x000238CB },
 	{ k2SeqplaySeqData, 0x0002231E, 0x00022A12 },
-
 	{ -1, 0, 0 }
 };
 
@@ -35,6 +34,7 @@
 	{ k2IngameSfxIndex, 0x0002A710, 0x0002AA68 },
 	{ k2IngameTracks, 0x0003B2F2, 0x0003B370 },
 	{ k2IngameTalkObjIndex, 0x00033EB2, 0x00033F2A },
+	{ k2IngameItemAnimTable, 0x0003B94A, 0x0003BC92 },
 	{ -1, 0, 0 }
 };
 
@@ -44,6 +44,7 @@
 	{ k2IngameSfxIndex, 0x000288B0, 0x00028C08 },
 	{ k2IngameTracks, 0x0003B2F2, 0x0003B370 },
 	{ k2IngameTalkObjIndex, 0x0003328E, 0x00033306 },
+	{ k2IngameItemAnimTable, 0x0003AFF6, 0x0003B33E },
 	{ -1, 0, 0 }
 };
 
@@ -53,6 +54,7 @@
 	{ k2IngameSfxIndex, 0x000288E0, 0x00028C38 },
 	{ k2IngameTracks, 0x0003AA8C, 0x0003AB0A },
 	{ k2IngameTalkObjIndex, 0x000332BE, 0x00033336 },
+	{ k2IngameItemAnimTable, 0x0003B00A, 0x0003B352 },
 	{ -1, 0, 0 }
 };
 

Modified: scummvm/trunk/tools/create_kyradat/hof_towns.h
===================================================================
--- scummvm/trunk/tools/create_kyradat/hof_towns.h	2008-03-15 00:16:52 UTC (rev 31123)
+++ scummvm/trunk/tools/create_kyradat/hof_towns.h	2008-03-15 00:17:51 UTC (rev 31124)
@@ -20,6 +20,7 @@
 	{ k2IngameCDA, 0x0001808C, 0x000181BC },
 	{ k2IngameTalkObjIndex, 0x000199B6, 0x00019A30 },
 	{ k2IngameTimJpStrings, 0x0000677C, 0x000067A9 },
+	{ k2IngameItemAnimTable, 0x00012F28, 0x00013270 },
 	{ -1, 0, 0 }
 };
 

Modified: scummvm/trunk/tools/create_kyradat/misc.h
===================================================================
--- scummvm/trunk/tools/create_kyradat/misc.h	2008-03-15 00:16:52 UTC (rev 31123)
+++ scummvm/trunk/tools/create_kyradat/misc.h	2008-03-15 00:17:51 UTC (rev 31124)
@@ -383,6 +383,7 @@
 	k2IngameSfxIndex,
 	k2IngameTracks,
 	k2IngameTalkObjIndex,
+	k2IngameItemAnimTable,
 	-1
 };
 
@@ -410,6 +411,7 @@
 	k2IngameSfxIndex,
 	k2IngameTracks,
 	k2IngameTalkObjIndex,
+	k2IngameItemAnimTable,
 	-1
 };
 
@@ -435,6 +437,7 @@
 	k2IngameCDA,
 	k2IngameTalkObjIndex,
 	k2IngameTimJpStrings,
+	k2IngameItemAnimTable,
 	-1
 };
 


This was sent by the SourceForge.net collaborative development platform, the world's largest Open Source development site.




More information about the Scummvm-git-logs mailing list