[Scummvm-git-logs] scummvm master -> 03d6dd0e2c44984f8cd9e3e68cdb3f9c1b98edbf

criezy criezy at scummvm.org
Sun Apr 9 22:09:29 CEST 2017


This automated email contains information about 1 new commit which have been
pushed to the 'scummvm' repo located at https://github.com/scummvm/scummvm .

Summary:
03d6dd0e2c I18N: Update translations templates


Commit: 03d6dd0e2c44984f8cd9e3e68cdb3f9c1b98edbf
  https://github.com/scummvm/scummvm/commit/03d6dd0e2c44984f8cd9e3e68cdb3f9c1b98edbf
Author: Thierry Crozat (criezy at scummvm.org)
Date: 2017-04-09T22:09:23+02:00

Commit Message:
I18N: Update translations templates

Changed paths:
  po/be_BY.po
  po/ca_ES.po
  po/cs_CZ.po
  po/da_DK.po
  po/de_DE.po
  po/el.po
  po/es_ES.po
  po/eu.po
  po/fi_FI.po
  po/fr_FR.po
  po/gl_ES.po
  po/hu_HU.po
  po/it_IT.po
  po/nb_NO.po
  po/nl_NL.po
  po/nn_NO.po
  po/pl_PL.po
  po/pt_BR.po
  po/pt_PT.po
  po/ru_RU.po
  po/scummvm.pot
  po/sv_SE.po
  po/uk_UA.po
  po/zh-Latn_CN.po


diff --git a/po/be_BY.po b/po/be_BY.po
index 0e95724..300e2ac 100644
--- a/po/be_BY.po
+++ b/po/be_BY.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.8.0git\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.scummvm.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-04-06 22:57+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-04-09 22:09+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2016-12-31 15:15+0000\n"
 "Last-Translator: Ivan Lukyanov <lid-gr at tut.by>\n"
 "Language-Team: Belarusian <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
@@ -389,20 +389,20 @@ msgstr "
 #: gui/editgamedialog.cpp:457 gui/editgamedialog.cpp:518 gui/options.cpp:1544
 #: gui/options.cpp:1552 gui/options.cpp:1561 gui/options.cpp:1741
 #: gui/options.cpp:1747 gui/options.cpp:1755 gui/options.cpp:1778
-#: gui/options.cpp:1807 gui/options.cpp:1813 gui/options.cpp:1820
-#: gui/options.cpp:1828 gui/options.cpp:2011 gui/options.cpp:2014
-#: gui/options.cpp:2021 gui/options.cpp:2031
+#: gui/options.cpp:1811 gui/options.cpp:1817 gui/options.cpp:1824
+#: gui/options.cpp:1832 gui/options.cpp:2027 gui/options.cpp:2030
+#: gui/options.cpp:2037 gui/options.cpp:2047
 msgctxt "path"
 msgid "None"
 msgstr "½Õ ×ÐÔÐÔ×ÕÝë"
 
 #: gui/editgamedialog.cpp:306 gui/editgamedialog.cpp:404
-#: gui/editgamedialog.cpp:522 gui/options.cpp:1735 gui/options.cpp:1801
-#: gui/options.cpp:2017 backends/platform/wii/options.cpp:56
+#: gui/editgamedialog.cpp:522 gui/options.cpp:1735 gui/options.cpp:1805
+#: gui/options.cpp:2033 backends/platform/wii/options.cpp:56
 msgid "Default"
 msgstr "¿Ð ×ÜÐþçÐÝÝö"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:450 gui/options.cpp:2025
+#: gui/editgamedialog.cpp:450 gui/options.cpp:2041
 msgid "Select SoundFont"
 msgstr "°ÑïàëæÕ SoundFont"
 
@@ -410,7 +410,7 @@ msgstr "
 msgid "Select additional game directory"
 msgstr "°ÑïàëæÕ ÔÐÔÐâÚÞÒãî ÔëàíÚâÞàëî ÓãÛìÝö"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:502 gui/options.cpp:1948
+#: gui/editgamedialog.cpp:502 gui/options.cpp:1964
 msgid "Select directory for saved games"
 msgstr "°ÑïàëæÕ ÔëàíÚâÞàëî ÔÛï ×ÐåÐÒÐÝÝïþ"
 
@@ -1252,7 +1252,7 @@ msgstr "
 msgid "Active cloud storage"
 msgstr "°ÚâëþÝÐÕ ÒÞÑÛÐçÝÐÕ áåÞÒöèçÐ"
 
-#: gui/options.cpp:1668 gui/options.cpp:2228
+#: gui/options.cpp:1668 gui/options.cpp:2244
 msgid "<none>"
 msgstr "<ÝïÜÐ>"
 
@@ -1312,7 +1312,7 @@ msgstr "
 msgid "Run local webserver"
 msgstr "·ÐßãáÚÐÕ ÛÐÚÐÛìÝë ÒíÑ-áÕàÒÕà"
 
-#: gui/options.cpp:1686 gui/options.cpp:2338
+#: gui/options.cpp:1686 gui/options.cpp:2354
 msgid "Not running"
 msgstr "½Õ ×ÐßãèçÐÝë"
 
@@ -1345,64 +1345,72 @@ msgstr ""
 msgid "Apply"
 msgstr "ÃÖëæì"
 
-#: gui/options.cpp:1863
+#: gui/options.cpp:1858
 msgid "Failed to change cloud storage!"
 msgstr "½Õ ÐâàëÜÐÛÐáï ×ÜïÝöæì ÒÞÑÛÐÚÐ!"
 
-#: gui/options.cpp:1866
+#: gui/options.cpp:1861
 msgid "Another cloud storage is already active."
 msgstr "ÃÖÞ ÐÚâëþÝÐ öÝèÐÕ ÒÞÑÛÐçÝÐÕ áåÞÒöèçÐ."
 
-#: gui/options.cpp:1902
+#: gui/options.cpp:1929
+#, fuzzy
+msgid "Theme does not support selected language!"
+msgstr "ÀãåÐÒöçÞÚ ÝÕ ßÐÔâàëÜÛöÒÐÕ ×ÐåÐÒÐÝÝÕ ÓãÛìÝïþ"
+
+#: gui/options.cpp:1932
+#, fuzzy
+msgid "Theme cannot be loaded!"
+msgstr "³ãÛìÝï ½µ ±Ë»° ×ÐÓàãÖÐÝÐ"
+
+#: gui/options.cpp:1935
 msgid ""
-"The theme you selected does not support your current language. If you want "
-"to use this theme you need to switch to another language first."
+"\n"
+"Misc settings will be restored."
 msgstr ""
-"ÂíÜÐ, ÐÑàÐÝÐï ÒÐÜö, ÝÕ ßÐÔâàëÜÛöÒÐÕ ÑïÓãçãî ÜÞÒã. ºÐÛö Òë ÖÐÔÐÕæÕ "
-"ÒëÚÐàëáâÞþÒÐæì Óíâãî âíÜã, ÒÐÜ ÝÕÐÑåÞÔÝÐ áßÐçÐâÚã ßÕàÐÚÛîçëææÐ ÝÐ öÝèãî ÜÞÒã."
 
-#: gui/options.cpp:1955
+#: gui/options.cpp:1971
 msgid "The chosen directory cannot be written to. Please select another one."
 msgstr "½Õ ÜÐÓã ßöáÐæì ã ÐÑàÐÝãî ÔëàíÚâÞàëî. ºÐÛö ÛÐáÚÐ, Ð×ÝÐçæÕ öÝèãî."
 
-#: gui/options.cpp:1964
+#: gui/options.cpp:1980
 msgid "Select directory for GUI themes"
 msgstr "°ÑïàëæÕ ÔëàíÚâÞàëî ÔÛï âíÜ GUI"
 
-#: gui/options.cpp:1974
+#: gui/options.cpp:1990
 msgid "Select directory for extra files"
 msgstr "°ÑïàëæÕ ÔëàíÚâÞàëî × ÔÐÔÐâÚÞÒëÜö äÐÙÛÐÜö"
 
-#: gui/options.cpp:1985
+#: gui/options.cpp:2001
 msgid "Select directory for plugins"
 msgstr "°ÑïàëæÕ ÔëàíÚâÞàëî × ßÛÐÓöÝÐÜö"
 
-#: gui/options.cpp:1997
+#: gui/options.cpp:2013
 msgid "Select directory for Files Manager /root/"
 msgstr "°ÑïàëæÕ ÔëàíÚâÞàëî ÔÛï ÚÞàÐÝï þ ¼ÕÝÕÔÖÐàë äÐÙÛÐþ"
 
-#: gui/options.cpp:2235
+#: gui/options.cpp:2251
 #, c-format
 msgid "%llu bytes"
 msgstr "%llu ÑÐÙâÐþ"
 
-#: gui/options.cpp:2243
+#: gui/options.cpp:2259
 msgid "<right now>"
 msgstr "<×ÐàÐ×>"
 
-#: gui/options.cpp:2245
+#: gui/options.cpp:2261
 msgid "<never>"
 msgstr "<ÝöÚÞÛö>"
 
-#: gui/options.cpp:2329
+#: gui/options.cpp:2345
 msgid "Stop server"
 msgstr "ÁßëÝöæì áÕàÒÕà"
 
-#: gui/options.cpp:2330
+#: gui/options.cpp:2346
 msgid "Stop local webserver"
 msgstr "ÁßëÝïÕ ÛÐÚÐÛìÝë ÒíÑ-áÕàÒÕà"
 
-#: gui/options.cpp:2421
+#: gui/options.cpp:2437
 msgid ""
 "Request failed.\n"
 "Check your Internet connection."
@@ -4528,6 +4536,14 @@ msgid ""
 "%d. You will need an updated version of the engine to use this saved game."
 msgstr ""
 
+#~ msgid ""
+#~ "The theme you selected does not support your current language. If you "
+#~ "want to use this theme you need to switch to another language first."
+#~ msgstr ""
+#~ "ÂíÜÐ, ÐÑàÐÝÐï ÒÐÜö, ÝÕ ßÐÔâàëÜÛöÒÐÕ ÑïÓãçãî ÜÞÒã. ºÐÛö Òë ÖÐÔÐÕæÕ "
+#~ "ÒëÚÐàëáâÞþÒÐæì Óíâãî âíÜã, ÒÐÜ ÝÕÐÑåÞÔÝÐ áßÐçÐâÚã ßÕàÐÚÛîçëææÐ ÝÐ öÝèãî "
+#~ "ÜÞÒã."
+
 #, fuzzy
 #~ msgid "Speed multiplier for mouse emulation"
 #~ msgstr "ÍÜãÛïæëï ÛÕÒÐÙ ÚÛÐÒöèë Üëèë"
diff --git a/po/ca_ES.po b/po/ca_ES.po
index d5109cd..a505d81 100644
--- a/po/ca_ES.po
+++ b/po/ca_ES.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.6.0git\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.scummvm.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-04-06 22:57+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-04-09 22:09+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2017-02-20 14:15+0000\n"
 "Last-Translator: Eugene Sandulenko <sev at scummvm.org>\n"
 "Language-Team: Catalan <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
@@ -389,20 +389,20 @@ msgstr "Partides:"
 #: gui/editgamedialog.cpp:457 gui/editgamedialog.cpp:518 gui/options.cpp:1544
 #: gui/options.cpp:1552 gui/options.cpp:1561 gui/options.cpp:1741
 #: gui/options.cpp:1747 gui/options.cpp:1755 gui/options.cpp:1778
-#: gui/options.cpp:1807 gui/options.cpp:1813 gui/options.cpp:1820
-#: gui/options.cpp:1828 gui/options.cpp:2011 gui/options.cpp:2014
-#: gui/options.cpp:2021 gui/options.cpp:2031
+#: gui/options.cpp:1811 gui/options.cpp:1817 gui/options.cpp:1824
+#: gui/options.cpp:1832 gui/options.cpp:2027 gui/options.cpp:2030
+#: gui/options.cpp:2037 gui/options.cpp:2047
 msgctxt "path"
 msgid "None"
 msgstr "Cap"
 
 #: gui/editgamedialog.cpp:306 gui/editgamedialog.cpp:404
-#: gui/editgamedialog.cpp:522 gui/options.cpp:1735 gui/options.cpp:1801
-#: gui/options.cpp:2017 backends/platform/wii/options.cpp:56
+#: gui/editgamedialog.cpp:522 gui/options.cpp:1735 gui/options.cpp:1805
+#: gui/options.cpp:2033 backends/platform/wii/options.cpp:56
 msgid "Default"
 msgstr "Per defecte"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:450 gui/options.cpp:2025
+#: gui/editgamedialog.cpp:450 gui/options.cpp:2041
 msgid "Select SoundFont"
 msgstr "Seleccioneu el fitxer SoundFont"
 
@@ -410,7 +410,7 @@ msgstr "Seleccioneu el fitxer SoundFont"
 msgid "Select additional game directory"
 msgstr "Seleccioneu el directori addicional del joc"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:502 gui/options.cpp:1948
+#: gui/editgamedialog.cpp:502 gui/options.cpp:1964
 msgid "Select directory for saved games"
 msgstr "Seleccioneu el directori de les partides desades"
 
@@ -1251,7 +1251,7 @@ msgstr ""
 msgid "Active cloud storage"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1668 gui/options.cpp:2228
+#: gui/options.cpp:1668 gui/options.cpp:2244
 msgid "<none>"
 msgstr ""
 
@@ -1311,7 +1311,7 @@ msgstr ""
 msgid "Run local webserver"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1686 gui/options.cpp:2338
+#: gui/options.cpp:1686 gui/options.cpp:2354
 msgid "Not running"
 msgstr "Aturat"
 
@@ -1342,66 +1342,74 @@ msgstr ""
 msgid "Apply"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1863
+#: gui/options.cpp:1858
 msgid "Failed to change cloud storage!"
 msgstr "Fallada al canviar l'emmagatzematge en línia!"
 
-#: gui/options.cpp:1866
+#: gui/options.cpp:1861
 msgid "Another cloud storage is already active."
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1902
+#: gui/options.cpp:1929
+#, fuzzy
+msgid "Theme does not support selected language!"
+msgstr "El connector de motor no suporta partides desades"
+
+#: gui/options.cpp:1932
+#, fuzzy
+msgid "Theme cannot be loaded!"
+msgstr "La partida NO s'ha desat"
+
+#: gui/options.cpp:1935
 msgid ""
-"The theme you selected does not support your current language. If you want "
-"to use this theme you need to switch to another language first."
+"\n"
+"Misc settings will be restored."
 msgstr ""
-"El tema que heu seleccionat no suporta l'idioma actual. Si voleu utilitzar "
-"aquest tema primer haureu de canviar a un altre idioma."
 
-#: gui/options.cpp:1955
+#: gui/options.cpp:1971
 msgid "The chosen directory cannot be written to. Please select another one."
 msgstr ""
 "No es pot escriure al directori seleccionat. Si us plau, escolliu-ne un "
 "altre."
 
-#: gui/options.cpp:1964
+#: gui/options.cpp:1980
 msgid "Select directory for GUI themes"
 msgstr "Seleccioneu el directori dels temes"
 
-#: gui/options.cpp:1974
+#: gui/options.cpp:1990
 msgid "Select directory for extra files"
 msgstr "Seleccioneu el directori dels fitxers extra"
 
-#: gui/options.cpp:1985
+#: gui/options.cpp:2001
 msgid "Select directory for plugins"
 msgstr "Seleccioneu el directori dels connectors"
 
-#: gui/options.cpp:1997
+#: gui/options.cpp:2013
 msgid "Select directory for Files Manager /root/"
 msgstr "Selecciona el directori /arrel/ per al gestor d'arxius"
 
-#: gui/options.cpp:2235
+#: gui/options.cpp:2251
 #, c-format
 msgid "%llu bytes"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:2243
+#: gui/options.cpp:2259
 msgid "<right now>"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:2245
+#: gui/options.cpp:2261
 msgid "<never>"
 msgstr "<mai>"
 
-#: gui/options.cpp:2329
+#: gui/options.cpp:2345
 msgid "Stop server"
 msgstr "Aturar servidor"
 
-#: gui/options.cpp:2330
+#: gui/options.cpp:2346
 msgid "Stop local webserver"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:2421
+#: gui/options.cpp:2437
 msgid ""
 "Request failed.\n"
 "Check your Internet connection."
@@ -4505,6 +4513,13 @@ msgid ""
 "%d. You will need an updated version of the engine to use this saved game."
 msgstr ""
 
+#~ msgid ""
+#~ "The theme you selected does not support your current language. If you "
+#~ "want to use this theme you need to switch to another language first."
+#~ msgstr ""
+#~ "El tema que heu seleccionat no suporta l'idioma actual. Si voleu "
+#~ "utilitzar aquest tema primer haureu de canviar a un altre idioma."
+
 #, fuzzy
 #~ msgid "Speed multiplier for mouse emulation"
 #~ msgstr "Simula el botó esquerre del ratolí"
diff --git a/po/cs_CZ.po b/po/cs_CZ.po
index 0d6d25f..0b0f90a 100644
--- a/po/cs_CZ.po
+++ b/po/cs_CZ.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.7.0git\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.scummvm.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-04-06 22:57+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-04-09 22:09+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2016-12-04 15:43+0000\n"
 "Last-Translator: Eugene Sandulenko <sev at scummvm.org>\n"
 "Language-Team: Czech <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
@@ -389,20 +389,20 @@ msgstr "Cesta pro ulo
 #: gui/editgamedialog.cpp:457 gui/editgamedialog.cpp:518 gui/options.cpp:1544
 #: gui/options.cpp:1552 gui/options.cpp:1561 gui/options.cpp:1741
 #: gui/options.cpp:1747 gui/options.cpp:1755 gui/options.cpp:1778
-#: gui/options.cpp:1807 gui/options.cpp:1813 gui/options.cpp:1820
-#: gui/options.cpp:1828 gui/options.cpp:2011 gui/options.cpp:2014
-#: gui/options.cpp:2021 gui/options.cpp:2031
+#: gui/options.cpp:1811 gui/options.cpp:1817 gui/options.cpp:1824
+#: gui/options.cpp:1832 gui/options.cpp:2027 gui/options.cpp:2030
+#: gui/options.cpp:2037 gui/options.cpp:2047
 msgctxt "path"
 msgid "None"
 msgstr "®ádné"
 
 #: gui/editgamedialog.cpp:306 gui/editgamedialog.cpp:404
-#: gui/editgamedialog.cpp:522 gui/options.cpp:1735 gui/options.cpp:1801
-#: gui/options.cpp:2017 backends/platform/wii/options.cpp:56
+#: gui/editgamedialog.cpp:522 gui/options.cpp:1735 gui/options.cpp:1805
+#: gui/options.cpp:2033 backends/platform/wii/options.cpp:56
 msgid "Default"
 msgstr "Výchozí"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:450 gui/options.cpp:2025
+#: gui/editgamedialog.cpp:450 gui/options.cpp:2041
 msgid "Select SoundFont"
 msgstr "Vybrat SoundFont"
 
@@ -410,7 +410,7 @@ msgstr "Vybrat SoundFont"
 msgid "Select additional game directory"
 msgstr "Vyberte dodateèný adresáø hry"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:502 gui/options.cpp:1948
+#: gui/editgamedialog.cpp:502 gui/options.cpp:1964
 msgid "Select directory for saved games"
 msgstr "Vyberte adresáø pro ulo¾ené hry"
 
@@ -1249,7 +1249,7 @@ msgstr "
 msgid "Active cloud storage"
 msgstr "Aktivní cloudové úlo¾i¹tì"
 
-#: gui/options.cpp:1668 gui/options.cpp:2228
+#: gui/options.cpp:1668 gui/options.cpp:2244
 msgid "<none>"
 msgstr "<¾ádné>"
 
@@ -1312,7 +1312,7 @@ msgstr "Spustit server"
 msgid "Run local webserver"
 msgstr "Spustit místní internetový server"
 
-#: gui/options.cpp:1686 gui/options.cpp:2338
+#: gui/options.cpp:1686 gui/options.cpp:2354
 msgid "Not running"
 msgstr "Nespu¹tìno"
 
@@ -1345,64 +1345,72 @@ msgstr ""
 msgid "Apply"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1863
+#: gui/options.cpp:1858
 msgid "Failed to change cloud storage!"
 msgstr "Nelze zmìnit cloudové úlo¾i¹tì!"
 
-#: gui/options.cpp:1866
+#: gui/options.cpp:1861
 msgid "Another cloud storage is already active."
 msgstr "Jiné cloudové úlo¾i¹tì ji¾ je aktivní."
 
-#: gui/options.cpp:1902
+#: gui/options.cpp:1929
+#, fuzzy
+msgid "Theme does not support selected language!"
+msgstr "Zás. modul jádra nepodporuje ulo¾ené stavy"
+
+#: gui/options.cpp:1932
+#, fuzzy
+msgid "Theme cannot be loaded!"
+msgstr "Hra NEBYLA naètena"
+
+#: gui/options.cpp:1935
 msgid ""
-"The theme you selected does not support your current language. If you want "
-"to use this theme you need to switch to another language first."
+"\n"
+"Misc settings will be restored."
 msgstr ""
-"Vzhled, který jste zvolili, nepodporuje Vá¹ souèasný jazyk. Pokud chcete "
-"tento vzhled pou¾ít, musíte nejdøíve pøepnout na jiný jazyk."
 
-#: gui/options.cpp:1955
+#: gui/options.cpp:1971
 msgid "The chosen directory cannot be written to. Please select another one."
 msgstr "Do zvoleného adresáøe nelze zapisovat. Vyberte, prosím, jiný."
 
-#: gui/options.cpp:1964
+#: gui/options.cpp:1980
 msgid "Select directory for GUI themes"
 msgstr "Vyberte adresáø pro vhledy GUI"
 
-#: gui/options.cpp:1974
+#: gui/options.cpp:1990
 msgid "Select directory for extra files"
 msgstr "Vyberte adresáø pro dodateèné soubory"
 
-#: gui/options.cpp:1985
+#: gui/options.cpp:2001
 msgid "Select directory for plugins"
 msgstr "Vyberte adresáø pro zásuvné moduly"
 
-#: gui/options.cpp:1997
+#: gui/options.cpp:2013
 msgid "Select directory for Files Manager /root/"
 msgstr "Vyberte adresáø pro koøen Správce souborù"
 
-#: gui/options.cpp:2235
+#: gui/options.cpp:2251
 #, c-format
 msgid "%llu bytes"
 msgstr "%llu bajtù"
 
-#: gui/options.cpp:2243
+#: gui/options.cpp:2259
 msgid "<right now>"
 msgstr "<právì nyní>"
 
-#: gui/options.cpp:2245
+#: gui/options.cpp:2261
 msgid "<never>"
 msgstr "<nikdy>"
 
-#: gui/options.cpp:2329
+#: gui/options.cpp:2345
 msgid "Stop server"
 msgstr "Zastavit server"
 
-#: gui/options.cpp:2330
+#: gui/options.cpp:2346
 msgid "Stop local webserver"
 msgstr "Zastavit místní internetový server"
 
-#: gui/options.cpp:2421
+#: gui/options.cpp:2437
 msgid ""
 "Request failed.\n"
 "Check your Internet connection."
@@ -4511,6 +4519,13 @@ msgid ""
 "%d. You will need an updated version of the engine to use this saved game."
 msgstr ""
 
+#~ msgid ""
+#~ "The theme you selected does not support your current language. If you "
+#~ "want to use this theme you need to switch to another language first."
+#~ msgstr ""
+#~ "Vzhled, který jste zvolili, nepodporuje Vá¹ souèasný jazyk. Pokud chcete "
+#~ "tento vzhled pou¾ít, musíte nejdøíve pøepnout na jiný jazyk."
+
 #, fuzzy
 #~ msgid "Speed multiplier for mouse emulation"
 #~ msgstr "Napodobit levé tlaèítko my¹i"
diff --git a/po/da_DK.po b/po/da_DK.po
index d3185e6..d647739 100644
--- a/po/da_DK.po
+++ b/po/da_DK.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.3.0svn\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.scummvm.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-04-06 22:57+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-04-09 22:09+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2016-12-29 07:29+0000\n"
 "Last-Translator: poulsen93 <poulsen93 at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Danish <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
@@ -384,20 +384,20 @@ msgstr "Gemme sti:"
 #: gui/editgamedialog.cpp:457 gui/editgamedialog.cpp:518 gui/options.cpp:1544
 #: gui/options.cpp:1552 gui/options.cpp:1561 gui/options.cpp:1741
 #: gui/options.cpp:1747 gui/options.cpp:1755 gui/options.cpp:1778
-#: gui/options.cpp:1807 gui/options.cpp:1813 gui/options.cpp:1820
-#: gui/options.cpp:1828 gui/options.cpp:2011 gui/options.cpp:2014
-#: gui/options.cpp:2021 gui/options.cpp:2031
+#: gui/options.cpp:1811 gui/options.cpp:1817 gui/options.cpp:1824
+#: gui/options.cpp:1832 gui/options.cpp:2027 gui/options.cpp:2030
+#: gui/options.cpp:2037 gui/options.cpp:2047
 msgctxt "path"
 msgid "None"
 msgstr "Ingen"
 
 #: gui/editgamedialog.cpp:306 gui/editgamedialog.cpp:404
-#: gui/editgamedialog.cpp:522 gui/options.cpp:1735 gui/options.cpp:1801
-#: gui/options.cpp:2017 backends/platform/wii/options.cpp:56
+#: gui/editgamedialog.cpp:522 gui/options.cpp:1735 gui/options.cpp:1805
+#: gui/options.cpp:2033 backends/platform/wii/options.cpp:56
 msgid "Default"
 msgstr "Standard"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:450 gui/options.cpp:2025
+#: gui/editgamedialog.cpp:450 gui/options.cpp:2041
 msgid "Select SoundFont"
 msgstr "Vælg SoundFont"
 
@@ -405,7 +405,7 @@ msgstr "V
 msgid "Select additional game directory"
 msgstr "Vælg ekstra spil bibliotek"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:502 gui/options.cpp:1948
+#: gui/editgamedialog.cpp:502 gui/options.cpp:1964
 msgid "Select directory for saved games"
 msgstr "Vælg bibliotek til spil gemmer"
 
@@ -1241,7 +1241,7 @@ msgstr ""
 msgid "Active cloud storage"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1668 gui/options.cpp:2228
+#: gui/options.cpp:1668 gui/options.cpp:2244
 msgid "<none>"
 msgstr ""
 
@@ -1302,7 +1302,7 @@ msgstr ""
 msgid "Run local webserver"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1686 gui/options.cpp:2338
+#: gui/options.cpp:1686 gui/options.cpp:2354
 #, fuzzy
 msgid "Not running"
 msgstr "Fejl ved kørsel af spil:"
@@ -1338,68 +1338,76 @@ msgstr ""
 msgid "Apply"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1863
+#: gui/options.cpp:1858
 #, fuzzy
 msgid "Failed to change cloud storage!"
 msgstr "Mislykkedes at gemme spil"
 
-#: gui/options.cpp:1866
+#: gui/options.cpp:1861
 msgid "Another cloud storage is already active."
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1902
+#: gui/options.cpp:1929
+#, fuzzy
+msgid "Theme does not support selected language!"
+msgstr "Motor udvidelse understøtter ikke gemmetilstande"
+
+#: gui/options.cpp:1932
+#, fuzzy
+msgid "Theme cannot be loaded!"
+msgstr "Spillet blev IKKE indlæst"
+
+#: gui/options.cpp:1935
 msgid ""
-"The theme you selected does not support your current language. If you want "
-"to use this theme you need to switch to another language first."
+"\n"
+"Misc settings will be restored."
 msgstr ""
-"Temaet du valgte understøtter ikke dit aktuelle sprog. Hvis du ønsker at "
-"bruge dette tema, skal du skifte til et andet sprog først."
 
-#: gui/options.cpp:1955
+#: gui/options.cpp:1971
 msgid "The chosen directory cannot be written to. Please select another one."
 msgstr "Der kan ikke skrives til det valgte bibliotek. Vælg venligst et andet."
 
-#: gui/options.cpp:1964
+#: gui/options.cpp:1980
 msgid "Select directory for GUI themes"
 msgstr "Vælg bibliotek for GUI temaer"
 
-#: gui/options.cpp:1974
+#: gui/options.cpp:1990
 msgid "Select directory for extra files"
 msgstr "Vælg bibliotek for ekstra filer"
 
-#: gui/options.cpp:1985
+#: gui/options.cpp:2001
 msgid "Select directory for plugins"
 msgstr "Vælg bibliotek for plugins"
 
-#: gui/options.cpp:1997
+#: gui/options.cpp:2013
 #, fuzzy
 msgid "Select directory for Files Manager /root/"
 msgstr "Vælg bibliotek for ekstra filer"
 
-#: gui/options.cpp:2235
+#: gui/options.cpp:2251
 #, c-format
 msgid "%llu bytes"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:2243
+#: gui/options.cpp:2259
 msgid "<right now>"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:2245
+#: gui/options.cpp:2261
 #, fuzzy
 msgid "<never>"
 msgstr "Aldrig"
 
-#: gui/options.cpp:2329
+#: gui/options.cpp:2345
 #, fuzzy
 msgid "Stop server"
 msgstr "Server:"
 
-#: gui/options.cpp:2330
+#: gui/options.cpp:2346
 msgid "Stop local webserver"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:2421
+#: gui/options.cpp:2437
 msgid ""
 "Request failed.\n"
 "Check your Internet connection."
@@ -4515,6 +4523,13 @@ msgid ""
 "%d. You will need an updated version of the engine to use this saved game."
 msgstr ""
 
+#~ msgid ""
+#~ "The theme you selected does not support your current language. If you "
+#~ "want to use this theme you need to switch to another language first."
+#~ msgstr ""
+#~ "Temaet du valgte understøtter ikke dit aktuelle sprog. Hvis du ønsker at "
+#~ "bruge dette tema, skal du skifte til et andet sprog først."
+
 #, fuzzy
 #~ msgid "Speed multiplier for mouse emulation"
 #~ msgstr "Simulere venstre museknap"
diff --git a/po/de_DE.po b/po/de_DE.po
index 8a293f7..e829343 100644
--- a/po/de_DE.po
+++ b/po/de_DE.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.10.0git\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.scummvm.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-04-06 22:57+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-04-09 22:09+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2017-03-07 19:30+0000\n"
 "Last-Translator: Lothar Serra Mari <rootfather at scummvm.org>\n"
 "Language-Team: German <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
@@ -392,20 +392,20 @@ msgstr "Spielst
 #: gui/editgamedialog.cpp:457 gui/editgamedialog.cpp:518 gui/options.cpp:1544
 #: gui/options.cpp:1552 gui/options.cpp:1561 gui/options.cpp:1741
 #: gui/options.cpp:1747 gui/options.cpp:1755 gui/options.cpp:1778
-#: gui/options.cpp:1807 gui/options.cpp:1813 gui/options.cpp:1820
-#: gui/options.cpp:1828 gui/options.cpp:2011 gui/options.cpp:2014
-#: gui/options.cpp:2021 gui/options.cpp:2031
+#: gui/options.cpp:1811 gui/options.cpp:1817 gui/options.cpp:1824
+#: gui/options.cpp:1832 gui/options.cpp:2027 gui/options.cpp:2030
+#: gui/options.cpp:2037 gui/options.cpp:2047
 msgctxt "path"
 msgid "None"
 msgstr "Keiner"
 
 #: gui/editgamedialog.cpp:306 gui/editgamedialog.cpp:404
-#: gui/editgamedialog.cpp:522 gui/options.cpp:1735 gui/options.cpp:1801
-#: gui/options.cpp:2017 backends/platform/wii/options.cpp:56
+#: gui/editgamedialog.cpp:522 gui/options.cpp:1735 gui/options.cpp:1805
+#: gui/options.cpp:2033 backends/platform/wii/options.cpp:56
 msgid "Default"
 msgstr "Standard"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:450 gui/options.cpp:2025
+#: gui/editgamedialog.cpp:450 gui/options.cpp:2041
 msgid "Select SoundFont"
 msgstr "SoundFont auswählen"
 
@@ -413,7 +413,7 @@ msgstr "SoundFont ausw
 msgid "Select additional game directory"
 msgstr "Verzeichnis mit zusätzlichen Dateien auswählen"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:502 gui/options.cpp:1948
+#: gui/editgamedialog.cpp:502 gui/options.cpp:1964
 msgid "Select directory for saved games"
 msgstr "Verzeichnis für Spielstände auswählen"
 
@@ -1258,7 +1258,7 @@ msgstr "Cloud-Speicher:"
 msgid "Active cloud storage"
 msgstr "Aktiver Cloud-Speicher"
 
-#: gui/options.cpp:1668 gui/options.cpp:2228
+#: gui/options.cpp:1668 gui/options.cpp:2244
 msgid "<none>"
 msgstr "<keiner>"
 
@@ -1323,7 +1323,7 @@ msgstr "Server starten"
 msgid "Run local webserver"
 msgstr "Startet den lokalen Webserver"
 
-#: gui/options.cpp:1686 gui/options.cpp:2338
+#: gui/options.cpp:1686 gui/options.cpp:2354
 msgid "Not running"
 msgstr "Nicht gestartet"
 
@@ -1357,69 +1357,75 @@ msgstr ""
 msgid "Apply"
 msgstr "Übernehmen"
 
-#: gui/options.cpp:1863
+#: gui/options.cpp:1858
 msgid "Failed to change cloud storage!"
 msgstr "Konnte den Cloud-Speicher nicht ändern!"
 
-#: gui/options.cpp:1866
+#: gui/options.cpp:1861
 msgid "Another cloud storage is already active."
 msgstr "Ein anderer Cloud-Speicher arbeitet gerade."
 
-# Nicht übersetzen, da diese Nachricht nur für nicht-lateinische Sprachen relevant ist.
-#: gui/options.cpp:1902
+#: gui/options.cpp:1929
+#, fuzzy
+msgid "Theme does not support selected language!"
+msgstr "Engine-Plugin unterstützt keine Spielstände"
+
+#: gui/options.cpp:1932
+#, fuzzy
+msgid "Theme cannot be loaded!"
+msgstr "Spiel wurde NICHT geladen"
+
+#: gui/options.cpp:1935
 msgid ""
-"The theme you selected does not support your current language. If you want "
-"to use this theme you need to switch to another language first."
+"\n"
+"Misc settings will be restored."
 msgstr ""
-"Das ausgewählte Thema unterstützt nicht die aktuelle Sprache. Wenn Sie "
-"dieses Thema benutzen wollen, müssen Sie erst zu einer anderen Sprache "
-"wechseln."
 
-#: gui/options.cpp:1955
+#: gui/options.cpp:1971
 msgid "The chosen directory cannot be written to. Please select another one."
 msgstr ""
 "In das gewählte Verzeichnis kann nicht geschrieben werden. Bitte ein anderes "
 "auswählen."
 
-#: gui/options.cpp:1964
+#: gui/options.cpp:1980
 msgid "Select directory for GUI themes"
 msgstr "Verzeichnis für Oberflächen-Themen"
 
-#: gui/options.cpp:1974
+#: gui/options.cpp:1990
 msgid "Select directory for extra files"
 msgstr "Verzeichnis für zusätzliche Dateien auswählen"
 
-#: gui/options.cpp:1985
+#: gui/options.cpp:2001
 msgid "Select directory for plugins"
 msgstr "Verzeichnis für Erweiterungen auswählen"
 
-#: gui/options.cpp:1997
+#: gui/options.cpp:2013
 msgid "Select directory for Files Manager /root/"
 msgstr ""
 "Wählen Sie das Verzeichnis aus, welches als Stammverzeichnis ('root') dient"
 
-#: gui/options.cpp:2235
+#: gui/options.cpp:2251
 #, c-format
 msgid "%llu bytes"
 msgstr "%llu Bytes"
 
-#: gui/options.cpp:2243
+#: gui/options.cpp:2259
 msgid "<right now>"
 msgstr "<gerade eben>"
 
-#: gui/options.cpp:2245
+#: gui/options.cpp:2261
 msgid "<never>"
 msgstr "<nie>"
 
-#: gui/options.cpp:2329
+#: gui/options.cpp:2345
 msgid "Stop server"
 msgstr "Server anhalten"
 
-#: gui/options.cpp:2330
+#: gui/options.cpp:2346
 msgid "Stop local webserver"
 msgstr "Lokalen Webserver anhalten"
 
-#: gui/options.cpp:2421
+#: gui/options.cpp:2437
 msgid ""
 "Request failed.\n"
 "Check your Internet connection."
@@ -4569,6 +4575,15 @@ msgstr ""
 "Spielstände bis zu Version %d. Sie benötigen eine aktualisierte Version der "
 "Engine, um diesen Spielstand zu verwenden."
 
+# Nicht übersetzen, da diese Nachricht nur für nicht-lateinische Sprachen relevant ist.
+#~ msgid ""
+#~ "The theme you selected does not support your current language. If you "
+#~ "want to use this theme you need to switch to another language first."
+#~ msgstr ""
+#~ "Das ausgewählte Thema unterstützt nicht die aktuelle Sprache. Wenn Sie "
+#~ "dieses Thema benutzen wollen, müssen Sie erst zu einer anderen Sprache "
+#~ "wechseln."
+
 #~ msgid "3"
 #~ msgstr "3"
 
diff --git a/po/el.po b/po/el.po
index 7bd1af6..031f484 100644
--- a/po/el.po
+++ b/po/el.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.10.0git\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.scummvm.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-04-06 22:57+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-04-09 22:09+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2017-03-07 09:56+0000\n"
 "Last-Translator: Arius <alidop at pathfinder.gr>\n"
 "Language-Team: Greek <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
@@ -390,20 +390,20 @@ msgstr "
 #: gui/editgamedialog.cpp:457 gui/editgamedialog.cpp:518 gui/options.cpp:1544
 #: gui/options.cpp:1552 gui/options.cpp:1561 gui/options.cpp:1741
 #: gui/options.cpp:1747 gui/options.cpp:1755 gui/options.cpp:1778
-#: gui/options.cpp:1807 gui/options.cpp:1813 gui/options.cpp:1820
-#: gui/options.cpp:1828 gui/options.cpp:2011 gui/options.cpp:2014
-#: gui/options.cpp:2021 gui/options.cpp:2031
+#: gui/options.cpp:1811 gui/options.cpp:1817 gui/options.cpp:1824
+#: gui/options.cpp:1832 gui/options.cpp:2027 gui/options.cpp:2030
+#: gui/options.cpp:2037 gui/options.cpp:2047
 msgctxt "path"
 msgid "None"
 msgstr "ÊáíÝíá"
 
 #: gui/editgamedialog.cpp:306 gui/editgamedialog.cpp:404
-#: gui/editgamedialog.cpp:522 gui/options.cpp:1735 gui/options.cpp:1801
-#: gui/options.cpp:2017 backends/platform/wii/options.cpp:56
+#: gui/editgamedialog.cpp:522 gui/options.cpp:1735 gui/options.cpp:1805
+#: gui/options.cpp:2033 backends/platform/wii/options.cpp:56
 msgid "Default"
 msgstr "ÐñïêáèïñéóìÝíï"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:450 gui/options.cpp:2025
+#: gui/editgamedialog.cpp:450 gui/options.cpp:2041
 msgid "Select SoundFont"
 msgstr "ÅðéëÝîôå SoundFont"
 
@@ -411,7 +411,7 @@ msgstr "
 msgid "Select additional game directory"
 msgstr "ÅðéëÝîôå ðñüóèåôï öÜêåëï ðáé÷íéäéïý"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:502 gui/options.cpp:1948
+#: gui/editgamedialog.cpp:502 gui/options.cpp:1964
 msgid "Select directory for saved games"
 msgstr "ÅðéëÝîôå öÜêåëï ãéá áðïèçêåõìÝíá ðáé÷íßäéá"
 
@@ -1264,7 +1264,7 @@ msgstr "
 msgid "Active cloud storage"
 msgstr "ÅíåñãÞ áðïèÞêåõóç óýííåöïõ"
 
-#: gui/options.cpp:1668 gui/options.cpp:2228
+#: gui/options.cpp:1668 gui/options.cpp:2244
 msgid "<none>"
 msgstr "<êáìßá>"
 
@@ -1331,7 +1331,7 @@ msgstr "
 msgid "Run local webserver"
 msgstr "ÅêôÝëåóç ôïðéêïý äéáêïìéóôÞ web"
 
-#: gui/options.cpp:1686 gui/options.cpp:2338
+#: gui/options.cpp:1686 gui/options.cpp:2354
 msgid "Not running"
 msgstr "Äåí åêôåëåßôáé"
 
@@ -1364,67 +1364,74 @@ msgstr ""
 msgid "Apply"
 msgstr "ÅöáñìïãÞ"
 
-#: gui/options.cpp:1863
+#: gui/options.cpp:1858
 msgid "Failed to change cloud storage!"
 msgstr "Áäõíáìßá áëëáãÞò áðïèÞêåõóçò óýííåöïõ!"
 
-#: gui/options.cpp:1866
+#: gui/options.cpp:1861
 msgid "Another cloud storage is already active."
 msgstr "Ìéá Üëëç áðïèÞêåõóç óýííåöïõ åßíáé Þäç åíåñãÞ."
 
-#: gui/options.cpp:1902
+#: gui/options.cpp:1929
+#, fuzzy
+msgid "Theme does not support selected language!"
+msgstr "Ôï ðñüóèåôï ìç÷áíÞò äåí õðïóôçñßæåé áðïèçêåõìÝíá ðáé÷íßäéá"
+
+#: gui/options.cpp:1932
+#, fuzzy
+msgid "Theme cannot be loaded!"
+msgstr "Ôï ðáé÷íßäé ÄÅÍ öïñôþèçêå"
+
+#: gui/options.cpp:1935
 msgid ""
-"The theme you selected does not support your current language. If you want "
-"to use this theme you need to switch to another language first."
+"\n"
+"Misc settings will be restored."
 msgstr ""
-"Ôï èÝìá ðïõ åðéëÝîáôå äåí õðïóôçñßæåé ôçí ôñÝ÷ïõóá ãëþóóá óáò. Áí åðéèõìåßôå "
-"íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå áõôü ôï èÝìá èá ðñÝðåé ðñþôá íá áëëÜîåôå óå êÜðïéá Üëëç "
-"ãëþóóá."
 
-#: gui/options.cpp:1955
+#: gui/options.cpp:1971
 msgid "The chosen directory cannot be written to. Please select another one."
 msgstr ""
 "Äåí Þôáí äõíáôÞ ç åããñáöÞ óôïí åðéëåãìÝíï öÜêåëï. Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå êÜðïéïí "
 "Üëëï."
 
-#: gui/options.cpp:1964
+#: gui/options.cpp:1980
 msgid "Select directory for GUI themes"
 msgstr "ÅðéëÝîôå öÜêåëï ãéá èÝìáôá GUI"
 
-#: gui/options.cpp:1974
+#: gui/options.cpp:1990
 msgid "Select directory for extra files"
 msgstr "ÅðéëÝîôå öÜêåëï ãéá Ýîôñá áñ÷åßá"
 
-#: gui/options.cpp:1985
+#: gui/options.cpp:2001
 msgid "Select directory for plugins"
 msgstr "ÅðéëÝîôå öÜêåëï ãéá ðñüóèåôá"
 
-#: gui/options.cpp:1997
+#: gui/options.cpp:2013
 msgid "Select directory for Files Manager /root/"
 msgstr "ÅðéëÝîôå öÜêåëï ãéá ôï /root/ ôïõ Äéá÷åéñéóôÞ Áñ÷åßùí"
 
-#: gui/options.cpp:2235
+#: gui/options.cpp:2251
 #, c-format
 msgid "%llu bytes"
 msgstr "%llu bytes"
 
-#: gui/options.cpp:2243
+#: gui/options.cpp:2259
 msgid "<right now>"
 msgstr "<Üìåóá>"
 
-#: gui/options.cpp:2245
+#: gui/options.cpp:2261
 msgid "<never>"
 msgstr "<ðïôÝ>"
 
-#: gui/options.cpp:2329
+#: gui/options.cpp:2345
 msgid "Stop server"
 msgstr "ÄéáêïðÞ åîõðçñåôçôÞ"
 
-#: gui/options.cpp:2330
+#: gui/options.cpp:2346
 msgid "Stop local webserver"
 msgstr "ÄéáêïðÞ ôïðéêïý åîõðçñåôçôÞ web"
 
-#: gui/options.cpp:2421
+#: gui/options.cpp:2437
 msgid ""
 "Request failed.\n"
 "Check your Internet connection."
@@ -4577,6 +4584,14 @@ msgstr ""
 "õðïóôçñßæåé ìüíï ìÝ÷ñé ôçí Ýêäïóç%d. Èá ÷ñåéáóôåßôå ìéá åíçìåñùìÝíç Ýêäïóç "
 "ôçò ìç÷áíÞò ãéá íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå áõôü ôï áðïèçêåõìÝíï ðáé÷íßäé."
 
+#~ msgid ""
+#~ "The theme you selected does not support your current language. If you "
+#~ "want to use this theme you need to switch to another language first."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ôï èÝìá ðïõ åðéëÝîáôå äåí õðïóôçñßæåé ôçí ôñÝ÷ïõóá ãëþóóá óáò. Áí "
+#~ "åðéèõìåßôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå áõôü ôï èÝìá èá ðñÝðåé ðñþôá íá áëëÜîåôå óå "
+#~ "êÜðïéá Üëëç ãëþóóá."
+
 #, fuzzy
 #~ msgid "Speed multiplier for mouse emulation"
 #~ msgstr "Åîïìïßùóç áñéóôåñïý êïõìðéïý ðïíôéêéïý"
diff --git a/po/es_ES.po b/po/es_ES.po
index 67154e4..4d4272c 100644
--- a/po/es_ES.po
+++ b/po/es_ES.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.4.0svn\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.scummvm.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-04-06 22:57+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-04-09 22:09+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2017-01-15 22:05+0000\n"
 "Last-Translator: Rodrigo Vegas Sánchez-Ferrero <rodrigo.vegas at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Spanish <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
@@ -389,20 +389,20 @@ msgstr "Partidas:"
 #: gui/editgamedialog.cpp:457 gui/editgamedialog.cpp:518 gui/options.cpp:1544
 #: gui/options.cpp:1552 gui/options.cpp:1561 gui/options.cpp:1741
 #: gui/options.cpp:1747 gui/options.cpp:1755 gui/options.cpp:1778
-#: gui/options.cpp:1807 gui/options.cpp:1813 gui/options.cpp:1820
-#: gui/options.cpp:1828 gui/options.cpp:2011 gui/options.cpp:2014
-#: gui/options.cpp:2021 gui/options.cpp:2031
+#: gui/options.cpp:1811 gui/options.cpp:1817 gui/options.cpp:1824
+#: gui/options.cpp:1832 gui/options.cpp:2027 gui/options.cpp:2030
+#: gui/options.cpp:2037 gui/options.cpp:2047
 msgctxt "path"
 msgid "None"
 msgstr "Ninguna"
 
 #: gui/editgamedialog.cpp:306 gui/editgamedialog.cpp:404
-#: gui/editgamedialog.cpp:522 gui/options.cpp:1735 gui/options.cpp:1801
-#: gui/options.cpp:2017 backends/platform/wii/options.cpp:56
+#: gui/editgamedialog.cpp:522 gui/options.cpp:1735 gui/options.cpp:1805
+#: gui/options.cpp:2033 backends/platform/wii/options.cpp:56
 msgid "Default"
 msgstr "Por defecto"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:450 gui/options.cpp:2025
+#: gui/editgamedialog.cpp:450 gui/options.cpp:2041
 msgid "Select SoundFont"
 msgstr "Selecciona un SoundFont"
 
@@ -410,7 +410,7 @@ msgstr "Selecciona un SoundFont"
 msgid "Select additional game directory"
 msgstr "Selecciona el directorio adicional"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:502 gui/options.cpp:1948
+#: gui/editgamedialog.cpp:502 gui/options.cpp:1964
 msgid "Select directory for saved games"
 msgstr "Selecciona el directorio para partidas guardadas"
 
@@ -1259,7 +1259,7 @@ msgstr "Almacenamiento:"
 msgid "Active cloud storage"
 msgstr "Almacenamiento activo"
 
-#: gui/options.cpp:1668 gui/options.cpp:2228
+#: gui/options.cpp:1668 gui/options.cpp:2244
 msgid "<none>"
 msgstr "<ninguno>"
 
@@ -1322,7 +1322,7 @@ msgstr "Habilitar servidor"
 msgid "Run local webserver"
 msgstr "Habilitar el servidor local"
 
-#: gui/options.cpp:1686 gui/options.cpp:2338
+#: gui/options.cpp:1686 gui/options.cpp:2354
 msgid "Not running"
 msgstr "Detenido"
 
@@ -1355,64 +1355,72 @@ msgstr ""
 msgid "Apply"
 msgstr "Aplicar"
 
-#: gui/options.cpp:1863
+#: gui/options.cpp:1858
 msgid "Failed to change cloud storage!"
 msgstr "¡Fallo al cambiar el almacenamiento en línea!"
 
-#: gui/options.cpp:1866
+#: gui/options.cpp:1861
 msgid "Another cloud storage is already active."
 msgstr "Ya se ha habilitado otro almacenamiento en línea."
 
-#: gui/options.cpp:1902
+#: gui/options.cpp:1929
+#, fuzzy
+msgid "Theme does not support selected language!"
+msgstr "El plugin del motor no soporta partidas guardadas"
+
+#: gui/options.cpp:1932
+#, fuzzy
+msgid "Theme cannot be loaded!"
+msgstr "La partida no se ha cargado"
+
+#: gui/options.cpp:1935
 msgid ""
-"The theme you selected does not support your current language. If you want "
-"to use this theme you need to switch to another language first."
+"\n"
+"Misc settings will be restored."
 msgstr ""
-"El tema seleccionado no es compatible con el idioma actual. Debes cambiar el "
-"idioma si quieres usar este tema."
 
-#: gui/options.cpp:1955
+#: gui/options.cpp:1971
 msgid "The chosen directory cannot be written to. Please select another one."
 msgstr "No se puede escribir en el directorio elegido. Selecciona otro."
 
-#: gui/options.cpp:1964
+#: gui/options.cpp:1980
 msgid "Select directory for GUI themes"
 msgstr "Selecciona el directorio de temas"
 
-#: gui/options.cpp:1974
+#: gui/options.cpp:1990
 msgid "Select directory for extra files"
 msgstr "Selecciona el directorio adicional"
 
-#: gui/options.cpp:1985
+#: gui/options.cpp:2001
 msgid "Select directory for plugins"
 msgstr "Selecciona el directorio de plugins"
 
-#: gui/options.cpp:1997
+#: gui/options.cpp:2013
 msgid "Select directory for Files Manager /root/"
 msgstr "Selecciona el directorio /raíz/ para el gestor de archivos"
 
-#: gui/options.cpp:2235
+#: gui/options.cpp:2251
 #, c-format
 msgid "%llu bytes"
 msgstr "%llu bytes"
 
-#: gui/options.cpp:2243
+#: gui/options.cpp:2259
 msgid "<right now>"
 msgstr "<ahora>"
 
-#: gui/options.cpp:2245
+#: gui/options.cpp:2261
 msgid "<never>"
 msgstr "<nunca>"
 
-#: gui/options.cpp:2329
+#: gui/options.cpp:2345
 msgid "Stop server"
 msgstr "Detener servidor"
 
-#: gui/options.cpp:2330
+#: gui/options.cpp:2346
 msgid "Stop local webserver"
 msgstr "Detener el servidor local"
 
-#: gui/options.cpp:2421
+#: gui/options.cpp:2437
 msgid ""
 "Request failed.\n"
 "Check your Internet connection."
@@ -4539,6 +4547,13 @@ msgstr ""
 "versión %d. Será necesaria una versión atualizada del motor para poder "
 "usarla."
 
+#~ msgid ""
+#~ "The theme you selected does not support your current language. If you "
+#~ "want to use this theme you need to switch to another language first."
+#~ msgstr ""
+#~ "El tema seleccionado no es compatible con el idioma actual. Debes cambiar "
+#~ "el idioma si quieres usar este tema."
+
 #, fuzzy
 #~ msgid "Speed multiplier for mouse emulation"
 #~ msgstr "Simular botón izquierdo del ratón"
diff --git a/po/eu.po b/po/eu.po
index 7ba2f21..1e1a582 100644
--- a/po/eu.po
+++ b/po/eu.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.5.0git\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.scummvm.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-04-06 22:57+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-04-09 22:09+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2016-12-04 13:27+0000\n"
 "Last-Translator: Eugene Sandulenko <sev at scummvm.org>\n"
 "Language-Team: Basque <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
@@ -383,20 +383,20 @@ msgstr "Partida gordeak:"
 #: gui/editgamedialog.cpp:457 gui/editgamedialog.cpp:518 gui/options.cpp:1544
 #: gui/options.cpp:1552 gui/options.cpp:1561 gui/options.cpp:1741
 #: gui/options.cpp:1747 gui/options.cpp:1755 gui/options.cpp:1778
-#: gui/options.cpp:1807 gui/options.cpp:1813 gui/options.cpp:1820
-#: gui/options.cpp:1828 gui/options.cpp:2011 gui/options.cpp:2014
-#: gui/options.cpp:2021 gui/options.cpp:2031
+#: gui/options.cpp:1811 gui/options.cpp:1817 gui/options.cpp:1824
+#: gui/options.cpp:1832 gui/options.cpp:2027 gui/options.cpp:2030
+#: gui/options.cpp:2037 gui/options.cpp:2047
 msgctxt "path"
 msgid "None"
 msgstr "Bat ere ez"
 
 #: gui/editgamedialog.cpp:306 gui/editgamedialog.cpp:404
-#: gui/editgamedialog.cpp:522 gui/options.cpp:1735 gui/options.cpp:1801
-#: gui/options.cpp:2017 backends/platform/wii/options.cpp:56
+#: gui/editgamedialog.cpp:522 gui/options.cpp:1735 gui/options.cpp:1805
+#: gui/options.cpp:2033 backends/platform/wii/options.cpp:56
 msgid "Default"
 msgstr "Lehenetsia"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:450 gui/options.cpp:2025
+#: gui/editgamedialog.cpp:450 gui/options.cpp:2041
 msgid "Select SoundFont"
 msgstr "SoundFont-a aukeratu"
 
@@ -404,7 +404,7 @@ msgstr "SoundFont-a aukeratu"
 msgid "Select additional game directory"
 msgstr "Direktorio gehigarria aukeratu"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:502 gui/options.cpp:1948
+#: gui/editgamedialog.cpp:502 gui/options.cpp:1964
 msgid "Select directory for saved games"
 msgstr "Partida gordeen direktorioa aukeratu"
 
@@ -1246,7 +1246,7 @@ msgstr ""
 msgid "Active cloud storage"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1668 gui/options.cpp:2228
+#: gui/options.cpp:1668 gui/options.cpp:2244
 msgid "<none>"
 msgstr ""
 
@@ -1307,7 +1307,7 @@ msgstr ""
 msgid "Run local webserver"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1686 gui/options.cpp:2338
+#: gui/options.cpp:1686 gui/options.cpp:2354
 #, fuzzy
 msgid "Not running"
 msgstr "Jokoa exekutatzean errorea:"
@@ -1343,68 +1343,76 @@ msgstr ""
 msgid "Apply"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1863
+#: gui/options.cpp:1858
 #, fuzzy
 msgid "Failed to change cloud storage!"
 msgstr "Ezin izan da jokoa gorde"
 
-#: gui/options.cpp:1866
+#: gui/options.cpp:1861
 msgid "Another cloud storage is already active."
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1902
+#: gui/options.cpp:1929
+#, fuzzy
+msgid "Theme does not support selected language!"
+msgstr "Motore-pluginak ez ditu gordetako partidak onartzen"
+
+#: gui/options.cpp:1932
+#, fuzzy
+msgid "Theme cannot be loaded!"
+msgstr "Jokoa EZ da kargatu"
+
+#: gui/options.cpp:1935
 msgid ""
-"The theme you selected does not support your current language. If you want "
-"to use this theme you need to switch to another language first."
+"\n"
+"Misc settings will be restored."
 msgstr ""
-"Aukeraturiko gaia ez da zure hizkuntzarekin bateragarria. Gai hau erabili "
-"nahi baduzu, aurretik beste hizkuntza batera pasa behar duzu."
 
-#: gui/options.cpp:1955
+#: gui/options.cpp:1971
 msgid "The chosen directory cannot be written to. Please select another one."
 msgstr "Aukeraturiko direktorioan ezin da idatzi. Mesedez, aukeratu beste bat."
 
-#: gui/options.cpp:1964
+#: gui/options.cpp:1980
 msgid "Select directory for GUI themes"
 msgstr "Gaien direktorioa aukeratu"
 
-#: gui/options.cpp:1974
+#: gui/options.cpp:1990
 msgid "Select directory for extra files"
 msgstr "Fitxategi gehigarrien direktorioa aukeratu"
 
-#: gui/options.cpp:1985
+#: gui/options.cpp:2001
 msgid "Select directory for plugins"
 msgstr "Pluginen direktorioa aukeratu"
 
-#: gui/options.cpp:1997
+#: gui/options.cpp:2013
 #, fuzzy
 msgid "Select directory for Files Manager /root/"
 msgstr "Fitxategi gehigarrien direktorioa aukeratu"
 
-#: gui/options.cpp:2235
+#: gui/options.cpp:2251
 #, c-format
 msgid "%llu bytes"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:2243
+#: gui/options.cpp:2259
 msgid "<right now>"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:2245
+#: gui/options.cpp:2261
 #, fuzzy
 msgid "<never>"
 msgstr "Inoiz ez"
 
-#: gui/options.cpp:2329
+#: gui/options.cpp:2345
 #, fuzzy
 msgid "Stop server"
 msgstr "Zerbitzaria:"
 
-#: gui/options.cpp:2330
+#: gui/options.cpp:2346
 msgid "Stop local webserver"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:2421
+#: gui/options.cpp:2437
 msgid ""
 "Request failed.\n"
 "Check your Internet connection."
@@ -4521,6 +4529,13 @@ msgid ""
 "%d. You will need an updated version of the engine to use this saved game."
 msgstr ""
 
+#~ msgid ""
+#~ "The theme you selected does not support your current language. If you "
+#~ "want to use this theme you need to switch to another language first."
+#~ msgstr ""
+#~ "Aukeraturiko gaia ez da zure hizkuntzarekin bateragarria. Gai hau erabili "
+#~ "nahi baduzu, aurretik beste hizkuntza batera pasa behar duzu."
+
 #, fuzzy
 #~ msgid "Speed multiplier for mouse emulation"
 #~ msgstr "Saguaren ezker botoia simulatu"
diff --git a/po/fi_FI.po b/po/fi_FI.po
index 1e3728e..0d279a8 100644
--- a/po/fi_FI.po
+++ b/po/fi_FI.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.6.0git\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.scummvm.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-04-06 22:57+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-04-09 22:09+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2017-03-05 16:43+0000\n"
 "Last-Translator: Timo Mikkolainen <tmikkola at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Finnish <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
@@ -388,20 +388,20 @@ msgstr "Tallennuskansio:"
 #: gui/editgamedialog.cpp:457 gui/editgamedialog.cpp:518 gui/options.cpp:1544
 #: gui/options.cpp:1552 gui/options.cpp:1561 gui/options.cpp:1741
 #: gui/options.cpp:1747 gui/options.cpp:1755 gui/options.cpp:1778
-#: gui/options.cpp:1807 gui/options.cpp:1813 gui/options.cpp:1820
-#: gui/options.cpp:1828 gui/options.cpp:2011 gui/options.cpp:2014
-#: gui/options.cpp:2021 gui/options.cpp:2031
+#: gui/options.cpp:1811 gui/options.cpp:1817 gui/options.cpp:1824
+#: gui/options.cpp:1832 gui/options.cpp:2027 gui/options.cpp:2030
+#: gui/options.cpp:2037 gui/options.cpp:2047
 msgctxt "path"
 msgid "None"
 msgstr "Ei määritelty"
 
 #: gui/editgamedialog.cpp:306 gui/editgamedialog.cpp:404
-#: gui/editgamedialog.cpp:522 gui/options.cpp:1735 gui/options.cpp:1801
-#: gui/options.cpp:2017 backends/platform/wii/options.cpp:56
+#: gui/editgamedialog.cpp:522 gui/options.cpp:1735 gui/options.cpp:1805
+#: gui/options.cpp:2033 backends/platform/wii/options.cpp:56
 msgid "Default"
 msgstr "Oletus"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:450 gui/options.cpp:2025
+#: gui/editgamedialog.cpp:450 gui/options.cpp:2041
 msgid "Select SoundFont"
 msgstr "Valitse SoundFont"
 
@@ -409,7 +409,7 @@ msgstr "Valitse SoundFont"
 msgid "Select additional game directory"
 msgstr "Valitse lisähakemisto pelille"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:502 gui/options.cpp:1948
+#: gui/editgamedialog.cpp:502 gui/options.cpp:1964
 msgid "Select directory for saved games"
 msgstr "Valitse hakemisto pelitallennuksille"
 
@@ -1247,7 +1247,7 @@ msgstr "Tallennustila:"
 msgid "Active cloud storage"
 msgstr "Aktiivinen pilvitallennus"
 
-#: gui/options.cpp:1668 gui/options.cpp:2228
+#: gui/options.cpp:1668 gui/options.cpp:2244
 msgid "<none>"
 msgstr "<tyhjä>"
 
@@ -1307,7 +1307,7 @@ msgstr "K
 msgid "Run local webserver"
 msgstr "Käynnistä paikallinen webpalvelin"
 
-#: gui/options.cpp:1686 gui/options.cpp:2338
+#: gui/options.cpp:1686 gui/options.cpp:2354
 msgid "Not running"
 msgstr "Ei käynnissä"
 
@@ -1340,64 +1340,72 @@ msgstr ""
 msgid "Apply"
 msgstr "Käytä"
 
-#: gui/options.cpp:1863
+#: gui/options.cpp:1858
 msgid "Failed to change cloud storage!"
 msgstr "Pilvitallennustilan vaihtaminen epäonnistui!"
 
-#: gui/options.cpp:1866
+#: gui/options.cpp:1861
 msgid "Another cloud storage is already active."
 msgstr "Toinen pilvitila on jo aktiivinen."
 
-#: gui/options.cpp:1902
+#: gui/options.cpp:1929
+#, fuzzy
+msgid "Theme does not support selected language!"
+msgstr "Pelimoottoriliitännäinen ei tue pelitallenteita"
+
+#: gui/options.cpp:1932
+#, fuzzy
+msgid "Theme cannot be loaded!"
+msgstr "Peliä EI ladattu"
+
+#: gui/options.cpp:1935
 msgid ""
-"The theme you selected does not support your current language. If you want "
-"to use this theme you need to switch to another language first."
+"\n"
+"Misc settings will be restored."
 msgstr ""
-"Valitsemasi teema ei tue nykyistä valitsemaasi kieltä. Vaihda kieli ensin, "
-"ja yritä sitten uudelleen."
 
-#: gui/options.cpp:1955
+#: gui/options.cpp:1971
 msgid "The chosen directory cannot be written to. Please select another one."
 msgstr "Valittuun hakemistoon ei voi kirjoittaa. Valitse toinen hakemisto."
 
-#: gui/options.cpp:1964
+#: gui/options.cpp:1980
 msgid "Select directory for GUI themes"
 msgstr "Valitse hakemisto käyttöliittymän teemoille"
 
-#: gui/options.cpp:1974
+#: gui/options.cpp:1990
 msgid "Select directory for extra files"
 msgstr "Valitse hakemisto lisätiedostoille"
 
-#: gui/options.cpp:1985
+#: gui/options.cpp:2001
 msgid "Select directory for plugins"
 msgstr "Valitse hakemisto plugineille"
 
-#: gui/options.cpp:1997
+#: gui/options.cpp:2013
 msgid "Select directory for Files Manager /root/"
 msgstr "Valitse /root/ hakemisto tiedostonhallinnalle"
 
-#: gui/options.cpp:2235
+#: gui/options.cpp:2251
 #, c-format
 msgid "%llu bytes"
 msgstr "%llu tavua"
 
-#: gui/options.cpp:2243
+#: gui/options.cpp:2259
 msgid "<right now>"
 msgstr "<nyt>"
 
-#: gui/options.cpp:2245
+#: gui/options.cpp:2261
 msgid "<never>"
 msgstr "<ei koskaan>"
 
-#: gui/options.cpp:2329
+#: gui/options.cpp:2345
 msgid "Stop server"
 msgstr "Pysäytä palvelin"
 
-#: gui/options.cpp:2330
+#: gui/options.cpp:2346
 msgid "Stop local webserver"
 msgstr "Pysäytä paikallinen webpalvelin"
 
-#: gui/options.cpp:2421
+#: gui/options.cpp:2437
 msgid ""
 "Request failed.\n"
 "Check your Internet connection."
@@ -4508,6 +4516,13 @@ msgstr ""
 "vain versioon %d asti. Tarvitset päivitetyn version tästä pelimoottorista "
 "käyttääksesi tätä pelitallennusta."
 
+#~ msgid ""
+#~ "The theme you selected does not support your current language. If you "
+#~ "want to use this theme you need to switch to another language first."
+#~ msgstr ""
+#~ "Valitsemasi teema ei tue nykyistä valitsemaasi kieltä. Vaihda kieli "
+#~ "ensin, ja yritä sitten uudelleen."
+
 #~ msgid "3"
 #~ msgstr "3"
 
diff --git a/po/fr_FR.po b/po/fr_FR.po
index ad86087..da937c2 100644
--- a/po/fr_FR.po
+++ b/po/fr_FR.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.8.0git\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.scummvm.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-04-06 22:57+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-04-09 22:09+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2017-03-11 17:16+0000\n"
 "Last-Translator: Paolo Bossi <pbossi86 at gmail.com>\n"
 "Language-Team: French <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
@@ -390,20 +390,20 @@ msgstr "Sauvegardes :"
 #: gui/editgamedialog.cpp:457 gui/editgamedialog.cpp:518 gui/options.cpp:1544
 #: gui/options.cpp:1552 gui/options.cpp:1561 gui/options.cpp:1741
 #: gui/options.cpp:1747 gui/options.cpp:1755 gui/options.cpp:1778
-#: gui/options.cpp:1807 gui/options.cpp:1813 gui/options.cpp:1820
-#: gui/options.cpp:1828 gui/options.cpp:2011 gui/options.cpp:2014
-#: gui/options.cpp:2021 gui/options.cpp:2031
+#: gui/options.cpp:1811 gui/options.cpp:1817 gui/options.cpp:1824
+#: gui/options.cpp:1832 gui/options.cpp:2027 gui/options.cpp:2030
+#: gui/options.cpp:2037 gui/options.cpp:2047
 msgctxt "path"
 msgid "None"
 msgstr "Aucun"
 
 #: gui/editgamedialog.cpp:306 gui/editgamedialog.cpp:404
-#: gui/editgamedialog.cpp:522 gui/options.cpp:1735 gui/options.cpp:1801
-#: gui/options.cpp:2017 backends/platform/wii/options.cpp:56
+#: gui/editgamedialog.cpp:522 gui/options.cpp:1735 gui/options.cpp:1805
+#: gui/options.cpp:2033 backends/platform/wii/options.cpp:56
 msgid "Default"
 msgstr "Défaut"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:450 gui/options.cpp:2025
+#: gui/editgamedialog.cpp:450 gui/options.cpp:2041
 msgid "Select SoundFont"
 msgstr "Choisir une banque de sons"
 
@@ -411,7 +411,7 @@ msgstr "Choisir une banque de sons"
 msgid "Select additional game directory"
 msgstr "Sélectionner un répertoire supplémentaire"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:502 gui/options.cpp:1948
+#: gui/editgamedialog.cpp:502 gui/options.cpp:1964
 msgid "Select directory for saved games"
 msgstr "Sélectionner le répertoire pour les sauvegardes"
 
@@ -1258,7 +1258,7 @@ msgstr "Stockage :"
 msgid "Active cloud storage"
 msgstr "Service de stockage actif"
 
-#: gui/options.cpp:1668 gui/options.cpp:2228
+#: gui/options.cpp:1668 gui/options.cpp:2244
 msgid "<none>"
 msgstr "<aucun>"
 
@@ -1320,7 +1320,7 @@ msgstr "D
 msgid "Run local webserver"
 msgstr "Démarre le serveur web local"
 
-#: gui/options.cpp:1686 gui/options.cpp:2338
+#: gui/options.cpp:1686 gui/options.cpp:2354
 msgid "Not running"
 msgstr "Arrêté"
 
@@ -1353,66 +1353,74 @@ msgstr ""
 msgid "Apply"
 msgstr "Appliquer"
 
-#: gui/options.cpp:1863
+#: gui/options.cpp:1858
 msgid "Failed to change cloud storage!"
 msgstr "Echec du changement de service de stockage !"
 
-#: gui/options.cpp:1866
+#: gui/options.cpp:1861
 msgid "Another cloud storage is already active."
 msgstr "Un autre service de stockage est déjà actif."
 
-#: gui/options.cpp:1902
+#: gui/options.cpp:1929
+#, fuzzy
+msgid "Theme does not support selected language!"
+msgstr "Ce moteur de jeu ne supporte pas les sauvegardes"
+
+#: gui/options.cpp:1932
+#, fuzzy
+msgid "Theme cannot be loaded!"
+msgstr "Le jeu n'a pu être chargé"
+
+#: gui/options.cpp:1935
 msgid ""
-"The theme you selected does not support your current language. If you want "
-"to use this theme you need to switch to another language first."
+"\n"
+"Misc settings will be restored."
 msgstr ""
-"Le thème que vous avez sélectionné ne support pas la langue française. Si "
-"vous voulez l'utiliser vous devez d'abord changer de langue."
 
-#: gui/options.cpp:1955
+#: gui/options.cpp:1971
 msgid "The chosen directory cannot be written to. Please select another one."
 msgstr ""
 "Le répertoire sélectionné est verrouillé en écriture. Sélectionnez un autre "
 "répertoire."
 
-#: gui/options.cpp:1964
+#: gui/options.cpp:1980
 msgid "Select directory for GUI themes"
 msgstr "Sélectionner le répertoire des thèmes d'interface"
 
-#: gui/options.cpp:1974
+#: gui/options.cpp:1990
 msgid "Select directory for extra files"
 msgstr "Sélectionner le répertoire pour les fichiers supplémentaires"
 
-#: gui/options.cpp:1985
+#: gui/options.cpp:2001
 msgid "Select directory for plugins"
 msgstr "Sélectionner le répertoire des plugins"
 
-#: gui/options.cpp:1997
+#: gui/options.cpp:2013
 msgid "Select directory for Files Manager /root/"
 msgstr "Indique le répertoire pour la /racine/ du Gestionnaire de Fichiers"
 
-#: gui/options.cpp:2235
+#: gui/options.cpp:2251
 #, c-format
 msgid "%llu bytes"
 msgstr "%llu octets"
 
-#: gui/options.cpp:2243
+#: gui/options.cpp:2259
 msgid "<right now>"
 msgstr "<maintenant>"
 
-#: gui/options.cpp:2245
+#: gui/options.cpp:2261
 msgid "<never>"
 msgstr "<jamais>"
 
-#: gui/options.cpp:2329
+#: gui/options.cpp:2345
 msgid "Stop server"
 msgstr "Arrêter serveur"
 
-#: gui/options.cpp:2330
+#: gui/options.cpp:2346
 msgid "Stop local webserver"
 msgstr "Arrêter le serveur"
 
-#: gui/options.cpp:2421
+#: gui/options.cpp:2437
 msgid ""
 "Request failed.\n"
 "Check your Internet connection."
@@ -4553,6 +4561,13 @@ msgstr ""
 "les versions %d ou inférieures. Vous devez utiliser une version plus récente "
 "de ScummVM pour pouvoir charger cette sauvegarde."
 
+#~ msgid ""
+#~ "The theme you selected does not support your current language. If you "
+#~ "want to use this theme you need to switch to another language first."
+#~ msgstr ""
+#~ "Le thème que vous avez sélectionné ne support pas la langue française. Si "
+#~ "vous voulez l'utiliser vous devez d'abord changer de langue."
+
 #, fuzzy
 #~ msgid "Speed multiplier for mouse emulation"
 #~ msgstr "Simuler bouton gauche de la souris"
diff --git a/po/gl_ES.po b/po/gl_ES.po
index d96f6f5..8686bb1 100644
--- a/po/gl_ES.po
+++ b/po/gl_ES.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.8.0git\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.scummvm.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-04-06 22:57+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-04-09 22:09+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2016-11-28 15:51+0000\n"
 "Last-Translator: Santiago G. Sanz <santiagogarciasanz at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Galician <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
@@ -387,20 +387,20 @@ msgstr "Cami
 #: gui/editgamedialog.cpp:457 gui/editgamedialog.cpp:518 gui/options.cpp:1544
 #: gui/options.cpp:1552 gui/options.cpp:1561 gui/options.cpp:1741
 #: gui/options.cpp:1747 gui/options.cpp:1755 gui/options.cpp:1778
-#: gui/options.cpp:1807 gui/options.cpp:1813 gui/options.cpp:1820
-#: gui/options.cpp:1828 gui/options.cpp:2011 gui/options.cpp:2014
-#: gui/options.cpp:2021 gui/options.cpp:2031
+#: gui/options.cpp:1811 gui/options.cpp:1817 gui/options.cpp:1824
+#: gui/options.cpp:1832 gui/options.cpp:2027 gui/options.cpp:2030
+#: gui/options.cpp:2037 gui/options.cpp:2047
 msgctxt "path"
 msgid "None"
 msgstr "Ningún"
 
 #: gui/editgamedialog.cpp:306 gui/editgamedialog.cpp:404
-#: gui/editgamedialog.cpp:522 gui/options.cpp:1735 gui/options.cpp:1801
-#: gui/options.cpp:2017 backends/platform/wii/options.cpp:56
+#: gui/editgamedialog.cpp:522 gui/options.cpp:1735 gui/options.cpp:1805
+#: gui/options.cpp:2033 backends/platform/wii/options.cpp:56
 msgid "Default"
 msgstr "Predefinido"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:450 gui/options.cpp:2025
+#: gui/editgamedialog.cpp:450 gui/options.cpp:2041
 msgid "Select SoundFont"
 msgstr "Seleccionar SoundFont"
 
@@ -408,7 +408,7 @@ msgstr "Seleccionar SoundFont"
 msgid "Select additional game directory"
 msgstr "Selecciona un directorio con datos adicionais"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:502 gui/options.cpp:1948
+#: gui/editgamedialog.cpp:502 gui/options.cpp:1964
 msgid "Select directory for saved games"
 msgstr "Selecciona un directorio para ficheiros de gardado"
 
@@ -1249,7 +1249,7 @@ msgstr "Almacenamento:"
 msgid "Active cloud storage"
 msgstr "Almacenamento na nube activo"
 
-#: gui/options.cpp:1668 gui/options.cpp:2228
+#: gui/options.cpp:1668 gui/options.cpp:2244
 msgid "<none>"
 msgstr "<ningún>"
 
@@ -1315,7 +1315,7 @@ msgstr "Executar servidor"
 msgid "Run local webserver"
 msgstr "Executar servidor web local"
 
-#: gui/options.cpp:1686 gui/options.cpp:2338
+#: gui/options.cpp:1686 gui/options.cpp:2354
 msgid "Not running"
 msgstr "Non se está a executar"
 
@@ -1348,64 +1348,72 @@ msgstr ""
 msgid "Apply"
 msgstr "Aplicar"
 
-#: gui/options.cpp:1863
+#: gui/options.cpp:1858
 msgid "Failed to change cloud storage!"
 msgstr "Erro ao cambiar o almacenamento na nube!"
 
-#: gui/options.cpp:1866
+#: gui/options.cpp:1861
 msgid "Another cloud storage is already active."
 msgstr "Xa está activo outro almacenamento na nube."
 
-#: gui/options.cpp:1902
+#: gui/options.cpp:1929
+#, fuzzy
+msgid "Theme does not support selected language!"
+msgstr "O complemento do motor non é compatible cos ficheiros de gardado"
+
+#: gui/options.cpp:1932
+#, fuzzy
+msgid "Theme cannot be loaded!"
+msgstr "Non se puido cargar a partida"
+
+#: gui/options.cpp:1935
 msgid ""
-"The theme you selected does not support your current language. If you want "
-"to use this theme you need to switch to another language first."
+"\n"
+"Misc settings will be restored."
 msgstr ""
-"O tema seleccionado non é compatible co idioma actual. Para empregar o tema, "
-"deberás cambiar antes o idioma da interfaz."
 
-#: gui/options.cpp:1955
+#: gui/options.cpp:1971
 msgid "The chosen directory cannot be written to. Please select another one."
 msgstr "Non é posible escribir no directorio elixido. Selecciona outro."
 
-#: gui/options.cpp:1964
+#: gui/options.cpp:1980
 msgid "Select directory for GUI themes"
 msgstr "Seleccionar directorio para temas de interfaz"
 
-#: gui/options.cpp:1974
+#: gui/options.cpp:1990
 msgid "Select directory for extra files"
 msgstr "Seleccionar directorio para ficheiros adicionais"
 
-#: gui/options.cpp:1985
+#: gui/options.cpp:2001
 msgid "Select directory for plugins"
 msgstr "Seleccionar directorio para complementos"
 
-#: gui/options.cpp:1997
+#: gui/options.cpp:2013
 msgid "Select directory for Files Manager /root/"
 msgstr "Seleccionar directorio para /root/ de xestor de ficheiros"
 
-#: gui/options.cpp:2235
+#: gui/options.cpp:2251
 #, c-format
 msgid "%llu bytes"
 msgstr "%llu bytes"
 
-#: gui/options.cpp:2243
+#: gui/options.cpp:2259
 msgid "<right now>"
 msgstr "<agora mesmo>"
 
-#: gui/options.cpp:2245
+#: gui/options.cpp:2261
 msgid "<never>"
 msgstr "<nunca>"
 
-#: gui/options.cpp:2329
+#: gui/options.cpp:2345
 msgid "Stop server"
 msgstr "Deter servidor"
 
-#: gui/options.cpp:2330
+#: gui/options.cpp:2346
 msgid "Stop local webserver"
 msgstr "Deter servidor web local"
 
-#: gui/options.cpp:2421
+#: gui/options.cpp:2437
 msgid ""
 "Request failed.\n"
 "Check your Internet connection."
@@ -4541,6 +4549,13 @@ msgstr ""
 "compatíbel até a versión %d. Cómpre descargar unha versión actualizada do "
 "motor para empregar estes datos gardados."
 
+#~ msgid ""
+#~ "The theme you selected does not support your current language. If you "
+#~ "want to use this theme you need to switch to another language first."
+#~ msgstr ""
+#~ "O tema seleccionado non é compatible co idioma actual. Para empregar o "
+#~ "tema, deberás cambiar antes o idioma da interfaz."
+
 #, fuzzy
 #~ msgid "Speed multiplier for mouse emulation"
 #~ msgstr "Simular botón primario do rato"
diff --git a/po/hu_HU.po b/po/hu_HU.po
index edeec02..2879eeb 100644
--- a/po/hu_HU.po
+++ b/po/hu_HU.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.3.0svn\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.scummvm.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-04-06 22:57+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-04-09 22:09+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2017-04-03 02:23+0000\n"
 "Last-Translator: George Kormendi <grubycza at hotmail.com>\n"
 "Language-Team: Hungarian <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
@@ -387,20 +387,20 @@ msgstr "Ment
 #: gui/editgamedialog.cpp:457 gui/editgamedialog.cpp:518 gui/options.cpp:1544
 #: gui/options.cpp:1552 gui/options.cpp:1561 gui/options.cpp:1741
 #: gui/options.cpp:1747 gui/options.cpp:1755 gui/options.cpp:1778
-#: gui/options.cpp:1807 gui/options.cpp:1813 gui/options.cpp:1820
-#: gui/options.cpp:1828 gui/options.cpp:2011 gui/options.cpp:2014
-#: gui/options.cpp:2021 gui/options.cpp:2031
+#: gui/options.cpp:1811 gui/options.cpp:1817 gui/options.cpp:1824
+#: gui/options.cpp:1832 gui/options.cpp:2027 gui/options.cpp:2030
+#: gui/options.cpp:2037 gui/options.cpp:2047
 msgctxt "path"
 msgid "None"
 msgstr "Nincs"
 
 #: gui/editgamedialog.cpp:306 gui/editgamedialog.cpp:404
-#: gui/editgamedialog.cpp:522 gui/options.cpp:1735 gui/options.cpp:1801
-#: gui/options.cpp:2017 backends/platform/wii/options.cpp:56
+#: gui/editgamedialog.cpp:522 gui/options.cpp:1735 gui/options.cpp:1805
+#: gui/options.cpp:2033 backends/platform/wii/options.cpp:56
 msgid "Default"
 msgstr "Alapértelmezett"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:450 gui/options.cpp:2025
+#: gui/editgamedialog.cpp:450 gui/options.cpp:2041
 msgid "Select SoundFont"
 msgstr "SoundFont kiválasztás"
 
@@ -408,7 +408,7 @@ msgstr "SoundFont kiv
 msgid "Select additional game directory"
 msgstr "Válassz mappát a játék kiegészítõkhöz"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:502 gui/options.cpp:1948
+#: gui/editgamedialog.cpp:502 gui/options.cpp:1964
 msgid "Select directory for saved games"
 msgstr "Válaszz játékmentéseknek mappát"
 
@@ -1239,7 +1239,7 @@ msgstr "T
 msgid "Active cloud storage"
 msgstr "Aktív felhõ tároló"
 
-#: gui/options.cpp:1668 gui/options.cpp:2228
+#: gui/options.cpp:1668 gui/options.cpp:2244
 msgid "<none>"
 msgstr "<nincs>"
 
@@ -1300,7 +1300,7 @@ msgstr "Szerver futtat
 msgid "Run local webserver"
 msgstr "Helyi webszerver futtatása"
 
-#: gui/options.cpp:1686 gui/options.cpp:2338
+#: gui/options.cpp:1686 gui/options.cpp:2354
 msgid "Not running"
 msgstr "Nem fut"
 
@@ -1333,64 +1333,72 @@ msgstr ""
 msgid "Apply"
 msgstr "Alkalmaz"
 
-#: gui/options.cpp:1863
+#: gui/options.cpp:1858
 msgid "Failed to change cloud storage!"
 msgstr "Felhõtároló csere nem sikerült!"
 
-#: gui/options.cpp:1866
+#: gui/options.cpp:1861
 msgid "Another cloud storage is already active."
 msgstr "Egy másik felhõtároló már aktív."
 
-#: gui/options.cpp:1902
+#: gui/options.cpp:1929
+#, fuzzy
+msgid "Theme does not support selected language!"
+msgstr "A motor plugin nem támogatja a játékállás mentését"
+
+#: gui/options.cpp:1932
+#, fuzzy
+msgid "Theme cannot be loaded!"
+msgstr "A játék NINCS betöltve"
+
+#: gui/options.cpp:1935
 msgid ""
-"The theme you selected does not support your current language. If you want "
-"to use this theme you need to switch to another language first."
+"\n"
+"Misc settings will be restored."
 msgstr ""
-"A kiválasztott téma nem támogatja a nyelvedet. Ha használni akarod ezt a "
-"témát, elõszõr válts át egy másik nyelvre."
 
-#: gui/options.cpp:1955
+#: gui/options.cpp:1971
 msgid "The chosen directory cannot be written to. Please select another one."
 msgstr "A kiválasztott mappába nem lehet írni, válassz egy másikat."
 
-#: gui/options.cpp:1964
+#: gui/options.cpp:1980
 msgid "Select directory for GUI themes"
 msgstr "GUI téma mappa kiválasztása"
 
-#: gui/options.cpp:1974
+#: gui/options.cpp:1990
 msgid "Select directory for extra files"
 msgstr "Mappa választás az extra fájloknak"
 
-#: gui/options.cpp:1985
+#: gui/options.cpp:2001
 msgid "Select directory for plugins"
 msgstr "Plugin mappa kiválasztása"
 
-#: gui/options.cpp:1997
+#: gui/options.cpp:2013
 msgid "Select directory for Files Manager /root/"
 msgstr "Válassz mappát a Fájlkezelõnek /gyökér/"
 
-#: gui/options.cpp:2235
+#: gui/options.cpp:2251
 #, c-format
 msgid "%llu bytes"
 msgstr "%llu byte"
 
-#: gui/options.cpp:2243
+#: gui/options.cpp:2259
 msgid "<right now>"
 msgstr "<épp most>"
 
-#: gui/options.cpp:2245
+#: gui/options.cpp:2261
 msgid "<never>"
 msgstr "<soha>"
 
-#: gui/options.cpp:2329
+#: gui/options.cpp:2345
 msgid "Stop server"
 msgstr "Szerver leállítás"
 
-#: gui/options.cpp:2330
+#: gui/options.cpp:2346
 msgid "Stop local webserver"
 msgstr "Helyi webszerver leállítása"
 
-#: gui/options.cpp:2421
+#: gui/options.cpp:2437
 msgid ""
 "Request failed.\n"
 "Check your Internet connection."
@@ -4497,6 +4505,13 @@ msgstr ""
 "támogat. Szükséged van a motor frissített verziójára, hogy használd a "
 "mentett játékállást."
 
+#~ msgid ""
+#~ "The theme you selected does not support your current language. If you "
+#~ "want to use this theme you need to switch to another language first."
+#~ msgstr ""
+#~ "A kiválasztott téma nem támogatja a nyelvedet. Ha használni akarod ezt a "
+#~ "témát, elõszõr válts át egy másik nyelvre."
+
 #~ msgid "3"
 #~ msgstr "3"
 
diff --git a/po/it_IT.po b/po/it_IT.po
index b37ceb3..f740894 100644
--- a/po/it_IT.po
+++ b/po/it_IT.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.3.0svn\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.scummvm.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-04-06 22:57+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-04-09 22:09+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2017-03-07 13:59+0000\n"
 "Last-Translator: Paolo Bossi <pbossi86 at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Italian <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
@@ -388,20 +388,20 @@ msgstr "Salvataggi:"
 #: gui/editgamedialog.cpp:457 gui/editgamedialog.cpp:518 gui/options.cpp:1544
 #: gui/options.cpp:1552 gui/options.cpp:1561 gui/options.cpp:1741
 #: gui/options.cpp:1747 gui/options.cpp:1755 gui/options.cpp:1778
-#: gui/options.cpp:1807 gui/options.cpp:1813 gui/options.cpp:1820
-#: gui/options.cpp:1828 gui/options.cpp:2011 gui/options.cpp:2014
-#: gui/options.cpp:2021 gui/options.cpp:2031
+#: gui/options.cpp:1811 gui/options.cpp:1817 gui/options.cpp:1824
+#: gui/options.cpp:1832 gui/options.cpp:2027 gui/options.cpp:2030
+#: gui/options.cpp:2037 gui/options.cpp:2047
 msgctxt "path"
 msgid "None"
 msgstr "Nessuno"
 
 #: gui/editgamedialog.cpp:306 gui/editgamedialog.cpp:404
-#: gui/editgamedialog.cpp:522 gui/options.cpp:1735 gui/options.cpp:1801
-#: gui/options.cpp:2017 backends/platform/wii/options.cpp:56
+#: gui/editgamedialog.cpp:522 gui/options.cpp:1735 gui/options.cpp:1805
+#: gui/options.cpp:2033 backends/platform/wii/options.cpp:56
 msgid "Default"
 msgstr "Predefinito"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:450 gui/options.cpp:2025
+#: gui/editgamedialog.cpp:450 gui/options.cpp:2041
 msgid "Select SoundFont"
 msgstr "Seleziona SoundFont"
 
@@ -409,7 +409,7 @@ msgstr "Seleziona SoundFont"
 msgid "Select additional game directory"
 msgstr "Seleziona la cartella di gioco aggiuntiva"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:502 gui/options.cpp:1948
+#: gui/editgamedialog.cpp:502 gui/options.cpp:1964
 msgid "Select directory for saved games"
 msgstr "Seleziona la cartella dei salvataggi"
 
@@ -1251,7 +1251,7 @@ msgstr "Servizio cloud:"
 msgid "Active cloud storage"
 msgstr "Servizio di archiviazione cloud attivo"
 
-#: gui/options.cpp:1668 gui/options.cpp:2228
+#: gui/options.cpp:1668 gui/options.cpp:2244
 msgid "<none>"
 msgstr "<nessuno>"
 
@@ -1314,7 +1314,7 @@ msgstr "Avvia server"
 msgid "Run local webserver"
 msgstr "Avvia webserver locale"
 
-#: gui/options.cpp:1686 gui/options.cpp:2338
+#: gui/options.cpp:1686 gui/options.cpp:2354
 msgid "Not running"
 msgstr "Non avviato"
 
@@ -1347,64 +1347,72 @@ msgstr ""
 msgid "Apply"
 msgstr "Applica"
 
-#: gui/options.cpp:1863
+#: gui/options.cpp:1858
 msgid "Failed to change cloud storage!"
 msgstr "Impossibile cambiare dispositivo di archiviazione Cloud!"
 
-#: gui/options.cpp:1866
+#: gui/options.cpp:1861
 msgid "Another cloud storage is already active."
 msgstr "Un altro servizio di archiviazione cloud è già attivo."
 
-#: gui/options.cpp:1902
+#: gui/options.cpp:1929
+#, fuzzy
+msgid "Theme does not support selected language!"
+msgstr "Il plugin del motore di gioco non supporta i salvataggi"
+
+#: gui/options.cpp:1932
+#, fuzzy
+msgid "Theme cannot be loaded!"
+msgstr "La partita NON è stata caricata"
+
+#: gui/options.cpp:1935
 msgid ""
-"The theme you selected does not support your current language. If you want "
-"to use this theme you need to switch to another language first."
+"\n"
+"Misc settings will be restored."
 msgstr ""
-"Il tema che hai selezionato non supporta la lingua attuale. Se vuoi "
-"utilizzare questo tema devi prima cambiare la lingua."
 
-#: gui/options.cpp:1955
+#: gui/options.cpp:1971
 msgid "The chosen directory cannot be written to. Please select another one."
 msgstr "La cartella scelta è in sola lettura. Si prega di sceglierne un'altra."
 
-#: gui/options.cpp:1964
+#: gui/options.cpp:1980
 msgid "Select directory for GUI themes"
 msgstr "Seleziona la cartella dei temi dell'interfaccia"
 
-#: gui/options.cpp:1974
+#: gui/options.cpp:1990
 msgid "Select directory for extra files"
 msgstr "Seleziona la cartella dei file aggiuntivi"
 
-#: gui/options.cpp:1985
+#: gui/options.cpp:2001
 msgid "Select directory for plugins"
 msgstr "Seleziona la cartella dei plugin"
 
-#: gui/options.cpp:1997
+#: gui/options.cpp:2013
 msgid "Select directory for Files Manager /root/"
 msgstr "Seleziona la cartella di partenza del File Manager"
 
-#: gui/options.cpp:2235
+#: gui/options.cpp:2251
 #, c-format
 msgid "%llu bytes"
 msgstr "%lIu bytes"
 
-#: gui/options.cpp:2243
+#: gui/options.cpp:2259
 msgid "<right now>"
 msgstr "<adesso>"
 
-#: gui/options.cpp:2245
+#: gui/options.cpp:2261
 msgid "<never>"
 msgstr "<mai>"
 
-#: gui/options.cpp:2329
+#: gui/options.cpp:2345
 msgid "Stop server"
 msgstr "Arresta server"
 
-#: gui/options.cpp:2330
+#: gui/options.cpp:2346
 msgid "Stop local webserver"
 msgstr "Arresta webserver locale"
 
-#: gui/options.cpp:2421
+#: gui/options.cpp:2437
 msgid ""
 "Request failed.\n"
 "Check your Internet connection."
@@ -4545,6 +4553,13 @@ msgstr ""
 "versione %d o inferiori. Procurati una motore aggiornato per usare questo "
 "salvataggio."
 
+#~ msgid ""
+#~ "The theme you selected does not support your current language. If you "
+#~ "want to use this theme you need to switch to another language first."
+#~ msgstr ""
+#~ "Il tema che hai selezionato non supporta la lingua attuale. Se vuoi "
+#~ "utilizzare questo tema devi prima cambiare la lingua."
+
 #, fuzzy
 #~ msgid "Speed multiplier for mouse emulation"
 #~ msgstr "Simula clic sinistro del mouse"
diff --git a/po/nb_NO.po b/po/nb_NO.po
index 143258e..2516d28 100644
--- a/po/nb_NO.po
+++ b/po/nb_NO.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.3.0svn\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.scummvm.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-04-06 22:57+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-04-09 22:09+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2016-12-26 17:36+0000\n"
 "Last-Translator: Einar Johan Trøan Sømåen <einarjohants at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Norwegian Bokmål <https://translations.scummvm.org/projects/"
@@ -390,20 +390,20 @@ msgstr "Lagringssti:"
 #: gui/editgamedialog.cpp:457 gui/editgamedialog.cpp:518 gui/options.cpp:1544
 #: gui/options.cpp:1552 gui/options.cpp:1561 gui/options.cpp:1741
 #: gui/options.cpp:1747 gui/options.cpp:1755 gui/options.cpp:1778
-#: gui/options.cpp:1807 gui/options.cpp:1813 gui/options.cpp:1820
-#: gui/options.cpp:1828 gui/options.cpp:2011 gui/options.cpp:2014
-#: gui/options.cpp:2021 gui/options.cpp:2031
+#: gui/options.cpp:1811 gui/options.cpp:1817 gui/options.cpp:1824
+#: gui/options.cpp:1832 gui/options.cpp:2027 gui/options.cpp:2030
+#: gui/options.cpp:2037 gui/options.cpp:2047
 msgctxt "path"
 msgid "None"
 msgstr "Ingen"
 
 #: gui/editgamedialog.cpp:306 gui/editgamedialog.cpp:404
-#: gui/editgamedialog.cpp:522 gui/options.cpp:1735 gui/options.cpp:1801
-#: gui/options.cpp:2017 backends/platform/wii/options.cpp:56
+#: gui/editgamedialog.cpp:522 gui/options.cpp:1735 gui/options.cpp:1805
+#: gui/options.cpp:2033 backends/platform/wii/options.cpp:56
 msgid "Default"
 msgstr "Standard"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:450 gui/options.cpp:2025
+#: gui/editgamedialog.cpp:450 gui/options.cpp:2041
 msgid "Select SoundFont"
 msgstr "Velg SoundFont"
 
@@ -411,7 +411,7 @@ msgstr "Velg SoundFont"
 msgid "Select additional game directory"
 msgstr "Velg mappe med ytterligere data"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:502 gui/options.cpp:1948
+#: gui/editgamedialog.cpp:502 gui/options.cpp:1964
 msgid "Select directory for saved games"
 msgstr "Velg mappe for lagrede spill"
 
@@ -1248,7 +1248,7 @@ msgstr "Lagring:"
 msgid "Active cloud storage"
 msgstr "Aktiv skylagring"
 
-#: gui/options.cpp:1668 gui/options.cpp:2228
+#: gui/options.cpp:1668 gui/options.cpp:2244
 msgid "<none>"
 msgstr "<ingen>"
 
@@ -1308,7 +1308,7 @@ msgstr "Kj
 msgid "Run local webserver"
 msgstr "Kjør lokal webserver"
 
-#: gui/options.cpp:1686 gui/options.cpp:2338
+#: gui/options.cpp:1686 gui/options.cpp:2354
 msgid "Not running"
 msgstr "Kjører ikke"
 
@@ -1341,64 +1341,72 @@ msgstr ""
 msgid "Apply"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1863
+#: gui/options.cpp:1858
 msgid "Failed to change cloud storage!"
 msgstr "Klarte ikke å kontakte skylagring!"
 
-#: gui/options.cpp:1866
+#: gui/options.cpp:1861
 msgid "Another cloud storage is already active."
 msgstr "En annen skylagring er allerede aktiv."
 
-#: gui/options.cpp:1902
+#: gui/options.cpp:1929
+#, fuzzy
+msgid "Theme does not support selected language!"
+msgstr "Spillmotor-plugin støtter ikke lagrede spill"
+
+#: gui/options.cpp:1932
+#, fuzzy
+msgid "Theme cannot be loaded!"
+msgstr "Spillet ble IKKE lastet"
+
+#: gui/options.cpp:1935
 msgid ""
-"The theme you selected does not support your current language. If you want "
-"to use this theme you need to switch to another language first."
+"\n"
+"Misc settings will be restored."
 msgstr ""
-"Temaet du valgte støtter ikke det aktive språket. Hvis du vil bruke dette "
-"temaet, må du bytte til et annet språk først."
 
-#: gui/options.cpp:1955
+#: gui/options.cpp:1971
 msgid "The chosen directory cannot be written to. Please select another one."
 msgstr "Den valgte mappen kan ikke skrives til. Vennligst velg en annen."
 
-#: gui/options.cpp:1964
+#: gui/options.cpp:1980
 msgid "Select directory for GUI themes"
 msgstr "Velg mappe for GUI-temaer"
 
-#: gui/options.cpp:1974
+#: gui/options.cpp:1990
 msgid "Select directory for extra files"
 msgstr "Velg mappe for ytterligere filer"
 
-#: gui/options.cpp:1985
+#: gui/options.cpp:2001
 msgid "Select directory for plugins"
 msgstr "Velg mappe for plugins"
 
-#: gui/options.cpp:1997
+#: gui/options.cpp:2013
 msgid "Select directory for Files Manager /root/"
 msgstr "Velg mappe for filbehandler /root/"
 
-#: gui/options.cpp:2235
+#: gui/options.cpp:2251
 #, c-format
 msgid "%llu bytes"
 msgstr "%llu bytes"
 
-#: gui/options.cpp:2243
+#: gui/options.cpp:2259
 msgid "<right now>"
 msgstr "<med en gang>"
 
-#: gui/options.cpp:2245
+#: gui/options.cpp:2261
 msgid "<never>"
 msgstr "<aldri>"
 
-#: gui/options.cpp:2329
+#: gui/options.cpp:2345
 msgid "Stop server"
 msgstr "Stopp server"
 
-#: gui/options.cpp:2330
+#: gui/options.cpp:2346
 msgid "Stop local webserver"
 msgstr "Stopp lokal webserver"
 
-#: gui/options.cpp:2421
+#: gui/options.cpp:2437
 msgid ""
 "Request failed.\n"
 "Check your Internet connection."
@@ -4500,6 +4508,13 @@ msgid ""
 "%d. You will need an updated version of the engine to use this saved game."
 msgstr ""
 
+#~ msgid ""
+#~ "The theme you selected does not support your current language. If you "
+#~ "want to use this theme you need to switch to another language first."
+#~ msgstr ""
+#~ "Temaet du valgte støtter ikke det aktive språket. Hvis du vil bruke dette "
+#~ "temaet, må du bytte til et annet språk først."
+
 #, fuzzy
 #~ msgid "Speed multiplier for mouse emulation"
 #~ msgstr "Simuler venstre mustast"
diff --git a/po/nl_NL.po b/po/nl_NL.po
index b45896a..6df976a 100644
--- a/po/nl_NL.po
+++ b/po/nl_NL.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.9.0git\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.scummvm.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-04-06 22:57+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-04-09 22:09+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2017-03-29 02:41+0000\n"
 "Last-Translator: Ben Castricum <github at bencastricum.nl>\n"
 "Language-Team: Dutch <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
@@ -387,20 +387,20 @@ msgstr "Bewaar Pad:"
 #: gui/editgamedialog.cpp:457 gui/editgamedialog.cpp:518 gui/options.cpp:1544
 #: gui/options.cpp:1552 gui/options.cpp:1561 gui/options.cpp:1741
 #: gui/options.cpp:1747 gui/options.cpp:1755 gui/options.cpp:1778
-#: gui/options.cpp:1807 gui/options.cpp:1813 gui/options.cpp:1820
-#: gui/options.cpp:1828 gui/options.cpp:2011 gui/options.cpp:2014
-#: gui/options.cpp:2021 gui/options.cpp:2031
+#: gui/options.cpp:1811 gui/options.cpp:1817 gui/options.cpp:1824
+#: gui/options.cpp:1832 gui/options.cpp:2027 gui/options.cpp:2030
+#: gui/options.cpp:2037 gui/options.cpp:2047
 msgctxt "path"
 msgid "None"
 msgstr "Geen"
 
 #: gui/editgamedialog.cpp:306 gui/editgamedialog.cpp:404
-#: gui/editgamedialog.cpp:522 gui/options.cpp:1735 gui/options.cpp:1801
-#: gui/options.cpp:2017 backends/platform/wii/options.cpp:56
+#: gui/editgamedialog.cpp:522 gui/options.cpp:1735 gui/options.cpp:1805
+#: gui/options.cpp:2033 backends/platform/wii/options.cpp:56
 msgid "Default"
 msgstr "Standaard"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:450 gui/options.cpp:2025
+#: gui/editgamedialog.cpp:450 gui/options.cpp:2041
 msgid "Select SoundFont"
 msgstr "Selecteer SoundFont"
 
@@ -408,7 +408,7 @@ msgstr "Selecteer SoundFont"
 msgid "Select additional game directory"
 msgstr "Selecteer additionele speldatamap"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:502 gui/options.cpp:1948
+#: gui/editgamedialog.cpp:502 gui/options.cpp:1964
 msgid "Select directory for saved games"
 msgstr "Selecteer map voor opgeslagen spellen"
 
@@ -1250,7 +1250,7 @@ msgstr "Opslag:"
 msgid "Active cloud storage"
 msgstr "Actieve cloud opslag"
 
-#: gui/options.cpp:1668 gui/options.cpp:2228
+#: gui/options.cpp:1668 gui/options.cpp:2244
 msgid "<none>"
 msgstr "<geen>"
 
@@ -1311,7 +1311,7 @@ msgstr "Start server"
 msgid "Run local webserver"
 msgstr "Draai lokale webserver"
 
-#: gui/options.cpp:1686 gui/options.cpp:2338
+#: gui/options.cpp:1686 gui/options.cpp:2354
 msgid "Not running"
 msgstr "Draait niet"
 
@@ -1344,65 +1344,73 @@ msgstr ""
 msgid "Apply"
 msgstr "Toepassen"
 
-#: gui/options.cpp:1863
+#: gui/options.cpp:1858
 msgid "Failed to change cloud storage!"
 msgstr "Veranderen van cloud opslag mislukt!"
 
-#: gui/options.cpp:1866
+#: gui/options.cpp:1861
 msgid "Another cloud storage is already active."
 msgstr "Er is al een andere cloud opslag actief."
 
-#: gui/options.cpp:1902
+#: gui/options.cpp:1929
+#, fuzzy
+msgid "Theme does not support selected language!"
+msgstr "Engine plugin ondersteunt opgeslagen spellen niet"
+
+#: gui/options.cpp:1932
+#, fuzzy
+msgid "Theme cannot be loaded!"
+msgstr "Het spel was NIET geladen"
+
+#: gui/options.cpp:1935
 msgid ""
-"The theme you selected does not support your current language. If you want "
-"to use this theme you need to switch to another language first."
+"\n"
+"Misc settings will be restored."
 msgstr ""
-"Het thema dat u heeft geselecteerd ondersteunt uw gekozen taal niet. Als u "
-"dit thema wilt gebruiken dient u eerst een andere taal te selecteren."
 
-#: gui/options.cpp:1955
+#: gui/options.cpp:1971
 msgid "The chosen directory cannot be written to. Please select another one."
 msgstr ""
 "Er kan niet worden geschreven in de gekozen map. Selecteer a.u.b. een andere."
 
-#: gui/options.cpp:1964
+#: gui/options.cpp:1980
 msgid "Select directory for GUI themes"
 msgstr "Selecteer map voor GUI themas"
 
-#: gui/options.cpp:1974
+#: gui/options.cpp:1990
 msgid "Select directory for extra files"
 msgstr "Selecteer map voor extra bestanden"
 
-#: gui/options.cpp:1985
+#: gui/options.cpp:2001
 msgid "Select directory for plugins"
 msgstr "Selecteer map voor plugins"
 
-#: gui/options.cpp:1997
+#: gui/options.cpp:2013
 msgid "Select directory for Files Manager /root/"
 msgstr "Selecteer map voor Bestanden Manager /root/"
 
-#: gui/options.cpp:2235
+#: gui/options.cpp:2251
 #, c-format
 msgid "%llu bytes"
 msgstr "%llu bytes"
 
-#: gui/options.cpp:2243
+#: gui/options.cpp:2259
 msgid "<right now>"
 msgstr "<nu>"
 
-#: gui/options.cpp:2245
+#: gui/options.cpp:2261
 msgid "<never>"
 msgstr "<nooit>"
 
-#: gui/options.cpp:2329
+#: gui/options.cpp:2345
 msgid "Stop server"
 msgstr "Stop server"
 
-#: gui/options.cpp:2330
+#: gui/options.cpp:2346
 msgid "Stop local webserver"
 msgstr "Stop lokale webserver"
 
-#: gui/options.cpp:2421
+#: gui/options.cpp:2437
 msgid ""
 "Request failed.\n"
 "Check your Internet connection."
@@ -4529,6 +4537,13 @@ msgstr ""
 "tot versie %d. U heeft een nieuwere versie van deze engine nodig om dit "
 "opgeslagen te gebruiken."
 
+#~ msgid ""
+#~ "The theme you selected does not support your current language. If you "
+#~ "want to use this theme you need to switch to another language first."
+#~ msgstr ""
+#~ "Het thema dat u heeft geselecteerd ondersteunt uw gekozen taal niet. Als "
+#~ "u dit thema wilt gebruiken dient u eerst een andere taal te selecteren."
+
 #~ msgid "3"
 #~ msgstr "3"
 
diff --git a/po/nn_NO.po b/po/nn_NO.po
index b617155..4954f9b 100644
--- a/po/nn_NO.po
+++ b/po/nn_NO.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.3.0svn\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.scummvm.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-04-06 22:57+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-04-09 22:09+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2016-12-18 18:23+0000\n"
 "Last-Translator: Eugene Sandulenko <sev at scummvm.org>\n"
 "Language-Team: Norwegian Nynorsk <https://translations.scummvm.org/projects/"
@@ -385,20 +385,20 @@ msgstr "Lagringssti:"
 #: gui/editgamedialog.cpp:457 gui/editgamedialog.cpp:518 gui/options.cpp:1544
 #: gui/options.cpp:1552 gui/options.cpp:1561 gui/options.cpp:1741
 #: gui/options.cpp:1747 gui/options.cpp:1755 gui/options.cpp:1778
-#: gui/options.cpp:1807 gui/options.cpp:1813 gui/options.cpp:1820
-#: gui/options.cpp:1828 gui/options.cpp:2011 gui/options.cpp:2014
-#: gui/options.cpp:2021 gui/options.cpp:2031
+#: gui/options.cpp:1811 gui/options.cpp:1817 gui/options.cpp:1824
+#: gui/options.cpp:1832 gui/options.cpp:2027 gui/options.cpp:2030
+#: gui/options.cpp:2037 gui/options.cpp:2047
 msgctxt "path"
 msgid "None"
 msgstr "Ingen"
 
 #: gui/editgamedialog.cpp:306 gui/editgamedialog.cpp:404
-#: gui/editgamedialog.cpp:522 gui/options.cpp:1735 gui/options.cpp:1801
-#: gui/options.cpp:2017 backends/platform/wii/options.cpp:56
+#: gui/editgamedialog.cpp:522 gui/options.cpp:1735 gui/options.cpp:1805
+#: gui/options.cpp:2033 backends/platform/wii/options.cpp:56
 msgid "Default"
 msgstr "Standard"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:450 gui/options.cpp:2025
+#: gui/editgamedialog.cpp:450 gui/options.cpp:2041
 msgid "Select SoundFont"
 msgstr "Vel SoundFont"
 
@@ -406,7 +406,7 @@ msgstr "Vel SoundFont"
 msgid "Select additional game directory"
 msgstr "Vel mappe med tileggsdata for spelet"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:502 gui/options.cpp:1948
+#: gui/editgamedialog.cpp:502 gui/options.cpp:1964
 msgid "Select directory for saved games"
 msgstr "Vel mappe for lagra spel"
 
@@ -1238,7 +1238,7 @@ msgstr ""
 msgid "Active cloud storage"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1668 gui/options.cpp:2228
+#: gui/options.cpp:1668 gui/options.cpp:2244
 msgid "<none>"
 msgstr ""
 
@@ -1299,7 +1299,7 @@ msgstr ""
 msgid "Run local webserver"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1686 gui/options.cpp:2338
+#: gui/options.cpp:1686 gui/options.cpp:2354
 #, fuzzy
 msgid "Not running"
 msgstr "Feil under køyring av spel:"
@@ -1335,68 +1335,76 @@ msgstr ""
 msgid "Apply"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1863
+#: gui/options.cpp:1858
 #, fuzzy
 msgid "Failed to change cloud storage!"
 msgstr "Klarte ikkje lagre spel"
 
-#: gui/options.cpp:1866
+#: gui/options.cpp:1861
 msgid "Another cloud storage is already active."
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1902
+#: gui/options.cpp:1929
+#, fuzzy
+msgid "Theme does not support selected language!"
+msgstr "Spelmotor-plugin støttar ikkje lagra tilstandar."
+
+#: gui/options.cpp:1932
+#, fuzzy
+msgid "Theme cannot be loaded!"
+msgstr "Spelet vart IKKJE lasta"
+
+#: gui/options.cpp:1935
 msgid ""
-"The theme you selected does not support your current language. If you want "
-"to use this theme you need to switch to another language first."
+"\n"
+"Misc settings will be restored."
 msgstr ""
-"Temaet du har valt støttar ikkje det aktive språket. Om du vil nytte dette "
-"temaet må du bytte til eit anna språk først."
 
-#: gui/options.cpp:1955
+#: gui/options.cpp:1971
 msgid "The chosen directory cannot be written to. Please select another one."
 msgstr "Den velde mappa kan ikkje skrivast til. Vennlegst vel ein annan."
 
-#: gui/options.cpp:1964
+#: gui/options.cpp:1980
 msgid "Select directory for GUI themes"
 msgstr "Vel ei mappe for GUI-tema"
 
-#: gui/options.cpp:1974
+#: gui/options.cpp:1990
 msgid "Select directory for extra files"
 msgstr "Vel ei mappe for ekstra filer"
 
-#: gui/options.cpp:1985
+#: gui/options.cpp:2001
 msgid "Select directory for plugins"
 msgstr "Vel ei mappe for plugins"
 
-#: gui/options.cpp:1997
+#: gui/options.cpp:2013
 #, fuzzy
 msgid "Select directory for Files Manager /root/"
 msgstr "Vel ei mappe for ekstra filer"
 
-#: gui/options.cpp:2235
+#: gui/options.cpp:2251
 #, c-format
 msgid "%llu bytes"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:2243
+#: gui/options.cpp:2259
 msgid "<right now>"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:2245
+#: gui/options.cpp:2261
 #, fuzzy
 msgid "<never>"
 msgstr "Aldri"
 
-#: gui/options.cpp:2329
+#: gui/options.cpp:2345
 #, fuzzy
 msgid "Stop server"
 msgstr "Teinar:"
 
-#: gui/options.cpp:2330
+#: gui/options.cpp:2346
 msgid "Stop local webserver"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:2421
+#: gui/options.cpp:2437
 msgid ""
 "Request failed.\n"
 "Check your Internet connection."
@@ -4464,6 +4472,13 @@ msgid ""
 "%d. You will need an updated version of the engine to use this saved game."
 msgstr ""
 
+#~ msgid ""
+#~ "The theme you selected does not support your current language. If you "
+#~ "want to use this theme you need to switch to another language first."
+#~ msgstr ""
+#~ "Temaet du har valt støttar ikkje det aktive språket. Om du vil nytte "
+#~ "dette temaet må du bytte til eit anna språk først."
+
 #, fuzzy
 #~ msgid "Speed multiplier for mouse emulation"
 #~ msgstr "Simuler venstre musknapp"
diff --git a/po/pl_PL.po b/po/pl_PL.po
index cc282bb..16342f2 100644
--- a/po/pl_PL.po
+++ b/po/pl_PL.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.3.0\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.scummvm.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-04-06 22:57+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-04-09 22:09+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2017-01-25 12:49+0000\n"
 "Last-Translator: Rafa³ Rzepecki <divided.mind at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
@@ -392,20 +392,20 @@ msgstr "
 #: gui/editgamedialog.cpp:457 gui/editgamedialog.cpp:518 gui/options.cpp:1544
 #: gui/options.cpp:1552 gui/options.cpp:1561 gui/options.cpp:1741
 #: gui/options.cpp:1747 gui/options.cpp:1755 gui/options.cpp:1778
-#: gui/options.cpp:1807 gui/options.cpp:1813 gui/options.cpp:1820
-#: gui/options.cpp:1828 gui/options.cpp:2011 gui/options.cpp:2014
-#: gui/options.cpp:2021 gui/options.cpp:2031
+#: gui/options.cpp:1811 gui/options.cpp:1817 gui/options.cpp:1824
+#: gui/options.cpp:1832 gui/options.cpp:2027 gui/options.cpp:2030
+#: gui/options.cpp:2037 gui/options.cpp:2047
 msgctxt "path"
 msgid "None"
 msgstr "Brak"
 
 #: gui/editgamedialog.cpp:306 gui/editgamedialog.cpp:404
-#: gui/editgamedialog.cpp:522 gui/options.cpp:1735 gui/options.cpp:1801
-#: gui/options.cpp:2017 backends/platform/wii/options.cpp:56
+#: gui/editgamedialog.cpp:522 gui/options.cpp:1735 gui/options.cpp:1805
+#: gui/options.cpp:2033 backends/platform/wii/options.cpp:56
 msgid "Default"
 msgstr "Domy¶lnie"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:450 gui/options.cpp:2025
+#: gui/editgamedialog.cpp:450 gui/options.cpp:2041
 msgid "Select SoundFont"
 msgstr "Wybierz SoundFont"
 
@@ -413,7 +413,7 @@ msgstr "Wybierz SoundFont"
 msgid "Select additional game directory"
 msgstr "Wybierz dodatkowy katalog gry"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:502 gui/options.cpp:1948
+#: gui/editgamedialog.cpp:502 gui/options.cpp:1964
 msgid "Select directory for saved games"
 msgstr "Wybierz katalog dla zapisów"
 
@@ -1249,7 +1249,7 @@ msgstr "Dostawca:"
 msgid "Active cloud storage"
 msgstr "Wybrany dostawca przechowywania w chmurze"
 
-#: gui/options.cpp:1668 gui/options.cpp:2228
+#: gui/options.cpp:1668 gui/options.cpp:2244
 msgid "<none>"
 msgstr "<brak>"
 
@@ -1311,7 +1311,7 @@ msgstr "Uruchom serwer"
 msgid "Run local webserver"
 msgstr "Uruchamia lokalny serwer WWW"
 
-#: gui/options.cpp:1686 gui/options.cpp:2338
+#: gui/options.cpp:1686 gui/options.cpp:2354
 msgid "Not running"
 msgstr "Nie uruchomiono"
 
@@ -1344,64 +1344,72 @@ msgstr ""
 msgid "Apply"
 msgstr "Zastosuj"
 
-#: gui/options.cpp:1863
+#: gui/options.cpp:1858
 msgid "Failed to change cloud storage!"
 msgstr "Nie uda³o siê zmieniæ dostawcy przechowywania!"
 
-#: gui/options.cpp:1866
+#: gui/options.cpp:1861
 msgid "Another cloud storage is already active."
 msgstr "Inna us³uga przechowywania jest ju¿ aktywna."
 
-#: gui/options.cpp:1902
+#: gui/options.cpp:1929
+#, fuzzy
+msgid "Theme does not support selected language!"
+msgstr "Silnik nie wspiera zapisu stanu gry"
+
+#: gui/options.cpp:1932
+#, fuzzy
+msgid "Theme cannot be loaded!"
+msgstr "NIE wczytano gry"
+
+#: gui/options.cpp:1935
 msgid ""
-"The theme you selected does not support your current language. If you want "
-"to use this theme you need to switch to another language first."
+"\n"
+"Misc settings will be restored."
 msgstr ""
-"Wybrany styl nie obs³uguje obecnego jêzyka. Je¶li chcesz go u¿ywaæ, zmieñ "
-"najpierw swój jêzyk."
 
-#: gui/options.cpp:1955
+#: gui/options.cpp:1971
 msgid "The chosen directory cannot be written to. Please select another one."
 msgstr "Ten katalog jest zabezpieczony przed zapisem. Wybierz inny."
 
-#: gui/options.cpp:1964
+#: gui/options.cpp:1980
 msgid "Select directory for GUI themes"
 msgstr "Wybierz katalog dla stylów GUI"
 
-#: gui/options.cpp:1974
+#: gui/options.cpp:1990
 msgid "Select directory for extra files"
 msgstr "Wybierz katalog dla dodatkowych plików"
 
-#: gui/options.cpp:1985
+#: gui/options.cpp:2001
 msgid "Select directory for plugins"
 msgstr "Wybierz katalog dla wtyczek"
 
-#: gui/options.cpp:1997
+#: gui/options.cpp:2013
 msgid "Select directory for Files Manager /root/"
 msgstr "Wybierz g³ówny katalog dla mened¿era plików"
 
-#: gui/options.cpp:2235
+#: gui/options.cpp:2251
 #, c-format
 msgid "%llu bytes"
 msgstr "%llu B"
 
-#: gui/options.cpp:2243
+#: gui/options.cpp:2259
 msgid "<right now>"
 msgstr "<teraz>"
 
-#: gui/options.cpp:2245
+#: gui/options.cpp:2261
 msgid "<never>"
 msgstr "<nigdy>"
 
-#: gui/options.cpp:2329
+#: gui/options.cpp:2345
 msgid "Stop server"
 msgstr "Zatrzymaj serwer"
 
-#: gui/options.cpp:2330
+#: gui/options.cpp:2346
 msgid "Stop local webserver"
 msgstr "Zatrzymuje lokalny serwer WWW"
 
-#: gui/options.cpp:2421
+#: gui/options.cpp:2437
 msgid ""
 "Request failed.\n"
 "Check your Internet connection."
@@ -4512,6 +4520,13 @@ msgid ""
 "%d. You will need an updated version of the engine to use this saved game."
 msgstr ""
 
+#~ msgid ""
+#~ "The theme you selected does not support your current language. If you "
+#~ "want to use this theme you need to switch to another language first."
+#~ msgstr ""
+#~ "Wybrany styl nie obs³uguje obecnego jêzyka. Je¶li chcesz go u¿ywaæ, zmieñ "
+#~ "najpierw swój jêzyk."
+
 #, fuzzy
 #~ msgid "Speed multiplier for mouse emulation"
 #~ msgstr "Symuluje lewy przycisk myszy"
diff --git a/po/pt_BR.po b/po/pt_BR.po
index 3070d40..388fa83 100644
--- a/po/pt_BR.po
+++ b/po/pt_BR.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.3.0svn\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.scummvm.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-04-06 22:57+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-04-09 22:09+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2017-03-03 22:26+0000\n"
 "Last-Translator: rafaelmessias <rmmartins at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Portuguese (Brazil) <https://translations.scummvm.org/"
@@ -389,20 +389,20 @@ msgstr "Pasta para Salvar:"
 #: gui/editgamedialog.cpp:457 gui/editgamedialog.cpp:518 gui/options.cpp:1544
 #: gui/options.cpp:1552 gui/options.cpp:1561 gui/options.cpp:1741
 #: gui/options.cpp:1747 gui/options.cpp:1755 gui/options.cpp:1778
-#: gui/options.cpp:1807 gui/options.cpp:1813 gui/options.cpp:1820
-#: gui/options.cpp:1828 gui/options.cpp:2011 gui/options.cpp:2014
-#: gui/options.cpp:2021 gui/options.cpp:2031
+#: gui/options.cpp:1811 gui/options.cpp:1817 gui/options.cpp:1824
+#: gui/options.cpp:1832 gui/options.cpp:2027 gui/options.cpp:2030
+#: gui/options.cpp:2037 gui/options.cpp:2047
 msgctxt "path"
 msgid "None"
 msgstr "Nenhum(a)"
 
 #: gui/editgamedialog.cpp:306 gui/editgamedialog.cpp:404
-#: gui/editgamedialog.cpp:522 gui/options.cpp:1735 gui/options.cpp:1801
-#: gui/options.cpp:2017 backends/platform/wii/options.cpp:56
+#: gui/editgamedialog.cpp:522 gui/options.cpp:1735 gui/options.cpp:1805
+#: gui/options.cpp:2033 backends/platform/wii/options.cpp:56
 msgid "Default"
 msgstr "Padrão"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:450 gui/options.cpp:2025
+#: gui/editgamedialog.cpp:450 gui/options.cpp:2041
 msgid "Select SoundFont"
 msgstr "Selecione o SoundFont"
 
@@ -410,7 +410,7 @@ msgstr "Selecione o SoundFont"
 msgid "Select additional game directory"
 msgstr "Selecione a pasta adicional do jogo"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:502 gui/options.cpp:1948
+#: gui/editgamedialog.cpp:502 gui/options.cpp:1964
 msgid "Select directory for saved games"
 msgstr "Selecione a pasta para os jogos salvos"
 
@@ -1262,7 +1262,7 @@ msgstr ""
 msgid "Active cloud storage"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1668 gui/options.cpp:2228
+#: gui/options.cpp:1668 gui/options.cpp:2244
 msgid "<none>"
 msgstr ""
 
@@ -1323,7 +1323,7 @@ msgstr ""
 msgid "Run local webserver"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1686 gui/options.cpp:2338
+#: gui/options.cpp:1686 gui/options.cpp:2354
 #, fuzzy
 msgid "Not running"
 msgstr "Erro ao executar o jogo:"
@@ -1359,68 +1359,76 @@ msgstr ""
 msgid "Apply"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1863
+#: gui/options.cpp:1858
 #, fuzzy
 msgid "Failed to change cloud storage!"
 msgstr "Falha ao salvar o jogo"
 
-#: gui/options.cpp:1866
+#: gui/options.cpp:1861
 msgid "Another cloud storage is already active."
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1902
+#: gui/options.cpp:1929
+#, fuzzy
+msgid "Theme does not support selected language!"
+msgstr "O programa atual não suporta salvar o progresso do jogo"
+
+#: gui/options.cpp:1932
+#, fuzzy
+msgid "Theme cannot be loaded!"
+msgstr "O jogo NÃO foi carregado"
+
+#: gui/options.cpp:1935
 msgid ""
-"The theme you selected does not support your current language. If you want "
-"to use this theme you need to switch to another language first."
+"\n"
+"Misc settings will be restored."
 msgstr ""
-"O tema que você selecionou não suporta seu idioma atual. Se você quiser usar "
-"este tema você precisa mudar para outro idioma."
 
-#: gui/options.cpp:1955
+#: gui/options.cpp:1971
 msgid "The chosen directory cannot be written to. Please select another one."
 msgstr "O diretório escolhido não pode ser usado. Por favor, selecione outro."
 
-#: gui/options.cpp:1964
+#: gui/options.cpp:1980
 msgid "Select directory for GUI themes"
 msgstr "Selecione a pasta para os temas da Interface de Uso Gráfico"
 
-#: gui/options.cpp:1974
+#: gui/options.cpp:1990
 msgid "Select directory for extra files"
 msgstr "Selecione a pasta para os arquivos extras"
 
-#: gui/options.cpp:1985
+#: gui/options.cpp:2001
 msgid "Select directory for plugins"
 msgstr "Selecione a pasta para os plugins"
 
-#: gui/options.cpp:1997
+#: gui/options.cpp:2013
 #, fuzzy
 msgid "Select directory for Files Manager /root/"
 msgstr "Selecione a pasta para os arquivos extras"
 
-#: gui/options.cpp:2235
+#: gui/options.cpp:2251
 #, c-format
 msgid "%llu bytes"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:2243
+#: gui/options.cpp:2259
 msgid "<right now>"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:2245
+#: gui/options.cpp:2261
 #, fuzzy
 msgid "<never>"
 msgstr "Nunca"
 
-#: gui/options.cpp:2329
+#: gui/options.cpp:2345
 #, fuzzy
 msgid "Stop server"
 msgstr "Servidor:"
 
-#: gui/options.cpp:2330
+#: gui/options.cpp:2346
 msgid "Stop local webserver"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:2421
+#: gui/options.cpp:2437
 msgid ""
 "Request failed.\n"
 "Check your Internet connection."
@@ -4555,6 +4563,13 @@ msgid ""
 "%d. You will need an updated version of the engine to use this saved game."
 msgstr ""
 
+#~ msgid ""
+#~ "The theme you selected does not support your current language. If you "
+#~ "want to use this theme you need to switch to another language first."
+#~ msgstr ""
+#~ "O tema que você selecionou não suporta seu idioma atual. Se você quiser "
+#~ "usar este tema você precisa mudar para outro idioma."
+
 #, fuzzy
 #~ msgid "Speed multiplier for mouse emulation"
 #~ msgstr "Simula botão esquerdo do mouse"
diff --git a/po/pt_PT.po b/po/pt_PT.po
index b959a8f..9c95994 100644
--- a/po/pt_PT.po
+++ b/po/pt_PT.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.10.0git\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.scummvm.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-04-06 22:57+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-04-09 22:09+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2017-01-30 14:50+0000\n"
 "Last-Translator: Vitor Santos <vitorhgsantos90 at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Portuguese (Portugal) <https://translations.scummvm.org/"
@@ -389,20 +389,20 @@ msgstr "Caminho para Salvar:"
 #: gui/editgamedialog.cpp:457 gui/editgamedialog.cpp:518 gui/options.cpp:1544
 #: gui/options.cpp:1552 gui/options.cpp:1561 gui/options.cpp:1741
 #: gui/options.cpp:1747 gui/options.cpp:1755 gui/options.cpp:1778
-#: gui/options.cpp:1807 gui/options.cpp:1813 gui/options.cpp:1820
-#: gui/options.cpp:1828 gui/options.cpp:2011 gui/options.cpp:2014
-#: gui/options.cpp:2021 gui/options.cpp:2031
+#: gui/options.cpp:1811 gui/options.cpp:1817 gui/options.cpp:1824
+#: gui/options.cpp:1832 gui/options.cpp:2027 gui/options.cpp:2030
+#: gui/options.cpp:2037 gui/options.cpp:2047
 msgctxt "path"
 msgid "None"
 msgstr "Nenhum"
 
 #: gui/editgamedialog.cpp:306 gui/editgamedialog.cpp:404
-#: gui/editgamedialog.cpp:522 gui/options.cpp:1735 gui/options.cpp:1801
-#: gui/options.cpp:2017 backends/platform/wii/options.cpp:56
+#: gui/editgamedialog.cpp:522 gui/options.cpp:1735 gui/options.cpp:1805
+#: gui/options.cpp:2033 backends/platform/wii/options.cpp:56
 msgid "Default"
 msgstr "Padrão"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:450 gui/options.cpp:2025
+#: gui/editgamedialog.cpp:450 gui/options.cpp:2041
 msgid "Select SoundFont"
 msgstr "Seleccione o SoundFont"
 
@@ -410,7 +410,7 @@ msgstr "Seleccione o SoundFont"
 msgid "Select additional game directory"
 msgstr "Seleccione uma directoria adicional para o jogo"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:502 gui/options.cpp:1948
+#: gui/editgamedialog.cpp:502 gui/options.cpp:1964
 msgid "Select directory for saved games"
 msgstr "Seleccione uma directoria para salvar o jogo"
 
@@ -1250,7 +1250,7 @@ msgstr ""
 msgid "Active cloud storage"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1668 gui/options.cpp:2228
+#: gui/options.cpp:1668 gui/options.cpp:2244
 msgid "<none>"
 msgstr ""
 
@@ -1310,7 +1310,7 @@ msgstr ""
 msgid "Run local webserver"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1686 gui/options.cpp:2338
+#: gui/options.cpp:1686 gui/options.cpp:2354
 msgid "Not running"
 msgstr ""
 
@@ -1341,62 +1341,71 @@ msgstr ""
 msgid "Apply"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1863
+#: gui/options.cpp:1858
 msgid "Failed to change cloud storage!"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1866
+#: gui/options.cpp:1861
 msgid "Another cloud storage is already active."
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1902
+#: gui/options.cpp:1929
+#, fuzzy
+msgid "Theme does not support selected language!"
+msgstr "Este jogo não permite carregar jogos a partir do menu principal."
+
+#: gui/options.cpp:1932
+msgid "Theme cannot be loaded!"
+msgstr ""
+
+#: gui/options.cpp:1935
 msgid ""
-"The theme you selected does not support your current language. If you want "
-"to use this theme you need to switch to another language first."
+"\n"
+"Misc settings will be restored."
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1955
+#: gui/options.cpp:1971
 msgid "The chosen directory cannot be written to. Please select another one."
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1964
+#: gui/options.cpp:1980
 msgid "Select directory for GUI themes"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1974
+#: gui/options.cpp:1990
 msgid "Select directory for extra files"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1985
+#: gui/options.cpp:2001
 msgid "Select directory for plugins"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1997
+#: gui/options.cpp:2013
 msgid "Select directory for Files Manager /root/"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:2235
+#: gui/options.cpp:2251
 #, c-format
 msgid "%llu bytes"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:2243
+#: gui/options.cpp:2259
 msgid "<right now>"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:2245
+#: gui/options.cpp:2261
 msgid "<never>"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:2329
+#: gui/options.cpp:2345
 msgid "Stop server"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:2330
+#: gui/options.cpp:2346
 msgid "Stop local webserver"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:2421
+#: gui/options.cpp:2437
 msgid ""
 "Request failed.\n"
 "Check your Internet connection."
diff --git a/po/ru_RU.po b/po/ru_RU.po
index 4f9e967..eedebad 100644
--- a/po/ru_RU.po
+++ b/po/ru_RU.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.8.0svn\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.scummvm.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-04-06 22:57+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-04-09 22:09+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2017-03-04 21:57+0000\n"
 "Last-Translator: Eugene Sandulenko <sev at scummvm.org>\n"
 "Language-Team: Russian <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
@@ -389,20 +389,20 @@ msgstr "
 #: gui/editgamedialog.cpp:457 gui/editgamedialog.cpp:518 gui/options.cpp:1544
 #: gui/options.cpp:1552 gui/options.cpp:1561 gui/options.cpp:1741
 #: gui/options.cpp:1747 gui/options.cpp:1755 gui/options.cpp:1778
-#: gui/options.cpp:1807 gui/options.cpp:1813 gui/options.cpp:1820
-#: gui/options.cpp:1828 gui/options.cpp:2011 gui/options.cpp:2014
-#: gui/options.cpp:2021 gui/options.cpp:2031
+#: gui/options.cpp:1811 gui/options.cpp:1817 gui/options.cpp:1824
+#: gui/options.cpp:1832 gui/options.cpp:2027 gui/options.cpp:2030
+#: gui/options.cpp:2037 gui/options.cpp:2047
 msgctxt "path"
 msgid "None"
 msgstr "½Õ ×ÐÔÐÝ"
 
 #: gui/editgamedialog.cpp:306 gui/editgamedialog.cpp:404
-#: gui/editgamedialog.cpp:522 gui/options.cpp:1735 gui/options.cpp:1801
-#: gui/options.cpp:2017 backends/platform/wii/options.cpp:56
+#: gui/editgamedialog.cpp:522 gui/options.cpp:1735 gui/options.cpp:1805
+#: gui/options.cpp:2033 backends/platform/wii/options.cpp:56
 msgid "Default"
 msgstr "¿Þ ãÜÞÛçÐÝØî"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:450 gui/options.cpp:2025
+#: gui/editgamedialog.cpp:450 gui/options.cpp:2041
 msgid "Select SoundFont"
 msgstr "²ëÑÕàØâÕ SoundFont"
 
@@ -410,7 +410,7 @@ msgstr "
 msgid "Select additional game directory"
 msgstr "²ëÑÕàØâÕ ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî ÔØàÕÚâÞàØî ØÓàë"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:502 gui/options.cpp:1948
+#: gui/editgamedialog.cpp:502 gui/options.cpp:1964
 msgid "Select directory for saved games"
 msgstr "²ëÑÕàØâÕ ÔØàÕÚâÞàØî ÔÛï áÞåàÐÝÕÝØÙ"
 
@@ -1251,7 +1251,7 @@ msgstr "
 msgid "Active cloud storage"
 msgstr "°ÚâØÒÝÞÕ ÞÑÛÐçÝÞÕ åàÐÝØÛØéÕ"
 
-#: gui/options.cpp:1668 gui/options.cpp:2228
+#: gui/options.cpp:1668 gui/options.cpp:2244
 msgid "<none>"
 msgstr "<ÝÕâ>"
 
@@ -1311,7 +1311,7 @@ msgstr "
 msgid "Run local webserver"
 msgstr "·ÐßãáÚÐÕâ ÛÞÚÐÛìÝëÙ ÒÕÑ-áÕàÒÕà"
 
-#: gui/options.cpp:1686 gui/options.cpp:2338
+#: gui/options.cpp:1686 gui/options.cpp:2354
 msgid "Not running"
 msgstr "½Õ ×ÐßãéÕÝ"
 
@@ -1344,64 +1344,72 @@ msgstr ""
 msgid "Apply"
 msgstr "¿àØÜÕÝØâì"
 
-#: gui/options.cpp:1863
+#: gui/options.cpp:1858
 msgid "Failed to change cloud storage!"
 msgstr "½Õ ãÔÐÛÞáì áÜÕÝØâì ÞÑÛÐÚÞ!"
 
-#: gui/options.cpp:1866
+#: gui/options.cpp:1861
 msgid "Another cloud storage is already active."
 msgstr "ÃÖÕ ÐÚâØÒÝÞ ÔàãÓÞÕ ÞÑÛÐçÝÞÕ åàÐÝØÛØéÕ."
 
-#: gui/options.cpp:1902
+#: gui/options.cpp:1929
+#, fuzzy
+msgid "Theme does not support selected language!"
+msgstr "´ÒØÖÞÚ ÝÕ ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâ áÞåàÐÝÕÝØÕ ØÓà"
+
+#: gui/options.cpp:1932
+#, fuzzy
+msgid "Theme cannot be loaded!"
+msgstr "¸ÓàÐ ½µ ±Ë»° ×ÐÓàãÖÕÝÐ"
+
+#: gui/options.cpp:1935
 msgid ""
-"The theme you selected does not support your current language. If you want "
-"to use this theme you need to switch to another language first."
+"\n"
+"Misc settings will be restored."
 msgstr ""
-"ÂÕÜÐ, ÒëÑàÐÝÝÐï ÒÐÜØ, ÝÕ ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâ âÕÚãéØÙ ï×ëÚ. µáÛØ Òë åÞâØâÕ "
-"ØáßÞÛì×ÞÒÐâì íâã âÕÜã, ÒÐÜ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ áÝÐçÐÛÐ ßÕàÕÚÛîçØâìáï ÝÐ ÔàãÓÞÙ ï×ëÚ."
 
-#: gui/options.cpp:1955
+#: gui/options.cpp:1971
 msgid "The chosen directory cannot be written to. Please select another one."
 msgstr "½Õ ÜÞÓã ßØáÐâì Ò ÒëÑàÐÝÝãî ÔØàÕÚâÞàØî. ¿ÞÖÐÛãÙáâÐ, ãÚÐÖØâÕ ÔàãÓãî."
 
-#: gui/options.cpp:1964
+#: gui/options.cpp:1980
 msgid "Select directory for GUI themes"
 msgstr "²ëÑÕàØâÕ ÔØàÕÚâÞàØî ÔÛï âÕÜ GUI"
 
-#: gui/options.cpp:1974
+#: gui/options.cpp:1990
 msgid "Select directory for extra files"
 msgstr "²ëÑÕàØâÕ ÔØàÕÚâÞàØî á ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝëÜØ äÐÙÛÐÜØ"
 
-#: gui/options.cpp:1985
+#: gui/options.cpp:2001
 msgid "Select directory for plugins"
 msgstr "²ëÑÕàØâÕ ÔØàÕÚâÞàØî á ßÛÐÓØÝÐÜØ"
 
-#: gui/options.cpp:1997
+#: gui/options.cpp:2013
 msgid "Select directory for Files Manager /root/"
 msgstr "²ëÑÕàØâÕ ÔØàÕÚâÞàØî ÔÛï ÚÞàÝï Ò ¼ÕÝÕÔÖÕàÕ äÐÙÛÞÒ"
 
-#: gui/options.cpp:2235
+#: gui/options.cpp:2251
 #, c-format
 msgid "%llu bytes"
 msgstr "%llu ÑÐÙâ"
 
-#: gui/options.cpp:2243
+#: gui/options.cpp:2259
 msgid "<right now>"
 msgstr "<áÕÙçÐá>"
 
-#: gui/options.cpp:2245
+#: gui/options.cpp:2261
 msgid "<never>"
 msgstr "<ÝØÚÞÓÔÐ>"
 
-#: gui/options.cpp:2329
+#: gui/options.cpp:2345
 msgid "Stop server"
 msgstr "¾áâÐÝÞÒØâì áÕàÒÕà"
 
-#: gui/options.cpp:2330
+#: gui/options.cpp:2346
 msgid "Stop local webserver"
 msgstr "¾áâÐÝÐÒÛØÒÐÕâ ÛÞÚÐÛìÝëÙ ÒÕÑ-áÕàÒÕà"
 
-#: gui/options.cpp:2421
+#: gui/options.cpp:2437
 msgid ""
 "Request failed.\n"
 "Check your Internet connection."
@@ -4527,6 +4535,14 @@ msgstr ""
 "ÒÕàáØØ ÝÕ ÒëèÕ %d. ´Ûï ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï íâÞÓÞ äÐÙÛÐ ÝÕÞÑåÞÔØÜÐ áÒÕÖÐï ÒÕàáØï "
 "ÔÒØÖÚÐ."
 
+#~ msgid ""
+#~ "The theme you selected does not support your current language. If you "
+#~ "want to use this theme you need to switch to another language first."
+#~ msgstr ""
+#~ "ÂÕÜÐ, ÒëÑàÐÝÝÐï ÒÐÜØ, ÝÕ ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâ âÕÚãéØÙ ï×ëÚ. µáÛØ Òë åÞâØâÕ "
+#~ "ØáßÞÛì×ÞÒÐâì íâã âÕÜã, ÒÐÜ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ áÝÐçÐÛÐ ßÕàÕÚÛîçØâìáï ÝÐ ÔàãÓÞÙ "
+#~ "ï×ëÚ."
+
 #, fuzzy
 #~ msgid "Speed multiplier for mouse emulation"
 #~ msgstr "ÍÜãÛïæØï ÝÐÖÐâØï ÛÕÒÞÙ ÚÛÐÒØèØ ÜëèØ"
diff --git a/po/scummvm.pot b/po/scummvm.pot
index 19d0891..facdd47 100644
--- a/po/scummvm.pot
+++ b/po/scummvm.pot
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.10.0git\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.scummvm.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-04-06 22:57+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-04-09 22:09+0200\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL at ADDRESS>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
@@ -376,20 +376,20 @@ msgstr ""
 #: gui/editgamedialog.cpp:457 gui/editgamedialog.cpp:518 gui/options.cpp:1544
 #: gui/options.cpp:1552 gui/options.cpp:1561 gui/options.cpp:1741
 #: gui/options.cpp:1747 gui/options.cpp:1755 gui/options.cpp:1778
-#: gui/options.cpp:1807 gui/options.cpp:1813 gui/options.cpp:1820
-#: gui/options.cpp:1828 gui/options.cpp:2011 gui/options.cpp:2014
-#: gui/options.cpp:2021 gui/options.cpp:2031
+#: gui/options.cpp:1811 gui/options.cpp:1817 gui/options.cpp:1824
+#: gui/options.cpp:1832 gui/options.cpp:2027 gui/options.cpp:2030
+#: gui/options.cpp:2037 gui/options.cpp:2047
 msgctxt "path"
 msgid "None"
 msgstr ""
 
 #: gui/editgamedialog.cpp:306 gui/editgamedialog.cpp:404
-#: gui/editgamedialog.cpp:522 gui/options.cpp:1735 gui/options.cpp:1801
-#: gui/options.cpp:2017 backends/platform/wii/options.cpp:56
+#: gui/editgamedialog.cpp:522 gui/options.cpp:1735 gui/options.cpp:1805
+#: gui/options.cpp:2033 backends/platform/wii/options.cpp:56
 msgid "Default"
 msgstr ""
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:450 gui/options.cpp:2025
+#: gui/editgamedialog.cpp:450 gui/options.cpp:2041
 msgid "Select SoundFont"
 msgstr ""
 
@@ -397,7 +397,7 @@ msgstr ""
 msgid "Select additional game directory"
 msgstr ""
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:502 gui/options.cpp:1948
+#: gui/editgamedialog.cpp:502 gui/options.cpp:1964
 msgid "Select directory for saved games"
 msgstr ""
 
@@ -1216,7 +1216,7 @@ msgstr ""
 msgid "Active cloud storage"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1668 gui/options.cpp:2228
+#: gui/options.cpp:1668 gui/options.cpp:2244
 msgid "<none>"
 msgstr ""
 
@@ -1276,7 +1276,7 @@ msgstr ""
 msgid "Run local webserver"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1686 gui/options.cpp:2338
+#: gui/options.cpp:1686 gui/options.cpp:2354
 msgid "Not running"
 msgstr ""
 
@@ -1307,62 +1307,70 @@ msgstr ""
 msgid "Apply"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1863
+#: gui/options.cpp:1858
 msgid "Failed to change cloud storage!"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1866
+#: gui/options.cpp:1861
 msgid "Another cloud storage is already active."
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1902
+#: gui/options.cpp:1929
+msgid "Theme does not support selected language!"
+msgstr ""
+
+#: gui/options.cpp:1932
+msgid "Theme cannot be loaded!"
+msgstr ""
+
+#: gui/options.cpp:1935
 msgid ""
-"The theme you selected does not support your current language. If you want "
-"to use this theme you need to switch to another language first."
+"\n"
+"Misc settings will be restored."
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1955
+#: gui/options.cpp:1971
 msgid "The chosen directory cannot be written to. Please select another one."
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1964
+#: gui/options.cpp:1980
 msgid "Select directory for GUI themes"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1974
+#: gui/options.cpp:1990
 msgid "Select directory for extra files"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1985
+#: gui/options.cpp:2001
 msgid "Select directory for plugins"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1997
+#: gui/options.cpp:2013
 msgid "Select directory for Files Manager /root/"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:2235
+#: gui/options.cpp:2251
 #, c-format
 msgid "%llu bytes"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:2243
+#: gui/options.cpp:2259
 msgid "<right now>"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:2245
+#: gui/options.cpp:2261
 msgid "<never>"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:2329
+#: gui/options.cpp:2345
 msgid "Stop server"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:2330
+#: gui/options.cpp:2346
 msgid "Stop local webserver"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:2421
+#: gui/options.cpp:2437
 msgid ""
 "Request failed.\n"
 "Check your Internet connection."
diff --git a/po/sv_SE.po b/po/sv_SE.po
index 8872a38..50e2ea4 100644
--- a/po/sv_SE.po
+++ b/po/sv_SE.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.5.0svn\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.scummvm.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-04-06 22:57+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-04-09 22:09+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2017-01-06 09:18+0000\n"
 "Last-Translator: Petter Sjölund <ignalina at mac.com>\n"
 "Language-Team: Swedish <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
@@ -390,20 +390,20 @@ msgstr "S
 #: gui/editgamedialog.cpp:457 gui/editgamedialog.cpp:518 gui/options.cpp:1544
 #: gui/options.cpp:1552 gui/options.cpp:1561 gui/options.cpp:1741
 #: gui/options.cpp:1747 gui/options.cpp:1755 gui/options.cpp:1778
-#: gui/options.cpp:1807 gui/options.cpp:1813 gui/options.cpp:1820
-#: gui/options.cpp:1828 gui/options.cpp:2011 gui/options.cpp:2014
-#: gui/options.cpp:2021 gui/options.cpp:2031
+#: gui/options.cpp:1811 gui/options.cpp:1817 gui/options.cpp:1824
+#: gui/options.cpp:1832 gui/options.cpp:2027 gui/options.cpp:2030
+#: gui/options.cpp:2037 gui/options.cpp:2047
 msgctxt "path"
 msgid "None"
 msgstr "Ingen"
 
 #: gui/editgamedialog.cpp:306 gui/editgamedialog.cpp:404
-#: gui/editgamedialog.cpp:522 gui/options.cpp:1735 gui/options.cpp:1801
-#: gui/options.cpp:2017 backends/platform/wii/options.cpp:56
+#: gui/editgamedialog.cpp:522 gui/options.cpp:1735 gui/options.cpp:1805
+#: gui/options.cpp:2033 backends/platform/wii/options.cpp:56
 msgid "Default"
 msgstr "Standard"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:450 gui/options.cpp:2025
+#: gui/editgamedialog.cpp:450 gui/options.cpp:2041
 msgid "Select SoundFont"
 msgstr "Välj SoundFont"
 
@@ -411,7 +411,7 @@ msgstr "V
 msgid "Select additional game directory"
 msgstr "Välj en ytterligare spelkatalog"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:502 gui/options.cpp:1948
+#: gui/editgamedialog.cpp:502 gui/options.cpp:1964
 msgid "Select directory for saved games"
 msgstr "Välj katalog för spardata"
 
@@ -1251,7 +1251,7 @@ msgstr "Lager:"
 msgid "Active cloud storage"
 msgstr "Aktivera molnlagring"
 
-#: gui/options.cpp:1668 gui/options.cpp:2228
+#: gui/options.cpp:1668 gui/options.cpp:2244
 msgid "<none>"
 msgstr "<ingen>"
 
@@ -1312,7 +1312,7 @@ msgstr "Starta server"
 msgid "Run local webserver"
 msgstr "Starta lokal webbserver"
 
-#: gui/options.cpp:1686 gui/options.cpp:2338
+#: gui/options.cpp:1686 gui/options.cpp:2354
 msgid "Not running"
 msgstr "Ej aktiv"
 
@@ -1345,65 +1345,73 @@ msgstr ""
 msgid "Apply"
 msgstr "Verkställ"
 
-#: gui/options.cpp:1863
+#: gui/options.cpp:1858
 msgid "Failed to change cloud storage!"
 msgstr "Kunde inte ändra molnlager!"
 
-#: gui/options.cpp:1866
+#: gui/options.cpp:1861
 msgid "Another cloud storage is already active."
 msgstr "Ett annat molnlager är redan aktivt."
 
-#: gui/options.cpp:1902
+#: gui/options.cpp:1929
+#, fuzzy
+msgid "Theme does not support selected language!"
+msgstr "Aktuell plugin kan inte spara spel"
+
+#: gui/options.cpp:1932
+#, fuzzy
+msgid "Theme cannot be loaded!"
+msgstr "Spelet laddades EJ"
+
+#: gui/options.cpp:1935
 msgid ""
-"The theme you selected does not support your current language. If you want "
-"to use this theme you need to switch to another language first."
+"\n"
+"Misc settings will be restored."
 msgstr ""
-"Temat du valde stöder inte ditt språk. Om du vill använda det här temat "
-"måste först byta till ett annat språk."
 
-#: gui/options.cpp:1955
+#: gui/options.cpp:1971
 msgid "The chosen directory cannot be written to. Please select another one."
 msgstr ""
 "Det går inte att skriva till den valda katalogen. Var god välj en annan."
 
-#: gui/options.cpp:1964
+#: gui/options.cpp:1980
 msgid "Select directory for GUI themes"
 msgstr "Välj katalog för GUI-teman"
 
-#: gui/options.cpp:1974
+#: gui/options.cpp:1990
 msgid "Select directory for extra files"
 msgstr "Välj katalog för extra filer"
 
-#: gui/options.cpp:1985
+#: gui/options.cpp:2001
 msgid "Select directory for plugins"
 msgstr "Välj katalog för tillägg"
 
-#: gui/options.cpp:1997
+#: gui/options.cpp:2013
 msgid "Select directory for Files Manager /root/"
 msgstr "Välj katalog för filhanterarens /root/"
 
-#: gui/options.cpp:2235
+#: gui/options.cpp:2251
 #, c-format
 msgid "%llu bytes"
 msgstr "%llu bytes"
 
-#: gui/options.cpp:2243
+#: gui/options.cpp:2259
 msgid "<right now>"
 msgstr "<nu direkt>"
 
-#: gui/options.cpp:2245
+#: gui/options.cpp:2261
 msgid "<never>"
 msgstr "<aldrig>"
 
-#: gui/options.cpp:2329
+#: gui/options.cpp:2345
 msgid "Stop server"
 msgstr "Stoppa server"
 
-#: gui/options.cpp:2330
+#: gui/options.cpp:2346
 msgid "Stop local webserver"
 msgstr "Stoppa lokal webbserver"
 
-#: gui/options.cpp:2421
+#: gui/options.cpp:2437
 msgid ""
 "Request failed.\n"
 "Check your Internet connection."
@@ -4522,6 +4530,13 @@ msgstr ""
 "till version %d. Det krävs en uppdaterad version av spelmotorn för att "
 "använda den här sparfilen."
 
+#~ msgid ""
+#~ "The theme you selected does not support your current language. If you "
+#~ "want to use this theme you need to switch to another language first."
+#~ msgstr ""
+#~ "Temat du valde stöder inte ditt språk. Om du vill använda det här temat "
+#~ "måste först byta till ett annat språk."
+
 #, fuzzy
 #~ msgid "Speed multiplier for mouse emulation"
 #~ msgstr "Simulera vänster musknapp"
diff --git a/po/uk_UA.po b/po/uk_UA.po
index 242f7df..b84491f 100644
--- a/po/uk_UA.po
+++ b/po/uk_UA.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.9.0git\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.scummvm.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-04-06 22:57+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-04-09 22:09+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2017-03-04 21:55+0000\n"
 "Last-Translator: Eugene Sandulenko <sev at scummvm.org>\n"
 "Language-Team: Ukrainian <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
@@ -391,20 +391,20 @@ msgstr "
 #: gui/editgamedialog.cpp:457 gui/editgamedialog.cpp:518 gui/options.cpp:1544
 #: gui/options.cpp:1552 gui/options.cpp:1561 gui/options.cpp:1741
 #: gui/options.cpp:1747 gui/options.cpp:1755 gui/options.cpp:1778
-#: gui/options.cpp:1807 gui/options.cpp:1813 gui/options.cpp:1820
-#: gui/options.cpp:1828 gui/options.cpp:2011 gui/options.cpp:2014
-#: gui/options.cpp:2021 gui/options.cpp:2031
+#: gui/options.cpp:1811 gui/options.cpp:1817 gui/options.cpp:1824
+#: gui/options.cpp:1832 gui/options.cpp:2027 gui/options.cpp:2030
+#: gui/options.cpp:2037 gui/options.cpp:2047
 msgctxt "path"
 msgid "None"
 msgstr "½Õ ×ÐÒÔÐÝÞ"
 
 #: gui/editgamedialog.cpp:306 gui/editgamedialog.cpp:404
-#: gui/editgamedialog.cpp:522 gui/options.cpp:1735 gui/options.cpp:1801
-#: gui/options.cpp:2017 backends/platform/wii/options.cpp:56
+#: gui/editgamedialog.cpp:522 gui/options.cpp:1735 gui/options.cpp:1805
+#: gui/options.cpp:2033 backends/platform/wii/options.cpp:56
 msgid "Default"
 msgstr "·Ð ãÜÞÒçÐÝÝïÜ"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:450 gui/options.cpp:2025
+#: gui/editgamedialog.cpp:450 gui/options.cpp:2041
 msgid "Select SoundFont"
 msgstr "²ØÑÕàöâì SoundFont"
 
@@ -412,7 +412,7 @@ msgstr "
 msgid "Select additional game directory"
 msgstr "²ØÑÕàöâì ÔÞÔÐâÚÞÒã ßÐßÚã ÓàØ"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:502 gui/options.cpp:1948
+#: gui/editgamedialog.cpp:502 gui/options.cpp:1964
 msgid "Select directory for saved games"
 msgstr "²ØÑÕàöâì ßÐßÚã ÔÛï ×ÑÕàÕÖÕÝØå öÓÞà"
 
@@ -1249,7 +1249,7 @@ msgstr "
 msgid "Active cloud storage"
 msgstr "°ÚâØÒÝÕ åÜÐàÝÕ áÕàÕÔÞÒØéÕ"
 
-#: gui/options.cpp:1668 gui/options.cpp:2228
+#: gui/options.cpp:1668 gui/options.cpp:2244
 msgid "<none>"
 msgstr "<ÝÕÜÐô>"
 
@@ -1312,7 +1312,7 @@ msgstr "
 msgid "Run local webserver"
 msgstr "·ÐßãáÚÐô ÛÞÚÐÛìÝØÙ ÒÕÑ-áÕàÒÕà"
 
-#: gui/options.cpp:1686 gui/options.cpp:2338
+#: gui/options.cpp:1686 gui/options.cpp:2354
 msgid "Not running"
 msgstr "²ØÜÚÝÕÝÞ"
 
@@ -1345,64 +1345,72 @@ msgstr ""
 msgid "Apply"
 msgstr "·ÐáâÞáãÒÐâØ"
 
-#: gui/options.cpp:1863
+#: gui/options.cpp:1858
 msgid "Failed to change cloud storage!"
 msgstr "½Õ ÒÔÐÛÞáï ×ÜöÝØâØ åÜÐàÝÕ áÕàÕÔÞÒØéÕ!"
 
-#: gui/options.cpp:1866
+#: gui/options.cpp:1861
 msgid "Another cloud storage is already active."
 msgstr "¦ÝèÕ åÜÐàÝÕ áÕàÕÔÞÒØéÕ ÒÖÕ ÐÚâØÒÝÕ."
 
-#: gui/options.cpp:1902
+#: gui/options.cpp:1929
+#, fuzzy
+msgid "Theme does not support selected language!"
+msgstr "²âãÛÞÚ ÔÒØÖÚÐ ÝÕ ßöÔâàØÜãô ×ÑÕàÕÖÕÝÝï öÓÞà"
+
+#: gui/options.cpp:1932
+#, fuzzy
+msgid "Theme cannot be loaded!"
+msgstr "³àã ½µ ±Ã»¾ ×ÐÒÐÝâÐÖÕÝÞ"
+
+#: gui/options.cpp:1935
 msgid ""
-"The theme you selected does not support your current language. If you want "
-"to use this theme you need to switch to another language first."
+"\n"
+"Misc settings will be restored."
 msgstr ""
-"²ØÑàÐÝÐ âÕÜÐ ÝÕ ßöÔâàØÜãô ßÞâÞçÝã ÜÞÒã. ÏÚéÞ ÒØ åÞçÕâÕ ÒØÚÞàØáâÞÒãÒÐâØ æî "
-"âÕÜã, ßÞâàöÑÝÞ Ò ßÕàèã çÕàÓã ×ÜöÝØâØ ÜÞÒã."
 
-#: gui/options.cpp:1955
+#: gui/options.cpp:1971
 msgid "The chosen directory cannot be written to. Please select another one."
 msgstr "½Õ ÜÞÖã ßØáÐâØ ã ÒØÑàÐÝã ßÐßÚã. ±ãÔì ÛÐáÚÐ, ÒÚÐÖöâì öÝèã."
 
-#: gui/options.cpp:1964
+#: gui/options.cpp:1980
 msgid "Select directory for GUI themes"
 msgstr "²ØÑÕàöâì ßÐßÚã ÔÛï âÕÜ GUI"
 
-#: gui/options.cpp:1974
+#: gui/options.cpp:1990
 msgid "Select directory for extra files"
 msgstr "²ØÑÕàöâì ßÐßÚã × ÔÞÔÐâÚÞÒØÜØ äÐÙÛÐÜØ"
 
-#: gui/options.cpp:1985
+#: gui/options.cpp:2001
 msgid "Select directory for plugins"
 msgstr "²ØÑÕàöâì ßÐßÚã ×ö ÒâãÛÚÐÜØ"
 
-#: gui/options.cpp:1997
+#: gui/options.cpp:2013
 msgid "Select directory for Files Manager /root/"
 msgstr "²ØÑÕàöâì ßÐßÚã /root/ ÔÛï ºÕàãÒÐÝÝï äÐÙÛÐÜØ"
 
-#: gui/options.cpp:2235
+#: gui/options.cpp:2251
 #, c-format
 msgid "%llu bytes"
 msgstr "%llu ÑÐÙâ"
 
-#: gui/options.cpp:2243
+#: gui/options.cpp:2259
 msgid "<right now>"
 msgstr "<×ÐàÐ×>"
 
-#: gui/options.cpp:2245
+#: gui/options.cpp:2261
 msgid "<never>"
 msgstr "<ÝöÚÞÛØ>"
 
-#: gui/options.cpp:2329
+#: gui/options.cpp:2345
 msgid "Stop server"
 msgstr "²ØÜÚÝãâØ áÕàÒÕà"
 
-#: gui/options.cpp:2330
+#: gui/options.cpp:2346
 msgid "Stop local webserver"
 msgstr "²ØÜÚÝãâØ ÛÞÚÐÛìÝØÙ ÒÕÑ-áÕàÒÕà"
 
-#: gui/options.cpp:2421
+#: gui/options.cpp:2437
 msgid ""
 "Request failed.\n"
 "Check your Internet connection."
@@ -4515,6 +4523,13 @@ msgstr ""
 "ÒÕàáöî ÔÞ %d. ²ÐÜ ßÞâàöÑÝÐ ßÞÝÞÒÛÕÝÐ ÒÕàáöï ScummVM ÔÛï ×ÐÒÐÝâÐÖÕÝÝï æìÞÓÞ "
 "äÐÙÛã."
 
+#~ msgid ""
+#~ "The theme you selected does not support your current language. If you "
+#~ "want to use this theme you need to switch to another language first."
+#~ msgstr ""
+#~ "²ØÑàÐÝÐ âÕÜÐ ÝÕ ßöÔâàØÜãô ßÞâÞçÝã ÜÞÒã. ÏÚéÞ ÒØ åÞçÕâÕ ÒØÚÞàØáâÞÒãÒÐâØ æî "
+#~ "âÕÜã, ßÞâàöÑÝÞ Ò ßÕàèã çÕàÓã ×ÜöÝØâØ ÜÞÒã."
+
 #, fuzzy
 #~ msgid "Speed multiplier for mouse emulation"
 #~ msgstr "ÁØÜãÛîÒÐâØ ÛöÒØÙ ÚÛöÚ ÜØèö"
diff --git a/po/zh-Latn_CN.po b/po/zh-Latn_CN.po
index 8ccbbde..cd9fd82 100644
--- a/po/zh-Latn_CN.po
+++ b/po/zh-Latn_CN.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.9.0git\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.scummvm.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-04-06 22:57+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-04-09 22:09+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2016-12-26 19:38+0000\n"
 "Last-Translator: Eugene Sandulenko <sev at scummvm.org>\n"
 "Language-Team: Chinese <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
@@ -383,20 +383,20 @@ msgstr "Baocun Lujing:"
 #: gui/editgamedialog.cpp:457 gui/editgamedialog.cpp:518 gui/options.cpp:1544
 #: gui/options.cpp:1552 gui/options.cpp:1561 gui/options.cpp:1741
 #: gui/options.cpp:1747 gui/options.cpp:1755 gui/options.cpp:1778
-#: gui/options.cpp:1807 gui/options.cpp:1813 gui/options.cpp:1820
-#: gui/options.cpp:1828 gui/options.cpp:2011 gui/options.cpp:2014
-#: gui/options.cpp:2021 gui/options.cpp:2031
+#: gui/options.cpp:1811 gui/options.cpp:1817 gui/options.cpp:1824
+#: gui/options.cpp:1832 gui/options.cpp:2027 gui/options.cpp:2030
+#: gui/options.cpp:2037 gui/options.cpp:2047
 msgctxt "path"
 msgid "None"
 msgstr "Wu"
 
 #: gui/editgamedialog.cpp:306 gui/editgamedialog.cpp:404
-#: gui/editgamedialog.cpp:522 gui/options.cpp:1735 gui/options.cpp:1801
-#: gui/options.cpp:2017 backends/platform/wii/options.cpp:56
+#: gui/editgamedialog.cpp:522 gui/options.cpp:1735 gui/options.cpp:1805
+#: gui/options.cpp:2033 backends/platform/wii/options.cpp:56
 msgid "Default"
 msgstr "Moren"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:450 gui/options.cpp:2025
+#: gui/editgamedialog.cpp:450 gui/options.cpp:2041
 msgid "Select SoundFont"
 msgstr "Xuanze SoundFont"
 
@@ -404,7 +404,7 @@ msgstr "Xuanze SoundFont"
 msgid "Select additional game directory"
 msgstr "Xuanze Qita Youxi Mulu"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:502 gui/options.cpp:1948
+#: gui/editgamedialog.cpp:502 gui/options.cpp:1964
 msgid "Select directory for saved games"
 msgstr "Xuanze Youxi Baocun Mulu"
 
@@ -1239,7 +1239,7 @@ msgstr ""
 msgid "Active cloud storage"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1668 gui/options.cpp:2228
+#: gui/options.cpp:1668 gui/options.cpp:2244
 msgid "<none>"
 msgstr ""
 
@@ -1300,7 +1300,7 @@ msgstr ""
 msgid "Run local webserver"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1686 gui/options.cpp:2338
+#: gui/options.cpp:1686 gui/options.cpp:2354
 #, fuzzy
 msgid "Not running"
 msgstr "Youxi Yunxing Cuowu:"
@@ -1336,68 +1336,76 @@ msgstr ""
 msgid "Apply"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1863
+#: gui/options.cpp:1858
 #, fuzzy
 msgid "Failed to change cloud storage!"
 msgstr "Wufa baocun Youxi"
 
-#: gui/options.cpp:1866
+#: gui/options.cpp:1861
 msgid "Another cloud storage is already active."
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1902
+#: gui/options.cpp:1929
+#, fuzzy
+msgid "Theme does not support selected language!"
+msgstr "Yingqing Chajian Buzhichi Baocun Zhuangtai"
+
+#: gui/options.cpp:1932
+#, fuzzy
+msgid "Theme cannot be loaded!"
+msgstr "Youxi Meiyou Jiazai"
+
+#: gui/options.cpp:1935
 msgid ""
-"The theme you selected does not support your current language. If you want "
-"to use this theme you need to switch to another language first."
+"\n"
+"Misc settings will be restored."
 msgstr ""
-"Nin Xuanze de Zhuti Bu Zhichi Xianzai de Yuyan. Qing Xian Qiehuan Dao Qita "
-"Yuyan."
 
-#: gui/options.cpp:1955
+#: gui/options.cpp:1971
 msgid "The chosen directory cannot be written to. Please select another one."
 msgstr "Zhiding de Mulu Buneng Xieru. Qing Xuanze Qita de Mulu."
 
-#: gui/options.cpp:1964
+#: gui/options.cpp:1980
 msgid "Select directory for GUI themes"
 msgstr "Xuanze Jiemian Zhuti de Mulu"
 
-#: gui/options.cpp:1974
+#: gui/options.cpp:1990
 msgid "Select directory for extra files"
 msgstr "Xuanze QIta Wenjian Mulu"
 
-#: gui/options.cpp:1985
+#: gui/options.cpp:2001
 msgid "Select directory for plugins"
 msgstr "Xuanze Chajian Mulu"
 
-#: gui/options.cpp:1997
+#: gui/options.cpp:2013
 #, fuzzy
 msgid "Select directory for Files Manager /root/"
 msgstr "Xuanze QIta Wenjian Mulu"
 
-#: gui/options.cpp:2235
+#: gui/options.cpp:2251
 #, c-format
 msgid "%llu bytes"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:2243
+#: gui/options.cpp:2259
 msgid "<right now>"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:2245
+#: gui/options.cpp:2261
 #, fuzzy
 msgid "<never>"
 msgstr "Yongbu"
 
-#: gui/options.cpp:2329
+#: gui/options.cpp:2345
 #, fuzzy
 msgid "Stop server"
 msgstr "Fuwuqi:"
 
-#: gui/options.cpp:2330
+#: gui/options.cpp:2346
 msgid "Stop local webserver"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:2421
+#: gui/options.cpp:2437
 msgid ""
 "Request failed.\n"
 "Check your Internet connection."
@@ -4490,6 +4498,13 @@ msgid ""
 "%d. You will need an updated version of the engine to use this saved game."
 msgstr ""
 
+#~ msgid ""
+#~ "The theme you selected does not support your current language. If you "
+#~ "want to use this theme you need to switch to another language first."
+#~ msgstr ""
+#~ "Nin Xuanze de Zhuti Bu Zhichi Xianzai de Yuyan. Qing Xian Qiehuan Dao "
+#~ "Qita Yuyan."
+
 #, fuzzy
 #~ msgid "Speed multiplier for mouse emulation"
 #~ msgstr "Moni Shubiao Zuojian"

More information about the Scummvm-git-logs mailing list