[Scummvm-cvs-logs] SF.net SVN: scummvm:[39839] scummvm/trunk/engines/kyra/lol.cpp

lordhoto at users.sourceforge.net lordhoto at users.sourceforge.net
Sat Apr 4 15:19:33 CEST 2009


Revision: 39839
     http://scummvm.svn.sourceforge.net/scummvm/?rev=39839&view=rev
Author:  lordhoto
Date:   2009-04-04 13:19:33 +0000 (Sat, 04 Apr 2009)

Log Message:
-----------
Formatting.

Modified Paths:
--------------
  scummvm/trunk/engines/kyra/lol.cpp

Modified: scummvm/trunk/engines/kyra/lol.cpp
===================================================================
--- scummvm/trunk/engines/kyra/lol.cpp	2009-04-04 13:15:41 UTC (rev 39838)
+++ scummvm/trunk/engines/kyra/lol.cpp	2009-04-04 13:19:33 UTC (rev 39839)
@@ -2124,7 +2124,7 @@
 }
 
 void LoLEngine::loadMapLegendData(int level) {
-	uint16 *legendData= (uint16*) _tempBuffer5120;
+	uint16 *legendData = (uint16 *)_tempBuffer5120;
 	for (int i = 0; i < 32; i++) {
 		legendData[i * 6] = 0xffff;
 		legendData[i * 6 + 5] = 0xffff;
@@ -2227,7 +2227,7 @@
 		sx = mapGetStartPosX();
 		sy = mapGetStartPosY();
 
-		uint16 *legendData = (uint16*)_tempBuffer5120;
+		uint16 *legendData = (uint16 *)_tempBuffer5120;
 
 		for (int ii = 0; ii < 32; ii++) {
 			uint16 *l = &legendData[ii * 6];


This was sent by the SourceForge.net collaborative development platform, the world's largest Open Source development site.
More information about the Scummvm-git-logs mailing list