[Scummvm-cvs-logs] scummvm master -> 5fc715acca222b92c7084732b1375781a8539774

criezy criezy at scummvm.org
Mon Feb 22 22:19:14 CET 2016


This automated email contains information about 3 new commits which have been
pushed to the 'scummvm' repo located at https://github.com/scummvm/scummvm .

Summary:
1838a55c15 I18N: Add Basque additional string translation
31f06184c6 I18N: Update Russian and Belarusian translations (patch #1635)
5fc715acca I18N: Regenerate translations data file


Commit: 1838a55c15a7609b023c60e0d7fb41c6d0863da2
  https://github.com/scummvm/scummvm/commit/1838a55c15a7609b023c60e0d7fb41c6d0863da2
Author: Mikel Iturbe Urretxa (mikel at hamahiru.org)
Date: 2016-02-22T21:02:40Z

Commit Message:
I18N: Add Basque additional string translation

Changed paths:
  po/eu.podiff --git a/po/eu.po b/po/eu.po
index 6816246..a8dfe66 100644
--- a/po/eu.po
+++ b/po/eu.po
@@ -2685,18 +2685,16 @@ msgstr ""
 "\n"
 
 #: engines/parallaction/saveload.cpp:197
-#, fuzzy
 msgid "Load file"
-msgstr "Jokoa kargatu:"
+msgstr "Kargatu fitxategia:"
 
 #: engines/parallaction/saveload.cpp:204
 msgid "Loading game..."
 msgstr "Jokoa kargatzen..."
 
 #: engines/parallaction/saveload.cpp:212
-#, fuzzy
 msgid "Save file"
-msgstr "Partida gordeak huts egin du!"
+msgstr "Gorde fitxategia"
 
 #: engines/parallaction/saveload.cpp:219
 msgid "Saving game..."
@@ -3547,58 +3545,61 @@ msgstr ""
 "bertatik irakurtzeko. Musika desgaituta egongo da."
 
 #: engines/sherlock/detection.cpp:71
-#, fuzzy
 msgid "Use original savegame dialog"
-msgstr "Erabili jatorrizko gorde/kargatu pantailak"
+msgstr "Erabili jatorrizko jokoa gordetzeko elkarrizketak"
 
 #: engines/sherlock/detection.cpp:72
 msgid ""
 "Files button in-game shows original savegame dialog rather than the ScummVM "
 "menu"
 msgstr ""
+"Jokoko Fitxategiak botoiak jatorrizko jokoa gordetzeko elkarrizketak erakusten "
+"ditu, ScummVM-ren elkarrizketak erakutsi beharrean"
 
 #: engines/sherlock/detection.cpp:81
 msgid "Pixellated scene transitions"
-msgstr ""
+msgstr "Eszena trantsizio pixelatuak"
 
 #: engines/sherlock/detection.cpp:82
 msgid "When changing scenes, a randomized pixel transition is done"
-msgstr ""
+msgstr "Eszenak aldatzean, ausazko pixel trantsizioa egiten da"
 
 #: engines/sherlock/detection.cpp:91
 msgid "Don't show hotspots when moving mouse"
-msgstr ""
+msgstr "Ez erakutsi puntu interesgarriak sagua mugitzean"
 
 #: engines/sherlock/detection.cpp:92
 msgid ""
 "Only show hotspot names after you actually click on a hotspot or action "
 "button"
 msgstr ""
+"Erakutsi puntu interesgarrien izenak haien gainean edota ekintza botoiaren "
+"gainean klik egin eta gero bakarrik "
 
 #: engines/sherlock/detection.cpp:101
-#, fuzzy
 msgid "Show character portraits"
-msgstr "Pertsonaia aldatu"
+msgstr "Erakutsi pertsonaien erretratuak"
 
 #: engines/sherlock/detection.cpp:102
 msgid "Show portraits for the characters when conversing"
-msgstr ""
+msgstr "Erakutsi pertsonaien erretratuak elkarrizketetan"
 
 #: engines/sherlock/detection.cpp:111
 msgid "Slide dialogs into view"
-msgstr ""
+msgstr "Irristatu elkarrizketak"
 
 #: engines/sherlock/detection.cpp:112
 msgid "Slide UI dialogs into view, rather than simply showing them immediately"
-msgstr ""
+msgstr "Irristatu UI elkarrizketak pantailara, osorik bat-batean erakutsi "
+"beharrean"
 
 #: engines/sherlock/detection.cpp:121
 msgid "Transparent windows"
-msgstr ""
+msgstr "Leiho gardenak"
 
 #: engines/sherlock/detection.cpp:122
 msgid "Show windows with a partially transparent background"
-msgstr ""
+msgstr "Erakutsi leihoak partzialki gardena den fondoarekin"
 
 #: engines/sky/compact.cpp:130
 msgid ""


Commit: 31f06184c660bb9e38d8675a1cd4ec337a9faf7c
  https://github.com/scummvm/scummvm/commit/31f06184c660bb9e38d8675a1cd4ec337a9faf7c
Author: Thierry Crozat (criezy at scummvm.org)
Date: 2016-02-22T21:13:36Z

Commit Message:
I18N: Update Russian and Belarusian translations (patch #1635)

Changed paths:
  po/be_BY.po
  po/ru_RU.podiff --git a/po/be_BY.po b/po/be_BY.po
index 19dff1e..5b80dc1 100644
--- a/po/be_BY.po
+++ b/po/be_BY.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.8.0git\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.sf.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2016-02-20 21:22+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-02-02 23:16+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-02-21 23:32+0300\n"
 "Last-Translator: Ivan Lukyanov <greencis at mail.ru>\n"
 "Language-Team: Ivan Lukyanov <greencis at mail.ru>\n"
 "Language: Belarusian\n"
@@ -17,7 +17,7 @@ msgstr ""
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
 "%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
-"X-Generator: Poedit 1.8.6\n"
+"X-Generator: Poedit 1.8.7\n"
 
 #: gui/about.cpp:94
 #, c-format
@@ -38,7 +38,7 @@ msgstr "
 
 #: gui/browser.cpp:68
 msgid "Show files marked with the hidden attribute"
-msgstr "¿ÐÚÐ×ÒÐæì äÐÙÛë × ÐâàëÑãâÐÜ \"áåÐÒÐæì\""
+msgstr "¿ÐÚÐ×ÒÐæì äÐÙÛë × ÐâàëÑãâÐÜ \"áåÐÒÐÝë\""
 
 #: gui/browser.cpp:72
 msgid "Go up"
@@ -191,11 +191,11 @@ msgstr "
 
 #: gui/fluidsynth-dialog.cpp:145
 msgid "Fourth-order"
-msgstr "ÇÐæÒñàâÐÓÐ ßÐàÐÔÚÐ"
+msgstr "ÇÐæÒñàâÐÓÐ ßÐàÐÔÚã"
 
 #: gui/fluidsynth-dialog.cpp:146
 msgid "Seventh-order"
-msgstr "ÁñÜÐÓÐ ßÐàÐÔÚÐ"
+msgstr "ÁñÜÐÓÐ ßÐàÐÔÚã"
 
 #: gui/fluidsynth-dialog.cpp:150
 msgid "Reset"
@@ -2316,7 +2316,7 @@ msgstr "
 #: engines/neverhood/detection.cpp:160 engines/sci/detection.cpp:404
 #: engines/toltecs/detection.cpp:200 engines/zvision/detection_tables.h:51
 msgid "Use original save/load screens"
-msgstr "²ëÚÐàëáâÞþÒÐæì ÐàëÓöÝÐÛìÝëï íÚàÐÝë ×Ðßöáã/çëâÐÝÝö ÓãÛìÝö"
+msgstr "²ëÚÐàëáâÞþÒÐæì ÐàëÓöÝÐÛìÝëï íÚàÐÝë ×Ðßöáã/çëâÐÝÝï ÓãÛìÝö"
 
 #: engines/agi/detection.cpp:148 engines/cine/detection.cpp:71
 #: engines/drascula/detection.cpp:303 engines/dreamweb/detection.cpp:48
@@ -2324,7 +2324,7 @@ msgstr "
 #: engines/toltecs/detection.cpp:201
 msgid "Use the original save/load screens, instead of the ScummVM ones"
 msgstr ""
-"²ëÚÐàëáâÞþÒÐæì ÐàëÓöÝÐÛìÝëï íÚàÐÝë ×Ðßöáã ö ×ÐåÐÒÐÝÝï ÓãÛìÝö ×ÐÜÕáâ "
+"²ëÚÐàëáâÞþÒÐæì ÐàëÓöÝÐÛìÝëï íÚàÐÝë çëâÐÝÝï ö ×ÐåÐÒÐÝÝï ÓãÛìÝö ×ÐÜÕáâ "
 "×àÞÑÛÕÝëå ã ScummVM"
 
 #: engines/agi/detection.cpp:157
@@ -2690,18 +2690,16 @@ msgstr ""
 "\n"
 
 #: engines/parallaction/saveload.cpp:197
-#, fuzzy
 msgid "Load file"
-msgstr "·ÐÓàã×öæì ÓãÛìÝî:"
+msgstr "·ÐÓàã×öæì äÐÙÛ"
 
 #: engines/parallaction/saveload.cpp:204
 msgid "Loading game..."
 msgstr "·ÐÓàãÖÐî ÓãÛìÝî..."
 
 #: engines/parallaction/saveload.cpp:212
-#, fuzzy
 msgid "Save file"
-msgstr "½Õ ãÔÐÛÞáì áÞåàÐÝØâì ØÓàã!"
+msgstr "·ÐåÐÒÐæì äÐÙÛ"
 
 #: engines/parallaction/saveload.cpp:219
 msgid "Saving game..."
@@ -2745,7 +2743,7 @@ msgstr "
 
 #: engines/pegasus/pegasus.cpp:2507
 msgid "Up/Zoom In/Move Forward/Open Doors"
-msgstr "ÃÒÕàå/¼ÐèâÐÑ+/½ÐßÕàÐÔ/°ÔçëÝöæì Ô×ÒÕàë"
+msgstr "ÃÒÕàå/¿ÐÒïÛ. ÜÐèâÐÑ/½ÐßÕàÐÔ/°ÔçëÝöæì Ô×ÒÕàë"
 
 #: engines/pegasus/pegasus.cpp:2508
 msgid "Down/Zoom Out"
@@ -3028,7 +3026,7 @@ msgstr "
 
 #: engines/scumm/help.cpp:89
 msgid "Text speed slower / faster"
-msgstr "ÅãâÚÐáæì âíÚáâã åãâçíÙ / ßÐÒÞÛìÝÕÙ"
+msgstr "ÅãâÚÐáæì âíÚáâã ßÐÒÞÛìÝÕÙ / åãâçíÙ"
 
 #: engines/scumm/help.cpp:90
 msgid "Simulate left mouse button"
@@ -3555,58 +3553,60 @@ msgstr ""
 "ÔÐÔ×ÕÝëï ßàÐ öÝáâàãÜÕÝâë. ¼ã×ëÚÐ ÑãÔ×Õ ÒëÚÛîçÐÝÐ."
 
 #: engines/sherlock/detection.cpp:71
-#, fuzzy
 msgid "Use original savegame dialog"
-msgstr "²ëÚÐàëáâÞþÒÐæì ÐàëÓöÝÐÛìÝëï íÚàÐÝë ×Ðßöáã/çëâÐÝÝö ÓãÛìÝö"
+msgstr "²ëÚÐàëáâÞþÒÐæì ÐàëÓöÝÐÛìÝëï íÚàÐÝë ×Ðßöáã/çëâÐÝÝï ÓãÛìÝö"
 
 #: engines/sherlock/detection.cpp:72
 msgid ""
 "Files button in-game shows original savegame dialog rather than the ScummVM "
 "menu"
 msgstr ""
+"ºÝÞßÚÐ \"ÄÐÙÛë\" þ ÓãÛìÝö ßÐÚÐ×ÒÐÕ ÐàëÓöÝÐÛìÝë ÔëïÛÞÓ ×ÐåÐÒÐÝÝï, Ð ÝÕ ÜÕÝî "
+"ScummVM"
 
 #: engines/sherlock/detection.cpp:81
 msgid "Pixellated scene transitions"
-msgstr ""
+msgstr "¿ÕàÐåÞÔë ßÐÜöÖ áæíÝÐÜö × ßöÚáÕÛö×ÐæëïÙ"
 
 #: engines/sherlock/detection.cpp:82
 msgid "When changing scenes, a randomized pixel transition is done"
-msgstr ""
+msgstr "¿àë ×ÜÕÝÕ áæíÝ ÐÔÑëÒÐÕææÐ ßÕàÐåÞÔ × àÐÝÔÐÜö×ÐÒÐÝëÜö ßöÚáÕÛïÜö"
 
 #: engines/sherlock/detection.cpp:91
 msgid "Don't show hotspots when moving mouse"
-msgstr ""
+msgstr "½Õ ßÐÚÐ×ÒÐæì åÞâáßÞâë ßàë ÝÐÒïÔ×ÕÝÝö Üëèèã"
 
 #: engines/sherlock/detection.cpp:92
 msgid ""
 "Only show hotspot names after you actually click on a hotspot or action "
 "button"
 msgstr ""
+"¿ÐÚÐ×ÒÐæì ÝÐ×Òë åÞâáßÞâÐþ âÞÛìÚö ßÐáÛï ÚÛöÚã ßÐ öå ÐÑÞ ßÐáÛï ÝÐæöáÚã ÝÐ "
+"ÚÝÞßÚã Ô×ÕïÝÝï"
 
 #: engines/sherlock/detection.cpp:101
-#, fuzzy
 msgid "Show character portraits"
-msgstr "·ÜïÝöæì ÓÕàÞï"
+msgstr "¿ÐÚÐ×ÒÐæì ßÐàâàíâë ÓÕàÞïþ"
 
 #: engines/sherlock/detection.cpp:102
 msgid "Show portraits for the characters when conversing"
-msgstr ""
+msgstr "¿ÐÚÐ×ÒÐæì ßÐàâàíâë ÓÕàÞïþ ßÐÔçÐá ÔëïÛÞÓÐþ"
 
 #: engines/sherlock/detection.cpp:111
 msgid "Slide dialogs into view"
-msgstr ""
+msgstr "´ëïÛÞÓö ×Ðï×ÔÖÐîæì"
 
 #: engines/sherlock/detection.cpp:112
 msgid "Slide UI dialogs into view, rather than simply showing them immediately"
-msgstr ""
+msgstr "´ëïÛÞÓö ÑãÔãæì ×Ðï×ÔÖÐæì, Ð ÝÕ ßÐÚÐ×ÒÐææÐ öÜÓÝÕÝÝÐ"
 
 #: engines/sherlock/detection.cpp:121
 msgid "Transparent windows"
-msgstr ""
+msgstr "¿àÐ×àëáâëï ÒÞÚÝë"
 
 #: engines/sherlock/detection.cpp:122
 msgid "Show windows with a partially transparent background"
-msgstr ""
+msgstr "¿ÐÚÐ×ÒÐæì ÒÞÚÝë × çÐáâÚÞÒÐ ßàÐ×àëáâëÜ äÞÝÐÜ"
 
 #: engines/sky/compact.cpp:130
 msgid ""
diff --git a/po/ru_RU.po b/po/ru_RU.po
index 41ed146..ba91013 100644
--- a/po/ru_RU.po
+++ b/po/ru_RU.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.8.0svn\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.sf.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2016-02-20 21:22+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-02-02 20:38+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-02-21 23:32+0300\n"
 "Last-Translator: Eugene Sandulenko <sev at scummvm.org>\n"
 "Language-Team: Russian\n"
 "Language: Russian\n"
@@ -17,7 +17,7 @@ msgstr ""
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
 "%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
-"X-Generator: Poedit 1.8.6\n"
+"X-Generator: Poedit 1.8.7\n"
 
 #: gui/about.cpp:94
 #, c-format
@@ -1642,7 +1642,7 @@ msgstr "
 
 #: audio/softsynth/pcspk.cpp:139
 msgid "PC Speaker Emulator"
-msgstr "ÍÜãÛïâÞà PC áßØÚÕàÐ"
+msgstr "ÍÜãÛïâÞà PC-áßØÚÕàÐ"
 
 #: audio/softsynth/pcspk.cpp:158
 msgid "IBM PCjr Emulator"
@@ -1726,7 +1726,7 @@ msgstr "
 #. I18N: Trackpad mode toggle status.
 #: backends/events/webossdl/webossdl-events.cpp:308
 msgid "Trackpad mode is now"
-msgstr "ÀÕÖØÜ âàÕÚßÐÔÐ ÒÚÛîçÕÝ."
+msgstr "ÀÕÖØÜ âàÕÚßÐÔÐ áÕÙçÐá"
 
 #. I18N: Trackpad mode on or off.
 #. I18N: Auto-drag on or off.
@@ -1747,7 +1747,7 @@ msgstr "
 #. I18N: Auto-drag toggle status.
 #: backends/events/webossdl/webossdl-events.cpp:335
 msgid "Auto-drag mode is now"
-msgstr "ÀÕÖØÜ ÐÒâÞ-ÔàÕÓ ÒÚÛîçÕÝ"
+msgstr "ÀÕÖØÜ ÐÒâÞÔàíÓÐ áÕÙçÐá"
 
 #: backends/events/webossdl/webossdl-events.cpp:342
 msgid "Swipe three fingers to the right to toggle."
@@ -1959,7 +1959,7 @@ msgstr "
 
 #: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:125
 msgid "Minimize"
-msgstr "ÃÑàÐâì Ò Dock"
+msgstr "ÁÒÕàÝãâì"
 
 #: backends/platform/symbian/src/SymbianActions.cpp:38
 #: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:39
@@ -2090,11 +2090,11 @@ msgstr "
 
 #: backends/platform/wii/options.cpp:74
 msgid "GC Pad sensitivity:"
-msgstr "ÇãÒáâÒØâÕÛìÝÞáâì GC ßÐÔÐ:"
+msgstr "ÇãÒáâÒØâÕÛìÝÞáâì GC-ßÐÔÐ:"
 
 #: backends/platform/wii/options.cpp:80
 msgid "GC Pad acceleration:"
-msgstr "ÃáÚÞàÕÝØÕ GC ßÐÔÐ:"
+msgstr "ÃáÚÞàÕÝØÕ GC-ßÐÔÐ:"
 
 #: backends/platform/wii/options.cpp:86
 msgid "DVD"
@@ -2290,7 +2290,7 @@ msgstr "
 
 #: backends/platform/wince/wince-sdl.cpp:533
 msgid "You must map a key to the 'Hide toolbar' action to play this game"
-msgstr "²ë ÔÞÛÖÝë ÝÐ×ÝÐçØâì ÚÛÐÒØèã ÝÐ ÔÕÙâáâÒØÕ 'Hide toolbar' ÔÛï íâÞÙ ØÓàë"
+msgstr "²ë ÔÞÛÖÝë ÝÐ×ÝÐçØâì ÚÛÐÒØèã ÝÐ ÔÕÙáâÒØÕ 'Hide toolbar' ÔÛï íâÞÙ ØÓàë"
 
 #: backends/platform/wince/wince-sdl.cpp:542
 msgid "Map Zoom Up action (optional)"
@@ -2324,7 +2324,7 @@ msgstr "
 #: engines/toltecs/detection.cpp:201
 msgid "Use the original save/load screens, instead of the ScummVM ones"
 msgstr ""
-"¸áßÞÛì×ÞÒÐâì ÞàØÓØÝÐÛìÝëÕ íÚàÐÝë ×ÐßØáØ Ø áÞåàÐÝÕÝØï ØÓàë ÒÜÕáâÞ áÔÕÛÐÝÝëå Ò "
+"¸áßÞÛì×ÞÒÐâì ÞàØÓØÝÐÛìÝëÕ íÚàÐÝë çâÕÝØï Ø áÞåàÐÝÕÝØï ØÓàë ÒÜÕáâÞ áÔÕÛÐÝÝëå Ò "
 "ScummVM"
 
 #: engines/agi/detection.cpp:157
@@ -2612,7 +2612,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s %s\n"
 "\n"
-"½Õ ÖÕÛÐÕâÕ ÛØ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì íâÞ áÞåàÐÝÕÝØÕ Ò ScummVM?\n"
+"²ë åÞâØâÕ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì íâÞ áÞåàÐÝÕÝØÕ Ò ScummVM?\n"
 "\n"
 
 #: engines/kyra/saveload_eob.cpp:590
@@ -2745,11 +2745,11 @@ msgstr "
 
 #: engines/pegasus/pegasus.cpp:2507
 msgid "Up/Zoom In/Move Forward/Open Doors"
-msgstr "²ÒÕàå/ÃÜÕÝìèØâì ÜÐáèâÐÑ/²ßÕàñÔ/¾âÚàëâì ÔÒÕàØ"
+msgstr "²ÒÕàå/ÃÒÕÛ. ÜÐáèâÐÑ/²ßÕàñÔ/¾âÚàëâì ÔÒÕàØ"
 
 #: engines/pegasus/pegasus.cpp:2508
 msgid "Down/Zoom Out"
-msgstr "²ÝØ×/ÃÒÕÛ. ÜÐáèâÐÑ"
+msgstr "²ÝØ×/ÃÜÕÝìè. ÜÐáèâÐÑ"
 
 #: engines/pegasus/pegasus.cpp:2511
 msgid "Display/Hide Inventory Tray"
@@ -2781,7 +2781,7 @@ msgstr "
 
 #: engines/queen/detection.cpp:57
 msgid "Use an alternative game intro (CD version only)"
-msgstr "¸áßÞÛì×ÞÒÐâì ÐÛìâÕàÝÐâØÒÝÞÕ ÒáâãßÛÕÝØÕ (âÞÛìÚÞ ÔÛï CD ÒÕàáØØ ØÓàë)"
+msgstr "¸áßÞÛì×ÞÒÐâì ÐÛìâÕàÝÐâØÒÝÞÕ ÒáâãßÛÕÝØÕ (âÞÛìÚÞ ÔÛï CD-ÒÕàáØØ ØÓàë)"
 
 #: engines/sci/detection.cpp:374
 msgid "Skip EGA dithering pass (full color backgrounds)"
@@ -2959,7 +2959,7 @@ msgstr "
 
 #: engines/scumm/dialogs.cpp:660
 msgid "Refer to your Loom(TM) manual for help."
-msgstr "·Ð ßÞÜÞéìî ÞÑàÐâØâÕáì Ú ØÝáâãÚæØØ Loom(TM)"
+msgstr "·Ð ßÞÜÞéìî ÞÑàÐâØâÕáì Ú ØÝáâàãÚæØØ Loom(TM)."
 
 #: engines/scumm/dialogs.cpp:664
 msgid "Practice"
@@ -3029,7 +3029,7 @@ msgstr "
 
 #: engines/scumm/help.cpp:89
 msgid "Text speed slower / faster"
-msgstr "ÁÚÞàÞáâì âÕÚáâÐ ÑëáâàÕÕ / ÜÕÔÛÕÝÝÕÕ"
+msgstr "ÁÚÞàÞáâì âÕÚáâÐ ÜÕÔÛÕÝÝÕÕ / ÑëáâàÕÕ"
 
 #: engines/scumm/help.cpp:90
 msgid "Simulate left mouse button"
@@ -3049,7 +3049,7 @@ msgstr "
 
 #: engines/scumm/help.cpp:95
 msgid "Show / Hide console"
-msgstr "¿ÞÚÐ×Ðâì / ÃÑàÐâì ÚÞÝáÞÛì"
+msgstr "¿ÞÚÐ×Ðâì / ãÑàÐâì ÚÞÝáÞÛì"
 
 #: engines/scumm/help.cpp:96
 msgid "Start the debugger"
@@ -3077,7 +3077,7 @@ msgstr "
 
 #: engines/scumm/help.cpp:102
 msgid "Increase / Decrease scale factor"
-msgstr "ÃÒÕÛØçØâì/ãÜÕÝìèØâì ÜÐáèâÐÑ"
+msgstr "ÃÒÕÛØçØâì / ãÜÕÝìèØâì ÜÐáèâÐÑ"
 
 #: engines/scumm/help.cpp:103
 msgid "Toggle aspect-ratio correction"
@@ -3211,7 +3211,7 @@ msgstr "
 
 #: engines/scumm/help.cpp:176
 msgid "To Henry / To Indy"
-msgstr "³ÕÝàØ/¸ÝÔØ"
+msgstr "³ÕÝàØ / ¸ÝÔØ"
 
 #. I18N: These are different musical notes
 #: engines/scumm/help.cpp:180
@@ -3395,7 +3395,7 @@ msgstr "
 
 #: engines/scumm/help.cpp:293
 msgid "Toggle Keyboard/Mouse Fighting (*)"
-msgstr "¿ÕàÕÚÛîçØâì ãßàÐÒÛÕÝØÕ ÑÞïÜØ ºÛÐÒØÐâãàÞÙ/¼ëèìî (*)"
+msgstr "¿ÕàÕÚÛîçØâì ãßàÐÒÛÕÝØÕ ÑÞïÜØ ÚÛÐÒØÐâãàÞÙ/Üëèìî (*)"
 
 #: engines/scumm/help.cpp:295
 msgid "* Keyboard Fighting is always on,"
@@ -3508,7 +3508,7 @@ msgstr "
 
 #: engines/scumm/input.cpp:582
 msgid "Snap scroll off"
-msgstr "¿àÞÚàãâÚÐ áÚÐçÚÐÜØ ÒëÚÛ"
+msgstr "¿àÞÚàãâÚÐ áÚÐçÚÐÜØ ÒëÚÛîçÕÝÐ"
 
 #: engines/scumm/input.cpp:595
 msgid "Music volume: "
@@ -3562,8 +3562,8 @@ msgid ""
 "Files button in-game shows original savegame dialog rather than the ScummVM "
 "menu"
 msgstr ""
-"ºÝÞßÚÐ \"ÄÐÙÛØ\" Ò ØÓàÕ ßÞÚÐ×ëÒÐÕâ ÞàØÓØÝÐÛìÝëÙ ÔØÐÛÞÓ áÞåàÐÝÕÝØï, Ò ÝÕ "
-"ÜÕÝî ScummVM"
+"ºÝÞßÚÐ \"ÄÐÙÛë\" Ò ØÓàÕ ßÞÚÐ×ëÒÐÕâ ÞàØÓØÝÐÛìÝëÙ ÔØÐÛÞÓ áÞåàÐÝÕÝØï, Ð ÝÕ ÜÕÝî "
+"ScummVM"
 
 #: engines/sherlock/detection.cpp:81
 msgid "Pixellated scene transitions"
@@ -3571,7 +3571,7 @@ msgstr "
 
 #: engines/sherlock/detection.cpp:82
 msgid "When changing scenes, a randomized pixel transition is done"
-msgstr "¿àØ áÜÕÝÕ áæÕÝ ßàÞØ×ÒÞÔØâáï ßÕàÕåÞÔ á àÐÝÔÞÜØ×ØàÞÒÐÝÝëÜØ ßØÚáÕÛÐÜØ"
+msgstr "¿àØ áÜÕÝÕ áæÕÝ ßàÞØáåÞÔØâ ßÕàÕåÞÔ á àÐÝÔÞÜØ×ØàÞÒÐÝÝëÜØ ßØÚáÕÛïÜØ"
 
 #: engines/sherlock/detection.cpp:91
 msgid "Don't show hotspots when moving mouse"
@@ -3582,8 +3582,8 @@ msgid ""
 "Only show hotspot names after you actually click on a hotspot or action "
 "button"
 msgstr ""
-"¿ÞÚÐ×ëÒÐâì ÝÐ×ÒÐÝØï åÞâáßÞâÞÒ âÞÛìÚÞ ßÞáÛÕ ÚÛØÚÐ ßÞ ÝØÜ ÛØÑÞ ÝÐÖÐâØï ÝÐ "
-"ÚÝÞßÚã ÔÕÙáâÒØï"
+"¿ÞÚÐ×ëÒÐâì ÝÐ×ÒÐÝØï åÞâáßÞâÞÒ âÞÛìÚÞ ßÞáÛÕ ÚÛØÚÐ ßÞ ÝØÜ ÛØÑÞ ßÞáÛÕ ÝÐÖÐâØï "
+"ÝÐ ÚÝÞßÚã ÔÕÙáâÒØï"
 
 #: engines/sherlock/detection.cpp:101
 msgid "Show character portraits"
@@ -3627,7 +3627,7 @@ msgstr ""
 
 #: engines/sky/detection.cpp:44
 msgid "Floppy intro"
-msgstr "²áâãßÛÕÝØÕ á äÛÞßßØÚÞÒ"
+msgstr "²áâãßÛÕÝØÕ á ÔØáÚÕâ"
 
 #: engines/sky/detection.cpp:45
 msgid "Use the floppy version's intro (CD version only)"
@@ -3664,7 +3664,8 @@ msgid ""
 "Press OK to convert them now, otherwise you will be asked again the next "
 "time you start the game.\n"
 msgstr ""
-"ScummVM ÞÑÝÐàãÖØÛ ã ÒÐá áÞåàÐÝÕÝØï ØÓàë ÁÛÞÜÐÝÝëÙ ¼Õç Ò áâÐàÞÜ äÞàÜÐâÕ.\n"
+"ScummVM ÞÑÝÐàãÖØÛ ã ÒÐá áÞåàÐÝÕÝØï ØÓàë \"ÁÛÞÜÐÝÝëÙ ÜÕç 1\" Ò áâÐàÞÜ "
+"äÞàÜÐâÕ.\n"
 "ÁâÐàëÙ äÞàÜÐâ ÑÞÛìèÕ ÝÕ ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâáï, Ø, çâÞÑë ×ÐÓàã×Øâì áÞåàÐÝÕÝØï, ÞÝØ "
 "ÔÞÛÖÝë Ñëâì ßÕàÕÒÕÔÕÝë Ò ÝÞÒëÙ äÞàÜÐâ.\n"
 "\n"
@@ -3690,13 +3691,13 @@ msgstr "
 
 #: engines/sword1/logic.cpp:1633
 msgid "This is the end of the Broken Sword 1 Demo"
-msgstr "ÍâÞ ×ÐÒÕàèÕÝØÕ ÔÕÜÞ ÁÛÞÜÐÝÝÞÓÞ ¼ÕçÐ 1"
+msgstr "ÍâÞ ×ÐÒÕàèÕÝØÕ ÔÕÜÞ \"ÁÛÞÜÐÝÝÞÓÞ ÜÕçÐ 1\""
 
 #: engines/sword2/animation.cpp:425
 msgid ""
 "PSX cutscenes found but ScummVM has been built without RGB color support"
 msgstr ""
-"½ÐÙÔÕÝë ×ÐáâÐÒÚØ Ò äÞàÜÐâÕ PSX, ÝÞ ScummVM ÑëÛ áÞÑàÐÝ ÑÕ× ßÞÔÔÕàÖÚØ RGB "
+"½ÐÙÔÕÝë ×ÐáâÐÒÚØ Ò äÞàÜÐâÕ PSX, ÝÞ ScummVM ÑëÛ áÞÑàÐÝ ÑÕ× ßÞÔÔÕàÖÚØ RGB-"
 "æÒÕâÞÒ"
 
 #: engines/sword2/sword2.cpp:79


Commit: 5fc715acca222b92c7084732b1375781a8539774
  https://github.com/scummvm/scummvm/commit/5fc715acca222b92c7084732b1375781a8539774
Author: Thierry Crozat (criezy at scummvm.org)
Date: 2016-02-22T21:15:11Z

Commit Message:
I18N: Regenerate translations data file

Changed paths:
  gui/themes/translations.datdiff --git a/gui/themes/translations.dat b/gui/themes/translations.dat
index 372bcac..9b3be9d 100644
Binary files a/gui/themes/translations.dat and b/gui/themes/translations.dat differ


More information about the Scummvm-git-logs mailing list