[Scummvm-git-logs] scummvm master -> a4e504111775158d93a2aeec44814fe7e106dab6

criezy criezy at scummvm.org
Sat Apr 29 21:36:27 CEST 2017


This automated email contains information about 1 new commit which have been
pushed to the 'scummvm' repo located at https://github.com/scummvm/scummvm .

Summary:
a4e5041117 I18N: Update translation (Greek)


Commit: a4e504111775158d93a2aeec44814fe7e106dab6
    https://github.com/scummvm/scummvm/commit/a4e504111775158d93a2aeec44814fe7e106dab6
Author: Arius (alidop at pathfinder.gr)
Date: 2017-04-29T21:36:15+02:00

Commit Message:
I18N: Update translation (Greek)

Currently translated at 99.4% (942 of 947 strings)

Changed paths:
    po/el.po


diff --git a/po/el.po b/po/el.po
index 29aabaa..a36c5ba 100644
--- a/po/el.po
+++ b/po/el.po
@@ -7,8 +7,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.10.0git\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.scummvm.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2017-04-24 02:10+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-04-28 11:11+0000\n"
-"Last-Translator: Eugene Sandulenko <sev at scummvm.org>\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-04-28 11:12+0000\n"
+"Last-Translator: Arius <alidop at pathfinder.gr>\n"
 "Language-Team: Greek "
 "<https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/scummvm/el/>\n"
 "Language: el\n"
@@ -3605,9 +3605,8 @@ msgstr ""
 "×ñÞóç ôùí åíáëëáêôéêþí áóçìÝíéùí äñïìÝùí áíôß ôùí ðñïêáèïñéóìÝíùí ÷ñõóþí"
 
 #: engines/sci/detection.cpp:800
-#, fuzzy
 msgid "(Autosave)"
-msgstr "Áõôüìáôç áðïèÞêåõóç:"
+msgstr "(Áõôüìáôç áðïèÞêåõóç)"
 
 #: engines/scumm/detection.cpp:1120
 msgid ""

More information about the Scummvm-git-logs mailing list