[Scummvm-git-logs] scummvm master -> 25bb9106b6fd811e9159cd11f085c01d31a32caf

criezy criezy at scummvm.org
Mon Apr 24 02:10:42 CEST 2017


This automated email contains information about 1 new commit which have been
pushed to the 'scummvm' repo located at https://github.com/scummvm/scummvm .

Summary:
25bb9106b6 I18N: Update translations templates


Commit: 25bb9106b6fd811e9159cd11f085c01d31a32caf
  https://github.com/scummvm/scummvm/commit/25bb9106b6fd811e9159cd11f085c01d31a32caf
Author: Thierry Crozat (criezy at scummvm.org)
Date: 2017-04-24T02:10:36+02:00

Commit Message:
I18N: Update translations templates

Changed paths:
  po/be_BY.po
  po/ca_ES.po
  po/cs_CZ.po
  po/da_DK.po
  po/de_DE.po
  po/el.po
  po/es_ES.po
  po/eu.po
  po/fi_FI.po
  po/fr_FR.po
  po/gl_ES.po
  po/hu_HU.po
  po/it_IT.po
  po/nb_NO.po
  po/nl_NL.po
  po/nn_NO.po
  po/pl_PL.po
  po/pt_BR.po
  po/pt_PT.po
  po/ru_RU.po
  po/scummvm.pot
  po/sv_SE.po
  po/uk_UA.po
  po/zh-Latn_CN.po


diff --git a/po/be_BY.po b/po/be_BY.po
index 3fbd46b..49c5ac3 100644
--- a/po/be_BY.po
+++ b/po/be_BY.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.8.0git\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.scummvm.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-04-23 20:10+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-04-24 02:10+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2016-12-31 15:15+0000\n"
 "Last-Translator: Ivan Lukyanov <lid-gr at tut.by>\n"
 "Language-Team: Belarusian <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
@@ -917,7 +917,7 @@ msgstr "
 msgid "Special dithering modes supported by some games"
 msgstr "ÁßÕæëïÛìÝëï àíÖëÜë àíÝÔíàëÝÓã, ßÐÔâàëÜÞþÒÐÝëï ÝÕÚÐâÞàëÜö ÓãÛìÝïÜö"
 
-#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:615
+#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:616
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2508
 msgid "Fullscreen mode"
 msgstr "¿ÞþÝÐíÚàÐÝÝë àíÖëÜ"
@@ -2251,32 +2251,32 @@ msgstr "
 msgid "OpenGL"
 msgstr "OpenGL"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:617
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:618
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2510
 msgid "Windowed mode"
 msgstr "°ÚÞÝÝë àíÖëÜ"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:710
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:728
 #, c-format
 msgid "Resolution: %dx%d"
 msgstr "°ÔàÞ×ÝÕÝÝÕ: %dx%d"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:731
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:749
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2386
 msgid "Enabled aspect ratio correction"
 msgstr "ºÐàíÚæëï áãÐÔÝÞáöÝ ÑÐÚÞþ ãÚÛîçÐÝÐ"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:733
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:751
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2392
 msgid "Disabled aspect ratio correction"
 msgstr "ºÐàíÚæëï áãÐÔÝÞáöÝ ÑÐÚÞþ ÒëÚÛîçÐÝÐ"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:753
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:771
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2410
 msgid "Filtering enabled"
 msgstr "ÄöÛìâàÐæëï þÚÛîçÐÝÐ"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:755
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:773
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2412
 msgid "Filtering disabled"
 msgstr "ÄöÛìâàÐæëï ÒëÚÛîçÐÝÐï"
diff --git a/po/ca_ES.po b/po/ca_ES.po
index 40fcf5b..fb4b0b9 100644
--- a/po/ca_ES.po
+++ b/po/ca_ES.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.6.0git\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.scummvm.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-04-23 20:10+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-04-24 02:10+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2017-02-20 14:15+0000\n"
 "Last-Translator: Eugene Sandulenko <sev at scummvm.org>\n"
 "Language-Team: Catalan <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
@@ -919,7 +919,7 @@ msgstr "Mode de pintat:"
 msgid "Special dithering modes supported by some games"
 msgstr "Modes de tramat especials suportats per alguns jocs"
 
-#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:615
+#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:616
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2508
 msgid "Fullscreen mode"
 msgstr "Mode pantalla completa"
@@ -2234,32 +2234,32 @@ msgstr ""
 msgid "OpenGL"
 msgstr "OpenGL"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:617
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:618
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2510
 msgid "Windowed mode"
 msgstr "Mode de finestra"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:710
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:728
 #, c-format
 msgid "Resolution: %dx%d"
 msgstr ""
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:731
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:749
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2386
 msgid "Enabled aspect ratio correction"
 msgstr "S'ha activat la correcció de la relació d'aspecte"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:733
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:751
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2392
 msgid "Disabled aspect ratio correction"
 msgstr "S'ha desactivat la correcció de la relació d'aspecte"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:753
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:771
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2410
 msgid "Filtering enabled"
 msgstr "Filtratge activat"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:755
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:773
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2412
 msgid "Filtering disabled"
 msgstr "Filtratge desactivat"
diff --git a/po/cs_CZ.po b/po/cs_CZ.po
index 3f3bc9d..14156af 100644
--- a/po/cs_CZ.po
+++ b/po/cs_CZ.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.7.0git\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.scummvm.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-04-23 20:10+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-04-24 02:10+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2016-12-04 15:43+0000\n"
 "Last-Translator: Eugene Sandulenko <sev at scummvm.org>\n"
 "Language-Team: Czech <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
@@ -917,7 +917,7 @@ msgstr "Re
 msgid "Special dithering modes supported by some games"
 msgstr "Speciální re¾imy chvìní podporované nìkterými hrami"
 
-#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:615
+#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:616
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2508
 msgid "Fullscreen mode"
 msgstr "Re¾im celé obrazovky"
@@ -2250,33 +2250,33 @@ msgstr "Pro zapnut
 msgid "OpenGL"
 msgstr "OpenGL"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:617
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:618
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2510
 msgid "Windowed mode"
 msgstr "Re¾im do okna"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:710
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:728
 #, c-format
 msgid "Resolution: %dx%d"
 msgstr ""
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:731
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:749
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2386
 msgid "Enabled aspect ratio correction"
 msgstr "Povolena korekce pomìru stran"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:733
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:751
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2392
 msgid "Disabled aspect ratio correction"
 msgstr "Zakázána korekce pomìru stran"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:753
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:771
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2410
 #, fuzzy
 msgid "Filtering enabled"
 msgstr "Kliknutí Povoleno"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:755
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:773
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2412
 #, fuzzy
 msgid "Filtering disabled"
diff --git a/po/da_DK.po b/po/da_DK.po
index adc3082..fe8067e 100644
--- a/po/da_DK.po
+++ b/po/da_DK.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.3.0svn\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.scummvm.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-04-23 20:10+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-04-24 02:10+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2016-12-29 07:29+0000\n"
 "Last-Translator: poulsen93 <poulsen93 at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Danish <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
@@ -911,7 +911,7 @@ msgstr "Rendere tilstand:"
 msgid "Special dithering modes supported by some games"
 msgstr "Speciel farvereduceringstilstand understøttet a nogle spil"
 
-#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:615
+#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:616
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2508
 msgid "Fullscreen mode"
 msgstr "Fuldskærms tilstand"
@@ -2241,33 +2241,33 @@ msgstr "F
 msgid "OpenGL"
 msgstr "OpenGL"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:617
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:618
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2510
 msgid "Windowed mode"
 msgstr "Vindue tilstand"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:710
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:728
 #, c-format
 msgid "Resolution: %dx%d"
 msgstr ""
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:731
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:749
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2386
 msgid "Enabled aspect ratio correction"
 msgstr "Aktivér billedformat korrektion"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:733
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:751
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2392
 msgid "Disabled aspect ratio correction"
 msgstr "Deaktivér billedformat korrektion"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:753
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:771
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2410
 #, fuzzy
 msgid "Filtering enabled"
 msgstr "Klik aktiveret"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:755
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:773
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2412
 #, fuzzy
 msgid "Filtering disabled"
diff --git a/po/de_DE.po b/po/de_DE.po
index d3e64aa..73a2133 100644
--- a/po/de_DE.po
+++ b/po/de_DE.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.10.0git\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.scummvm.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-04-23 20:10+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-04-24 02:10+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2017-04-23 13:38+0000\n"
 "Last-Translator: Ettore Atalan <atalanttore at googlemail.com>\n"
 "Language-Team: German <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
@@ -923,7 +923,7 @@ msgstr "Render-Modus:"
 msgid "Special dithering modes supported by some games"
 msgstr "Spezielle Farbmischungsmethoden werden von manchen Spielen unterstützt"
 
-#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:615
+#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:616
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2508
 msgid "Fullscreen mode"
 msgstr "Vollbildmodus"
@@ -2271,32 +2271,32 @@ msgstr "Zum Umschalten mit drei Fingern nach rechts wischen."
 msgid "OpenGL"
 msgstr "OpenGL"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:617
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:618
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2510
 msgid "Windowed mode"
 msgstr "Fenstermodus"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:710
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:728
 #, c-format
 msgid "Resolution: %dx%d"
 msgstr "Auflösung: %dx%d"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:731
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:749
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2386
 msgid "Enabled aspect ratio correction"
 msgstr "Seitenverhältniskorrektur an"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:733
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:751
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2392
 msgid "Disabled aspect ratio correction"
 msgstr "Seitenverhältniskorrektur aus"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:753
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:771
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2410
 msgid "Filtering enabled"
 msgstr "Bilineare Filterung aktiviert"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:755
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:773
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2412
 msgid "Filtering disabled"
 msgstr "Bilineare Filterung deaktiviert"
diff --git a/po/el.po b/po/el.po
index 9a882ae..34154ce 100644
--- a/po/el.po
+++ b/po/el.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.10.0git\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.scummvm.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-04-23 20:10+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-04-24 02:10+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2017-03-07 09:56+0000\n"
 "Last-Translator: Arius <alidop at pathfinder.gr>\n"
 "Language-Team: Greek <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
@@ -931,7 +931,7 @@ msgstr ""
 "ÅéäéêÝò ëåéôïõñãßåò ÷ñùìáôéêÞò áíôéðáñÜèåóçò ïé ïðïßåò õðïóôçñßæïíôáé áðü "
 "ïñéóìÝíá ðáé÷íßäéá"
 
-#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:615
+#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:616
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2508
 msgid "Fullscreen mode"
 msgstr "Ëåéôïõñãßá ðëÞñïõò ïèüíçò"
@@ -2279,32 +2279,32 @@ msgstr "
 msgid "OpenGL"
 msgstr "OpenGL"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:617
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:618
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2510
 msgid "Windowed mode"
 msgstr "Ëåéôïõñãßá ðáñáèýñïõ"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:710
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:728
 #, c-format
 msgid "Resolution: %dx%d"
 msgstr "ÁíÜëõóç: %dx%d"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:731
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:749
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2386
 msgid "Enabled aspect ratio correction"
 msgstr "ÅíåñãïðïéçìÝíç äéüñèùóç áíáëïãßáò äéáóôÜóåùí"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:733
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:751
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2392
 msgid "Disabled aspect ratio correction"
 msgstr "ÁðåíåñãïðïéçìÝíç äéüñèùóç áíáëïãßáò äéáóôÜóåùí"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:753
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:771
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2410
 msgid "Filtering enabled"
 msgstr "Åíåñãïðïßçóç öéëôñáñßóìáôïò"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:755
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:773
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2412
 msgid "Filtering disabled"
 msgstr "Áðåíåñãïðïßçóç öéëôñáñßóìáôïò"
diff --git a/po/es_ES.po b/po/es_ES.po
index e0f98b3..39a8d7b 100644
--- a/po/es_ES.po
+++ b/po/es_ES.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.4.0svn\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.scummvm.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-04-23 20:10+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-04-24 02:10+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2017-04-23 05:59+0000\n"
 "Last-Translator: Santiago Sanchez <sanchez.santiago.j at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Spanish <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
@@ -919,7 +919,7 @@ msgstr "Renderizado:"
 msgid "Special dithering modes supported by some games"
 msgstr "Modos especiales de difuminado compatibles con algunos juegos"
 
-#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:615
+#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:616
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2508
 msgid "Fullscreen mode"
 msgstr "Pantalla completa"
@@ -2257,32 +2257,32 @@ msgstr "Desliza tres dedos hacia la derecha para cambiar de modo."
 msgid "OpenGL"
 msgstr "OpenGL"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:617
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:618
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2510
 msgid "Windowed mode"
 msgstr "Modo ventana"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:710
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:728
 #, c-format
 msgid "Resolution: %dx%d"
 msgstr "Resolución: %dx%d"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:731
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:749
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2386
 msgid "Enabled aspect ratio correction"
 msgstr "Activar la corrección de aspecto"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:733
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:751
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2392
 msgid "Disabled aspect ratio correction"
 msgstr "Desactivar la corrección de aspecto"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:753
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:771
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2410
 msgid "Filtering enabled"
 msgstr "Filtrado activado"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:755
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:773
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2412
 msgid "Filtering disabled"
 msgstr "Filtrado desactivado"
diff --git a/po/eu.po b/po/eu.po
index dd8afe9..78cc583 100644
--- a/po/eu.po
+++ b/po/eu.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.5.0git\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.scummvm.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-04-23 20:10+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-04-24 02:10+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2016-12-04 13:27+0000\n"
 "Last-Translator: Eugene Sandulenko <sev at scummvm.org>\n"
 "Language-Team: Basque <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
@@ -911,7 +911,7 @@ msgstr "Renderizazioa:"
 msgid "Special dithering modes supported by some games"
 msgstr "Joko batzuk onarturiko lausotze-modu bereziak"
 
-#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:615
+#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:616
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2508
 msgid "Fullscreen mode"
 msgstr "Pantaila osoa"
@@ -2244,33 +2244,33 @@ msgstr "Pasatu hiru atzamar eskuinean gaitu/desgaitzeko."
 msgid "OpenGL"
 msgstr "OpenGL"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:617
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:618
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2510
 msgid "Windowed mode"
 msgstr "Leiho modua"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:710
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:728
 #, c-format
 msgid "Resolution: %dx%d"
 msgstr ""
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:731
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:749
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2386
 msgid "Enabled aspect ratio correction"
 msgstr "Formatu-ratio zuzenketa gaituta"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:733
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:751
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2392
 msgid "Disabled aspect ratio correction"
 msgstr "Formatu-ratio zuzenketa desgaituta"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:753
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:771
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2410
 #, fuzzy
 msgid "Filtering enabled"
 msgstr "Klikatzea gaituta"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:755
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:773
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2412
 #, fuzzy
 msgid "Filtering disabled"
diff --git a/po/fi_FI.po b/po/fi_FI.po
index a699c2d..3b34811 100644
--- a/po/fi_FI.po
+++ b/po/fi_FI.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.6.0git\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.scummvm.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-04-23 20:10+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-04-24 02:10+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2017-04-23 11:31+0000\n"
 "Last-Translator: Timo Mikkolainen <tmikkola at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Finnish <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
@@ -914,7 +914,7 @@ msgstr "Render
 msgid "Special dithering modes supported by some games"
 msgstr "Erityiset dithering asetukset joita jotkut pelit tukevat"
 
-#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:615
+#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:616
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2508
 msgid "Fullscreen mode"
 msgstr "Kokoruututila"
@@ -2240,32 +2240,32 @@ msgstr "Muuta tilaa pyyhk
 msgid "OpenGL"
 msgstr "OpenGL"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:617
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:618
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2510
 msgid "Windowed mode"
 msgstr "Ikkunoitu tila"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:710
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:728
 #, c-format
 msgid "Resolution: %dx%d"
 msgstr "Resoluutio: %dx%d"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:731
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:749
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2386
 msgid "Enabled aspect ratio correction"
 msgstr "Kuvasuhteen korjaus päällä"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:733
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:751
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2392
 msgid "Disabled aspect ratio correction"
 msgstr "Kuvasuhteen korjaus pois päältä"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:753
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:771
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2410
 msgid "Filtering enabled"
 msgstr "Suodatus päällä"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:755
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:773
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2412
 msgid "Filtering disabled"
 msgstr "Suodatus pois päältä"
diff --git a/po/fr_FR.po b/po/fr_FR.po
index 37b1b09..5825d69 100644
--- a/po/fr_FR.po
+++ b/po/fr_FR.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.8.0git\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.scummvm.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-04-23 20:10+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-04-24 02:10+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2017-04-23 15:57+0000\n"
 "Last-Translator: Thierry Crozat <criezy at scummvm.org>\n"
 "Language-Team: French <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
@@ -921,7 +921,7 @@ msgstr "Mode de rendu :"
 msgid "Special dithering modes supported by some games"
 msgstr "Mode spécial de tramage supporté par certains jeux"
 
-#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:615
+#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:616
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2508
 msgid "Fullscreen mode"
 msgstr "Plein écran"
@@ -2263,32 +2263,32 @@ msgstr "Glissez trois doigts vers la droite pour changer de mode."
 msgid "OpenGL"
 msgstr "OpenGL"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:617
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:618
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2510
 msgid "Windowed mode"
 msgstr "Mode Fenêtre"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:710
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:728
 #, c-format
 msgid "Resolution: %dx%d"
 msgstr "Résolution : %dx%d"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:731
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:749
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2386
 msgid "Enabled aspect ratio correction"
 msgstr "Activer la correction du rapport d'aspect"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:733
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:751
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2392
 msgid "Disabled aspect ratio correction"
 msgstr "Désactiver la correction du rapport d'aspect"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:753
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:771
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2410
 msgid "Filtering enabled"
 msgstr "Filtrage Activé"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:755
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:773
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2412
 msgid "Filtering disabled"
 msgstr "Filtrage Désactivé"
diff --git a/po/gl_ES.po b/po/gl_ES.po
index 1d2a157..1d73f05 100644
--- a/po/gl_ES.po
+++ b/po/gl_ES.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.8.0git\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.scummvm.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-04-23 20:10+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-04-24 02:10+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2016-11-28 15:51+0000\n"
 "Last-Translator: Santiago G. Sanz <santiagogarciasanz at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Galician <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
@@ -916,7 +916,7 @@ msgstr "Procesamento:"
 msgid "Special dithering modes supported by some games"
 msgstr "Modos de interpolación de cores compatibles con algúns xogos"
 
-#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:615
+#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:616
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2508
 msgid "Fullscreen mode"
 msgstr "Pantalla completa"
@@ -2253,32 +2253,32 @@ msgstr "Arrastra tres dedos 
 msgid "OpenGL"
 msgstr "OpenGL"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:617
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:618
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2510
 msgid "Windowed mode"
 msgstr "Modo en ventá"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:710
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:728
 #, c-format
 msgid "Resolution: %dx%d"
 msgstr "Resolución: %dx%d"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:731
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:749
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2386
 msgid "Enabled aspect ratio correction"
 msgstr "Corrección de proporción activada"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:733
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:751
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2392
 msgid "Disabled aspect ratio correction"
 msgstr "Corrección de proporción desactivada"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:753
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:771
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2410
 msgid "Filtering enabled"
 msgstr "Filtrado activado"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:755
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:773
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2412
 msgid "Filtering disabled"
 msgstr "Filtrado desactivado"
diff --git a/po/hu_HU.po b/po/hu_HU.po
index fc7143b..593bf51 100644
--- a/po/hu_HU.po
+++ b/po/hu_HU.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.3.0svn\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.scummvm.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-04-23 20:10+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-04-24 02:10+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2017-04-23 03:06+0000\n"
 "Last-Translator: George Kormendi <grubycza at hotmail.com>\n"
 "Language-Team: Hungarian <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
@@ -911,7 +911,7 @@ msgstr "Kirajzol
 msgid "Special dithering modes supported by some games"
 msgstr "Néhány játék támogatja a speciális árnyalási módokat"
 
-#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:615
+#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:616
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2508
 msgid "Fullscreen mode"
 msgstr "Teljesképernyõs mód"
@@ -2232,32 +2232,32 @@ msgstr "
 msgid "OpenGL"
 msgstr "OpenGL"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:617
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:618
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2510
 msgid "Windowed mode"
 msgstr "Ablakos mód"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:710
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:728
 #, c-format
 msgid "Resolution: %dx%d"
 msgstr "Felbontás: %dx%d"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:731
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:749
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2386
 msgid "Enabled aspect ratio correction"
 msgstr "Méretarány korrekció engedélyezve"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:733
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:751
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2392
 msgid "Disabled aspect ratio correction"
 msgstr "Méretarány korrekció letiltva"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:753
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:771
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2410
 msgid "Filtering enabled"
 msgstr "Szûrés engedélyezve"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:755
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:773
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2412
 msgid "Filtering disabled"
 msgstr "Szûrés letiltva"
diff --git a/po/it_IT.po b/po/it_IT.po
index e501ae5..152bcee 100644
--- a/po/it_IT.po
+++ b/po/it_IT.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.3.0svn\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.scummvm.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-04-23 20:10+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-04-24 02:10+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2017-04-23 15:43+0000\n"
 "Last-Translator: Paolo Bossi <pbossi86 at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Italian <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
@@ -919,7 +919,7 @@ msgstr "Resa grafica:"
 msgid "Special dithering modes supported by some games"
 msgstr "Modalità di resa grafica speciali supportate da alcuni giochi"
 
-#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:615
+#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:616
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2508
 msgid "Fullscreen mode"
 msgstr "Modalità a schermo intero"
@@ -2257,32 +2257,32 @@ msgstr "Fai scivolare tre dita verso destra per cambiare."
 msgid "OpenGL"
 msgstr "OpenGL"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:617
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:618
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2510
 msgid "Windowed mode"
 msgstr "Modalità finestra"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:710
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:728
 #, c-format
 msgid "Resolution: %dx%d"
 msgstr "Risoluzione: %dx%d"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:731
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:749
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2386
 msgid "Enabled aspect ratio correction"
 msgstr "Correzione proporzioni attivata"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:733
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:751
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2392
 msgid "Disabled aspect ratio correction"
 msgstr "Correzione proporzioni disattivata"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:753
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:771
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2410
 msgid "Filtering enabled"
 msgstr "Filtro video attivato"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:755
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:773
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2412
 msgid "Filtering disabled"
 msgstr "Filtro disattivato"
diff --git a/po/nb_NO.po b/po/nb_NO.po
index ea1a8b8..1210d6f 100644
--- a/po/nb_NO.po
+++ b/po/nb_NO.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.3.0svn\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.scummvm.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-04-23 20:10+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-04-24 02:10+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2016-12-26 17:36+0000\n"
 "Last-Translator: Einar Johan Trøan Sømåen <einarjohants at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Norwegian Bokmål <https://translations.scummvm.org/projects/"
@@ -919,7 +919,7 @@ msgstr "Tegnemodus:"
 msgid "Special dithering modes supported by some games"
 msgstr "Spesiel dithering-modus støttet av enkelte spill"
 
-#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:615
+#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:616
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2508
 msgid "Fullscreen mode"
 msgstr "Fullskjermsmodus"
@@ -2242,32 +2242,32 @@ msgstr "Sveip tre fingre til h
 msgid "OpenGL"
 msgstr "OpenGL"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:617
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:618
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2510
 msgid "Windowed mode"
 msgstr "Vindusmodus"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:710
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:728
 #, c-format
 msgid "Resolution: %dx%d"
 msgstr "Oppløsning: %dx%d"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:731
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:749
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2386
 msgid "Enabled aspect ratio correction"
 msgstr "Aspekt-rate korrigering aktivert"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:733
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:751
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2392
 msgid "Disabled aspect ratio correction"
 msgstr "Aspekt-rate korrigering deaktivert"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:753
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:771
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2410
 msgid "Filtering enabled"
 msgstr "Filtrering aktivert"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:755
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:773
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2412
 msgid "Filtering disabled"
 msgstr "Filtrering deaktivert"
diff --git a/po/nl_NL.po b/po/nl_NL.po
index e9ac96a..bb0e0dd 100644
--- a/po/nl_NL.po
+++ b/po/nl_NL.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.9.0git\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.scummvm.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-04-23 20:10+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-04-24 02:10+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2017-04-10 05:52+0000\n"
 "Last-Translator: Ben Castricum <github at bencastricum.nl>\n"
 "Language-Team: Dutch <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
@@ -918,7 +918,7 @@ msgstr "Render modus:"
 msgid "Special dithering modes supported by some games"
 msgstr "Speciale ditheringmodi die door sommige games ondersteund worden"
 
-#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:615
+#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:616
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2508
 msgid "Fullscreen mode"
 msgstr "Volledig-scherm modus"
@@ -2249,32 +2249,32 @@ msgstr "Swipe drie vingers naar rechts om te schakelen."
 msgid "OpenGL"
 msgstr "OpenGL"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:617
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:618
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2510
 msgid "Windowed mode"
 msgstr "Venstermodus"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:710
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:728
 #, c-format
 msgid "Resolution: %dx%d"
 msgstr "Resolutie: %dx%d"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:731
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:749
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2386
 msgid "Enabled aspect ratio correction"
 msgstr "Pixelverhoudingcorrectie ingeschakeld"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:733
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:751
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2392
 msgid "Disabled aspect ratio correction"
 msgstr "Pixelverhoudingcorrectie uitgeschakeld"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:753
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:771
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2410
 msgid "Filtering enabled"
 msgstr "Filteren aangezet"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:755
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:773
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2412
 msgid "Filtering disabled"
 msgstr "Filteren uitgeschakeld"
diff --git a/po/nn_NO.po b/po/nn_NO.po
index 53e91b3..edbbb3e 100644
--- a/po/nn_NO.po
+++ b/po/nn_NO.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.3.0svn\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.scummvm.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-04-23 20:10+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-04-24 02:10+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2016-12-18 18:23+0000\n"
 "Last-Translator: Eugene Sandulenko <sev at scummvm.org>\n"
 "Language-Team: Norwegian Nynorsk <https://translations.scummvm.org/projects/"
@@ -911,7 +911,7 @@ msgstr "Teiknemodus:"
 msgid "Special dithering modes supported by some games"
 msgstr "Spesielle dithering-modus som støttast av nokre spel"
 
-#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:615
+#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:616
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2508
 msgid "Fullscreen mode"
 msgstr "Fullskjermsmodus"
@@ -2235,33 +2235,33 @@ msgstr "Sveip tre fingre til h
 msgid "OpenGL"
 msgstr "OpenGL"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:617
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:618
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2510
 msgid "Windowed mode"
 msgstr "Vindusmodus"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:710
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:728
 #, c-format
 msgid "Resolution: %dx%d"
 msgstr ""
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:731
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:749
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2386
 msgid "Enabled aspect ratio correction"
 msgstr "Aspekt-korrigering aktivert"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:733
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:751
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2392
 msgid "Disabled aspect ratio correction"
 msgstr "Aspekt-korrigering ikkje aktivert"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:753
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:771
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2410
 #, fuzzy
 msgid "Filtering enabled"
 msgstr "Klikking aktivert"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:755
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:773
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2412
 #, fuzzy
 msgid "Filtering disabled"
diff --git a/po/pl_PL.po b/po/pl_PL.po
index 9272e65..252d945 100644
--- a/po/pl_PL.po
+++ b/po/pl_PL.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.3.0\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.scummvm.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-04-23 20:10+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-04-24 02:10+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2017-01-25 12:49+0000\n"
 "Last-Translator: Rafa³ Rzepecki <divided.mind at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
@@ -917,7 +917,7 @@ msgstr "Renderer:"
 msgid "Special dithering modes supported by some games"
 msgstr "Specjalne tryby ditheringu wspierane przez niektóre gry"
 
-#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:615
+#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:616
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2508
 msgid "Fullscreen mode"
 msgstr "Pe³ny ekran"
@@ -2244,33 +2244,33 @@ msgstr "Przesu
 msgid "OpenGL"
 msgstr "OpenGL"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:617
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:618
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2510
 msgid "Windowed mode"
 msgstr "Okno"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:710
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:728
 #, c-format
 msgid "Resolution: %dx%d"
 msgstr ""
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:731
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:749
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2386
 msgid "Enabled aspect ratio correction"
 msgstr "W³±czono korekcjê formatu obrazu"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:733
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:751
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2392
 msgid "Disabled aspect ratio correction"
 msgstr "Wy³±czono korekcjê formatu obrazu"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:753
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:771
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2410
 #, fuzzy
 msgid "Filtering enabled"
 msgstr "Klikanie w³±czone"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:755
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:773
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2412
 #, fuzzy
 msgid "Filtering disabled"
diff --git a/po/pt_BR.po b/po/pt_BR.po
index caa339e..034904f 100644
--- a/po/pt_BR.po
+++ b/po/pt_BR.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.3.0svn\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.scummvm.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-04-23 20:10+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-04-24 02:10+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2017-03-03 22:26+0000\n"
 "Last-Translator: rafaelmessias <rmmartins at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Portuguese (Brazil) <https://translations.scummvm.org/"
@@ -929,7 +929,7 @@ msgstr "Renderiza
 msgid "Special dithering modes supported by some games"
 msgstr "Modos especiais de dithering suportados por alguns jogos"
 
-#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:615
+#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:616
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2508
 msgid "Fullscreen mode"
 msgstr "Modo Tela Cheia"
@@ -2282,33 +2282,33 @@ msgstr ""
 msgid "OpenGL"
 msgstr "Abrir"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:617
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:618
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2510
 msgid "Windowed mode"
 msgstr "Modo janela"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:710
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:728
 #, c-format
 msgid "Resolution: %dx%d"
 msgstr ""
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:731
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:749
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2386
 msgid "Enabled aspect ratio correction"
 msgstr "Correção de proporção habilitada"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:733
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:751
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2392
 msgid "Disabled aspect ratio correction"
 msgstr "Correção de proporção desabilitada"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:753
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:771
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2410
 #, fuzzy
 msgid "Filtering enabled"
 msgstr "Clicando Habilitado"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:755
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:773
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2412
 #, fuzzy
 msgid "Filtering disabled"
diff --git a/po/pt_PT.po b/po/pt_PT.po
index 9323f6a..1b8514f 100644
--- a/po/pt_PT.po
+++ b/po/pt_PT.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.10.0git\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.scummvm.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-04-23 20:10+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-04-24 02:10+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2017-01-30 14:50+0000\n"
 "Last-Translator: Vitor Santos <vitorhgsantos90 at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Portuguese (Portugal) <https://translations.scummvm.org/"
@@ -928,7 +928,7 @@ msgstr "Renderiza
 msgid "Special dithering modes supported by some games"
 msgstr "Modos especiais de pontilhado suportados por alguns jogos"
 
-#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:615
+#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:616
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2508
 msgid "Fullscreen mode"
 msgstr "Modo de ecrã inteiro"
@@ -2200,32 +2200,32 @@ msgstr ""
 msgid "OpenGL"
 msgstr ""
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:617
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:618
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2510
 msgid "Windowed mode"
 msgstr ""
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:710
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:728
 #, c-format
 msgid "Resolution: %dx%d"
 msgstr ""
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:731
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:749
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2386
 msgid "Enabled aspect ratio correction"
 msgstr ""
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:733
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:751
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2392
 msgid "Disabled aspect ratio correction"
 msgstr ""
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:753
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:771
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2410
 msgid "Filtering enabled"
 msgstr ""
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:755
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:773
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2412
 msgid "Filtering disabled"
 msgstr ""
diff --git a/po/ru_RU.po b/po/ru_RU.po
index 23304ca..607d684 100644
--- a/po/ru_RU.po
+++ b/po/ru_RU.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.8.0svn\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.scummvm.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-04-23 20:10+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-04-24 02:10+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2017-04-23 05:57+0000\n"
 "Last-Translator: Eugene Sandulenko <sev at scummvm.org>\n"
 "Language-Team: Russian <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
@@ -916,7 +916,7 @@ msgstr "
 msgid "Special dithering modes supported by some games"
 msgstr "ÁßÕæØÐÛìÝëÕ àÕÖØÜë àÕÝÔÕàØÝÓÐ, ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕÜëÕ ÝÕÚÞâÞàëÜØ ØÓàÐÜØ"
 
-#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:615
+#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:616
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2508
 msgid "Fullscreen mode"
 msgstr "¿ÞÛÝÞíÚàÐÝÝëÙ àÕÖØÜ"
@@ -2250,32 +2250,32 @@ msgstr "
 msgid "OpenGL"
 msgstr "OpenGL"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:617
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:618
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2510
 msgid "Windowed mode"
 msgstr "¾ÚÞÝÝëÙ àÕÖØÜ"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:710
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:728
 #, c-format
 msgid "Resolution: %dx%d"
 msgstr "ÀÐ×àÕèÕÝØÕ: %dx%d"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:731
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:749
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2386
 msgid "Enabled aspect ratio correction"
 msgstr "ºÞààÕÚæØï áÞÞâÝÞèÕÝØï áâÞàÞÝ ÒÚÛîçÕÝÐ"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:733
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:751
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2392
 msgid "Disabled aspect ratio correction"
 msgstr "ºÞààÕÚæØï áÞÞâÝÞèÕÝØï áâÞàÞÝ ÒëÚÛîçÕÝÐ"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:753
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:771
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2410
 msgid "Filtering enabled"
 msgstr "ÄØÛìâàÐæØï ÒÚÛîçÕÝÐ"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:755
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:773
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2412
 msgid "Filtering disabled"
 msgstr "ÄØÛìàÐæØï ÒëÚÛîçÕÝÐ"
diff --git a/po/scummvm.pot b/po/scummvm.pot
index 5106783..f90ac28 100644
--- a/po/scummvm.pot
+++ b/po/scummvm.pot
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.10.0git\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.scummvm.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-04-23 20:10+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-04-24 02:10+0200\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL at ADDRESS>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
@@ -894,7 +894,7 @@ msgstr ""
 msgid "Special dithering modes supported by some games"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:615
+#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:616
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2508
 msgid "Fullscreen mode"
 msgstr ""
@@ -2165,32 +2165,32 @@ msgstr ""
 msgid "OpenGL"
 msgstr ""
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:617
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:618
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2510
 msgid "Windowed mode"
 msgstr ""
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:710
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:728
 #, c-format
 msgid "Resolution: %dx%d"
 msgstr ""
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:731
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:749
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2386
 msgid "Enabled aspect ratio correction"
 msgstr ""
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:733
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:751
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2392
 msgid "Disabled aspect ratio correction"
 msgstr ""
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:753
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:771
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2410
 msgid "Filtering enabled"
 msgstr ""
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:755
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:773
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2412
 msgid "Filtering disabled"
 msgstr ""
diff --git a/po/sv_SE.po b/po/sv_SE.po
index 2681f99..f8f614a 100644
--- a/po/sv_SE.po
+++ b/po/sv_SE.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.5.0svn\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.scummvm.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-04-23 20:10+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-04-24 02:10+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2017-01-06 09:18+0000\n"
 "Last-Translator: Petter Sjölund <ignalina at mac.com>\n"
 "Language-Team: Swedish <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
@@ -920,7 +920,7 @@ msgstr "Renderingsl
 msgid "Special dithering modes supported by some games"
 msgstr "Speciella gitterlägen stödda av vissa spel"
 
-#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:615
+#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:616
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2508
 msgid "Fullscreen mode"
 msgstr "Fullskärmsläge"
@@ -2249,32 +2249,32 @@ msgstr "Svep 
 msgid "OpenGL"
 msgstr "OpenGL"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:617
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:618
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2510
 msgid "Windowed mode"
 msgstr "Fönsterläge"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:710
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:728
 #, c-format
 msgid "Resolution: %dx%d"
 msgstr "Upplösning: %dx%d"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:731
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:749
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2386
 msgid "Enabled aspect ratio correction"
 msgstr "Korrektion av bildförhållande på"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:733
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:751
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2392
 msgid "Disabled aspect ratio correction"
 msgstr "Korrektion av bildförhållande av"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:753
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:771
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2410
 msgid "Filtering enabled"
 msgstr "Filtrering aktiverat"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:755
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:773
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2412
 msgid "Filtering disabled"
 msgstr "Filtrering är inaktiverat"
diff --git a/po/uk_UA.po b/po/uk_UA.po
index 693d25f..4f059b7 100644
--- a/po/uk_UA.po
+++ b/po/uk_UA.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.9.0git\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.scummvm.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-04-23 20:10+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-04-24 02:10+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2017-04-23 05:56+0000\n"
 "Last-Translator: Eugene Sandulenko <sev at scummvm.org>\n"
 "Language-Team: Ukrainian <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
@@ -916,7 +916,7 @@ msgstr "
 msgid "Special dithering modes supported by some games"
 msgstr "ÁßÕæöÐÛìÝö àÕÖØÜØ àÐáâàãÒÐÝÝï, ïÚö ßöÔâàØÜãîâì ÔÕïÚö öÓàØ"
 
-#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:615
+#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:616
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2508
 msgid "Fullscreen mode"
 msgstr "¿ÞÒÝÞÕÚàÐÝÝØÙ àÕÖØÜ"
@@ -2248,32 +2248,32 @@ msgstr "
 msgid "OpenGL"
 msgstr "OpenGL"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:617
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:618
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2510
 msgid "Windowed mode"
 msgstr "²öÚÞÝÝØÙ àÕÖØÜ"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:710
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:728
 #, c-format
 msgid "Resolution: %dx%d"
 msgstr "ÀÞ×ÓÐÛãÖÕÝÝï %dx%d"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:731
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:749
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2386
 msgid "Enabled aspect ratio correction"
 msgstr "ºÞàÕÚæöî áßöÒÒöÔÝÞèÕÝÝï áâÞàöÝ ãÒöÜÚÝÕÝÞ"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:733
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:751
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2392
 msgid "Disabled aspect ratio correction"
 msgstr "ºÞàÕÚæöî áßöÒÒöÔÝÞèÕÝÝï áâÞàöÝ ÒØÜÚÝÕÝÞ"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:753
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:771
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2410
 msgid "Filtering enabled"
 msgstr "ÄöÛìâàãÒÐÝÝï ãÒöÜÚÝÕÝÞ"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:755
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:773
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2412
 msgid "Filtering disabled"
 msgstr "ÄöÛìâàãÒÐÝÝï ÒØÜÚÝÕÝÞ"
diff --git a/po/zh-Latn_CN.po b/po/zh-Latn_CN.po
index 37d8307..e0b5d06 100644
--- a/po/zh-Latn_CN.po
+++ b/po/zh-Latn_CN.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.9.0git\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.scummvm.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-04-23 20:10+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-04-24 02:10+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2016-12-26 19:38+0000\n"
 "Last-Translator: Eugene Sandulenko <sev at scummvm.org>\n"
 "Language-Team: Chinese <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
@@ -907,7 +907,7 @@ msgstr "Xuanran Moshi:"
 msgid "Special dithering modes supported by some games"
 msgstr "Youxi Zhichi Teshu de Doudong Moshi"
 
-#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:615
+#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:616
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2508
 msgid "Fullscreen mode"
 msgstr "Quanping Moshi"
@@ -2237,33 +2237,33 @@ msgstr "Xiangyou Huadong San Gen Shouzhi Qiehuan."
 msgid "OpenGL"
 msgstr "OpenGL"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:617
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:618
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2510
 msgid "Windowed mode"
 msgstr "Chuangkou Moshi"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:710
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:728
 #, c-format
 msgid "Resolution: %dx%d"
 msgstr ""
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:731
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:749
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2386
 msgid "Enabled aspect ratio correction"
 msgstr "Qiyong Bili Jiaozheng"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:733
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:751
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2392
 msgid "Disabled aspect ratio correction"
 msgstr "Jinyong Bili Jiaozheng"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:753
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:771
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2410
 #, fuzzy
 msgid "Filtering enabled"
 msgstr "Qidong Dianji"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:755
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:773
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2412
 #, fuzzy
 msgid "Filtering disabled"

More information about the Scummvm-git-logs mailing list