[Scummvm-git-logs] scummvm master -> 15625c9b0cd14dc10835ad8535aaaca7c860b3f4

criezy criezy at scummvm.org
Wed Feb 22 22:04:43 CET 2017


This automated email contains information about 1 new commit which have been
pushed to the 'scummvm' repo located at https://github.com/scummvm/scummvm .

Summary:
15625c9b0c I18N: Update translation (Greek)


Commit: 15625c9b0cd14dc10835ad8535aaaca7c860b3f4
    https://github.com/scummvm/scummvm/commit/15625c9b0cd14dc10835ad8535aaaca7c860b3f4
Author: Arius (alidop at pathfinder.gr)
Date: 2017-02-22T22:04:35+01:00

Commit Message:
I18N: Update translation (Greek)

Currently translated at 99.6% (930 of 933 strings)

Changed paths:
    po/el.po


diff --git a/po/el.po b/po/el.po
index 9a44ee7..84e5a4b 100644
--- a/po/el.po
+++ b/po/el.po
@@ -7,10 +7,10 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.10.0git\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.scummvm.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2017-02-21 23:29+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-01-07 02:29+0000\n"
-"Last-Translator: Filippos Karapetis <bluegr at gmail.com>\n"
-"Language-Team: Greek <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
-"scummvm/el/>\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-02-22 19:57+0000\n"
+"Last-Translator: Arius <alidop at pathfinder.gr>\n"
+"Language-Team: Greek "
+"<https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/scummvm/el/>\n"
 "Language: el\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-7\n"
@@ -873,7 +873,7 @@ msgstr "
 
 #: gui/options.cpp:892
 msgid "Swap Menu and Back buttons"
-msgstr ""
+msgstr "ÅíáëëáãÞ ôùí êïõìðéþí Ìåíïý êáé Ðßóù"
 
 #: gui/options.cpp:904
 msgid "Graphics mode:"

More information about the Scummvm-git-logs mailing list