[Scummvm-git-logs] scummvm master -> 7314e04fe9dd97718e5b713adf67e84d7eca3ee2

criezy criezy at scummvm.org
Tue Feb 28 15:55:02 CET 2017


This automated email contains information about 1 new commit which have been
pushed to the 'scummvm' repo located at https://github.com/scummvm/scummvm .

Summary:
7314e04fe9 I18N: Update translations templates


Commit: 7314e04fe9dd97718e5b713adf67e84d7eca3ee2
  https://github.com/scummvm/scummvm/commit/7314e04fe9dd97718e5b713adf67e84d7eca3ee2
Author: Thierry Crozat (criezy at scummvm.org)
Date: 2017-02-28T15:54:53+01:00

Commit Message:
I18N: Update translations templates

Changed paths:
  po/be_BY.po
  po/ca_ES.po
  po/cs_CZ.po
  po/da_DK.po
  po/de_DE.po
  po/el.po
  po/es_ES.po
  po/eu.po
  po/fi_FI.po
  po/fr_FR.po
  po/gl_ES.po
  po/hu_HU.po
  po/it_IT.po
  po/nb_NO.po
  po/nl_NL.po
  po/nn_NO.po
  po/pl_PL.po
  po/pt_BR.po
  po/pt_PT.po
  po/ru_RU.po
  po/scummvm.pot
  po/sv_SE.po
  po/uk_UA.po
  po/zh-Latn_CN.po


diff --git a/po/be_BY.po b/po/be_BY.po
index 35c5e01..fbf7fb4 100644
--- a/po/be_BY.po
+++ b/po/be_BY.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.8.0git\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.scummvm.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-02-27 16:03+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-02-28 15:54+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2016-12-31 15:15+0000\n"
 "Last-Translator: Ivan Lukyanov <lid-gr at tut.by>\n"
 "Language-Team: Belarusian <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
@@ -59,7 +59,7 @@ msgstr "
 #: gui/browser.cpp:75 gui/chooser.cpp:46 gui/editgamedialog.cpp:292
 #: gui/editrecorddialog.cpp:67 gui/filebrowser-dialog.cpp:64
 #: gui/fluidsynth-dialog.cpp:152 gui/KeysDialog.cpp:43 gui/massadd.cpp:95
-#: gui/options.cpp:1660 gui/predictivedialog.cpp:73 gui/recorderdialog.cpp:69
+#: gui/options.cpp:1662 gui/predictivedialog.cpp:73 gui/recorderdialog.cpp:69
 #: gui/recorderdialog.cpp:155 gui/remotebrowser.cpp:59
 #: gui/saveload-dialog.cpp:383 gui/saveload-dialog.cpp:443
 #: gui/saveload-dialog.cpp:717 gui/saveload-dialog.cpp:1111
@@ -155,7 +155,7 @@ msgstr ""
 
 #: gui/downloaddialog.cpp:146 gui/editgamedialog.cpp:293
 #: gui/fluidsynth-dialog.cpp:153 gui/KeysDialog.cpp:42 gui/launcher.cpp:522
-#: gui/launcher.cpp:526 gui/massadd.cpp:92 gui/options.cpp:1662
+#: gui/launcher.cpp:526 gui/massadd.cpp:92 gui/options.cpp:1664
 #: gui/saveload-dialog.cpp:1112 engines/engine.cpp:477 engines/engine.cpp:488
 #: backends/platform/wii/options.cpp:47
 #: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:54
@@ -241,7 +241,7 @@ msgstr ""
 "ÑÕÛÐàãáÚãî"
 
 #: gui/editgamedialog.cpp:151 gui/editgamedialog.cpp:165 gui/options.cpp:123
-#: gui/options.cpp:978 gui/options.cpp:991 gui/options.cpp:1555
+#: gui/options.cpp:980 gui/options.cpp:993 gui/options.cpp:1557
 #: audio/null.cpp:41
 msgid "<default>"
 msgstr "<ßÐ ×ÜÐþçÐÝÝö>"
@@ -264,11 +264,11 @@ msgstr "
 msgid "Engine"
 msgstr "ÀãåÐÒöçÞÚ"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:184 gui/options.cpp:1334 gui/options.cpp:1431
+#: gui/editgamedialog.cpp:184 gui/options.cpp:1336 gui/options.cpp:1421
 msgid "Graphics"
 msgstr "³àÐäöÚÐ"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:184 gui/options.cpp:1334 gui/options.cpp:1431
+#: gui/editgamedialog.cpp:184 gui/options.cpp:1336 gui/options.cpp:1421
 msgid "GFX"
 msgstr "³àä"
 
@@ -281,7 +281,7 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Override global graphic settings"
 msgstr "¿ÕàÐÚàëæì ÓÛÐÑÐÛìÝëï ÝÐÛÐÔë ÓàÐäöÚö"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:196 gui/options.cpp:1437
+#: gui/editgamedialog.cpp:196 gui/options.cpp:1439
 msgid "Audio"
 msgstr "°þÔëñ"
 
@@ -294,11 +294,11 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Override global audio settings"
 msgstr "¿ÕàÐÚàëæì ÓÛÐÑÐÛìÝëï ÝÐÛÐÔë ÐþÔëñ"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:210 gui/options.cpp:1442
+#: gui/editgamedialog.cpp:210 gui/options.cpp:1444
 msgid "Volume"
 msgstr "³ãçÝÐáæì"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:212 gui/options.cpp:1444
+#: gui/editgamedialog.cpp:212 gui/options.cpp:1446
 msgctxt "lowres"
 msgid "Volume"
 msgstr "³ãçÝÐáæì"
@@ -312,7 +312,7 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Override global volume settings"
 msgstr "¿ÕàÐÚàëæì ÓÛÐÑÐÛìÝëï ÝÐÛÐÔë ÓãçÝÐáæö"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:226 gui/options.cpp:1452
+#: gui/editgamedialog.cpp:226 gui/options.cpp:1454
 msgid "MIDI"
 msgstr "MIDI"
 
@@ -325,7 +325,7 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Override global MIDI settings"
 msgstr "¿ÕàÐÚàëæì ÓÛÐÑÐÛìÝëï ÝÐÛÐÔë MIDI"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:241 gui/options.cpp:1462
+#: gui/editgamedialog.cpp:241 gui/options.cpp:1464
 msgid "MT-32"
 msgstr "MT-32"
 
@@ -338,11 +338,11 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Override global MT-32 settings"
 msgstr "¿ÕàÐÚàëæì ÓÛÐÑÐÛìÝëï ÝÐÛÐÔë MT-32"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:255 gui/options.cpp:1469
+#: gui/editgamedialog.cpp:255 gui/options.cpp:1471
 msgid "Paths"
 msgstr "ÈÛïåö"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:257 gui/options.cpp:1471
+#: gui/editgamedialog.cpp:257 gui/options.cpp:1473
 msgctxt "lowres"
 msgid "Paths"
 msgstr "ÈÛïåö"
@@ -356,7 +356,7 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Game Path:"
 msgstr "ÈÛïå ÔÐ ÓãÛìÝö:"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:271 gui/options.cpp:1495
+#: gui/editgamedialog.cpp:271 gui/options.cpp:1497
 msgid "Extra Path:"
 msgstr "´ÐÔ. èÛïå:"
 
@@ -365,44 +365,44 @@ msgstr "
 msgid "Specifies path to additional data used by the game"
 msgstr "¿ÐÚÐ×ÒÐÕ èÛïå ÔÐ ÔÐÔÐâÚÞÒëå äÐÙÛÐþ, ÔÐÔ×ÕÝëå ÔÛï ÓãÛìÝö"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:273 gui/options.cpp:1497
+#: gui/editgamedialog.cpp:273 gui/options.cpp:1499
 msgctxt "lowres"
 msgid "Extra Path:"
 msgstr "´ÐÔ. èÛïå:"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:280 gui/options.cpp:1479
+#: gui/editgamedialog.cpp:280 gui/options.cpp:1481
 msgid "Save Path:"
 msgstr "·ÐåÐÒÐÝÝö ÓãÛìÝïþ:"
 
 #: gui/editgamedialog.cpp:280 gui/editgamedialog.cpp:282
-#: gui/editgamedialog.cpp:283 gui/options.cpp:1479 gui/options.cpp:1481
-#: gui/options.cpp:1482
+#: gui/editgamedialog.cpp:283 gui/options.cpp:1481 gui/options.cpp:1483
+#: gui/options.cpp:1484
 msgid "Specifies where your saved games are put"
 msgstr "¿ÐÚÐ×ÒÐÕ èÛïå ÔÐ ×ÐåÐÒÐÝÝïþ ÓãÛìÝö"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:282 gui/options.cpp:1481
+#: gui/editgamedialog.cpp:282 gui/options.cpp:1483
 msgctxt "lowres"
 msgid "Save Path:"
 msgstr "·ÐåÐÒÐÝÝö ÓãÛìÝïþ:"
 
 #: gui/editgamedialog.cpp:301 gui/editgamedialog.cpp:398
-#: gui/editgamedialog.cpp:457 gui/editgamedialog.cpp:518 gui/options.cpp:1490
-#: gui/options.cpp:1498 gui/options.cpp:1507 gui/options.cpp:1687
-#: gui/options.cpp:1693 gui/options.cpp:1701 gui/options.cpp:1724
-#: gui/options.cpp:1753 gui/options.cpp:1759 gui/options.cpp:1766
-#: gui/options.cpp:1774 gui/options.cpp:1957 gui/options.cpp:1960
-#: gui/options.cpp:1967 gui/options.cpp:1977
+#: gui/editgamedialog.cpp:457 gui/editgamedialog.cpp:518 gui/options.cpp:1492
+#: gui/options.cpp:1500 gui/options.cpp:1509 gui/options.cpp:1689
+#: gui/options.cpp:1695 gui/options.cpp:1703 gui/options.cpp:1726
+#: gui/options.cpp:1755 gui/options.cpp:1761 gui/options.cpp:1768
+#: gui/options.cpp:1776 gui/options.cpp:1959 gui/options.cpp:1962
+#: gui/options.cpp:1969 gui/options.cpp:1979
 msgctxt "path"
 msgid "None"
 msgstr "½Õ ×ÐÔÐÔ×ÕÝë"
 
 #: gui/editgamedialog.cpp:306 gui/editgamedialog.cpp:404
-#: gui/editgamedialog.cpp:522 gui/options.cpp:1681 gui/options.cpp:1747
-#: gui/options.cpp:1963 backends/platform/wii/options.cpp:56
+#: gui/editgamedialog.cpp:522 gui/options.cpp:1683 gui/options.cpp:1749
+#: gui/options.cpp:1965 backends/platform/wii/options.cpp:56
 msgid "Default"
 msgstr "¿Ð ×ÜÐþçÐÝÝö"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:450 gui/options.cpp:1971
+#: gui/editgamedialog.cpp:450 gui/options.cpp:1973
 msgid "Select SoundFont"
 msgstr "°ÑïàëæÕ SoundFont"
 
@@ -410,7 +410,7 @@ msgstr "
 msgid "Select additional game directory"
 msgstr "°ÑïàëæÕ ÔÐÔÐâÚÞÒãî ÔëàíÚâÞàëî ÓãÛìÝö"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:502 gui/options.cpp:1894
+#: gui/editgamedialog.cpp:502 gui/options.cpp:1896
 msgid "Select directory for saved games"
 msgstr "°ÑïàëæÕ ÔëàíÚâÞàëî ÔÛï ×ÐåÐÒÐÝÝïþ"
 
@@ -503,7 +503,7 @@ msgstr "
 msgid "Triangle"
 msgstr "ÂàÞåÚãâÝÐï"
 
-#: gui/fluidsynth-dialog.cpp:138 gui/options.cpp:1515
+#: gui/fluidsynth-dialog.cpp:138 gui/options.cpp:1517
 msgid "Misc"
 msgstr "ÀÞ×ÝÐÕ"
 
@@ -821,178 +821,177 @@ msgstr "44 ڳ
 msgid "48 kHz"
 msgstr "48 Ú³æ"
 
-#: gui/options.cpp:125
+#: gui/options.cpp:127
 msgid "3"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:125
+#: gui/options.cpp:127
 msgid "5"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:125
+#: gui/options.cpp:127
 msgid "8"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:125
+#: gui/options.cpp:127
 msgid "10"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:125
+#: gui/options.cpp:127
 msgid "13"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:125
+#: gui/options.cpp:127
 msgid "15"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:125
+#: gui/options.cpp:127
 msgid "18"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:125
+#: gui/options.cpp:127
 msgid "20"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:344 gui/options.cpp:636 gui/options.cpp:774
-#: gui/options.cpp:851 gui/options.cpp:1103
+#: gui/options.cpp:345 gui/options.cpp:638 gui/options.cpp:776
+#: gui/options.cpp:853 gui/options.cpp:1105
 msgctxt "soundfont"
 msgid "None"
 msgstr "½Õ ×ÐÔÐÔ×ÕÝë"
 
-#: gui/options.cpp:540
+#: gui/options.cpp:513
 msgid "Failed to apply some of the graphic options changes:"
 msgstr "½Õ ÐâàëÜÐÛÐáï þÖëæì ×ÜÕÝë ÝÕÚÐâÞàëå ÓàÐäöçÝëå ÝÐÛÐÔ:"
 
-#: gui/options.cpp:552
+#: gui/options.cpp:525
 msgid "the video mode could not be changed."
 msgstr "ÒöÔíÐàíÖëÜ ÝÕ ÜÞÖÐ Ñëæì ×ÜÕÝÕÝë."
 
-#: gui/options.cpp:558
+#: gui/options.cpp:531
 msgid "the aspect ratio setting could not be changed"
 msgstr "àíÖëÜ ÚÐàíÚâëàÞþÚö áãÐÔÝÞáöÝ ÑÐÚÞþ ÝÕ ÜÞÖÐ Ñëæì ×ÜÕÝÕÝë"
 
-#: gui/options.cpp:564
+#: gui/options.cpp:537
 msgid "the fullscreen setting could not be changed"
 msgstr "ßÞþÝÐíÚàÐÝÝë àíÖëÜ ÝÕ ÜÞÖÐ Ñëæì ×ÜÕÝÕÝë"
 
-#: gui/options.cpp:570
+#: gui/options.cpp:543
 msgid "the filtering setting could not be changed"
 msgstr "àíÖëÜ äöÛìâàÐÒÐÝÝï ÝÕ ÜÞÖÐ Ñëæì ×ÜÕÝÕÝë"
 
-#: gui/options.cpp:930
+#: gui/options.cpp:932
 msgid "Show On-screen control"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:934
+#: gui/options.cpp:936
 #, fuzzy
 msgid "Touchpad mouse mode"
 msgstr "ÀíÖëÜ âÐçßÐÔÐ ÒëÚÛîçÐÝë."
 
-#: gui/options.cpp:938
+#: gui/options.cpp:940
 msgid "Swap Menu and Back buttons"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:943
+#: gui/options.cpp:945
 #, fuzzy
-msgid "Mouse Speed:"
+msgid "Pointer Speed:"
 msgstr "ÅãâÚÐáæì:"
 
-#: gui/options.cpp:943 gui/options.cpp:945 gui/options.cpp:946
-#, fuzzy
-msgid "Speed multiplier for mouse emulation"
-msgstr "ÍÜãÛïæëï ÛÕÒÐÙ ÚÛÐÒöèë Üëèë"
+#: gui/options.cpp:945 gui/options.cpp:947 gui/options.cpp:948
+msgid "Speed for keyboard/joystick mouse pointer control"
+msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:945
+#: gui/options.cpp:947
 #, fuzzy
 msgctxt "lowres"
-msgid "Mouse Speed:"
+msgid "Pointer Speed:"
 msgstr "ÅãâÚÐáæì:"
 
-#: gui/options.cpp:956
+#: gui/options.cpp:958
 msgid "Joy Deadzone:"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:956 gui/options.cpp:958 gui/options.cpp:959
-msgid "Analog Joystick Deadzone"
+#: gui/options.cpp:958 gui/options.cpp:960 gui/options.cpp:961
+msgid "Analog joystick Deadzone"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:958
+#: gui/options.cpp:960
 msgctxt "lowres"
 msgid "Joy Deadzone:"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:975
+#: gui/options.cpp:977
 msgid "Graphics mode:"
 msgstr "³àÐä. àíÖëÜ:"
 
-#: gui/options.cpp:989
+#: gui/options.cpp:991
 msgid "Render mode:"
 msgstr "ÀíÖëÜ àÐáâàã:"
 
-#: gui/options.cpp:989 gui/options.cpp:990
+#: gui/options.cpp:991 gui/options.cpp:992
 msgid "Special dithering modes supported by some games"
 msgstr "ÁßÕæëïÛìÝëï àíÖëÜë àíÝÔíàëÝÓã, ßÐÔâàëÜÞþÒÐÝëï ÝÕÚÐâÞàëÜö ÓãÛìÝïÜö"
 
-#: gui/options.cpp:1001 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:615
+#: gui/options.cpp:1003 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:615
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2460
 msgid "Fullscreen mode"
 msgstr "¿ÞþÝÐíÚàÐÝÝë àíÖëÜ"
 
-#: gui/options.cpp:1004
+#: gui/options.cpp:1006
 msgid "Filter graphics"
 msgstr "ÄöÛìâàÐÒÐÝÝÕ ÓàÐäöÚö"
 
-#: gui/options.cpp:1004
+#: gui/options.cpp:1006
 msgid "Use linear filtering when scaling graphics"
 msgstr "²ëÚÐàëáâÞþÒÐæì ÛöÝÕÙÝãî äöÛìâàÐæëî ÔÛï ßÐÒÕÛöçíÝÝï ÐÔàÞ×ÝÕÝÝï"
 
-#: gui/options.cpp:1007
+#: gui/options.cpp:1009
 msgid "Aspect ratio correction"
 msgstr "ºÐàíÚæëï áãÐÔÝÞáöÝ ÑÐÚÞþ"
 
-#: gui/options.cpp:1007
+#: gui/options.cpp:1009
 msgid "Correct aspect ratio for 320x200 games"
 msgstr "ºÐàíÚâÐÒÐæì áãÐÔÝÞáöÝë ÑÐÚÞþ ÔÛï ÓãÛìÝïþ × ÐÔàÞ×ÝÕÝÝÕÜ 320x200"
 
-#: gui/options.cpp:1015
+#: gui/options.cpp:1017
 msgid "Preferred Device:"
 msgstr "ÃßÐÔÐÑÐÝÐï ßàëÛÐÔÐ:"
 
-#: gui/options.cpp:1015
+#: gui/options.cpp:1017
 msgid "Music Device:"
 msgstr "³ãÚÐÒÐï ßàëÛÐÔÐ:"
 
-#: gui/options.cpp:1015 gui/options.cpp:1017
+#: gui/options.cpp:1017 gui/options.cpp:1019
 msgid "Specifies preferred sound device or sound card emulator"
 msgstr "·Ð×ÝÐçÐÕ þßÐÔÐÑÐÝãî ÓãÚÐÒãî ßàëÛÐÔã æö íÜãÛïâÐà ÓãÚÐÒÞÙ ÚÐàâë"
 
-#: gui/options.cpp:1015 gui/options.cpp:1017 gui/options.cpp:1018
+#: gui/options.cpp:1017 gui/options.cpp:1019 gui/options.cpp:1020
 msgid "Specifies output sound device or sound card emulator"
 msgstr "·Ð×ÝÐçÐÕ ÒëåÞÔÝãî ÓãÚÐÒãî ßàëÛÐÔã æö íÜãÛïâÐà ÓãÚÐÒÞÙ ÚÐàâë"
 
-#: gui/options.cpp:1017
+#: gui/options.cpp:1019
 msgctxt "lowres"
 msgid "Preferred Dev.:"
 msgstr "ÃßÐÔÐÑÐÝÐï:"
 
-#: gui/options.cpp:1017
+#: gui/options.cpp:1019
 msgctxt "lowres"
 msgid "Music Device:"
 msgstr "³ãÚÐÒÐï ßàëÛÐÔÐ:"
 
-#: gui/options.cpp:1044
+#: gui/options.cpp:1046
 msgid "AdLib emulator:"
 msgstr "ÍÜãÛïâÐà AdLib:"
 
-#: gui/options.cpp:1044 gui/options.cpp:1045
+#: gui/options.cpp:1046 gui/options.cpp:1047
 msgid "AdLib is used for music in many games"
 msgstr "³ãÚÐÒÐï ÚÐàâÐ AdLib ÒëÚÐàëáâÞþÒÐÕææÐ ÜÝÞÓöÜö ÓãÛìÝïÜö"
 
-#: gui/options.cpp:1055
+#: gui/options.cpp:1057
 msgid "Output rate:"
 msgstr "ÇÐèçëÝï ÓãÚã:"
 
-#: gui/options.cpp:1055 gui/options.cpp:1056
+#: gui/options.cpp:1057 gui/options.cpp:1058
 msgid ""
 "Higher value specifies better sound quality but may be not supported by your "
 "soundcard"
@@ -1000,64 +999,64 @@ msgstr ""
 "±ÞÛìèëï ×ÝÐçíÝÝö ×ÐÔÐîæì ÛÕßèãî ïÚÐáæì ÓãÚã, ÐÔÝÐÚ ïÝë ÜÞÓãæì ÝÕ "
 "ßÐÔâàëÜÛöÒÐææÐ ÒÐèÐÙ ÓãÚÐÒÞÙ ÚÐàâÐÙ"
 
-#: gui/options.cpp:1066
+#: gui/options.cpp:1068
 msgid "GM Device:"
 msgstr "¿àëÛÐÔÐ GM:"
 
-#: gui/options.cpp:1066
+#: gui/options.cpp:1068
 msgid "Specifies default sound device for General MIDI output"
 msgstr "·Ð×ÝÐçÐÕ ÒëåÞÔÝãî ÓãÚÐÒãî ßàëÛÐÔã ÔÛï MIDI"
 
-#: gui/options.cpp:1077
+#: gui/options.cpp:1079
 msgid "Don't use General MIDI music"
 msgstr "½Õ ÒëÚÐàëáâÞþÒÐæì Üã×ëÚã ÔÛï General MIDI"
 
-#: gui/options.cpp:1088 gui/options.cpp:1150
+#: gui/options.cpp:1090 gui/options.cpp:1152
 msgid "Use first available device"
 msgstr "²ëÚÐàëáâÞþÒÐæì ßÕàèãî ÔÐáâãßÝãî ßàëÛÐÔã"
 
-#: gui/options.cpp:1100
+#: gui/options.cpp:1102
 msgid "SoundFont:"
 msgstr "SoundFont:"
 
-#: gui/options.cpp:1100 gui/options.cpp:1102 gui/options.cpp:1103
+#: gui/options.cpp:1102 gui/options.cpp:1104 gui/options.cpp:1105
 msgid "SoundFont is supported by some audio cards, FluidSynth and Timidity"
 msgstr ""
 "SoundFont'ë ßÐÔâàëÜÛöÒÐîææÐ ÝÕÚÐâÞàëÜö ÓãÚÐÒëÜö ÚÐàâÐÜö, FluidSynth Ôë "
 "Timidity"
 
-#: gui/options.cpp:1102
+#: gui/options.cpp:1104
 msgctxt "lowres"
 msgid "SoundFont:"
 msgstr "SoundFont:"
 
-#: gui/options.cpp:1108
+#: gui/options.cpp:1110
 msgid "Mixed AdLib/MIDI mode"
 msgstr "·ÜÕèÐÝë àíÖëÜ AdLib/MIDI"
 
-#: gui/options.cpp:1108
+#: gui/options.cpp:1110
 msgid "Use both MIDI and AdLib sound generation"
 msgstr "²ëÚÐàëáâÞþÒÐæì ö MIDI, ö AdLib ÔÛï ÓÕÝÕàÐæëö ÓãÚã"
 
-#: gui/options.cpp:1111
+#: gui/options.cpp:1113
 msgid "MIDI gain:"
 msgstr "Ã×ÜÐæÝÕÝÝÕ MIDI:"
 
-#: gui/options.cpp:1121
+#: gui/options.cpp:1123
 msgid "MT-32 Device:"
 msgstr "½ÐÛ. MT-32:"
 
-#: gui/options.cpp:1121
+#: gui/options.cpp:1123
 msgid "Specifies default sound device for Roland MT-32/LAPC1/CM32l/CM64 output"
 msgstr ""
 "¿ÐÚÐ×ÒÐÕ ÓãÚÐÒãî ßàëÛÐÔã ßÐ ×ÜÐþçÐÝÝö ÔÛï ÒëÒÐÔã ÝÐ Roland MT-32/LAPC1/CM32l/"
 "CM64"
 
-#: gui/options.cpp:1126
+#: gui/options.cpp:1128
 msgid "True Roland MT-32 (disable GM emulation)"
 msgstr "ÁÐßàÐþÔÝë Roland MT-32 (×ÐÑÐàÐÝöæì íÜãÛïæëî GM)"
 
-#: gui/options.cpp:1126 gui/options.cpp:1128
+#: gui/options.cpp:1128 gui/options.cpp:1130
 msgid ""
 "Check if you want to use your real hardware Roland-compatible sound device "
 "connected to your computer"
@@ -1065,16 +1064,16 @@ msgstr ""
 "°Ô×ÝÐçæÕ, ÚÐÛö þ ÒÐá ßÐÔÚÛîçÐÝÐ Roland-áãÜïèçÐÛìÝÐï ÓãÚÐÒÐï ßàëÛÐÔÐ ö Òë "
 "ÖÐÔÐÕæÕ ïÕ ÒëÚÐàëáâÞþÒÐæì"
 
-#: gui/options.cpp:1128
+#: gui/options.cpp:1130
 msgctxt "lowres"
 msgid "True Roland MT-32 (no GM emulation)"
 msgstr "ÁÐßàÐþÔÝë Roland MT-32 (ÑÕ× íÜãÛïæëö GM)"
 
-#: gui/options.cpp:1131
+#: gui/options.cpp:1133
 msgid "Roland GS Device (enable MT-32 mappings)"
 msgstr "ÀíÖëÜ Roland GS (ÔÐ×ÒÞÛöæì ÜÐßöÝÓ MT-32)"
 
-#: gui/options.cpp:1131
+#: gui/options.cpp:1133
 msgid ""
 "Check if you want to enable patch mappings to emulate an MT-32 on a Roland "
 "GS device"
@@ -1082,270 +1081,270 @@ msgstr ""
 "°Ô×ÝÐçæÕ, ÚÐÛö ÖÐÔÐÕæÕ ÔÐ×ÒÞÛöæì ÜÐßöÝÓ ÔÛï íÜãÛïæëö MT-32 ÝÐ ßàëÛÐÔ×Õ "
 "Rolans GS"
 
-#: gui/options.cpp:1140
+#: gui/options.cpp:1142
 msgid "Don't use Roland MT-32 music"
 msgstr "½Õ ÒëÚÐàëáâÞþÒÐæì Üã×ëÚã ÔÛï MT-32"
 
-#: gui/options.cpp:1167
+#: gui/options.cpp:1169
 msgid "Text and Speech:"
 msgstr "ÂíÚáâ ö ÐÓãçÚÐ:"
 
-#: gui/options.cpp:1171 gui/options.cpp:1181
+#: gui/options.cpp:1173 gui/options.cpp:1183
 msgid "Speech"
 msgstr "°ÓãçÚÐ"
 
-#: gui/options.cpp:1172 gui/options.cpp:1182
+#: gui/options.cpp:1174 gui/options.cpp:1184
 msgid "Subtitles"
 msgstr "ÁãÑâëâàë"
 
-#: gui/options.cpp:1173
+#: gui/options.cpp:1175
 msgid "Both"
 msgstr "°ÑÞÕ"
 
-#: gui/options.cpp:1175
+#: gui/options.cpp:1177
 msgid "Subtitle speed:"
 msgstr "ÅãâÚÐáæì âëâàÐþ:"
 
-#: gui/options.cpp:1177
+#: gui/options.cpp:1179
 msgctxt "lowres"
 msgid "Text and Speech:"
 msgstr "ÂíÚáâ ö ÐÓãçÚÐ:"
 
-#: gui/options.cpp:1181
+#: gui/options.cpp:1183
 msgid "Spch"
 msgstr "°Óãç"
 
-#: gui/options.cpp:1182
+#: gui/options.cpp:1184
 msgid "Subs"
 msgstr "狄"
 
-#: gui/options.cpp:1183
+#: gui/options.cpp:1185
 msgctxt "lowres"
 msgid "Both"
 msgstr "°ÑÞÕ"
 
-#: gui/options.cpp:1183
+#: gui/options.cpp:1185
 msgid "Show subtitles and play speech"
 msgstr "¿ÐÚÐ×ÒÐæì áãÑâëâàë ö ßàÐÙÓàÐÒÐæì ÓÐÒÞàÚã"
 
-#: gui/options.cpp:1185
+#: gui/options.cpp:1187
 msgctxt "lowres"
 msgid "Subtitle speed:"
 msgstr "ÅãâÚÐáæì âëâàÐþ:"
 
-#: gui/options.cpp:1201
+#: gui/options.cpp:1203
 msgid "Music volume:"
 msgstr "³ãçÝ. Üã×ëÚö:"
 
-#: gui/options.cpp:1203
+#: gui/options.cpp:1205
 msgctxt "lowres"
 msgid "Music volume:"
 msgstr "³ãçÝ. Üã×ëÚö:"
 
-#: gui/options.cpp:1210
+#: gui/options.cpp:1212
 msgid "Mute All"
 msgstr "²ëÚÛ. ãáñ"
 
-#: gui/options.cpp:1213
+#: gui/options.cpp:1215
 msgid "SFX volume:"
 msgstr "³ãçÝÐáæì SFX:"
 
-#: gui/options.cpp:1213 gui/options.cpp:1215 gui/options.cpp:1216
+#: gui/options.cpp:1215 gui/options.cpp:1217 gui/options.cpp:1218
 msgid "Special sound effects volume"
 msgstr "³ãçÝÐáæì áßÕæëïÛìÝëå ÓãÚÐÒëå íäÕÚâÐþ"
 
-#: gui/options.cpp:1215
+#: gui/options.cpp:1217
 msgctxt "lowres"
 msgid "SFX volume:"
 msgstr "³ãçÝÐáæì SFX:"
 
-#: gui/options.cpp:1223
+#: gui/options.cpp:1225
 msgid "Speech volume:"
 msgstr "³ãçÝ. ÐÓãçÚö:"
 
-#: gui/options.cpp:1225
+#: gui/options.cpp:1227
 msgctxt "lowres"
 msgid "Speech volume:"
 msgstr "³ãçÝ. ÐÓãçÚö:"
 
-#: gui/options.cpp:1424
+#: gui/options.cpp:1432
 #, fuzzy
 msgid "Control"
 msgstr "ºöàÐÒÐÝÝÕ Üëèèã"
 
-#: gui/options.cpp:1456
+#: gui/options.cpp:1458
 msgid "FluidSynth Settings"
 msgstr "½ÐÛÐÔë FluidSynth"
 
-#: gui/options.cpp:1487
+#: gui/options.cpp:1489
 msgid "Theme Path:"
 msgstr "ÈÛïå ÔÐ âíÜ:"
 
-#: gui/options.cpp:1489
+#: gui/options.cpp:1491
 msgctxt "lowres"
 msgid "Theme Path:"
 msgstr "ÈÛïå ÔÐ âíÜ:"
 
-#: gui/options.cpp:1495 gui/options.cpp:1497 gui/options.cpp:1498
+#: gui/options.cpp:1497 gui/options.cpp:1499 gui/options.cpp:1500
 msgid "Specifies path to additional data used by all games or ScummVM"
 msgstr ""
 "¿ÐÚÐ×ÒÐÕ èÛïå ÔÐ ÔÐÔÐâÚÞÒëå äÐÙÛÐþ ÔÐÔ×ÕÝëå, ÒëÚÐàëáâÞþÒÐÝëå ãáöÜö ÓãÛìÝïÜö "
 "ÐÑÞ ScummVM"
 
-#: gui/options.cpp:1504
+#: gui/options.cpp:1506
 msgid "Plugins Path:"
 msgstr "ÈÛïå ÔÐ ßÛÐÓöÝÐþ:"
 
-#: gui/options.cpp:1506
+#: gui/options.cpp:1508
 msgctxt "lowres"
 msgid "Plugins Path:"
 msgstr "ÈÛïå ÔÐ ßÛÐÓöÝÐþ:"
 
-#: gui/options.cpp:1517
+#: gui/options.cpp:1519
 msgctxt "lowres"
 msgid "Misc"
 msgstr "ÀÞ×ÝÐÕ"
 
-#: gui/options.cpp:1519
+#: gui/options.cpp:1521
 msgid "Theme:"
 msgstr "ÂíÜÐ:"
 
-#: gui/options.cpp:1523
+#: gui/options.cpp:1525
 msgid "GUI Renderer:"
 msgstr "¼ÐÛïÒÐÛÚÐ GUI:"
 
-#: gui/options.cpp:1535
+#: gui/options.cpp:1537
 msgid "Autosave:"
 msgstr "°þâÐ×ÐåÐÒÐÝÝÕ:"
 
-#: gui/options.cpp:1537
+#: gui/options.cpp:1539
 msgctxt "lowres"
 msgid "Autosave:"
 msgstr "°þâÐ×ÐåÐÒÐÝÝÕ:"
 
-#: gui/options.cpp:1545
+#: gui/options.cpp:1547
 msgid "Keys"
 msgstr "ºÛÐÒöèë"
 
-#: gui/options.cpp:1552
+#: gui/options.cpp:1554
 msgid "GUI Language:"
 msgstr "¼ÞÒÐ GUI:"
 
-#: gui/options.cpp:1552
+#: gui/options.cpp:1554
 msgid "Language of ScummVM GUI"
 msgstr "¼ÞÒÐ ÓàÐäöçÝÐÓÐ öÝâíàäÕÙáã ScummVM"
 
-#: gui/options.cpp:1580
+#: gui/options.cpp:1582
 msgid "Update check:"
 msgstr "¿àÐÒïàÐæì ÐÑÝÐþÛÕÝÝö:"
 
-#: gui/options.cpp:1580
+#: gui/options.cpp:1582
 msgid "How often to check ScummVM updates"
 msgstr "ÏÚ çÐáâÐ ßàÐÒïàÐæì ÐÑÝÐþÛÕÝÝö ScummVM"
 
-#: gui/options.cpp:1592
+#: gui/options.cpp:1594
 msgid "Check now"
 msgstr "¿àÐÒÕàëæì æïßÕà"
 
-#: gui/options.cpp:1600
+#: gui/options.cpp:1602
 msgid "Cloud"
 msgstr "²ÞÑÛÐÚÐ"
 
-#: gui/options.cpp:1602
+#: gui/options.cpp:1604
 msgctxt "lowres"
 msgid "Cloud"
 msgstr "²ÞÑÛÐÚÐ"
 
-#: gui/options.cpp:1607
+#: gui/options.cpp:1609
 msgid "Storage:"
 msgstr "²ÞÑÛÐÚÐ:"
 
-#: gui/options.cpp:1607
+#: gui/options.cpp:1609
 msgid "Active cloud storage"
 msgstr "°ÚâëþÝÐÕ ÒÞÑÛÐçÝÐÕ áåÞÒöèçÐ"
 
-#: gui/options.cpp:1614 gui/options.cpp:2177
+#: gui/options.cpp:1616 gui/options.cpp:2179
 msgid "<none>"
 msgstr "<ÝïÜÐ>"
 
-#: gui/options.cpp:1618 backends/platform/wii/options.cpp:114
+#: gui/options.cpp:1620 backends/platform/wii/options.cpp:114
 msgid "Username:"
 msgstr "ºÐàëáâÐç:"
 
-#: gui/options.cpp:1618
+#: gui/options.cpp:1620
 msgid "Username used by this storage"
 msgstr "¦Üï ÚÐàëáâÐçÐ þ ÓíâëÜ ÒÞÑÛÐÚã"
 
-#: gui/options.cpp:1621
+#: gui/options.cpp:1623
 msgid "Used space:"
 msgstr "ºÐàëáâÐÝë ÐÑ'ñÜ:"
 
-#: gui/options.cpp:1621
+#: gui/options.cpp:1623
 msgid "Space used by ScummVM's saved games on this storage"
 msgstr "°Ñ'ñÜ, ×ÐÝïâë ×ÐåÐÒÐÝÝïÜö ÓãÛìÝïþ ScummVM ÝÐ ÓíâëÜ ÒÞÑÛÐÚã"
 
-#: gui/options.cpp:1624
+#: gui/options.cpp:1626
 msgid "Last sync time:"
 msgstr "°ßÞèÝïï áöÝåàÐÝö×Ðæëï:"
 
-#: gui/options.cpp:1624
+#: gui/options.cpp:1626
 msgid "When the last saved games sync for this storage occured"
 msgstr "ºÐÛö àÐÑöÛÐáï ÐßÞèÝïï áöÝåàÐÝö×Ðæëï × ÓíâëÜ ÒÞÑÛÐÚÐÜ"
 
-#: gui/options.cpp:1627 gui/storagewizarddialog.cpp:71
+#: gui/options.cpp:1629 gui/storagewizarddialog.cpp:71
 msgid "Connect"
 msgstr "´ÐÛãçëæì"
 
-#: gui/options.cpp:1627
+#: gui/options.cpp:1629
 msgid "Open wizard dialog to connect your cloud storage account"
 msgstr "°ÔÚàëÒÐÕ ÔëïÛÞÓ ÔÛï ÝÐÛÐÔë ÔÐÛãçíÝÝï ÔÐ ÒÞÑÛÐÚÐ"
 
-#: gui/options.cpp:1628
+#: gui/options.cpp:1630
 msgid "Refresh"
 msgstr "°ÑÝÐÒöæì"
 
-#: gui/options.cpp:1628
+#: gui/options.cpp:1630
 msgid "Refresh current cloud storage information (username and usage)"
 msgstr "°ÑÝÐþÛïÕ ÑïÓãçãî öÝäÐàÜÐæëî ßàÐ ÒÞÑÛÐÚÐ (öÜï ÚÐàëáâÐçÐ ö ÐÑ'ñÜ)"
 
-#: gui/options.cpp:1629
+#: gui/options.cpp:1631
 msgid "Download"
 msgstr "·ÐÓàã×öæì"
 
-#: gui/options.cpp:1629
+#: gui/options.cpp:1631
 msgid "Open downloads manager dialog"
 msgstr "°ÔÚàëÒÐÕ ÜÕÝÕÔÖÐà ×ÐÓàã×ÐÚ"
 
-#: gui/options.cpp:1631
+#: gui/options.cpp:1633
 msgid "Run server"
 msgstr "·Ðßãáæöæì áÕàÒÕà"
 
-#: gui/options.cpp:1631
+#: gui/options.cpp:1633
 msgid "Run local webserver"
 msgstr "·ÐßãáÚÐÕ ÛÐÚÐÛìÝë ÒíÑ-áÕàÒÕà"
 
-#: gui/options.cpp:1632 gui/options.cpp:2287
+#: gui/options.cpp:1634 gui/options.cpp:2289
 msgid "Not running"
 msgstr "½Õ ×ÐßãèçÐÝë"
 
-#: gui/options.cpp:1636
+#: gui/options.cpp:1638
 msgid "/root/ Path:"
 msgstr "ºÐàÐÝñÒÐï ÔëàíÚâÞàëï:"
 
-#: gui/options.cpp:1636 gui/options.cpp:1638 gui/options.cpp:1639
+#: gui/options.cpp:1638 gui/options.cpp:1640 gui/options.cpp:1641
 msgid "Specifies which directory the Files Manager can access"
 msgstr "¿ÐÚÐ×ÒÐÕ èÛïå ÔÐ ÔëàíÚâÞàëö, ÚãÔë ÑãÔ×Õ ÜÕæì ÔÞáâãß ¼ÕÝÕÔÖÐà äÐÙÛÐþ"
 
-#: gui/options.cpp:1638
+#: gui/options.cpp:1640
 msgctxt "lowres"
 msgid "/root/ Path:"
 msgstr "ºÞàÐÝì:"
 
-#: gui/options.cpp:1648
+#: gui/options.cpp:1650
 msgid "Server's port:"
 msgstr "¿Þàâ áÕàÒÕàÐ:"
 
-#: gui/options.cpp:1648
+#: gui/options.cpp:1650
 msgid ""
 "Which port is used by the server\n"
 "Auth with server is not available with non-default port"
@@ -1353,19 +1352,19 @@ msgstr ""
 "½ãÜÐà ßÞàâÐ, ÒëÚÐàëáâÞþÒÐÝë áÕàÒÕàÐÜ\n"
 "ÃáâÐÛïÒÐÝÝÕ ÔÞáâãßã ßàÐæãÕ âÞÛìÚö × ßÞàâÐÜ ßÐ ×ÜÐþçÐÝÝö"
 
-#: gui/options.cpp:1661
+#: gui/options.cpp:1663
 msgid "Apply"
 msgstr "ÃÖëæì"
 
-#: gui/options.cpp:1827
+#: gui/options.cpp:1829
 msgid "Failed to change cloud storage!"
 msgstr "½Õ ÐâàëÜÐÛÐáï ×ÜïÝöæì ÒÞÑÛÐÚÐ!"
 
-#: gui/options.cpp:1830
+#: gui/options.cpp:1832
 msgid "Another cloud storage is already active."
 msgstr "ÃÖÞ ÐÚâëþÝÐ öÝèÐÕ ÒÞÑÛÐçÝÐÕ áåÞÒöèçÐ."
 
-#: gui/options.cpp:1866
+#: gui/options.cpp:1868
 msgid ""
 "The theme you selected does not support your current language. If you want "
 "to use this theme you need to switch to another language first."
@@ -1373,48 +1372,48 @@ msgstr ""
 "ÂíÜÐ, ÐÑàÐÝÐï ÒÐÜö, ÝÕ ßÐÔâàëÜÛöÒÐÕ ÑïÓãçãî ÜÞÒã. ºÐÛö Òë ÖÐÔÐÕæÕ "
 "ÒëÚÐàëáâÞþÒÐæì Óíâãî âíÜã, ÒÐÜ ÝÕÐÑåÞÔÝÐ áßÐçÐâÚã ßÕàÐÚÛîçëææÐ ÝÐ öÝèãî ÜÞÒã."
 
-#: gui/options.cpp:1901
+#: gui/options.cpp:1903
 msgid "The chosen directory cannot be written to. Please select another one."
 msgstr "½Õ ÜÐÓã ßöáÐæì ã ÐÑàÐÝãî ÔëàíÚâÞàëî. ºÐÛö ÛÐáÚÐ, Ð×ÝÐçæÕ öÝèãî."
 
-#: gui/options.cpp:1910
+#: gui/options.cpp:1912
 msgid "Select directory for GUI themes"
 msgstr "°ÑïàëæÕ ÔëàíÚâÞàëî ÔÛï âíÜ GUI"
 
-#: gui/options.cpp:1920
+#: gui/options.cpp:1922
 msgid "Select directory for extra files"
 msgstr "°ÑïàëæÕ ÔëàíÚâÞàëî × ÔÐÔÐâÚÞÒëÜö äÐÙÛÐÜö"
 
-#: gui/options.cpp:1931
+#: gui/options.cpp:1933
 msgid "Select directory for plugins"
 msgstr "°ÑïàëæÕ ÔëàíÚâÞàëî × ßÛÐÓöÝÐÜö"
 
-#: gui/options.cpp:1943
+#: gui/options.cpp:1945
 msgid "Select directory for Files Manager /root/"
 msgstr "°ÑïàëæÕ ÔëàíÚâÞàëî ÔÛï ÚÞàÐÝï þ ¼ÕÝÕÔÖÐàë äÐÙÛÐþ"
 
-#: gui/options.cpp:2184
+#: gui/options.cpp:2186
 #, c-format
 msgid "%llu bytes"
 msgstr "%llu ÑÐÙâÐþ"
 
-#: gui/options.cpp:2192
+#: gui/options.cpp:2194
 msgid "<right now>"
 msgstr "<×ÐàÐ×>"
 
-#: gui/options.cpp:2194
+#: gui/options.cpp:2196
 msgid "<never>"
 msgstr "<ÝöÚÞÛö>"
 
-#: gui/options.cpp:2278
+#: gui/options.cpp:2280
 msgid "Stop server"
 msgstr "ÁßëÝöæì áÕàÒÕà"
 
-#: gui/options.cpp:2279
+#: gui/options.cpp:2281
 msgid "Stop local webserver"
 msgstr "ÁßëÝïÕ ÛÐÚÐÛìÝë ÒíÑ-áÕàÒÕà"
 
-#: gui/options.cpp:2370
+#: gui/options.cpp:2372
 msgid ""
 "Request failed.\n"
 "Check your Internet connection."
@@ -4540,6 +4539,15 @@ msgid ""
 "%d. You will need an updated version of the engine to use this saved game."
 msgstr ""
 
+#, fuzzy
+#~ msgid "Speed multiplier for mouse emulation"
+#~ msgstr "ÍÜãÛïæëï ÛÕÒÐÙ ÚÛÐÒöèë Üëèë"
+
+#, fuzzy
+#~ msgctxt "lowres"
+#~ msgid "Mouse Speed:"
+#~ msgstr "ÅãâÚÐáæì:"
+
 #~ msgid ""
 #~ "Unable to find \"sky.cpt\" file!\n"
 #~ "Please download it from www.scummvm.org"
diff --git a/po/ca_ES.po b/po/ca_ES.po
index b17ae4a..a726bf9 100644
--- a/po/ca_ES.po
+++ b/po/ca_ES.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.6.0git\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.scummvm.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-02-27 16:03+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-02-28 15:54+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2017-02-20 14:15+0000\n"
 "Last-Translator: Eugene Sandulenko <sev at scummvm.org>\n"
 "Language-Team: Catalan <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
@@ -58,7 +58,7 @@ msgstr "Amunt"
 #: gui/browser.cpp:75 gui/chooser.cpp:46 gui/editgamedialog.cpp:292
 #: gui/editrecorddialog.cpp:67 gui/filebrowser-dialog.cpp:64
 #: gui/fluidsynth-dialog.cpp:152 gui/KeysDialog.cpp:43 gui/massadd.cpp:95
-#: gui/options.cpp:1660 gui/predictivedialog.cpp:73 gui/recorderdialog.cpp:69
+#: gui/options.cpp:1662 gui/predictivedialog.cpp:73 gui/recorderdialog.cpp:69
 #: gui/recorderdialog.cpp:155 gui/remotebrowser.cpp:59
 #: gui/saveload-dialog.cpp:383 gui/saveload-dialog.cpp:443
 #: gui/saveload-dialog.cpp:717 gui/saveload-dialog.cpp:1111
@@ -155,7 +155,7 @@ msgstr ""
 
 #: gui/downloaddialog.cpp:146 gui/editgamedialog.cpp:293
 #: gui/fluidsynth-dialog.cpp:153 gui/KeysDialog.cpp:42 gui/launcher.cpp:522
-#: gui/launcher.cpp:526 gui/massadd.cpp:92 gui/options.cpp:1662
+#: gui/launcher.cpp:526 gui/massadd.cpp:92 gui/options.cpp:1664
 #: gui/saveload-dialog.cpp:1112 engines/engine.cpp:477 engines/engine.cpp:488
 #: backends/platform/wii/options.cpp:47
 #: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:54
@@ -241,7 +241,7 @@ msgstr ""
 "Anglès"
 
 #: gui/editgamedialog.cpp:151 gui/editgamedialog.cpp:165 gui/options.cpp:123
-#: gui/options.cpp:978 gui/options.cpp:991 gui/options.cpp:1555
+#: gui/options.cpp:980 gui/options.cpp:993 gui/options.cpp:1557
 #: audio/null.cpp:41
 msgid "<default>"
 msgstr "<per defecte>"
@@ -264,11 +264,11 @@ msgstr "Platafor.:"
 msgid "Engine"
 msgstr "Motor"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:184 gui/options.cpp:1334 gui/options.cpp:1431
+#: gui/editgamedialog.cpp:184 gui/options.cpp:1336 gui/options.cpp:1421
 msgid "Graphics"
 msgstr "Gràfics"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:184 gui/options.cpp:1334 gui/options.cpp:1431
+#: gui/editgamedialog.cpp:184 gui/options.cpp:1336 gui/options.cpp:1421
 msgid "GFX"
 msgstr "GFX"
 
@@ -281,7 +281,7 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Override global graphic settings"
 msgstr "Canviar les opcions de gràfics"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:196 gui/options.cpp:1437
+#: gui/editgamedialog.cpp:196 gui/options.cpp:1439
 msgid "Audio"
 msgstr "Àudio"
 
@@ -294,11 +294,11 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Override global audio settings"
 msgstr "Canviar les opcions d'àudio"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:210 gui/options.cpp:1442
+#: gui/editgamedialog.cpp:210 gui/options.cpp:1444
 msgid "Volume"
 msgstr "Volum"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:212 gui/options.cpp:1444
+#: gui/editgamedialog.cpp:212 gui/options.cpp:1446
 msgctxt "lowres"
 msgid "Volume"
 msgstr "Volum"
@@ -312,7 +312,7 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Override global volume settings"
 msgstr "Canviar les opcions de volum"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:226 gui/options.cpp:1452
+#: gui/editgamedialog.cpp:226 gui/options.cpp:1454
 msgid "MIDI"
 msgstr "MIDI"
 
@@ -325,7 +325,7 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Override global MIDI settings"
 msgstr "Canviar les opcions de MIDI"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:241 gui/options.cpp:1462
+#: gui/editgamedialog.cpp:241 gui/options.cpp:1464
 msgid "MT-32"
 msgstr "MT-32"
 
@@ -338,11 +338,11 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Override global MT-32 settings"
 msgstr "Canviar les opcions de MT-32"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:255 gui/options.cpp:1469
+#: gui/editgamedialog.cpp:255 gui/options.cpp:1471
 msgid "Paths"
 msgstr "Camins"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:257 gui/options.cpp:1471
+#: gui/editgamedialog.cpp:257 gui/options.cpp:1473
 msgctxt "lowres"
 msgid "Paths"
 msgstr "Camins"
@@ -356,7 +356,7 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Game Path:"
 msgstr "Camí joc:"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:271 gui/options.cpp:1495
+#: gui/editgamedialog.cpp:271 gui/options.cpp:1497
 msgid "Extra Path:"
 msgstr "Camí extra:"
 
@@ -365,44 +365,44 @@ msgstr "Cam
 msgid "Specifies path to additional data used by the game"
 msgstr "Especifica el camí de dades addicionals utilitzades pel joc"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:273 gui/options.cpp:1497
+#: gui/editgamedialog.cpp:273 gui/options.cpp:1499
 msgctxt "lowres"
 msgid "Extra Path:"
 msgstr "Camí extra:"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:280 gui/options.cpp:1479
+#: gui/editgamedialog.cpp:280 gui/options.cpp:1481
 msgid "Save Path:"
 msgstr "Camí de partides:"
 
 #: gui/editgamedialog.cpp:280 gui/editgamedialog.cpp:282
-#: gui/editgamedialog.cpp:283 gui/options.cpp:1479 gui/options.cpp:1481
-#: gui/options.cpp:1482
+#: gui/editgamedialog.cpp:283 gui/options.cpp:1481 gui/options.cpp:1483
+#: gui/options.cpp:1484
 msgid "Specifies where your saved games are put"
 msgstr "Especifica on es desaran les partides"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:282 gui/options.cpp:1481
+#: gui/editgamedialog.cpp:282 gui/options.cpp:1483
 msgctxt "lowres"
 msgid "Save Path:"
 msgstr "Partides:"
 
 #: gui/editgamedialog.cpp:301 gui/editgamedialog.cpp:398
-#: gui/editgamedialog.cpp:457 gui/editgamedialog.cpp:518 gui/options.cpp:1490
-#: gui/options.cpp:1498 gui/options.cpp:1507 gui/options.cpp:1687
-#: gui/options.cpp:1693 gui/options.cpp:1701 gui/options.cpp:1724
-#: gui/options.cpp:1753 gui/options.cpp:1759 gui/options.cpp:1766
-#: gui/options.cpp:1774 gui/options.cpp:1957 gui/options.cpp:1960
-#: gui/options.cpp:1967 gui/options.cpp:1977
+#: gui/editgamedialog.cpp:457 gui/editgamedialog.cpp:518 gui/options.cpp:1492
+#: gui/options.cpp:1500 gui/options.cpp:1509 gui/options.cpp:1689
+#: gui/options.cpp:1695 gui/options.cpp:1703 gui/options.cpp:1726
+#: gui/options.cpp:1755 gui/options.cpp:1761 gui/options.cpp:1768
+#: gui/options.cpp:1776 gui/options.cpp:1959 gui/options.cpp:1962
+#: gui/options.cpp:1969 gui/options.cpp:1979
 msgctxt "path"
 msgid "None"
 msgstr "Cap"
 
 #: gui/editgamedialog.cpp:306 gui/editgamedialog.cpp:404
-#: gui/editgamedialog.cpp:522 gui/options.cpp:1681 gui/options.cpp:1747
-#: gui/options.cpp:1963 backends/platform/wii/options.cpp:56
+#: gui/editgamedialog.cpp:522 gui/options.cpp:1683 gui/options.cpp:1749
+#: gui/options.cpp:1965 backends/platform/wii/options.cpp:56
 msgid "Default"
 msgstr "Per defecte"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:450 gui/options.cpp:1971
+#: gui/editgamedialog.cpp:450 gui/options.cpp:1973
 msgid "Select SoundFont"
 msgstr "Seleccioneu el fitxer SoundFont"
 
@@ -410,7 +410,7 @@ msgstr "Seleccioneu el fitxer SoundFont"
 msgid "Select additional game directory"
 msgstr "Seleccioneu el directori addicional del joc"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:502 gui/options.cpp:1894
+#: gui/editgamedialog.cpp:502 gui/options.cpp:1896
 msgid "Select directory for saved games"
 msgstr "Seleccioneu el directori de les partides desades"
 
@@ -501,7 +501,7 @@ msgstr "Sinus"
 msgid "Triangle"
 msgstr "Triangle"
 
-#: gui/fluidsynth-dialog.cpp:138 gui/options.cpp:1515
+#: gui/fluidsynth-dialog.cpp:138 gui/options.cpp:1517
 msgid "Misc"
 msgstr "Misc"
 
@@ -823,178 +823,177 @@ msgstr "44 kHz"
 msgid "48 kHz"
 msgstr "48 kHz"
 
-#: gui/options.cpp:125
+#: gui/options.cpp:127
 msgid "3"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:125
+#: gui/options.cpp:127
 msgid "5"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:125
+#: gui/options.cpp:127
 msgid "8"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:125
+#: gui/options.cpp:127
 msgid "10"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:125
+#: gui/options.cpp:127
 msgid "13"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:125
+#: gui/options.cpp:127
 msgid "15"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:125
+#: gui/options.cpp:127
 msgid "18"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:125
+#: gui/options.cpp:127
 msgid "20"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:344 gui/options.cpp:636 gui/options.cpp:774
-#: gui/options.cpp:851 gui/options.cpp:1103
+#: gui/options.cpp:345 gui/options.cpp:638 gui/options.cpp:776
+#: gui/options.cpp:853 gui/options.cpp:1105
 msgctxt "soundfont"
 msgid "None"
 msgstr "Cap"
 
-#: gui/options.cpp:540
+#: gui/options.cpp:513
 msgid "Failed to apply some of the graphic options changes:"
 msgstr "No s'han pogut aplicar alguns canvis de les opcions gràfiques:"
 
-#: gui/options.cpp:552
+#: gui/options.cpp:525
 msgid "the video mode could not be changed."
 msgstr "no s'ha pogut canviar el mode de vídeo."
 
-#: gui/options.cpp:558
+#: gui/options.cpp:531
 msgid "the aspect ratio setting could not be changed"
 msgstr "no s'ha pogut canviar l'ajust de la correcció d'aspecte"
 
-#: gui/options.cpp:564
+#: gui/options.cpp:537
 msgid "the fullscreen setting could not be changed"
 msgstr "no s'ha pogut canviar l'ajust de pantalla completa"
 
-#: gui/options.cpp:570
+#: gui/options.cpp:543
 msgid "the filtering setting could not be changed"
 msgstr "no s'han pogut canviar els ajustes de filtratge"
 
-#: gui/options.cpp:930
+#: gui/options.cpp:932
 msgid "Show On-screen control"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:934
+#: gui/options.cpp:936
 #, fuzzy
 msgid "Touchpad mouse mode"
 msgstr "Mode Touchpad desactivat."
 
-#: gui/options.cpp:938
+#: gui/options.cpp:940
 msgid "Swap Menu and Back buttons"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:943
+#: gui/options.cpp:945
 #, fuzzy
-msgid "Mouse Speed:"
+msgid "Pointer Speed:"
 msgstr "Velocitat:"
 
-#: gui/options.cpp:943 gui/options.cpp:945 gui/options.cpp:946
-#, fuzzy
-msgid "Speed multiplier for mouse emulation"
-msgstr "Simula el botó esquerre del ratolí"
+#: gui/options.cpp:945 gui/options.cpp:947 gui/options.cpp:948
+msgid "Speed for keyboard/joystick mouse pointer control"
+msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:945
+#: gui/options.cpp:947
 #, fuzzy
 msgctxt "lowres"
-msgid "Mouse Speed:"
+msgid "Pointer Speed:"
 msgstr "Velocitat:"
 
-#: gui/options.cpp:956
+#: gui/options.cpp:958
 msgid "Joy Deadzone:"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:956 gui/options.cpp:958 gui/options.cpp:959
-msgid "Analog Joystick Deadzone"
+#: gui/options.cpp:958 gui/options.cpp:960 gui/options.cpp:961
+msgid "Analog joystick Deadzone"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:958
+#: gui/options.cpp:960
 msgctxt "lowres"
 msgid "Joy Deadzone:"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:975
+#: gui/options.cpp:977
 msgid "Graphics mode:"
 msgstr "Mode gràfic:"
 
-#: gui/options.cpp:989
+#: gui/options.cpp:991
 msgid "Render mode:"
 msgstr "Mode de pintat:"
 
-#: gui/options.cpp:989 gui/options.cpp:990
+#: gui/options.cpp:991 gui/options.cpp:992
 msgid "Special dithering modes supported by some games"
 msgstr "Modes de tramat especials suportats per alguns jocs"
 
-#: gui/options.cpp:1001 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:615
+#: gui/options.cpp:1003 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:615
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2460
 msgid "Fullscreen mode"
 msgstr "Mode pantalla completa"
 
-#: gui/options.cpp:1004
+#: gui/options.cpp:1006
 msgid "Filter graphics"
 msgstr "Filtres de gràfics"
 
-#: gui/options.cpp:1004
+#: gui/options.cpp:1006
 msgid "Use linear filtering when scaling graphics"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1007
+#: gui/options.cpp:1009
 msgid "Aspect ratio correction"
 msgstr "Correcció de la relació d'aspecte"
 
-#: gui/options.cpp:1007
+#: gui/options.cpp:1009
 msgid "Correct aspect ratio for 320x200 games"
 msgstr "Corregeix la relació d'aspecte per jocs de 320x200"
 
-#: gui/options.cpp:1015
+#: gui/options.cpp:1017
 msgid "Preferred Device:"
 msgstr "Disp. preferit:"
 
-#: gui/options.cpp:1015
+#: gui/options.cpp:1017
 msgid "Music Device:"
 msgstr "Disp. de música:"
 
-#: gui/options.cpp:1015 gui/options.cpp:1017
+#: gui/options.cpp:1017 gui/options.cpp:1019
 msgid "Specifies preferred sound device or sound card emulator"
 msgstr "Especifica el dispositiu de so o l'emulador de tarja de so preferit"
 
-#: gui/options.cpp:1015 gui/options.cpp:1017 gui/options.cpp:1018
+#: gui/options.cpp:1017 gui/options.cpp:1019 gui/options.cpp:1020
 msgid "Specifies output sound device or sound card emulator"
 msgstr "Especifica el dispositiu de so o l'emulador de tarja de so de sortida"
 
-#: gui/options.cpp:1017
+#: gui/options.cpp:1019
 msgctxt "lowres"
 msgid "Preferred Dev.:"
 msgstr "Disp. preferit:"
 
-#: gui/options.cpp:1017
+#: gui/options.cpp:1019
 msgctxt "lowres"
 msgid "Music Device:"
 msgstr "Disp. de música:"
 
-#: gui/options.cpp:1044
+#: gui/options.cpp:1046
 msgid "AdLib emulator:"
 msgstr "Emulador AdLib:"
 
-#: gui/options.cpp:1044 gui/options.cpp:1045
+#: gui/options.cpp:1046 gui/options.cpp:1047
 msgid "AdLib is used for music in many games"
 msgstr "AdLib s'utilitza per la música de molts jocs"
 
-#: gui/options.cpp:1055
+#: gui/options.cpp:1057
 msgid "Output rate:"
 msgstr "Freq. sortida:"
 
-#: gui/options.cpp:1055 gui/options.cpp:1056
+#: gui/options.cpp:1057 gui/options.cpp:1058
 msgid ""
 "Higher value specifies better sound quality but may be not supported by your "
 "soundcard"
@@ -1002,63 +1001,63 @@ msgstr ""
 "Valors més alts especifiquen millor qualitat de so però pot ser que la "
 "vostra tarja de so no ho suporti"
 
-#: gui/options.cpp:1066
+#: gui/options.cpp:1068
 msgid "GM Device:"
 msgstr "Dispositiu GM:"
 
-#: gui/options.cpp:1066
+#: gui/options.cpp:1068
 msgid "Specifies default sound device for General MIDI output"
 msgstr ""
 "Especifica el dispositiu de so per defecte per a la sortida General MIDI"
 
-#: gui/options.cpp:1077
+#: gui/options.cpp:1079
 msgid "Don't use General MIDI music"
 msgstr "No utilitzis música General MIDI"
 
-#: gui/options.cpp:1088 gui/options.cpp:1150
+#: gui/options.cpp:1090 gui/options.cpp:1152
 msgid "Use first available device"
 msgstr "Utilitza el primer dispositiu disponible"
 
-#: gui/options.cpp:1100
+#: gui/options.cpp:1102
 msgid "SoundFont:"
 msgstr "Fitxer SoundFont:"
 
-#: gui/options.cpp:1100 gui/options.cpp:1102 gui/options.cpp:1103
+#: gui/options.cpp:1102 gui/options.cpp:1104 gui/options.cpp:1105
 msgid "SoundFont is supported by some audio cards, FluidSynth and Timidity"
 msgstr "Algunes targes de so, FluidSynth i Timidity suporten SoundFont"
 
-#: gui/options.cpp:1102
+#: gui/options.cpp:1104
 msgctxt "lowres"
 msgid "SoundFont:"
 msgstr "SoundFont:"
 
-#: gui/options.cpp:1108
+#: gui/options.cpp:1110
 msgid "Mixed AdLib/MIDI mode"
 msgstr "Mode combinat AdLib/MIDI"
 
-#: gui/options.cpp:1108
+#: gui/options.cpp:1110
 msgid "Use both MIDI and AdLib sound generation"
 msgstr "Utilitza MIDI i la generació de so AdLib alhora"
 
-#: gui/options.cpp:1111
+#: gui/options.cpp:1113
 msgid "MIDI gain:"
 msgstr "Guany MIDI:"
 
-#: gui/options.cpp:1121
+#: gui/options.cpp:1123
 msgid "MT-32 Device:"
 msgstr "Disposit. MT-32:"
 
-#: gui/options.cpp:1121
+#: gui/options.cpp:1123
 msgid "Specifies default sound device for Roland MT-32/LAPC1/CM32l/CM64 output"
 msgstr ""
 "Especifica el dispositiu de so per defecte per a la sortida de Roland MT-32/"
 "LAPC1/CM32l/CM64"
 
-#: gui/options.cpp:1126
+#: gui/options.cpp:1128
 msgid "True Roland MT-32 (disable GM emulation)"
 msgstr "Roland MT-32 real (desactiva l'emulació GM)"
 
-#: gui/options.cpp:1126 gui/options.cpp:1128
+#: gui/options.cpp:1128 gui/options.cpp:1130
 msgid ""
 "Check if you want to use your real hardware Roland-compatible sound device "
 "connected to your computer"
@@ -1066,303 +1065,303 @@ msgstr ""
 "Marqueu si voleu utilitzar el vostre dispositiu hardware real de so "
 "compatible amb Roland connectat al vostre ordinador"
 
-#: gui/options.cpp:1128
+#: gui/options.cpp:1130
 msgctxt "lowres"
 msgid "True Roland MT-32 (no GM emulation)"
 msgstr "Roland MT-32 real (sense emulació GM)"
 
-#: gui/options.cpp:1131
+#: gui/options.cpp:1133
 msgid "Roland GS Device (enable MT-32 mappings)"
 msgstr "Dispositiu Roland GS (activar conversió MT-32)"
 
-#: gui/options.cpp:1131
+#: gui/options.cpp:1133
 msgid ""
 "Check if you want to enable patch mappings to emulate an MT-32 on a Roland "
 "GS device"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1140
+#: gui/options.cpp:1142
 msgid "Don't use Roland MT-32 music"
 msgstr "No utilitzis música de Roland MT-32"
 
-#: gui/options.cpp:1167
+#: gui/options.cpp:1169
 msgid "Text and Speech:"
 msgstr "Text i Veus:"
 
-#: gui/options.cpp:1171 gui/options.cpp:1181
+#: gui/options.cpp:1173 gui/options.cpp:1183
 msgid "Speech"
 msgstr "Veus"
 
-#: gui/options.cpp:1172 gui/options.cpp:1182
+#: gui/options.cpp:1174 gui/options.cpp:1184
 msgid "Subtitles"
 msgstr "Subtítols"
 
-#: gui/options.cpp:1173
+#: gui/options.cpp:1175
 msgid "Both"
 msgstr "Ambdós"
 
-#: gui/options.cpp:1175
+#: gui/options.cpp:1177
 msgid "Subtitle speed:"
 msgstr "Velocitat de subt.:"
 
-#: gui/options.cpp:1177
+#: gui/options.cpp:1179
 msgctxt "lowres"
 msgid "Text and Speech:"
 msgstr "Text i Veus:"
 
-#: gui/options.cpp:1181
+#: gui/options.cpp:1183
 msgid "Spch"
 msgstr "Veus"
 
-#: gui/options.cpp:1182
+#: gui/options.cpp:1184
 msgid "Subs"
 msgstr "Subt"
 
-#: gui/options.cpp:1183
+#: gui/options.cpp:1185
 msgctxt "lowres"
 msgid "Both"
 msgstr "Ambdós"
 
-#: gui/options.cpp:1183
+#: gui/options.cpp:1185
 msgid "Show subtitles and play speech"
 msgstr "Mostra els subtítols i reprodueix la veu"
 
-#: gui/options.cpp:1185
+#: gui/options.cpp:1187
 msgctxt "lowres"
 msgid "Subtitle speed:"
 msgstr "Veloc. de subt.:"
 
-#: gui/options.cpp:1201
+#: gui/options.cpp:1203
 msgid "Music volume:"
 msgstr "Volum de música:"
 
-#: gui/options.cpp:1203
+#: gui/options.cpp:1205
 msgctxt "lowres"
 msgid "Music volume:"
 msgstr "Volum de música:"
 
-#: gui/options.cpp:1210
+#: gui/options.cpp:1212
 msgid "Mute All"
 msgstr "Silenciar tot"
 
-#: gui/options.cpp:1213
+#: gui/options.cpp:1215
 msgid "SFX volume:"
 msgstr "Volum d'efectes:"
 
-#: gui/options.cpp:1213 gui/options.cpp:1215 gui/options.cpp:1216
+#: gui/options.cpp:1215 gui/options.cpp:1217 gui/options.cpp:1218
 msgid "Special sound effects volume"
 msgstr "Volum dels sons d'efectes especials"
 
-#: gui/options.cpp:1215
+#: gui/options.cpp:1217
 msgctxt "lowres"
 msgid "SFX volume:"
 msgstr "Volum d'efectes:"
 
-#: gui/options.cpp:1223
+#: gui/options.cpp:1225
 msgid "Speech volume:"
 msgstr "Volum de veus:"
 
-#: gui/options.cpp:1225
+#: gui/options.cpp:1227
 msgctxt "lowres"
 msgid "Speech volume:"
 msgstr "Volum de veus:"
 
-#: gui/options.cpp:1424
+#: gui/options.cpp:1432
 #, fuzzy
 msgid "Control"
 msgstr "Controla el ratolí"
 
-#: gui/options.cpp:1456
+#: gui/options.cpp:1458
 msgid "FluidSynth Settings"
 msgstr "Configuració de FluidSynth"
 
-#: gui/options.cpp:1487
+#: gui/options.cpp:1489
 msgid "Theme Path:"
 msgstr "Camí dels temes:"
 
-#: gui/options.cpp:1489
+#: gui/options.cpp:1491
 msgctxt "lowres"
 msgid "Theme Path:"
 msgstr "Camí temes:"
 
-#: gui/options.cpp:1495 gui/options.cpp:1497 gui/options.cpp:1498
+#: gui/options.cpp:1497 gui/options.cpp:1499 gui/options.cpp:1500
 msgid "Specifies path to additional data used by all games or ScummVM"
 msgstr ""
 "Especifica el camí de les dades addicionals utilitzades per tots els jocs o "
 "pel ScummVM"
 
-#: gui/options.cpp:1504
+#: gui/options.cpp:1506
 msgid "Plugins Path:"
 msgstr "Camí dels connectors:"
 
-#: gui/options.cpp:1506
+#: gui/options.cpp:1508
 msgctxt "lowres"
 msgid "Plugins Path:"
 msgstr "Camí de connectors:"
 
-#: gui/options.cpp:1517
+#: gui/options.cpp:1519
 msgctxt "lowres"
 msgid "Misc"
 msgstr "Misc"
 
-#: gui/options.cpp:1519
+#: gui/options.cpp:1521
 msgid "Theme:"
 msgstr "Tema:"
 
-#: gui/options.cpp:1523
+#: gui/options.cpp:1525
 msgid "GUI Renderer:"
 msgstr "Pintat GUI:"
 
-#: gui/options.cpp:1535
+#: gui/options.cpp:1537
 msgid "Autosave:"
 msgstr "Desat automàtic:"
 
-#: gui/options.cpp:1537
+#: gui/options.cpp:1539
 msgctxt "lowres"
 msgid "Autosave:"
 msgstr "Auto-desat:"
 
-#: gui/options.cpp:1545
+#: gui/options.cpp:1547
 msgid "Keys"
 msgstr "Tecles"
 
-#: gui/options.cpp:1552
+#: gui/options.cpp:1554
 msgid "GUI Language:"
 msgstr "Idioma GUI:"
 
-#: gui/options.cpp:1552
+#: gui/options.cpp:1554
 msgid "Language of ScummVM GUI"
 msgstr "Idioma de la interfície d'usuari de ScummVM"
 
-#: gui/options.cpp:1580
+#: gui/options.cpp:1582
 msgid "Update check:"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1580
+#: gui/options.cpp:1582
 msgid "How often to check ScummVM updates"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1592
+#: gui/options.cpp:1594
 msgid "Check now"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1600
+#: gui/options.cpp:1602
 msgid "Cloud"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1602
+#: gui/options.cpp:1604
 msgctxt "lowres"
 msgid "Cloud"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1607
+#: gui/options.cpp:1609
 msgid "Storage:"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1607
+#: gui/options.cpp:1609
 msgid "Active cloud storage"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1614 gui/options.cpp:2177
+#: gui/options.cpp:1616 gui/options.cpp:2179
 msgid "<none>"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1618 backends/platform/wii/options.cpp:114
+#: gui/options.cpp:1620 backends/platform/wii/options.cpp:114
 msgid "Username:"
 msgstr "Nom d'usuari:"
 
-#: gui/options.cpp:1618
+#: gui/options.cpp:1620
 msgid "Username used by this storage"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1621
+#: gui/options.cpp:1623
 msgid "Used space:"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1621
+#: gui/options.cpp:1623
 msgid "Space used by ScummVM's saved games on this storage"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1624
+#: gui/options.cpp:1626
 msgid "Last sync time:"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1624
+#: gui/options.cpp:1626
 msgid "When the last saved games sync for this storage occured"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1627 gui/storagewizarddialog.cpp:71
+#: gui/options.cpp:1629 gui/storagewizarddialog.cpp:71
 msgid "Connect"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1627
+#: gui/options.cpp:1629
 msgid "Open wizard dialog to connect your cloud storage account"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1628
+#: gui/options.cpp:1630
 msgid "Refresh"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1628
+#: gui/options.cpp:1630
 msgid "Refresh current cloud storage information (username and usage)"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1629
+#: gui/options.cpp:1631
 msgid "Download"
 msgstr "Descarregar"
 
-#: gui/options.cpp:1629
+#: gui/options.cpp:1631
 msgid "Open downloads manager dialog"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1631
+#: gui/options.cpp:1633
 msgid "Run server"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1631
+#: gui/options.cpp:1633
 msgid "Run local webserver"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1632 gui/options.cpp:2287
+#: gui/options.cpp:1634 gui/options.cpp:2289
 msgid "Not running"
 msgstr "Aturat"
 
-#: gui/options.cpp:1636
+#: gui/options.cpp:1638
 msgid "/root/ Path:"
 msgstr "Directori /arrel/:"
 
-#: gui/options.cpp:1636 gui/options.cpp:1638 gui/options.cpp:1639
+#: gui/options.cpp:1638 gui/options.cpp:1640 gui/options.cpp:1641
 msgid "Specifies which directory the Files Manager can access"
 msgstr "Especifica els directoris accessibles per al gestor d'arxius"
 
-#: gui/options.cpp:1638
+#: gui/options.cpp:1640
 msgctxt "lowres"
 msgid "/root/ Path:"
 msgstr "Directori /arrel/:"
 
-#: gui/options.cpp:1648
+#: gui/options.cpp:1650
 msgid "Server's port:"
 msgstr "Port del servidor:"
 
-#: gui/options.cpp:1648
+#: gui/options.cpp:1650
 msgid ""
 "Which port is used by the server\n"
 "Auth with server is not available with non-default port"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1661
+#: gui/options.cpp:1663
 msgid "Apply"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1827
+#: gui/options.cpp:1829
 msgid "Failed to change cloud storage!"
 msgstr "Fallada al canviar l'emmagatzematge en línia!"
 
-#: gui/options.cpp:1830
+#: gui/options.cpp:1832
 msgid "Another cloud storage is already active."
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1866
+#: gui/options.cpp:1868
 msgid ""
 "The theme you selected does not support your current language. If you want "
 "to use this theme you need to switch to another language first."
@@ -1370,50 +1369,50 @@ msgstr ""
 "El tema que heu seleccionat no suporta l'idioma actual. Si voleu utilitzar "
 "aquest tema primer haureu de canviar a un altre idioma."
 
-#: gui/options.cpp:1901
+#: gui/options.cpp:1903
 msgid "The chosen directory cannot be written to. Please select another one."
 msgstr ""
 "No es pot escriure al directori seleccionat. Si us plau, escolliu-ne un "
 "altre."
 
-#: gui/options.cpp:1910
+#: gui/options.cpp:1912
 msgid "Select directory for GUI themes"
 msgstr "Seleccioneu el directori dels temes"
 
-#: gui/options.cpp:1920
+#: gui/options.cpp:1922
 msgid "Select directory for extra files"
 msgstr "Seleccioneu el directori dels fitxers extra"
 
-#: gui/options.cpp:1931
+#: gui/options.cpp:1933
 msgid "Select directory for plugins"
 msgstr "Seleccioneu el directori dels connectors"
 
-#: gui/options.cpp:1943
+#: gui/options.cpp:1945
 msgid "Select directory for Files Manager /root/"
 msgstr "Selecciona el directori /arrel/ per al gestor d'arxius"
 
-#: gui/options.cpp:2184
+#: gui/options.cpp:2186
 #, c-format
 msgid "%llu bytes"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:2192
+#: gui/options.cpp:2194
 msgid "<right now>"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:2194
+#: gui/options.cpp:2196
 msgid "<never>"
 msgstr "<mai>"
 
-#: gui/options.cpp:2278
+#: gui/options.cpp:2280
 msgid "Stop server"
 msgstr "Aturar servidor"
 
-#: gui/options.cpp:2279
+#: gui/options.cpp:2281
 msgid "Stop local webserver"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:2370
+#: gui/options.cpp:2372
 msgid ""
 "Request failed.\n"
 "Check your Internet connection."
@@ -4517,6 +4516,15 @@ msgid ""
 "%d. You will need an updated version of the engine to use this saved game."
 msgstr ""
 
+#, fuzzy
+#~ msgid "Speed multiplier for mouse emulation"
+#~ msgstr "Simula el botó esquerre del ratolí"
+
+#, fuzzy
+#~ msgctxt "lowres"
+#~ msgid "Mouse Speed:"
+#~ msgstr "Velocitat:"
+
 #~ msgid ""
 #~ "Unable to find \"sky.cpt\" file!\n"
 #~ "Please download it from www.scummvm.org"
diff --git a/po/cs_CZ.po b/po/cs_CZ.po
index 1bec7ab..791151b 100644
--- a/po/cs_CZ.po
+++ b/po/cs_CZ.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.7.0git\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.scummvm.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-02-27 16:03+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-02-28 15:54+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2016-12-04 15:43+0000\n"
 "Last-Translator: Eugene Sandulenko <sev at scummvm.org>\n"
 "Language-Team: Czech <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
@@ -60,7 +60,7 @@ msgstr "J
 #: gui/browser.cpp:75 gui/chooser.cpp:46 gui/editgamedialog.cpp:292
 #: gui/editrecorddialog.cpp:67 gui/filebrowser-dialog.cpp:64
 #: gui/fluidsynth-dialog.cpp:152 gui/KeysDialog.cpp:43 gui/massadd.cpp:95
-#: gui/options.cpp:1660 gui/predictivedialog.cpp:73 gui/recorderdialog.cpp:69
+#: gui/options.cpp:1662 gui/predictivedialog.cpp:73 gui/recorderdialog.cpp:69
 #: gui/recorderdialog.cpp:155 gui/remotebrowser.cpp:59
 #: gui/saveload-dialog.cpp:383 gui/saveload-dialog.cpp:443
 #: gui/saveload-dialog.cpp:717 gui/saveload-dialog.cpp:1111
@@ -157,7 +157,7 @@ msgstr ""
 
 #: gui/downloaddialog.cpp:146 gui/editgamedialog.cpp:293
 #: gui/fluidsynth-dialog.cpp:153 gui/KeysDialog.cpp:42 gui/launcher.cpp:522
-#: gui/launcher.cpp:526 gui/massadd.cpp:92 gui/options.cpp:1662
+#: gui/launcher.cpp:526 gui/massadd.cpp:92 gui/options.cpp:1664
 #: gui/saveload-dialog.cpp:1112 engines/engine.cpp:477 engines/engine.cpp:488
 #: backends/platform/wii/options.cpp:47
 #: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:54
@@ -241,7 +241,7 @@ msgid ""
 msgstr "Jazyk hry. Toto z va¹í ©panìlské verze neudìlá Anglickou"
 
 #: gui/editgamedialog.cpp:151 gui/editgamedialog.cpp:165 gui/options.cpp:123
-#: gui/options.cpp:978 gui/options.cpp:991 gui/options.cpp:1555
+#: gui/options.cpp:980 gui/options.cpp:993 gui/options.cpp:1557
 #: audio/null.cpp:41
 msgid "<default>"
 msgstr "<výchozí>"
@@ -264,11 +264,11 @@ msgstr "Platforma:"
 msgid "Engine"
 msgstr "Jádro"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:184 gui/options.cpp:1334 gui/options.cpp:1431
+#: gui/editgamedialog.cpp:184 gui/options.cpp:1336 gui/options.cpp:1421
 msgid "Graphics"
 msgstr "Obraz"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:184 gui/options.cpp:1334 gui/options.cpp:1431
+#: gui/editgamedialog.cpp:184 gui/options.cpp:1336 gui/options.cpp:1421
 msgid "GFX"
 msgstr "GFX"
 
@@ -281,7 +281,7 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Override global graphic settings"
 msgstr "Potlaèit globální nastavení obrazu"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:196 gui/options.cpp:1437
+#: gui/editgamedialog.cpp:196 gui/options.cpp:1439
 msgid "Audio"
 msgstr "Zvuk"
 
@@ -294,11 +294,11 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Override global audio settings"
 msgstr "Potlaèit globální nastavení zvuku"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:210 gui/options.cpp:1442
+#: gui/editgamedialog.cpp:210 gui/options.cpp:1444
 msgid "Volume"
 msgstr "Hlasitost"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:212 gui/options.cpp:1444
+#: gui/editgamedialog.cpp:212 gui/options.cpp:1446
 msgctxt "lowres"
 msgid "Volume"
 msgstr "Hlasitost"
@@ -312,7 +312,7 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Override global volume settings"
 msgstr "Potlaèit globální nastavení hlasitosti"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:226 gui/options.cpp:1452
+#: gui/editgamedialog.cpp:226 gui/options.cpp:1454
 msgid "MIDI"
 msgstr "MIDI"
 
@@ -325,7 +325,7 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Override global MIDI settings"
 msgstr "Potlaèit globální nastavení MIDI"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:241 gui/options.cpp:1462
+#: gui/editgamedialog.cpp:241 gui/options.cpp:1464
 msgid "MT-32"
 msgstr "MT-32"
 
@@ -338,11 +338,11 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Override global MT-32 settings"
 msgstr "Potlaèit globální nastavení MT-32"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:255 gui/options.cpp:1469
+#: gui/editgamedialog.cpp:255 gui/options.cpp:1471
 msgid "Paths"
 msgstr "Cesty"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:257 gui/options.cpp:1471
+#: gui/editgamedialog.cpp:257 gui/options.cpp:1473
 msgctxt "lowres"
 msgid "Paths"
 msgstr "Cesty"
@@ -356,7 +356,7 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Game Path:"
 msgstr "Cesta Hry:"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:271 gui/options.cpp:1495
+#: gui/editgamedialog.cpp:271 gui/options.cpp:1497
 msgid "Extra Path:"
 msgstr "Dodateèná Cesta:"
 
@@ -365,44 +365,44 @@ msgstr "Dodate
 msgid "Specifies path to additional data used by the game"
 msgstr "Stanoví cestu pro dodateèná data pou¾itá ve høe"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:273 gui/options.cpp:1497
+#: gui/editgamedialog.cpp:273 gui/options.cpp:1499
 msgctxt "lowres"
 msgid "Extra Path:"
 msgstr "Dodateèná Cesta:"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:280 gui/options.cpp:1479
+#: gui/editgamedialog.cpp:280 gui/options.cpp:1481
 msgid "Save Path:"
 msgstr "Cesta pro ulo¾ení:"
 
 #: gui/editgamedialog.cpp:280 gui/editgamedialog.cpp:282
-#: gui/editgamedialog.cpp:283 gui/options.cpp:1479 gui/options.cpp:1481
-#: gui/options.cpp:1482
+#: gui/editgamedialog.cpp:283 gui/options.cpp:1481 gui/options.cpp:1483
+#: gui/options.cpp:1484
 msgid "Specifies where your saved games are put"
 msgstr "Stanovuje, kam jsou umístìny va¹e ulo¾ené hry"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:282 gui/options.cpp:1481
+#: gui/editgamedialog.cpp:282 gui/options.cpp:1483
 msgctxt "lowres"
 msgid "Save Path:"
 msgstr "Cesta pro ulo¾ení:"
 
 #: gui/editgamedialog.cpp:301 gui/editgamedialog.cpp:398
-#: gui/editgamedialog.cpp:457 gui/editgamedialog.cpp:518 gui/options.cpp:1490
-#: gui/options.cpp:1498 gui/options.cpp:1507 gui/options.cpp:1687
-#: gui/options.cpp:1693 gui/options.cpp:1701 gui/options.cpp:1724
-#: gui/options.cpp:1753 gui/options.cpp:1759 gui/options.cpp:1766
-#: gui/options.cpp:1774 gui/options.cpp:1957 gui/options.cpp:1960
-#: gui/options.cpp:1967 gui/options.cpp:1977
+#: gui/editgamedialog.cpp:457 gui/editgamedialog.cpp:518 gui/options.cpp:1492
+#: gui/options.cpp:1500 gui/options.cpp:1509 gui/options.cpp:1689
+#: gui/options.cpp:1695 gui/options.cpp:1703 gui/options.cpp:1726
+#: gui/options.cpp:1755 gui/options.cpp:1761 gui/options.cpp:1768
+#: gui/options.cpp:1776 gui/options.cpp:1959 gui/options.cpp:1962
+#: gui/options.cpp:1969 gui/options.cpp:1979
 msgctxt "path"
 msgid "None"
 msgstr "®ádné"
 
 #: gui/editgamedialog.cpp:306 gui/editgamedialog.cpp:404
-#: gui/editgamedialog.cpp:522 gui/options.cpp:1681 gui/options.cpp:1747
-#: gui/options.cpp:1963 backends/platform/wii/options.cpp:56
+#: gui/editgamedialog.cpp:522 gui/options.cpp:1683 gui/options.cpp:1749
+#: gui/options.cpp:1965 backends/platform/wii/options.cpp:56
 msgid "Default"
 msgstr "Výchozí"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:450 gui/options.cpp:1971
+#: gui/editgamedialog.cpp:450 gui/options.cpp:1973
 msgid "Select SoundFont"
 msgstr "Vybrat SoundFont"
 
@@ -410,7 +410,7 @@ msgstr "Vybrat SoundFont"
 msgid "Select additional game directory"
 msgstr "Vyberte dodateèný adresáø hry"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:502 gui/options.cpp:1894
+#: gui/editgamedialog.cpp:502 gui/options.cpp:1896
 msgid "Select directory for saved games"
 msgstr "Vyberte adresáø pro ulo¾ené hry"
 
@@ -502,7 +502,7 @@ msgstr "Sinus"
 msgid "Triangle"
 msgstr "Trojúhelník"
 
-#: gui/fluidsynth-dialog.cpp:138 gui/options.cpp:1515
+#: gui/fluidsynth-dialog.cpp:138 gui/options.cpp:1517
 msgid "Misc"
 msgstr "Rùzné"
 
@@ -820,180 +820,179 @@ msgstr "44 kHz"
 msgid "48 kHz"
 msgstr "48 kHz"
 
-#: gui/options.cpp:125
+#: gui/options.cpp:127
 msgid "3"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:125
+#: gui/options.cpp:127
 msgid "5"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:125
+#: gui/options.cpp:127
 msgid "8"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:125
+#: gui/options.cpp:127
 msgid "10"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:125
+#: gui/options.cpp:127
 msgid "13"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:125
+#: gui/options.cpp:127
 msgid "15"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:125
+#: gui/options.cpp:127
 msgid "18"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:125
+#: gui/options.cpp:127
 msgid "20"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:344 gui/options.cpp:636 gui/options.cpp:774
-#: gui/options.cpp:851 gui/options.cpp:1103
+#: gui/options.cpp:345 gui/options.cpp:638 gui/options.cpp:776
+#: gui/options.cpp:853 gui/options.cpp:1105
 msgctxt "soundfont"
 msgid "None"
 msgstr "®ádné"
 
-#: gui/options.cpp:540
+#: gui/options.cpp:513
 msgid "Failed to apply some of the graphic options changes:"
 msgstr "Nelze pou¾ít nìkteré zmìny mo¾ností grafiky:"
 
-#: gui/options.cpp:552
+#: gui/options.cpp:525
 msgid "the video mode could not be changed."
 msgstr "re¾im obrazu nemohl být zmìnìn."
 
-#: gui/options.cpp:558
+#: gui/options.cpp:531
 msgid "the aspect ratio setting could not be changed"
 msgstr "nastavení pomìru stran nemohlo být zmìnìno"
 
-#: gui/options.cpp:564
+#: gui/options.cpp:537
 msgid "the fullscreen setting could not be changed"
 msgstr "nastavení celé obrazovky nemohlo být zmìnìno"
 
-#: gui/options.cpp:570
+#: gui/options.cpp:543
 #, fuzzy
 msgid "the filtering setting could not be changed"
 msgstr "nastavení celé obrazovky nemohlo být zmìnìno"
 
-#: gui/options.cpp:930
+#: gui/options.cpp:932
 msgid "Show On-screen control"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:934
+#: gui/options.cpp:936
 #, fuzzy
 msgid "Touchpad mouse mode"
 msgstr "Touchpad re¾im vypnut."
 
-#: gui/options.cpp:938
+#: gui/options.cpp:940
 msgid "Swap Menu and Back buttons"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:943
+#: gui/options.cpp:945
 #, fuzzy
-msgid "Mouse Speed:"
+msgid "Pointer Speed:"
 msgstr "Rychlost:"
 
-#: gui/options.cpp:943 gui/options.cpp:945 gui/options.cpp:946
-#, fuzzy
-msgid "Speed multiplier for mouse emulation"
-msgstr "Napodobit levé tlaèítko my¹i"
+#: gui/options.cpp:945 gui/options.cpp:947 gui/options.cpp:948
+msgid "Speed for keyboard/joystick mouse pointer control"
+msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:945
+#: gui/options.cpp:947
 #, fuzzy
 msgctxt "lowres"
-msgid "Mouse Speed:"
+msgid "Pointer Speed:"
 msgstr "Rychlost:"
 
-#: gui/options.cpp:956
+#: gui/options.cpp:958
 msgid "Joy Deadzone:"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:956 gui/options.cpp:958 gui/options.cpp:959
-msgid "Analog Joystick Deadzone"
+#: gui/options.cpp:958 gui/options.cpp:960 gui/options.cpp:961
+msgid "Analog joystick Deadzone"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:958
+#: gui/options.cpp:960
 msgctxt "lowres"
 msgid "Joy Deadzone:"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:975
+#: gui/options.cpp:977
 msgid "Graphics mode:"
 msgstr "Re¾im obrazu:"
 
-#: gui/options.cpp:989
+#: gui/options.cpp:991
 msgid "Render mode:"
 msgstr "Re¾im vykreslení:"
 
-#: gui/options.cpp:989 gui/options.cpp:990
+#: gui/options.cpp:991 gui/options.cpp:992
 msgid "Special dithering modes supported by some games"
 msgstr "Speciální re¾imy chvìní podporované nìkterými hrami"
 
-#: gui/options.cpp:1001 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:615
+#: gui/options.cpp:1003 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:615
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2460
 msgid "Fullscreen mode"
 msgstr "Re¾im celé obrazovky"
 
-#: gui/options.cpp:1004
+#: gui/options.cpp:1006
 #, fuzzy
 msgid "Filter graphics"
 msgstr "Pou¾ít barevné grafiky"
 
-#: gui/options.cpp:1004
+#: gui/options.cpp:1006
 msgid "Use linear filtering when scaling graphics"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1007
+#: gui/options.cpp:1009
 msgid "Aspect ratio correction"
 msgstr "Korekce pomìru stran"
 
-#: gui/options.cpp:1007
+#: gui/options.cpp:1009
 msgid "Correct aspect ratio for 320x200 games"
 msgstr "Korigovat pomìr stran pro hry 320x200"
 
-#: gui/options.cpp:1015
+#: gui/options.cpp:1017
 msgid "Preferred Device:"
 msgstr "Prioritní Zaøízení:"
 
-#: gui/options.cpp:1015
+#: gui/options.cpp:1017
 msgid "Music Device:"
 msgstr "Hudební zaøízení:"
 
-#: gui/options.cpp:1015 gui/options.cpp:1017
+#: gui/options.cpp:1017 gui/options.cpp:1019
 msgid "Specifies preferred sound device or sound card emulator"
 msgstr "Stanoví prioritní zvukové zaøízení nebo emulátor zvukové karty"
 
-#: gui/options.cpp:1015 gui/options.cpp:1017 gui/options.cpp:1018
+#: gui/options.cpp:1017 gui/options.cpp:1019 gui/options.cpp:1020
 msgid "Specifies output sound device or sound card emulator"
 msgstr "Stanoví výstupní zvukové zaøízení nebo emulátor zvukové karty"
 
-#: gui/options.cpp:1017
+#: gui/options.cpp:1019
 msgctxt "lowres"
 msgid "Preferred Dev.:"
 msgstr "Prioritní Zaø.:"
 
-#: gui/options.cpp:1017
+#: gui/options.cpp:1019
 msgctxt "lowres"
 msgid "Music Device:"
 msgstr "Hudební zaøízení:"
 
-#: gui/options.cpp:1044
+#: gui/options.cpp:1046
 msgid "AdLib emulator:"
 msgstr "AdLib emulátor:"
 
-#: gui/options.cpp:1044 gui/options.cpp:1045
+#: gui/options.cpp:1046 gui/options.cpp:1047
 msgid "AdLib is used for music in many games"
 msgstr "AdLib se pou¾ívá pro hudbu v mnoha hrách"
 
-#: gui/options.cpp:1055
+#: gui/options.cpp:1057
 msgid "Output rate:"
 msgstr "Výstup. frekvence:"
 
-#: gui/options.cpp:1055 gui/options.cpp:1056
+#: gui/options.cpp:1057 gui/options.cpp:1058
 msgid ""
 "Higher value specifies better sound quality but may be not supported by your "
 "soundcard"
@@ -1001,62 +1000,62 @@ msgstr ""
 "Vy¹¹í hodnota zpùsobí lep¹í kvalitu zvuku, ale nemusí být podporována Va¹i "
 "zvukovou kartou"
 
-#: gui/options.cpp:1066
+#: gui/options.cpp:1068
 msgid "GM Device:"
 msgstr "GM Zaøízení:"
 
-#: gui/options.cpp:1066
+#: gui/options.cpp:1068
 msgid "Specifies default sound device for General MIDI output"
 msgstr "Stanoví výchozí zvukové zaøízení pro výstup General MIDI"
 
-#: gui/options.cpp:1077
+#: gui/options.cpp:1079
 msgid "Don't use General MIDI music"
 msgstr "Nepou¾ívat hudbu General MIDI"
 
-#: gui/options.cpp:1088 gui/options.cpp:1150
+#: gui/options.cpp:1090 gui/options.cpp:1152
 msgid "Use first available device"
 msgstr "Pou¾ít první dostupné zaøízení"
 
-#: gui/options.cpp:1100
+#: gui/options.cpp:1102
 msgid "SoundFont:"
 msgstr "SoundFont:"
 
-#: gui/options.cpp:1100 gui/options.cpp:1102 gui/options.cpp:1103
+#: gui/options.cpp:1102 gui/options.cpp:1104 gui/options.cpp:1105
 msgid "SoundFont is supported by some audio cards, FluidSynth and Timidity"
 msgstr ""
 "SoundFont je podporován nìkterými zvukovými kartami, FluidSynth a Timidity"
 
-#: gui/options.cpp:1102
+#: gui/options.cpp:1104
 msgctxt "lowres"
 msgid "SoundFont:"
 msgstr "SoundFont:"
 
-#: gui/options.cpp:1108
+#: gui/options.cpp:1110
 msgid "Mixed AdLib/MIDI mode"
 msgstr "Smí¹ený re¾im AdLib/MIDI"
 
-#: gui/options.cpp:1108
+#: gui/options.cpp:1110
 msgid "Use both MIDI and AdLib sound generation"
 msgstr "Pou¾ít obì zvukové generace MIDI a AdLib"
 
-#: gui/options.cpp:1111
+#: gui/options.cpp:1113
 msgid "MIDI gain:"
 msgstr "Zesílení MIDI:"
 
-#: gui/options.cpp:1121
+#: gui/options.cpp:1123
 msgid "MT-32 Device:"
 msgstr "Zaøízení MT-32:"
 
-#: gui/options.cpp:1121
+#: gui/options.cpp:1123
 msgid "Specifies default sound device for Roland MT-32/LAPC1/CM32l/CM64 output"
 msgstr ""
 "Stanoví výchozí zvukové výstupní zaøízení pro Roland MT-32/LAPC1/CM32l/CM64"
 
-#: gui/options.cpp:1126
+#: gui/options.cpp:1128
 msgid "True Roland MT-32 (disable GM emulation)"
 msgstr "Opravdový Roland MT-32 (vypne GM emulaci)"
 
-#: gui/options.cpp:1126 gui/options.cpp:1128
+#: gui/options.cpp:1128 gui/options.cpp:1130
 msgid ""
 "Check if you want to use your real hardware Roland-compatible sound device "
 "connected to your computer"
@@ -1064,16 +1063,16 @@ msgstr ""
 "Za¹krtnìte, pokud chcete pou¾ít pravé hardwarové zaøízení kompatibilní s "
 "Roland, pøipojené k va¹emu poèítaèi"
 
-#: gui/options.cpp:1128
+#: gui/options.cpp:1130
 msgctxt "lowres"
 msgid "True Roland MT-32 (no GM emulation)"
 msgstr "Opravdový Roland MT-32 (¾ádná GM emulace)"
 
-#: gui/options.cpp:1131
+#: gui/options.cpp:1133
 msgid "Roland GS Device (enable MT-32 mappings)"
 msgstr "Zaøízení Roland GS (zapne mapování MT-32)"
 
-#: gui/options.cpp:1131
+#: gui/options.cpp:1133
 msgid ""
 "Check if you want to enable patch mappings to emulate an MT-32 on a Roland "
 "GS device"
@@ -1081,271 +1080,271 @@ msgstr ""
 "Za¹krtnìte, pokud chcete povolit záplaty mapování umo¾òující emulovat MT-32 "
 "na zaøízení Roland GS"
 
-#: gui/options.cpp:1140
+#: gui/options.cpp:1142
 msgid "Don't use Roland MT-32 music"
 msgstr "Nepou¾ívat hudbu Roland MT-32"
 
-#: gui/options.cpp:1167
+#: gui/options.cpp:1169
 msgid "Text and Speech:"
 msgstr "Text a Øeè:"
 
-#: gui/options.cpp:1171 gui/options.cpp:1181
+#: gui/options.cpp:1173 gui/options.cpp:1183
 msgid "Speech"
 msgstr "Øeè"
 
-#: gui/options.cpp:1172 gui/options.cpp:1182
+#: gui/options.cpp:1174 gui/options.cpp:1184
 msgid "Subtitles"
 msgstr "Titulky"
 
-#: gui/options.cpp:1173
+#: gui/options.cpp:1175
 msgid "Both"
 msgstr "Oba"
 
-#: gui/options.cpp:1175
+#: gui/options.cpp:1177
 msgid "Subtitle speed:"
 msgstr "Rychlost titulkù:"
 
-#: gui/options.cpp:1177
+#: gui/options.cpp:1179
 msgctxt "lowres"
 msgid "Text and Speech:"
 msgstr "Text a Øeè:"
 
-#: gui/options.cpp:1181
+#: gui/options.cpp:1183
 msgid "Spch"
 msgstr "Øeè"
 
-#: gui/options.cpp:1182
+#: gui/options.cpp:1184
 msgid "Subs"
 msgstr "Titl"
 
-#: gui/options.cpp:1183
+#: gui/options.cpp:1185
 msgctxt "lowres"
 msgid "Both"
 msgstr "Oba"
 
-#: gui/options.cpp:1183
+#: gui/options.cpp:1185
 msgid "Show subtitles and play speech"
 msgstr "Zobrazit titulky a pøehrávat øeè"
 
-#: gui/options.cpp:1185
+#: gui/options.cpp:1187
 msgctxt "lowres"
 msgid "Subtitle speed:"
 msgstr "Rychlost titulkù:"
 
-#: gui/options.cpp:1201
+#: gui/options.cpp:1203
 msgid "Music volume:"
 msgstr "Hlasitost hudby:"
 
-#: gui/options.cpp:1203
+#: gui/options.cpp:1205
 msgctxt "lowres"
 msgid "Music volume:"
 msgstr "Hlasitost hudby:"
 
-#: gui/options.cpp:1210
+#: gui/options.cpp:1212
 msgid "Mute All"
 msgstr "Ztlumit V¹e"
 
-#: gui/options.cpp:1213
+#: gui/options.cpp:1215
 msgid "SFX volume:"
 msgstr "Hlasitost zvukù:"
 
-#: gui/options.cpp:1213 gui/options.cpp:1215 gui/options.cpp:1216
+#: gui/options.cpp:1215 gui/options.cpp:1217 gui/options.cpp:1218
 msgid "Special sound effects volume"
 msgstr "Hlasitost speciálních zvukových efektù"
 
-#: gui/options.cpp:1215
+#: gui/options.cpp:1217
 msgctxt "lowres"
 msgid "SFX volume:"
 msgstr "Hlasitost zvukù:"
 
-#: gui/options.cpp:1223
+#: gui/options.cpp:1225
 msgid "Speech volume:"
 msgstr "Hlasitost øeèi:"
 
-#: gui/options.cpp:1225
+#: gui/options.cpp:1227
 msgctxt "lowres"
 msgid "Speech volume:"
 msgstr "Hlasitost øeèi:"
 
-#: gui/options.cpp:1424
+#: gui/options.cpp:1432
 #, fuzzy
 msgid "Control"
 msgstr "Ovládání My¹i"
 
-#: gui/options.cpp:1456
+#: gui/options.cpp:1458
 msgid "FluidSynth Settings"
 msgstr "Nastavení FluidSynth"
 
-#: gui/options.cpp:1487
+#: gui/options.cpp:1489
 msgid "Theme Path:"
 msgstr "Cesta ke Vzhledu:"
 
-#: gui/options.cpp:1489
+#: gui/options.cpp:1491
 msgctxt "lowres"
 msgid "Theme Path:"
 msgstr "Cesta ke Vzhledu:"
 
-#: gui/options.cpp:1495 gui/options.cpp:1497 gui/options.cpp:1498
+#: gui/options.cpp:1497 gui/options.cpp:1499 gui/options.cpp:1500
 msgid "Specifies path to additional data used by all games or ScummVM"
 msgstr "Stanoví cestu k dodateèným datùm pou¾ívaná v¹emi hrami nebo ScummVM"
 
-#: gui/options.cpp:1504
+#: gui/options.cpp:1506
 msgid "Plugins Path:"
 msgstr "Cesta k Pluginùm:"
 
-#: gui/options.cpp:1506
+#: gui/options.cpp:1508
 msgctxt "lowres"
 msgid "Plugins Path:"
 msgstr "Cesta k Pluginùm:"
 
-#: gui/options.cpp:1517
+#: gui/options.cpp:1519
 msgctxt "lowres"
 msgid "Misc"
 msgstr "Rùzné"
 
-#: gui/options.cpp:1519
+#: gui/options.cpp:1521
 msgid "Theme:"
 msgstr "Vzhled:"
 
-#: gui/options.cpp:1523
+#: gui/options.cpp:1525
 msgid "GUI Renderer:"
 msgstr "GUI Vykreslovaè:"
 
-#: gui/options.cpp:1535
+#: gui/options.cpp:1537
 msgid "Autosave:"
 msgstr "Autoukládání:"
 
-#: gui/options.cpp:1537
+#: gui/options.cpp:1539
 msgctxt "lowres"
 msgid "Autosave:"
 msgstr "Autoukládání:"
 
-#: gui/options.cpp:1545
+#: gui/options.cpp:1547
 msgid "Keys"
 msgstr "Klávesy"
 
-#: gui/options.cpp:1552
+#: gui/options.cpp:1554
 msgid "GUI Language:"
 msgstr "Jazyk GUI:"
 
-#: gui/options.cpp:1552
+#: gui/options.cpp:1554
 msgid "Language of ScummVM GUI"
 msgstr "Jazyk GUI ScummVM"
 
-#: gui/options.cpp:1580
+#: gui/options.cpp:1582
 msgid "Update check:"
 msgstr "Kontrola aktualizací:"
 
-#: gui/options.cpp:1580
+#: gui/options.cpp:1582
 msgid "How often to check ScummVM updates"
 msgstr "Jak èasto ScummVM kontroluje aktualizace"
 
-#: gui/options.cpp:1592
+#: gui/options.cpp:1594
 msgid "Check now"
 msgstr "Zkontrolovat nyní"
 
-#: gui/options.cpp:1600
+#: gui/options.cpp:1602
 msgid "Cloud"
 msgstr "Cloud"
 
-#: gui/options.cpp:1602
+#: gui/options.cpp:1604
 msgctxt "lowres"
 msgid "Cloud"
 msgstr "Cloud"
 
-#: gui/options.cpp:1607
+#: gui/options.cpp:1609
 msgid "Storage:"
 msgstr "Úlo¾i¹tì:"
 
-#: gui/options.cpp:1607
+#: gui/options.cpp:1609
 msgid "Active cloud storage"
 msgstr "Aktivní cloudové úlo¾i¹tì"
 
-#: gui/options.cpp:1614 gui/options.cpp:2177
+#: gui/options.cpp:1616 gui/options.cpp:2179
 msgid "<none>"
 msgstr "<¾ádné>"
 
-#: gui/options.cpp:1618 backends/platform/wii/options.cpp:114
+#: gui/options.cpp:1620 backends/platform/wii/options.cpp:114
 msgid "Username:"
 msgstr "U¾ivatelské jméno:"
 
-#: gui/options.cpp:1618
+#: gui/options.cpp:1620
 msgid "Username used by this storage"
 msgstr "U¾ivatelská jména která toto úlo¾i¹tì vyu¾ívají"
 
-#: gui/options.cpp:1621
+#: gui/options.cpp:1623
 msgid "Used space:"
 msgstr "Vyu¾itý prostor:"
 
-#: gui/options.cpp:1621
+#: gui/options.cpp:1623
 msgid "Space used by ScummVM's saved games on this storage"
 msgstr "Prostor vyu¾itý ulo¾enými hrami ScummVM v tomto úlo¾i¹ti"
 
-#: gui/options.cpp:1624
+#: gui/options.cpp:1626
 msgid "Last sync time:"
 msgstr "Datum poslední synchronizace:"
 
-#: gui/options.cpp:1624
+#: gui/options.cpp:1626
 msgid "When the last saved games sync for this storage occured"
 msgstr "Kdy byla provedena poslední synchronizace ulo¾ených her"
 
-#: gui/options.cpp:1627 gui/storagewizarddialog.cpp:71
+#: gui/options.cpp:1629 gui/storagewizarddialog.cpp:71
 msgid "Connect"
 msgstr "Pøipojit"
 
-#: gui/options.cpp:1627
+#: gui/options.cpp:1629
 msgid "Open wizard dialog to connect your cloud storage account"
 msgstr ""
 "Otevøít dialogové okno prùvodce pro pøipojení k va¹emu úètu cloudového "
 "úlo¾i¹tì"
 
-#: gui/options.cpp:1628
+#: gui/options.cpp:1630
 msgid "Refresh"
 msgstr "Obnovit"
 
-#: gui/options.cpp:1628
+#: gui/options.cpp:1630
 msgid "Refresh current cloud storage information (username and usage)"
 msgstr ""
 "Obnovit souèasné údaje cloudového úlo¾i¹tì (u¾ivatelské jméno a vyu¾ití)"
 
-#: gui/options.cpp:1629
+#: gui/options.cpp:1631
 msgid "Download"
 msgstr "Stáhnout"
 
-#: gui/options.cpp:1629
+#: gui/options.cpp:1631
 msgid "Open downloads manager dialog"
 msgstr "Otevøít dialogové okno správce stahovaní"
 
-#: gui/options.cpp:1631
+#: gui/options.cpp:1633
 msgid "Run server"
 msgstr "Spustit server"
 
-#: gui/options.cpp:1631
+#: gui/options.cpp:1633
 msgid "Run local webserver"
 msgstr "Spustit místní internetový server"
 
-#: gui/options.cpp:1632 gui/options.cpp:2287
+#: gui/options.cpp:1634 gui/options.cpp:2289
 msgid "Not running"
 msgstr "Nespu¹tìno"
 
-#: gui/options.cpp:1636
+#: gui/options.cpp:1638
 msgid "/root/ Path:"
 msgstr "Cesta /root/:"
 
-#: gui/options.cpp:1636 gui/options.cpp:1638 gui/options.cpp:1639
+#: gui/options.cpp:1638 gui/options.cpp:1640 gui/options.cpp:1641
 msgid "Specifies which directory the Files Manager can access"
 msgstr "Urèuje do kterého adresáøe má Správce souborù pøístup"
 
-#: gui/options.cpp:1638
+#: gui/options.cpp:1640
 msgctxt "lowres"
 msgid "/root/ Path:"
 msgstr "Cesta /root/:"
 
-#: gui/options.cpp:1648
+#: gui/options.cpp:1650
 msgid "Server's port:"
 msgstr "Port serveru:"
 
-#: gui/options.cpp:1648
+#: gui/options.cpp:1650
 msgid ""
 "Which port is used by the server\n"
 "Auth with server is not available with non-default port"
@@ -1353,19 +1352,19 @@ msgstr ""
 "Který port server pou¾ívá\n"
 "Pøihlá¹ení pomocí serveru není dostupné pøi pou¾ití nestandardního portu"
 
-#: gui/options.cpp:1661
+#: gui/options.cpp:1663
 msgid "Apply"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1827
+#: gui/options.cpp:1829
 msgid "Failed to change cloud storage!"
 msgstr "Nelze zmìnit cloudové úlo¾i¹tì!"
 
-#: gui/options.cpp:1830
+#: gui/options.cpp:1832
 msgid "Another cloud storage is already active."
 msgstr "Jiné cloudové úlo¾i¹tì ji¾ je aktivní."
 
-#: gui/options.cpp:1866
+#: gui/options.cpp:1868
 msgid ""
 "The theme you selected does not support your current language. If you want "
 "to use this theme you need to switch to another language first."
@@ -1373,48 +1372,48 @@ msgstr ""
 "Vzhled, který jste zvolili, nepodporuje Vá¹ souèasný jazyk. Pokud chcete "
 "tento vzhled pou¾ít, musíte nejdøíve pøepnout na jiný jazyk."
 
-#: gui/options.cpp:1901
+#: gui/options.cpp:1903
 msgid "The chosen directory cannot be written to. Please select another one."
 msgstr "Do zvoleného adresáøe nelze zapisovat. Vyberte, prosím, jiný."
 
-#: gui/options.cpp:1910
+#: gui/options.cpp:1912
 msgid "Select directory for GUI themes"
 msgstr "Vyberte adresáø pro vhledy GUI"
 
-#: gui/options.cpp:1920
+#: gui/options.cpp:1922
 msgid "Select directory for extra files"
 msgstr "Vyberte adresáø pro dodateèné soubory"
 
-#: gui/options.cpp:1931
+#: gui/options.cpp:1933
 msgid "Select directory for plugins"
 msgstr "Vyberte adresáø pro zásuvné moduly"
 
-#: gui/options.cpp:1943
+#: gui/options.cpp:1945
 msgid "Select directory for Files Manager /root/"
 msgstr "Vyberte adresáø pro koøen Správce souborù"
 
-#: gui/options.cpp:2184
+#: gui/options.cpp:2186
 #, c-format
 msgid "%llu bytes"
 msgstr "%llu bajtù"
 
-#: gui/options.cpp:2192
+#: gui/options.cpp:2194
 msgid "<right now>"
 msgstr "<právì nyní>"
 
-#: gui/options.cpp:2194
+#: gui/options.cpp:2196
 msgid "<never>"
 msgstr "<nikdy>"
 
-#: gui/options.cpp:2278
+#: gui/options.cpp:2280
 msgid "Stop server"
 msgstr "Zastavit server"
 
-#: gui/options.cpp:2279
+#: gui/options.cpp:2281
 msgid "Stop local webserver"
 msgstr "Zastavit místní internetový server"
 
-#: gui/options.cpp:2370
+#: gui/options.cpp:2372
 msgid ""
 "Request failed.\n"
 "Check your Internet connection."
@@ -4523,6 +4522,15 @@ msgid ""
 "%d. You will need an updated version of the engine to use this saved game."
 msgstr ""
 
+#, fuzzy
+#~ msgid "Speed multiplier for mouse emulation"
+#~ msgstr "Napodobit levé tlaèítko my¹i"
+
+#, fuzzy
+#~ msgctxt "lowres"
+#~ msgid "Mouse Speed:"
+#~ msgstr "Rychlost:"
+
 #~ msgid ""
 #~ "Unable to find \"sky.cpt\" file!\n"
 #~ "Please download it from www.scummvm.org"
diff --git a/po/da_DK.po b/po/da_DK.po
index 119443b..2d17ffc 100644
--- a/po/da_DK.po
+++ b/po/da_DK.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.3.0svn\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.scummvm.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-02-27 16:03+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-02-28 15:54+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2016-12-29 07:29+0000\n"
 "Last-Translator: poulsen93 <poulsen93 at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Danish <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
@@ -58,7 +58,7 @@ msgstr "G
 #: gui/browser.cpp:75 gui/chooser.cpp:46 gui/editgamedialog.cpp:292
 #: gui/editrecorddialog.cpp:67 gui/filebrowser-dialog.cpp:64
 #: gui/fluidsynth-dialog.cpp:152 gui/KeysDialog.cpp:43 gui/massadd.cpp:95
-#: gui/options.cpp:1660 gui/predictivedialog.cpp:73 gui/recorderdialog.cpp:69
+#: gui/options.cpp:1662 gui/predictivedialog.cpp:73 gui/recorderdialog.cpp:69
 #: gui/recorderdialog.cpp:155 gui/remotebrowser.cpp:59
 #: gui/saveload-dialog.cpp:383 gui/saveload-dialog.cpp:443
 #: gui/saveload-dialog.cpp:717 gui/saveload-dialog.cpp:1111
@@ -152,7 +152,7 @@ msgstr ""
 
 #: gui/downloaddialog.cpp:146 gui/editgamedialog.cpp:293
 #: gui/fluidsynth-dialog.cpp:153 gui/KeysDialog.cpp:42 gui/launcher.cpp:522
-#: gui/launcher.cpp:526 gui/massadd.cpp:92 gui/options.cpp:1662
+#: gui/launcher.cpp:526 gui/massadd.cpp:92 gui/options.cpp:1664
 #: gui/saveload-dialog.cpp:1112 engines/engine.cpp:477 engines/engine.cpp:488
 #: backends/platform/wii/options.cpp:47
 #: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:54
@@ -236,7 +236,7 @@ msgstr ""
 "engelsk"
 
 #: gui/editgamedialog.cpp:151 gui/editgamedialog.cpp:165 gui/options.cpp:123
-#: gui/options.cpp:978 gui/options.cpp:991 gui/options.cpp:1555
+#: gui/options.cpp:980 gui/options.cpp:993 gui/options.cpp:1557
 #: audio/null.cpp:41
 msgid "<default>"
 msgstr "<standard>"
@@ -259,11 +259,11 @@ msgstr "Platform:"
 msgid "Engine"
 msgstr "Motor"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:184 gui/options.cpp:1334 gui/options.cpp:1431
+#: gui/editgamedialog.cpp:184 gui/options.cpp:1336 gui/options.cpp:1421
 msgid "Graphics"
 msgstr "Grafik"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:184 gui/options.cpp:1334 gui/options.cpp:1431
+#: gui/editgamedialog.cpp:184 gui/options.cpp:1336 gui/options.cpp:1421
 msgid "GFX"
 msgstr "GFX"
 
@@ -276,7 +276,7 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Override global graphic settings"
 msgstr "Overstyr globale grafik indstillinger"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:196 gui/options.cpp:1437
+#: gui/editgamedialog.cpp:196 gui/options.cpp:1439
 msgid "Audio"
 msgstr "Lyd"
 
@@ -289,11 +289,11 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Override global audio settings"
 msgstr "Overstyr globale lyd indstillinger"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:210 gui/options.cpp:1442
+#: gui/editgamedialog.cpp:210 gui/options.cpp:1444
 msgid "Volume"
 msgstr "Lydstyrke"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:212 gui/options.cpp:1444
+#: gui/editgamedialog.cpp:212 gui/options.cpp:1446
 msgctxt "lowres"
 msgid "Volume"
 msgstr "Lydstyrke"
@@ -307,7 +307,7 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Override global volume settings"
 msgstr "Overstyr globale lydstyrke indstillinger"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:226 gui/options.cpp:1452
+#: gui/editgamedialog.cpp:226 gui/options.cpp:1454
 msgid "MIDI"
 msgstr "MIDI"
 
@@ -320,7 +320,7 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Override global MIDI settings"
 msgstr "Overstyr globale MIDI indstillinger"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:241 gui/options.cpp:1462
+#: gui/editgamedialog.cpp:241 gui/options.cpp:1464
 msgid "MT-32"
 msgstr "MT-32"
 
@@ -333,11 +333,11 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Override global MT-32 settings"
 msgstr "Overstyr globale MT-32 indstillinger"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:255 gui/options.cpp:1469
+#: gui/editgamedialog.cpp:255 gui/options.cpp:1471
 msgid "Paths"
 msgstr "Stier"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:257 gui/options.cpp:1471
+#: gui/editgamedialog.cpp:257 gui/options.cpp:1473
 msgctxt "lowres"
 msgid "Paths"
 msgstr "Stier"
@@ -351,7 +351,7 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Game Path:"
 msgstr "Spil sti:"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:271 gui/options.cpp:1495
+#: gui/editgamedialog.cpp:271 gui/options.cpp:1497
 msgid "Extra Path:"
 msgstr "Ekstra sti:"
 
@@ -360,44 +360,44 @@ msgstr "Ekstra sti:"
 msgid "Specifies path to additional data used by the game"
 msgstr "Angiver sti til ekstra data der bruges i spillet"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:273 gui/options.cpp:1497
+#: gui/editgamedialog.cpp:273 gui/options.cpp:1499
 msgctxt "lowres"
 msgid "Extra Path:"
 msgstr "Ekstra sti:"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:280 gui/options.cpp:1479
+#: gui/editgamedialog.cpp:280 gui/options.cpp:1481
 msgid "Save Path:"
 msgstr "Gemme sti:"
 
 #: gui/editgamedialog.cpp:280 gui/editgamedialog.cpp:282
-#: gui/editgamedialog.cpp:283 gui/options.cpp:1479 gui/options.cpp:1481
-#: gui/options.cpp:1482
+#: gui/editgamedialog.cpp:283 gui/options.cpp:1481 gui/options.cpp:1483
+#: gui/options.cpp:1484
 msgid "Specifies where your saved games are put"
 msgstr "Angiver hvor dine gemmer bliver lagt"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:282 gui/options.cpp:1481
+#: gui/editgamedialog.cpp:282 gui/options.cpp:1483
 msgctxt "lowres"
 msgid "Save Path:"
 msgstr "Gemme sti:"
 
 #: gui/editgamedialog.cpp:301 gui/editgamedialog.cpp:398
-#: gui/editgamedialog.cpp:457 gui/editgamedialog.cpp:518 gui/options.cpp:1490
-#: gui/options.cpp:1498 gui/options.cpp:1507 gui/options.cpp:1687
-#: gui/options.cpp:1693 gui/options.cpp:1701 gui/options.cpp:1724
-#: gui/options.cpp:1753 gui/options.cpp:1759 gui/options.cpp:1766
-#: gui/options.cpp:1774 gui/options.cpp:1957 gui/options.cpp:1960
-#: gui/options.cpp:1967 gui/options.cpp:1977
+#: gui/editgamedialog.cpp:457 gui/editgamedialog.cpp:518 gui/options.cpp:1492
+#: gui/options.cpp:1500 gui/options.cpp:1509 gui/options.cpp:1689
+#: gui/options.cpp:1695 gui/options.cpp:1703 gui/options.cpp:1726
+#: gui/options.cpp:1755 gui/options.cpp:1761 gui/options.cpp:1768
+#: gui/options.cpp:1776 gui/options.cpp:1959 gui/options.cpp:1962
+#: gui/options.cpp:1969 gui/options.cpp:1979
 msgctxt "path"
 msgid "None"
 msgstr "Ingen"
 
 #: gui/editgamedialog.cpp:306 gui/editgamedialog.cpp:404
-#: gui/editgamedialog.cpp:522 gui/options.cpp:1681 gui/options.cpp:1747
-#: gui/options.cpp:1963 backends/platform/wii/options.cpp:56
+#: gui/editgamedialog.cpp:522 gui/options.cpp:1683 gui/options.cpp:1749
+#: gui/options.cpp:1965 backends/platform/wii/options.cpp:56
 msgid "Default"
 msgstr "Standard"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:450 gui/options.cpp:1971
+#: gui/editgamedialog.cpp:450 gui/options.cpp:1973
 msgid "Select SoundFont"
 msgstr "Vælg SoundFont"
 
@@ -405,7 +405,7 @@ msgstr "V
 msgid "Select additional game directory"
 msgstr "Vælg ekstra spil bibliotek"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:502 gui/options.cpp:1894
+#: gui/editgamedialog.cpp:502 gui/options.cpp:1896
 msgid "Select directory for saved games"
 msgstr "Vælg bibliotek til spil gemmer"
 
@@ -495,7 +495,7 @@ msgstr "Sinus"
 msgid "Triangle"
 msgstr "Triangulær"
 
-#: gui/fluidsynth-dialog.cpp:138 gui/options.cpp:1515
+#: gui/fluidsynth-dialog.cpp:138 gui/options.cpp:1517
 msgid "Misc"
 msgstr "Andet"
 
@@ -814,180 +814,179 @@ msgstr "44 kHz"
 msgid "48 kHz"
 msgstr "48 kHz"
 
-#: gui/options.cpp:125
+#: gui/options.cpp:127
 msgid "3"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:125
+#: gui/options.cpp:127
 msgid "5"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:125
+#: gui/options.cpp:127
 msgid "8"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:125
+#: gui/options.cpp:127
 msgid "10"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:125
+#: gui/options.cpp:127
 msgid "13"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:125
+#: gui/options.cpp:127
 msgid "15"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:125
+#: gui/options.cpp:127
 msgid "18"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:125
+#: gui/options.cpp:127
 msgid "20"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:344 gui/options.cpp:636 gui/options.cpp:774
-#: gui/options.cpp:851 gui/options.cpp:1103
+#: gui/options.cpp:345 gui/options.cpp:638 gui/options.cpp:776
+#: gui/options.cpp:853 gui/options.cpp:1105
 msgctxt "soundfont"
 msgid "None"
 msgstr "Ingen"
 
-#: gui/options.cpp:540
+#: gui/options.cpp:513
 msgid "Failed to apply some of the graphic options changes:"
 msgstr "Anvendelse af ændringer for grafiske indstillinger fejlede:"
 
-#: gui/options.cpp:552
+#: gui/options.cpp:525
 msgid "the video mode could not be changed."
 msgstr "videotilstanden kunne ikke ændres."
 
-#: gui/options.cpp:558
+#: gui/options.cpp:531
 msgid "the aspect ratio setting could not be changed"
 msgstr "billedformat indstillingen ikke kunne ændres"
 
-#: gui/options.cpp:564
+#: gui/options.cpp:537
 msgid "the fullscreen setting could not be changed"
 msgstr "fuld skærm indstillingen kunne ikke ændres"
 
-#: gui/options.cpp:570
+#: gui/options.cpp:543
 #, fuzzy
 msgid "the filtering setting could not be changed"
 msgstr "fuld skærm indstillingen kunne ikke ændres"
 
-#: gui/options.cpp:930
+#: gui/options.cpp:932
 msgid "Show On-screen control"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:934
+#: gui/options.cpp:936
 #, fuzzy
 msgid "Touchpad mouse mode"
 msgstr "Pegeplade tilstand deaktiveret."
 
-#: gui/options.cpp:938
+#: gui/options.cpp:940
 msgid "Swap Menu and Back buttons"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:943
+#: gui/options.cpp:945
 #, fuzzy
-msgid "Mouse Speed:"
+msgid "Pointer Speed:"
 msgstr "Hastighed:"
 
-#: gui/options.cpp:943 gui/options.cpp:945 gui/options.cpp:946
-#, fuzzy
-msgid "Speed multiplier for mouse emulation"
-msgstr "Simulere venstre museknap"
+#: gui/options.cpp:945 gui/options.cpp:947 gui/options.cpp:948
+msgid "Speed for keyboard/joystick mouse pointer control"
+msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:945
+#: gui/options.cpp:947
 #, fuzzy
 msgctxt "lowres"
-msgid "Mouse Speed:"
+msgid "Pointer Speed:"
 msgstr "Hastighed:"
 
-#: gui/options.cpp:956
+#: gui/options.cpp:958
 msgid "Joy Deadzone:"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:956 gui/options.cpp:958 gui/options.cpp:959
-msgid "Analog Joystick Deadzone"
+#: gui/options.cpp:958 gui/options.cpp:960 gui/options.cpp:961
+msgid "Analog joystick Deadzone"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:958
+#: gui/options.cpp:960
 msgctxt "lowres"
 msgid "Joy Deadzone:"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:975
+#: gui/options.cpp:977
 msgid "Graphics mode:"
 msgstr "Grafik tilstand:"
 
-#: gui/options.cpp:989
+#: gui/options.cpp:991
 msgid "Render mode:"
 msgstr "Rendere tilstand:"
 
-#: gui/options.cpp:989 gui/options.cpp:990
+#: gui/options.cpp:991 gui/options.cpp:992
 msgid "Special dithering modes supported by some games"
 msgstr "Speciel farvereduceringstilstand understøttet a nogle spil"
 
-#: gui/options.cpp:1001 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:615
+#: gui/options.cpp:1003 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:615
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2460
 msgid "Fullscreen mode"
 msgstr "Fuldskærms tilstand"
 
-#: gui/options.cpp:1004
+#: gui/options.cpp:1006
 #, fuzzy
 msgid "Filter graphics"
 msgstr "Grafik"
 
-#: gui/options.cpp:1004
+#: gui/options.cpp:1006
 msgid "Use linear filtering when scaling graphics"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1007
+#: gui/options.cpp:1009
 msgid "Aspect ratio correction"
 msgstr "Billedformat korrektion"
 
-#: gui/options.cpp:1007
+#: gui/options.cpp:1009
 msgid "Correct aspect ratio for 320x200 games"
 msgstr "Korrekt billedformat til 320x200 spil"
 
-#: gui/options.cpp:1015
+#: gui/options.cpp:1017
 msgid "Preferred Device:"
 msgstr "Foretruk. enhed:"
 
-#: gui/options.cpp:1015
+#: gui/options.cpp:1017
 msgid "Music Device:"
 msgstr "Musik enhed:"
 
-#: gui/options.cpp:1015 gui/options.cpp:1017
+#: gui/options.cpp:1017 gui/options.cpp:1019
 msgid "Specifies preferred sound device or sound card emulator"
 msgstr "Angiver foretukket lyd enhed eller lydkort emulator"
 
-#: gui/options.cpp:1015 gui/options.cpp:1017 gui/options.cpp:1018
+#: gui/options.cpp:1017 gui/options.cpp:1019 gui/options.cpp:1020
 msgid "Specifies output sound device or sound card emulator"
 msgstr "Angiver lyd udgangsenhed eller lydkorts emulator"
 
-#: gui/options.cpp:1017
+#: gui/options.cpp:1019
 msgctxt "lowres"
 msgid "Preferred Dev.:"
 msgstr "Foretruk. enh.:"
 
-#: gui/options.cpp:1017
+#: gui/options.cpp:1019
 msgctxt "lowres"
 msgid "Music Device:"
 msgstr "Musik enhed:"
 
-#: gui/options.cpp:1044
+#: gui/options.cpp:1046
 msgid "AdLib emulator:"
 msgstr "AdLib emulator:"
 
-#: gui/options.cpp:1044 gui/options.cpp:1045
+#: gui/options.cpp:1046 gui/options.cpp:1047
 msgid "AdLib is used for music in many games"
 msgstr "AdLib bliver brugt til musik i mange spil"
 
-#: gui/options.cpp:1055
+#: gui/options.cpp:1057
 msgid "Output rate:"
 msgstr "Udgangsfrekvens:"
 
-#: gui/options.cpp:1055 gui/options.cpp:1056
+#: gui/options.cpp:1057 gui/options.cpp:1058
 msgid ""
 "Higher value specifies better sound quality but may be not supported by your "
 "soundcard"
@@ -995,60 +994,60 @@ msgstr ""
 "Højere værdi angiver bedre lyd kvalitet, men understøttes måske ikke af dit "
 "lydkort"
 
-#: gui/options.cpp:1066
+#: gui/options.cpp:1068
 msgid "GM Device:"
 msgstr "GM enhed:"
 
-#: gui/options.cpp:1066
+#: gui/options.cpp:1068
 msgid "Specifies default sound device for General MIDI output"
 msgstr "Angiver standard lyd enhed for Generel MIDI-udgang"
 
-#: gui/options.cpp:1077
+#: gui/options.cpp:1079
 msgid "Don't use General MIDI music"
 msgstr "Brug ikke Generel MIDI musik"
 
-#: gui/options.cpp:1088 gui/options.cpp:1150
+#: gui/options.cpp:1090 gui/options.cpp:1152
 msgid "Use first available device"
 msgstr "Brug første tilgængelig enhed"
 
-#: gui/options.cpp:1100
+#: gui/options.cpp:1102
 msgid "SoundFont:"
 msgstr "SoundFont:"
 
-#: gui/options.cpp:1100 gui/options.cpp:1102 gui/options.cpp:1103
+#: gui/options.cpp:1102 gui/options.cpp:1104 gui/options.cpp:1105
 msgid "SoundFont is supported by some audio cards, FluidSynth and Timidity"
 msgstr "SoundFont er understøttet af nogle lydkort, FluidSynth og Timidity"
 
-#: gui/options.cpp:1102
+#: gui/options.cpp:1104
 msgctxt "lowres"
 msgid "SoundFont:"
 msgstr "SoundFont:"
 
-#: gui/options.cpp:1108
+#: gui/options.cpp:1110
 msgid "Mixed AdLib/MIDI mode"
 msgstr "Blandet AdLib/MIDI tilstand"
 
-#: gui/options.cpp:1108
+#: gui/options.cpp:1110
 msgid "Use both MIDI and AdLib sound generation"
 msgstr "Brug både MIDI og AdLib lyd generering"
 
-#: gui/options.cpp:1111
+#: gui/options.cpp:1113
 msgid "MIDI gain:"
 msgstr "MIDI lydstyrke:"
 
-#: gui/options.cpp:1121
+#: gui/options.cpp:1123
 msgid "MT-32 Device:"
 msgstr "MT-32 enhed:"
 
-#: gui/options.cpp:1121
+#: gui/options.cpp:1123
 msgid "Specifies default sound device for Roland MT-32/LAPC1/CM32l/CM64 output"
 msgstr "Angiver standard lyd enhed for Roland MT-32/LAPC1/CM32I/CM64 udgang"
 
-#: gui/options.cpp:1126
+#: gui/options.cpp:1128
 msgid "True Roland MT-32 (disable GM emulation)"
 msgstr "Ægte Roland MT-32 (undlad GM emulering)"
 
-#: gui/options.cpp:1126 gui/options.cpp:1128
+#: gui/options.cpp:1128 gui/options.cpp:1130
 msgid ""
 "Check if you want to use your real hardware Roland-compatible sound device "
 "connected to your computer"
@@ -1056,16 +1055,16 @@ msgstr ""
 "Kryds af hvis du vil bruge din rigtige hardware Roland-kompatible lyd enhed "
 "tilsluttet til din computer"
 
-#: gui/options.cpp:1128
+#: gui/options.cpp:1130
 msgctxt "lowres"
 msgid "True Roland MT-32 (no GM emulation)"
 msgstr "Ægte Roland MT-32 (ingen GM emulering)"
 
-#: gui/options.cpp:1131
+#: gui/options.cpp:1133
 msgid "Roland GS Device (enable MT-32 mappings)"
 msgstr "Roland GS enhed (aktivér MT-32 tilknytninger)"
 
-#: gui/options.cpp:1131
+#: gui/options.cpp:1133
 msgid ""
 "Check if you want to enable patch mappings to emulate an MT-32 on a Roland "
 "GS device"
@@ -1073,293 +1072,293 @@ msgstr ""
 "Kryds af hvis du vil aktivere patch tilknytninger, for at emulere en MT-32 "
 "på en Roland GS enhed"
 
-#: gui/options.cpp:1140
+#: gui/options.cpp:1142
 msgid "Don't use Roland MT-32 music"
 msgstr "Brug ikke Roland MT-32 musik"
 
-#: gui/options.cpp:1167
+#: gui/options.cpp:1169
 msgid "Text and Speech:"
 msgstr "Tekst og tale:"
 
-#: gui/options.cpp:1171 gui/options.cpp:1181
+#: gui/options.cpp:1173 gui/options.cpp:1183
 msgid "Speech"
 msgstr "Tale"
 
-#: gui/options.cpp:1172 gui/options.cpp:1182
+#: gui/options.cpp:1174 gui/options.cpp:1184
 msgid "Subtitles"
 msgstr "Undertekster"
 
-#: gui/options.cpp:1173
+#: gui/options.cpp:1175
 msgid "Both"
 msgstr "Begge"
 
-#: gui/options.cpp:1175
+#: gui/options.cpp:1177
 msgid "Subtitle speed:"
 msgstr "Tekst hastighed:"
 
-#: gui/options.cpp:1177
+#: gui/options.cpp:1179
 msgctxt "lowres"
 msgid "Text and Speech:"
 msgstr "Tekst og tale:"
 
-#: gui/options.cpp:1181
+#: gui/options.cpp:1183
 msgid "Spch"
 msgstr "Tale"
 
-#: gui/options.cpp:1182
+#: gui/options.cpp:1184
 msgid "Subs"
 msgstr "Tekst"
 
-#: gui/options.cpp:1183
+#: gui/options.cpp:1185
 msgctxt "lowres"
 msgid "Both"
 msgstr "Begge"
 
-#: gui/options.cpp:1183
+#: gui/options.cpp:1185
 msgid "Show subtitles and play speech"
 msgstr "Vis undertekster og afspil tale"
 
-#: gui/options.cpp:1185
+#: gui/options.cpp:1187
 msgctxt "lowres"
 msgid "Subtitle speed:"
 msgstr "Tekst hastighed:"
 
-#: gui/options.cpp:1201
+#: gui/options.cpp:1203
 msgid "Music volume:"
 msgstr "Musik lydstyrke:"
 
-#: gui/options.cpp:1203
+#: gui/options.cpp:1205
 msgctxt "lowres"
 msgid "Music volume:"
 msgstr "Musik lydstyrke:"
 
-#: gui/options.cpp:1210
+#: gui/options.cpp:1212
 msgid "Mute All"
 msgstr "Mute alle"
 
-#: gui/options.cpp:1213
+#: gui/options.cpp:1215
 msgid "SFX volume:"
 msgstr "SFX lydstyrke:"
 
-#: gui/options.cpp:1213 gui/options.cpp:1215 gui/options.cpp:1216
+#: gui/options.cpp:1215 gui/options.cpp:1217 gui/options.cpp:1218
 msgid "Special sound effects volume"
 msgstr "Lydstyrke for specielle lydeffekter"
 
-#: gui/options.cpp:1215
+#: gui/options.cpp:1217
 msgctxt "lowres"
 msgid "SFX volume:"
 msgstr "SFX lydstyrke:"
 
-#: gui/options.cpp:1223
+#: gui/options.cpp:1225
 msgid "Speech volume:"
 msgstr "Tale lydstyrke:"
 
-#: gui/options.cpp:1225
+#: gui/options.cpp:1227
 msgctxt "lowres"
 msgid "Speech volume:"
 msgstr "Tale lydstyrke:"
 
-#: gui/options.cpp:1424
+#: gui/options.cpp:1432
 #, fuzzy
 msgid "Control"
 msgstr "Kontrollér mus"
 
-#: gui/options.cpp:1456
+#: gui/options.cpp:1458
 msgid "FluidSynth Settings"
 msgstr "FluidSynth indstillinger"
 
-#: gui/options.cpp:1487
+#: gui/options.cpp:1489
 msgid "Theme Path:"
 msgstr "Tema sti:"
 
-#: gui/options.cpp:1489
+#: gui/options.cpp:1491
 msgctxt "lowres"
 msgid "Theme Path:"
 msgstr "Tema sti:"
 
-#: gui/options.cpp:1495 gui/options.cpp:1497 gui/options.cpp:1498
+#: gui/options.cpp:1497 gui/options.cpp:1499 gui/options.cpp:1500
 msgid "Specifies path to additional data used by all games or ScummVM"
 msgstr "Angiver sti til ekstra data brugt af alle spil eller ScummVM"
 
-#: gui/options.cpp:1504
+#: gui/options.cpp:1506
 msgid "Plugins Path:"
 msgstr "Plugin sti:"
 
-#: gui/options.cpp:1506
+#: gui/options.cpp:1508
 msgctxt "lowres"
 msgid "Plugins Path:"
 msgstr "Plugin sti:"
 
-#: gui/options.cpp:1517
+#: gui/options.cpp:1519
 msgctxt "lowres"
 msgid "Misc"
 msgstr "Andet"
 
-#: gui/options.cpp:1519
+#: gui/options.cpp:1521
 msgid "Theme:"
 msgstr "Tema:"
 
-#: gui/options.cpp:1523
+#: gui/options.cpp:1525
 msgid "GUI Renderer:"
 msgstr "GUI renderer:"
 
-#: gui/options.cpp:1535
+#: gui/options.cpp:1537
 msgid "Autosave:"
 msgstr "Auto gemme:"
 
-#: gui/options.cpp:1537
+#: gui/options.cpp:1539
 msgctxt "lowres"
 msgid "Autosave:"
 msgstr "Auto gemme:"
 
-#: gui/options.cpp:1545
+#: gui/options.cpp:1547
 msgid "Keys"
 msgstr "Taster"
 
-#: gui/options.cpp:1552
+#: gui/options.cpp:1554
 msgid "GUI Language:"
 msgstr "Sprog:"
 
-#: gui/options.cpp:1552
+#: gui/options.cpp:1554
 msgid "Language of ScummVM GUI"
 msgstr "Sprog for brugerfladen i ScummVM"
 
-#: gui/options.cpp:1580
+#: gui/options.cpp:1582
 msgid "Update check:"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1580
+#: gui/options.cpp:1582
 msgid "How often to check ScummVM updates"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1592
+#: gui/options.cpp:1594
 msgid "Check now"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1600
+#: gui/options.cpp:1602
 msgid "Cloud"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1602
+#: gui/options.cpp:1604
 msgctxt "lowres"
 msgid "Cloud"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1607
+#: gui/options.cpp:1609
 msgid "Storage:"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1607
+#: gui/options.cpp:1609
 msgid "Active cloud storage"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1614 gui/options.cpp:2177
+#: gui/options.cpp:1616 gui/options.cpp:2179
 msgid "<none>"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1618 backends/platform/wii/options.cpp:114
+#: gui/options.cpp:1620 backends/platform/wii/options.cpp:114
 msgid "Username:"
 msgstr "Bruger:"
 
-#: gui/options.cpp:1618
+#: gui/options.cpp:1620
 msgid "Username used by this storage"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1621
+#: gui/options.cpp:1623
 msgid "Used space:"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1621
+#: gui/options.cpp:1623
 msgid "Space used by ScummVM's saved games on this storage"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1624
+#: gui/options.cpp:1626
 msgid "Last sync time:"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1624
+#: gui/options.cpp:1626
 msgid "When the last saved games sync for this storage occured"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1627 gui/storagewizarddialog.cpp:71
+#: gui/options.cpp:1629 gui/storagewizarddialog.cpp:71
 msgid "Connect"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1627
+#: gui/options.cpp:1629
 msgid "Open wizard dialog to connect your cloud storage account"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1628
+#: gui/options.cpp:1630
 msgid "Refresh"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1628
+#: gui/options.cpp:1630
 msgid "Refresh current cloud storage information (username and usage)"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1629
+#: gui/options.cpp:1631
 #, fuzzy
 msgid "Download"
 msgstr "Ned"
 
-#: gui/options.cpp:1629
+#: gui/options.cpp:1631
 msgid "Open downloads manager dialog"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1631
+#: gui/options.cpp:1633
 msgid "Run server"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1631
+#: gui/options.cpp:1633
 msgid "Run local webserver"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1632 gui/options.cpp:2287
+#: gui/options.cpp:1634 gui/options.cpp:2289
 #, fuzzy
 msgid "Not running"
 msgstr "Fejl ved kørsel af spil:"
 
-#: gui/options.cpp:1636
+#: gui/options.cpp:1638
 #, fuzzy
 msgid "/root/ Path:"
 msgstr "Ekstra sti:"
 
-#: gui/options.cpp:1636 gui/options.cpp:1638 gui/options.cpp:1639
+#: gui/options.cpp:1638 gui/options.cpp:1640 gui/options.cpp:1641
 #, fuzzy
 msgid "Specifies which directory the Files Manager can access"
 msgstr "Angiver hvor dine gemmer bliver lagt"
 
-#: gui/options.cpp:1638
+#: gui/options.cpp:1640
 #, fuzzy
 msgctxt "lowres"
 msgid "/root/ Path:"
 msgstr "Ekstra sti:"
 
-#: gui/options.cpp:1648
+#: gui/options.cpp:1650
 #, fuzzy
 msgid "Server's port:"
 msgstr "Server:"
 
-#: gui/options.cpp:1648
+#: gui/options.cpp:1650
 msgid ""
 "Which port is used by the server\n"
 "Auth with server is not available with non-default port"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1661
+#: gui/options.cpp:1663
 msgid "Apply"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1827
+#: gui/options.cpp:1829
 #, fuzzy
 msgid "Failed to change cloud storage!"
 msgstr "Mislykkedes at gemme spil"
 
-#: gui/options.cpp:1830
+#: gui/options.cpp:1832
 msgid "Another cloud storage is already active."
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1866
+#: gui/options.cpp:1868
 msgid ""
 "The theme you selected does not support your current language. If you want "
 "to use this theme you need to switch to another language first."
@@ -1367,51 +1366,51 @@ msgstr ""
 "Temaet du valgte understøtter ikke dit aktuelle sprog. Hvis du ønsker at "
 "bruge dette tema, skal du skifte til et andet sprog først."
 
-#: gui/options.cpp:1901
+#: gui/options.cpp:1903
 msgid "The chosen directory cannot be written to. Please select another one."
 msgstr "Der kan ikke skrives til det valgte bibliotek. Vælg venligst et andet."
 
-#: gui/options.cpp:1910
+#: gui/options.cpp:1912
 msgid "Select directory for GUI themes"
 msgstr "Vælg bibliotek for GUI temaer"
 
-#: gui/options.cpp:1920
+#: gui/options.cpp:1922
 msgid "Select directory for extra files"
 msgstr "Vælg bibliotek for ekstra filer"
 
-#: gui/options.cpp:1931
+#: gui/options.cpp:1933
 msgid "Select directory for plugins"
 msgstr "Vælg bibliotek for plugins"
 
-#: gui/options.cpp:1943
+#: gui/options.cpp:1945
 #, fuzzy
 msgid "Select directory for Files Manager /root/"
 msgstr "Vælg bibliotek for ekstra filer"
 
-#: gui/options.cpp:2184
+#: gui/options.cpp:2186
 #, c-format
 msgid "%llu bytes"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:2192
+#: gui/options.cpp:2194
 msgid "<right now>"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:2194
+#: gui/options.cpp:2196
 #, fuzzy
 msgid "<never>"
 msgstr "Aldrig"
 
-#: gui/options.cpp:2278
+#: gui/options.cpp:2280
 #, fuzzy
 msgid "Stop server"
 msgstr "Server:"
 
-#: gui/options.cpp:2279
+#: gui/options.cpp:2281
 msgid "Stop local webserver"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:2370
+#: gui/options.cpp:2372
 msgid ""
 "Request failed.\n"
 "Check your Internet connection."
@@ -4527,6 +4526,15 @@ msgid ""
 "%d. You will need an updated version of the engine to use this saved game."
 msgstr ""
 
+#, fuzzy
+#~ msgid "Speed multiplier for mouse emulation"
+#~ msgstr "Simulere venstre museknap"
+
+#, fuzzy
+#~ msgctxt "lowres"
+#~ msgid "Mouse Speed:"
+#~ msgstr "Hastighed:"
+
 #~ msgid ""
 #~ "Unable to find \"sky.cpt\" file!\n"
 #~ "Please download it from www.scummvm.org"
diff --git a/po/de_DE.po b/po/de_DE.po
index 779b0cd..abd5676 100644
--- a/po/de_DE.po
+++ b/po/de_DE.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.10.0git\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.scummvm.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-02-27 16:03+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-02-28 15:54+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2017-02-26 11:10+0000\n"
 "Last-Translator: Lothar Serra Mari <rootfather at scummvm.org>\n"
 "Language-Team: German <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
@@ -59,7 +59,7 @@ msgstr "Pfad hoch"
 #: gui/browser.cpp:75 gui/chooser.cpp:46 gui/editgamedialog.cpp:292
 #: gui/editrecorddialog.cpp:67 gui/filebrowser-dialog.cpp:64
 #: gui/fluidsynth-dialog.cpp:152 gui/KeysDialog.cpp:43 gui/massadd.cpp:95
-#: gui/options.cpp:1660 gui/predictivedialog.cpp:73 gui/recorderdialog.cpp:69
+#: gui/options.cpp:1662 gui/predictivedialog.cpp:73 gui/recorderdialog.cpp:69
 #: gui/recorderdialog.cpp:155 gui/remotebrowser.cpp:59
 #: gui/saveload-dialog.cpp:383 gui/saveload-dialog.cpp:443
 #: gui/saveload-dialog.cpp:717 gui/saveload-dialog.cpp:1111
@@ -158,7 +158,7 @@ msgstr ""
 
 #: gui/downloaddialog.cpp:146 gui/editgamedialog.cpp:293
 #: gui/fluidsynth-dialog.cpp:153 gui/KeysDialog.cpp:42 gui/launcher.cpp:522
-#: gui/launcher.cpp:526 gui/massadd.cpp:92 gui/options.cpp:1662
+#: gui/launcher.cpp:526 gui/massadd.cpp:92 gui/options.cpp:1664
 #: gui/saveload-dialog.cpp:1112 engines/engine.cpp:477 engines/engine.cpp:488
 #: backends/platform/wii/options.cpp:47
 #: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:54
@@ -244,7 +244,7 @@ msgstr ""
 "nicht in eine deutsche verwandeln"
 
 #: gui/editgamedialog.cpp:151 gui/editgamedialog.cpp:165 gui/options.cpp:123
-#: gui/options.cpp:978 gui/options.cpp:991 gui/options.cpp:1555
+#: gui/options.cpp:980 gui/options.cpp:993 gui/options.cpp:1557
 #: audio/null.cpp:41
 msgid "<default>"
 msgstr "<Standard>"
@@ -267,11 +267,11 @@ msgstr "Plattform:"
 msgid "Engine"
 msgstr "Engine"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:184 gui/options.cpp:1334 gui/options.cpp:1431
+#: gui/editgamedialog.cpp:184 gui/options.cpp:1336 gui/options.cpp:1421
 msgid "Graphics"
 msgstr "Grafik"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:184 gui/options.cpp:1334 gui/options.cpp:1431
+#: gui/editgamedialog.cpp:184 gui/options.cpp:1336 gui/options.cpp:1421
 msgid "GFX"
 msgstr "GFX"
 
@@ -284,7 +284,7 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Override global graphic settings"
 msgstr "Globale Grafik-Einstellungen übergehen"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:196 gui/options.cpp:1437
+#: gui/editgamedialog.cpp:196 gui/options.cpp:1439
 msgid "Audio"
 msgstr "Audio"
 
@@ -297,11 +297,11 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Override global audio settings"
 msgstr "Globale Audio-Einstellungen übergehen"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:210 gui/options.cpp:1442
+#: gui/editgamedialog.cpp:210 gui/options.cpp:1444
 msgid "Volume"
 msgstr "Lautstärke"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:212 gui/options.cpp:1444
+#: gui/editgamedialog.cpp:212 gui/options.cpp:1446
 msgctxt "lowres"
 msgid "Volume"
 msgstr "Lautst."
@@ -315,7 +315,7 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Override global volume settings"
 msgstr "Globale Lautstärke-Einstellungen übergehen"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:226 gui/options.cpp:1452
+#: gui/editgamedialog.cpp:226 gui/options.cpp:1454
 msgid "MIDI"
 msgstr "MIDI"
 
@@ -328,7 +328,7 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Override global MIDI settings"
 msgstr "Globale MIDI-Einstellungen übergehen"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:241 gui/options.cpp:1462
+#: gui/editgamedialog.cpp:241 gui/options.cpp:1464
 msgid "MT-32"
 msgstr "MT-32"
 
@@ -341,11 +341,11 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Override global MT-32 settings"
 msgstr "Globale MT-32-Einstellungen übergehen"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:255 gui/options.cpp:1469
+#: gui/editgamedialog.cpp:255 gui/options.cpp:1471
 msgid "Paths"
 msgstr "Pfade"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:257 gui/options.cpp:1471
+#: gui/editgamedialog.cpp:257 gui/options.cpp:1473
 msgctxt "lowres"
 msgid "Paths"
 msgstr "Pfade"
@@ -359,7 +359,7 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Game Path:"
 msgstr "Spielpfad:"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:271 gui/options.cpp:1495
+#: gui/editgamedialog.cpp:271 gui/options.cpp:1497
 msgid "Extra Path:"
 msgstr "Extras:"
 
@@ -368,44 +368,44 @@ msgstr "Extras:"
 msgid "Specifies path to additional data used by the game"
 msgstr "Legt den Verzeichnispfad für zusätzliche Spieldateien fest"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:273 gui/options.cpp:1497
+#: gui/editgamedialog.cpp:273 gui/options.cpp:1499
 msgctxt "lowres"
 msgid "Extra Path:"
 msgstr "Extras:"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:280 gui/options.cpp:1479
+#: gui/editgamedialog.cpp:280 gui/options.cpp:1481
 msgid "Save Path:"
 msgstr "Spielstände:"
 
 #: gui/editgamedialog.cpp:280 gui/editgamedialog.cpp:282
-#: gui/editgamedialog.cpp:283 gui/options.cpp:1479 gui/options.cpp:1481
-#: gui/options.cpp:1482
+#: gui/editgamedialog.cpp:283 gui/options.cpp:1481 gui/options.cpp:1483
+#: gui/options.cpp:1484
 msgid "Specifies where your saved games are put"
 msgstr "Legt fest, wo die Spielstände gespeichert werden"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:282 gui/options.cpp:1481
+#: gui/editgamedialog.cpp:282 gui/options.cpp:1483
 msgctxt "lowres"
 msgid "Save Path:"
 msgstr "Spielstände:"
 
 #: gui/editgamedialog.cpp:301 gui/editgamedialog.cpp:398
-#: gui/editgamedialog.cpp:457 gui/editgamedialog.cpp:518 gui/options.cpp:1490
-#: gui/options.cpp:1498 gui/options.cpp:1507 gui/options.cpp:1687
-#: gui/options.cpp:1693 gui/options.cpp:1701 gui/options.cpp:1724
-#: gui/options.cpp:1753 gui/options.cpp:1759 gui/options.cpp:1766
-#: gui/options.cpp:1774 gui/options.cpp:1957 gui/options.cpp:1960
-#: gui/options.cpp:1967 gui/options.cpp:1977
+#: gui/editgamedialog.cpp:457 gui/editgamedialog.cpp:518 gui/options.cpp:1492
+#: gui/options.cpp:1500 gui/options.cpp:1509 gui/options.cpp:1689
+#: gui/options.cpp:1695 gui/options.cpp:1703 gui/options.cpp:1726
+#: gui/options.cpp:1755 gui/options.cpp:1761 gui/options.cpp:1768
+#: gui/options.cpp:1776 gui/options.cpp:1959 gui/options.cpp:1962
+#: gui/options.cpp:1969 gui/options.cpp:1979
 msgctxt "path"
 msgid "None"
 msgstr "Keiner"
 
 #: gui/editgamedialog.cpp:306 gui/editgamedialog.cpp:404
-#: gui/editgamedialog.cpp:522 gui/options.cpp:1681 gui/options.cpp:1747
-#: gui/options.cpp:1963 backends/platform/wii/options.cpp:56
+#: gui/editgamedialog.cpp:522 gui/options.cpp:1683 gui/options.cpp:1749
+#: gui/options.cpp:1965 backends/platform/wii/options.cpp:56
 msgid "Default"
 msgstr "Standard"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:450 gui/options.cpp:1971
+#: gui/editgamedialog.cpp:450 gui/options.cpp:1973
 msgid "Select SoundFont"
 msgstr "SoundFont auswählen"
 
@@ -413,7 +413,7 @@ msgstr "SoundFont ausw
 msgid "Select additional game directory"
 msgstr "Verzeichnis mit zusätzlichen Dateien auswählen"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:502 gui/options.cpp:1894
+#: gui/editgamedialog.cpp:502 gui/options.cpp:1896
 msgid "Select directory for saved games"
 msgstr "Verzeichnis für Spielstände auswählen"
 
@@ -506,7 +506,7 @@ msgstr "Sinus"
 msgid "Triangle"
 msgstr "Dreieck"
 
-#: gui/fluidsynth-dialog.cpp:138 gui/options.cpp:1515
+#: gui/fluidsynth-dialog.cpp:138 gui/options.cpp:1517
 msgid "Misc"
 msgstr "Sonstiges"
 
@@ -829,176 +829,177 @@ msgstr "44 kHz"
 msgid "48 kHz"
 msgstr "48 kHz"
 
-#: gui/options.cpp:125
+#: gui/options.cpp:127
 msgid "3"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:125
+#: gui/options.cpp:127
 msgid "5"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:125
+#: gui/options.cpp:127
 msgid "8"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:125
+#: gui/options.cpp:127
 msgid "10"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:125
+#: gui/options.cpp:127
 msgid "13"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:125
+#: gui/options.cpp:127
 msgid "15"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:125
+#: gui/options.cpp:127
 msgid "18"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:125
+#: gui/options.cpp:127
 msgid "20"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:344 gui/options.cpp:636 gui/options.cpp:774
-#: gui/options.cpp:851 gui/options.cpp:1103
+#: gui/options.cpp:345 gui/options.cpp:638 gui/options.cpp:776
+#: gui/options.cpp:853 gui/options.cpp:1105
 msgctxt "soundfont"
 msgid "None"
 msgstr "Kein SoundFont"
 
-#: gui/options.cpp:540
+#: gui/options.cpp:513
 msgid "Failed to apply some of the graphic options changes:"
 msgstr "Folgende Grafikoptionen konnten nicht geändert werden:"
 
-#: gui/options.cpp:552
+#: gui/options.cpp:525
 msgid "the video mode could not be changed."
 msgstr "Grafikmodus konnte nicht geändert werden."
 
-#: gui/options.cpp:558
+#: gui/options.cpp:531
 msgid "the aspect ratio setting could not be changed"
 msgstr "Die Einstellung für das Seitenverhältnis konnte nicht geändert werden"
 
-#: gui/options.cpp:564
+#: gui/options.cpp:537
 msgid "the fullscreen setting could not be changed"
 msgstr "Vollbildeinstellung konnte nicht geändert werden"
 
-#: gui/options.cpp:570
+#: gui/options.cpp:543
 msgid "the filtering setting could not be changed"
 msgstr "Die Filtereinstellung konnte nicht geändert werden"
 
-#: gui/options.cpp:930
+#: gui/options.cpp:932
 msgid "Show On-screen control"
 msgstr "Virtuelle Bedienelemente anzeigen"
 
-#: gui/options.cpp:934
+#: gui/options.cpp:936
 msgid "Touchpad mouse mode"
 msgstr "Touchpad-Mausmodus"
 
-#: gui/options.cpp:938
+#: gui/options.cpp:940
 msgid "Swap Menu and Back buttons"
 msgstr "Vertausche Menü- und Zurück-Buttons"
 
-#: gui/options.cpp:943
-msgid "Mouse Speed:"
+#: gui/options.cpp:945
+#, fuzzy
+msgid "Pointer Speed:"
 msgstr "Maus-Geschwindigkeit:"
 
-#: gui/options.cpp:943 gui/options.cpp:945 gui/options.cpp:946
-#, fuzzy
-msgid "Speed multiplier for mouse emulation"
-msgstr "Geschwindigkeitsfaktor für Maus-Emulation"
+#: gui/options.cpp:945 gui/options.cpp:947 gui/options.cpp:948
+msgid "Speed for keyboard/joystick mouse pointer control"
+msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:945
+#: gui/options.cpp:947
+#, fuzzy
 msgctxt "lowres"
-msgid "Mouse Speed:"
+msgid "Pointer Speed:"
 msgstr "Maus-Geschwindigkeit:"
 
-#: gui/options.cpp:956
+#: gui/options.cpp:958
 msgid "Joy Deadzone:"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:956 gui/options.cpp:958 gui/options.cpp:959
-msgid "Analog Joystick Deadzone"
+#: gui/options.cpp:958 gui/options.cpp:960 gui/options.cpp:961
+msgid "Analog joystick Deadzone"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:958
+#: gui/options.cpp:960
 msgctxt "lowres"
 msgid "Joy Deadzone:"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:975
+#: gui/options.cpp:977
 msgid "Graphics mode:"
 msgstr "Grafikmodus:"
 
-#: gui/options.cpp:989
+#: gui/options.cpp:991
 msgid "Render mode:"
 msgstr "Render-Modus:"
 
-#: gui/options.cpp:989 gui/options.cpp:990
+#: gui/options.cpp:991 gui/options.cpp:992
 msgid "Special dithering modes supported by some games"
 msgstr "Spezielle Farbmischungsmethoden werden von manchen Spielen unterstützt"
 
-#: gui/options.cpp:1001 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:615
+#: gui/options.cpp:1003 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:615
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2460
 msgid "Fullscreen mode"
 msgstr "Vollbildmodus"
 
-#: gui/options.cpp:1004
+#: gui/options.cpp:1006
 msgid "Filter graphics"
 msgstr "Bilineare Filterung"
 
-#: gui/options.cpp:1004
+#: gui/options.cpp:1006
 msgid "Use linear filtering when scaling graphics"
 msgstr "Verwende bilineare Filterung zur Grafik-Skalierung"
 
-#: gui/options.cpp:1007
+#: gui/options.cpp:1009
 msgid "Aspect ratio correction"
 msgstr "Seitenverhältnis korrigieren"
 
-#: gui/options.cpp:1007
+#: gui/options.cpp:1009
 msgid "Correct aspect ratio for 320x200 games"
 msgstr "Seitenverhältnis für Spiele mit der Auflösung 320x200 korrigieren"
 
-#: gui/options.cpp:1015
+#: gui/options.cpp:1017
 msgid "Preferred Device:"
 msgstr "Bevorzugtes Gerät:"
 
-#: gui/options.cpp:1015
+#: gui/options.cpp:1017
 msgid "Music Device:"
 msgstr "Musikgerät:"
 
-#: gui/options.cpp:1015 gui/options.cpp:1017
+#: gui/options.cpp:1017 gui/options.cpp:1019
 msgid "Specifies preferred sound device or sound card emulator"
 msgstr ""
 "Legt das bevorzugte Tonwiedergabe-Gerät oder den Soundkarten-Emulator fest"
 
-#: gui/options.cpp:1015 gui/options.cpp:1017 gui/options.cpp:1018
+#: gui/options.cpp:1017 gui/options.cpp:1019 gui/options.cpp:1020
 msgid "Specifies output sound device or sound card emulator"
 msgstr "Legt das Musikwiedergabe-Gerät oder den Soundkarten-Emulator fest"
 
-#: gui/options.cpp:1017
+#: gui/options.cpp:1019
 msgctxt "lowres"
 msgid "Preferred Dev.:"
 msgstr "Standard-Gerät:"
 
-#: gui/options.cpp:1017
+#: gui/options.cpp:1019
 msgctxt "lowres"
 msgid "Music Device:"
 msgstr "Musikgerät:"
 
-#: gui/options.cpp:1044
+#: gui/options.cpp:1046
 msgid "AdLib emulator:"
 msgstr "AdLib-Emulator:"
 
-#: gui/options.cpp:1044 gui/options.cpp:1045
+#: gui/options.cpp:1046 gui/options.cpp:1047
 msgid "AdLib is used for music in many games"
 msgstr "AdLib wird für die Musik in vielen Spielen verwendet"
 
-#: gui/options.cpp:1055
+#: gui/options.cpp:1057
 msgid "Output rate:"
 msgstr "Ausgabefrequenz:"
 
-#: gui/options.cpp:1055 gui/options.cpp:1056
+#: gui/options.cpp:1057 gui/options.cpp:1058
 msgid ""
 "Higher value specifies better sound quality but may be not supported by your "
 "soundcard"
@@ -1006,64 +1007,64 @@ msgstr ""
 "Höhere Werte bewirken eine bessere Soundqualität, werden aber möglicherweise "
 "nicht von jeder Soundkarte unterstützt"
 
-#: gui/options.cpp:1066
+#: gui/options.cpp:1068
 msgid "GM Device:"
 msgstr "GM-Gerät:"
 
-#: gui/options.cpp:1066
+#: gui/options.cpp:1068
 msgid "Specifies default sound device for General MIDI output"
 msgstr ""
 "Legt das standardmäßige Musikwiedergabe-Gerät für General-MIDI-Ausgabe fest"
 
-#: gui/options.cpp:1077
+#: gui/options.cpp:1079
 msgid "Don't use General MIDI music"
 msgstr "Keine General-MIDI-Musik"
 
-#: gui/options.cpp:1088 gui/options.cpp:1150
+#: gui/options.cpp:1090 gui/options.cpp:1152
 msgid "Use first available device"
 msgstr "Erstes verfügbares Gerät"
 
-#: gui/options.cpp:1100
+#: gui/options.cpp:1102
 msgid "SoundFont:"
 msgstr "SoundFont:"
 
-#: gui/options.cpp:1100 gui/options.cpp:1102 gui/options.cpp:1103
+#: gui/options.cpp:1102 gui/options.cpp:1104 gui/options.cpp:1105
 msgid "SoundFont is supported by some audio cards, FluidSynth and Timidity"
 msgstr ""
 "SoundFont wird von einigen Soundkarten, FluidSynth und Timidity unterstützt"
 
-#: gui/options.cpp:1102
+#: gui/options.cpp:1104
 msgctxt "lowres"
 msgid "SoundFont:"
 msgstr "SoundFont:"
 
-#: gui/options.cpp:1108
+#: gui/options.cpp:1110
 msgid "Mixed AdLib/MIDI mode"
 msgstr "Gemischter AdLib/MIDI-Modus"
 
-#: gui/options.cpp:1108
+#: gui/options.cpp:1110
 msgid "Use both MIDI and AdLib sound generation"
 msgstr "Kombiniert MIDI-Musik mit AdLib-Soundeffekten"
 
-#: gui/options.cpp:1111
+#: gui/options.cpp:1113
 msgid "MIDI gain:"
 msgstr "MIDI-Lautstärke:"
 
-#: gui/options.cpp:1121
+#: gui/options.cpp:1123
 msgid "MT-32 Device:"
 msgstr "MT-32-Gerät:"
 
-#: gui/options.cpp:1121
+#: gui/options.cpp:1123
 msgid "Specifies default sound device for Roland MT-32/LAPC1/CM32l/CM64 output"
 msgstr ""
 "Legt das standardmäßige Tonwiedergabe-Gerät für die Ausgabe von Roland MT-32/"
 "LAPC1/CM32l/CM64 fest"
 
-#: gui/options.cpp:1126
+#: gui/options.cpp:1128
 msgid "True Roland MT-32 (disable GM emulation)"
 msgstr "Echte Roland MT-32 (GM-Emulation deaktiviert)"
 
-#: gui/options.cpp:1126 gui/options.cpp:1128
+#: gui/options.cpp:1128 gui/options.cpp:1130
 msgid ""
 "Check if you want to use your real hardware Roland-compatible sound device "
 "connected to your computer"
@@ -1071,16 +1072,16 @@ msgstr ""
 "Wählen Sie dies aus, wenn Sie ein echtes Roland-kompatibles Soundgerät "
 "verwenden"
 
-#: gui/options.cpp:1128
+#: gui/options.cpp:1130
 msgctxt "lowres"
 msgid "True Roland MT-32 (no GM emulation)"
 msgstr "Echte Roland MT-32 (keine GM-Emulation)"
 
-#: gui/options.cpp:1131
+#: gui/options.cpp:1133
 msgid "Roland GS Device (enable MT-32 mappings)"
 msgstr "Roland-GS-Gerät (MT-32-Zuweisungen aktivieren)"
 
-#: gui/options.cpp:1131
+#: gui/options.cpp:1133
 msgid ""
 "Check if you want to enable patch mappings to emulate an MT-32 on a Roland "
 "GS device"
@@ -1088,274 +1089,274 @@ msgstr ""
 "Auswählen, wenn Sie ausbessernde Instrumentzuweisungen aktivieren möchten, "
 "um MT-32 auf einem Roland-GS-Gerät zu emulieren"
 
-#: gui/options.cpp:1140
+#: gui/options.cpp:1142
 msgid "Don't use Roland MT-32 music"
 msgstr "Keine Roland-MT-32-Musik"
 
-#: gui/options.cpp:1167
+#: gui/options.cpp:1169
 msgid "Text and Speech:"
 msgstr "Sprache und Text:"
 
-#: gui/options.cpp:1171 gui/options.cpp:1181
+#: gui/options.cpp:1173 gui/options.cpp:1183
 msgid "Speech"
 msgstr "Sprache"
 
-#: gui/options.cpp:1172 gui/options.cpp:1182
+#: gui/options.cpp:1174 gui/options.cpp:1184
 msgid "Subtitles"
 msgstr "Untertitel"
 
-#: gui/options.cpp:1173
+#: gui/options.cpp:1175
 msgid "Both"
 msgstr "Beides"
 
-#: gui/options.cpp:1175
+#: gui/options.cpp:1177
 msgid "Subtitle speed:"
 msgstr "Untertitel-Tempo:"
 
-#: gui/options.cpp:1177
+#: gui/options.cpp:1179
 msgctxt "lowres"
 msgid "Text and Speech:"
 msgstr "Text u. Sprache:"
 
-#: gui/options.cpp:1181
+#: gui/options.cpp:1183
 msgid "Spch"
 msgstr "Spr."
 
-#: gui/options.cpp:1182
+#: gui/options.cpp:1184
 msgid "Subs"
 msgstr "Text"
 
-#: gui/options.cpp:1183
+#: gui/options.cpp:1185
 msgctxt "lowres"
 msgid "Both"
 msgstr "S+T"
 
-#: gui/options.cpp:1183
+#: gui/options.cpp:1185
 msgid "Show subtitles and play speech"
 msgstr "Untertitel anzeigen und Sprachausgabe aktivieren"
 
-#: gui/options.cpp:1185
+#: gui/options.cpp:1187
 msgctxt "lowres"
 msgid "Subtitle speed:"
 msgstr "Text-Tempo:"
 
-#: gui/options.cpp:1201
+#: gui/options.cpp:1203
 msgid "Music volume:"
 msgstr "Musiklautstärke:"
 
-#: gui/options.cpp:1203
+#: gui/options.cpp:1205
 msgctxt "lowres"
 msgid "Music volume:"
 msgstr "Musiklautstärke:"
 
-#: gui/options.cpp:1210
+#: gui/options.cpp:1212
 msgid "Mute All"
 msgstr "Stumm"
 
-#: gui/options.cpp:1213
+#: gui/options.cpp:1215
 msgid "SFX volume:"
 msgstr "Effektlautstärke:"
 
-#: gui/options.cpp:1213 gui/options.cpp:1215 gui/options.cpp:1216
+#: gui/options.cpp:1215 gui/options.cpp:1217 gui/options.cpp:1218
 msgid "Special sound effects volume"
 msgstr "Lautstärke spezieller Geräusch-Effekte"
 
-#: gui/options.cpp:1215
+#: gui/options.cpp:1217
 msgctxt "lowres"
 msgid "SFX volume:"
 msgstr "Effektlautst.:"
 
-#: gui/options.cpp:1223
+#: gui/options.cpp:1225
 msgid "Speech volume:"
 msgstr "Sprachlautstärke:"
 
-#: gui/options.cpp:1225
+#: gui/options.cpp:1227
 msgctxt "lowres"
 msgid "Speech volume:"
 msgstr "Sprachlautst.:"
 
-#: gui/options.cpp:1424
+#: gui/options.cpp:1432
 msgid "Control"
 msgstr "Steuerung"
 
-#: gui/options.cpp:1456
+#: gui/options.cpp:1458
 msgid "FluidSynth Settings"
 msgstr "FluidSynth-Einstellungen"
 
-#: gui/options.cpp:1487
+#: gui/options.cpp:1489
 msgid "Theme Path:"
 msgstr "Themen:"
 
-#: gui/options.cpp:1489
+#: gui/options.cpp:1491
 msgctxt "lowres"
 msgid "Theme Path:"
 msgstr "Themen:"
 
-#: gui/options.cpp:1495 gui/options.cpp:1497 gui/options.cpp:1498
+#: gui/options.cpp:1497 gui/options.cpp:1499 gui/options.cpp:1500
 msgid "Specifies path to additional data used by all games or ScummVM"
 msgstr ""
 "Legt das Verzeichnis für zusätzliche Spieldateien für alle Spiele in ScummVM "
 "fest"
 
-#: gui/options.cpp:1504
+#: gui/options.cpp:1506
 msgid "Plugins Path:"
 msgstr "Plugins:"
 
-#: gui/options.cpp:1506
+#: gui/options.cpp:1508
 msgctxt "lowres"
 msgid "Plugins Path:"
 msgstr "Plugins:"
 
-#: gui/options.cpp:1517
+#: gui/options.cpp:1519
 msgctxt "lowres"
 msgid "Misc"
 msgstr "Andere"
 
-#: gui/options.cpp:1519
+#: gui/options.cpp:1521
 msgid "Theme:"
 msgstr "Thema:"
 
-#: gui/options.cpp:1523
+#: gui/options.cpp:1525
 msgid "GUI Renderer:"
 msgstr "GUI-Renderer:"
 
-#: gui/options.cpp:1535
+#: gui/options.cpp:1537
 msgid "Autosave:"
 msgstr "Autom. Speichern:"
 
-#: gui/options.cpp:1537
+#: gui/options.cpp:1539
 msgctxt "lowres"
 msgid "Autosave:"
 msgstr "Autospeichern:"
 
-#: gui/options.cpp:1545
+#: gui/options.cpp:1547
 msgid "Keys"
 msgstr "Tasten"
 
-#: gui/options.cpp:1552
+#: gui/options.cpp:1554
 msgid "GUI Language:"
 msgstr "Sprache:"
 
-#: gui/options.cpp:1552
+#: gui/options.cpp:1554
 msgid "Language of ScummVM GUI"
 msgstr "Sprache der ScummVM-Oberfläche"
 
-#: gui/options.cpp:1580
+#: gui/options.cpp:1582
 msgid "Update check:"
 msgstr "Updates suchen:"
 
-#: gui/options.cpp:1580
+#: gui/options.cpp:1582
 msgid "How often to check ScummVM updates"
 msgstr "Wie oft nach Aktualisierungen von ScummVM suchen?"
 
-#: gui/options.cpp:1592
+#: gui/options.cpp:1594
 msgid "Check now"
 msgstr "Jetzt prüfen"
 
-#: gui/options.cpp:1600
+#: gui/options.cpp:1602
 msgid "Cloud"
 msgstr "Cloud"
 
-#: gui/options.cpp:1602
+#: gui/options.cpp:1604
 msgctxt "lowres"
 msgid "Cloud"
 msgstr "Cloud"
 
-#: gui/options.cpp:1607
+#: gui/options.cpp:1609
 msgid "Storage:"
 msgstr "Cloud-Speicher:"
 
-#: gui/options.cpp:1607
+#: gui/options.cpp:1609
 msgid "Active cloud storage"
 msgstr "Aktiver Cloud-Speicher"
 
-#: gui/options.cpp:1614 gui/options.cpp:2177
+#: gui/options.cpp:1616 gui/options.cpp:2179
 msgid "<none>"
 msgstr "<keiner>"
 
-#: gui/options.cpp:1618 backends/platform/wii/options.cpp:114
+#: gui/options.cpp:1620 backends/platform/wii/options.cpp:114
 msgid "Username:"
 msgstr "Benutzername:"
 
-#: gui/options.cpp:1618
+#: gui/options.cpp:1620
 msgid "Username used by this storage"
 msgstr "Benutzername, der von diesem Cloud-Speicher verwendet wird"
 
-#: gui/options.cpp:1621
+#: gui/options.cpp:1623
 msgid "Used space:"
 msgstr "Belegter Speicher:"
 
-#: gui/options.cpp:1621
+#: gui/options.cpp:1623
 msgid "Space used by ScummVM's saved games on this storage"
 msgstr ""
 "Von ScummVM-Spielständen beleger Speicherplatz auf diesem Cloud-Speicher"
 
-#: gui/options.cpp:1624
+#: gui/options.cpp:1626
 msgid "Last sync time:"
 msgstr "Letzte Sync.:"
 
-#: gui/options.cpp:1624
+#: gui/options.cpp:1626
 msgid "When the last saved games sync for this storage occured"
 msgstr "Zeitpunkt der letzten Spielstand-Synchronisierung"
 
-#: gui/options.cpp:1627 gui/storagewizarddialog.cpp:71
+#: gui/options.cpp:1629 gui/storagewizarddialog.cpp:71
 msgid "Connect"
 msgstr "Verbinden"
 
-#: gui/options.cpp:1627
+#: gui/options.cpp:1629
 msgid "Open wizard dialog to connect your cloud storage account"
 msgstr ""
 "Öffnet den Assistenten, der Sie durch die Einrichtung Ihres Cloud-Speichers "
 "führt"
 
-#: gui/options.cpp:1628
+#: gui/options.cpp:1630
 msgid "Refresh"
 msgstr "Aktualisieren"
 
-#: gui/options.cpp:1628
+#: gui/options.cpp:1630
 msgid "Refresh current cloud storage information (username and usage)"
 msgstr ""
 "Aktualisiert die Informationen über diesen Cloud-Speicher (Benutzername und "
 "Belegung)"
 
-#: gui/options.cpp:1629
+#: gui/options.cpp:1631
 msgid "Download"
 msgstr "Herunterladen"
 
-#: gui/options.cpp:1629
+#: gui/options.cpp:1631
 msgid "Open downloads manager dialog"
 msgstr "Öffnet den Download-Manager"
 
-#: gui/options.cpp:1631
+#: gui/options.cpp:1633
 msgid "Run server"
 msgstr "Server starten"
 
-#: gui/options.cpp:1631
+#: gui/options.cpp:1633
 msgid "Run local webserver"
 msgstr "Startet den lokalen Webserver"
 
-#: gui/options.cpp:1632 gui/options.cpp:2287
+#: gui/options.cpp:1634 gui/options.cpp:2289
 msgid "Not running"
 msgstr "Nicht gestartet"
 
-#: gui/options.cpp:1636
+#: gui/options.cpp:1638
 msgid "/root/ Path:"
 msgstr "/root/-Pfad:"
 
-#: gui/options.cpp:1636 gui/options.cpp:1638 gui/options.cpp:1639
+#: gui/options.cpp:1638 gui/options.cpp:1640 gui/options.cpp:1641
 msgid "Specifies which directory the Files Manager can access"
 msgstr "Legt fest, auf welches Verzeichnis der Dateimanager zugreifen darf"
 
-#: gui/options.cpp:1638
+#: gui/options.cpp:1640
 msgctxt "lowres"
 msgid "/root/ Path:"
 msgstr "/root/-Pfad:"
 
-#: gui/options.cpp:1648
+#: gui/options.cpp:1650
 msgid "Server's port:"
 msgstr "Server-Port:"
 
-#: gui/options.cpp:1648
+#: gui/options.cpp:1650
 msgid ""
 "Which port is used by the server\n"
 "Auth with server is not available with non-default port"
@@ -1364,20 +1365,20 @@ msgstr ""
 "Authentifizierung mit dem Server ist nicht verfügbar, wenn ein anderer Port "
 "verwendet wird"
 
-#: gui/options.cpp:1661
+#: gui/options.cpp:1663
 msgid "Apply"
 msgstr "Übernehmen"
 
-#: gui/options.cpp:1827
+#: gui/options.cpp:1829
 msgid "Failed to change cloud storage!"
 msgstr "Konnte den Cloud-Speicher nicht ändern!"
 
-#: gui/options.cpp:1830
+#: gui/options.cpp:1832
 msgid "Another cloud storage is already active."
 msgstr "Ein anderer Cloud-Speicher arbeitet gerade."
 
 # Nicht übersetzen, da diese Nachricht nur für nicht-lateinische Sprachen relevant ist.
-#: gui/options.cpp:1866
+#: gui/options.cpp:1868
 msgid ""
 "The theme you selected does not support your current language. If you want "
 "to use this theme you need to switch to another language first."
@@ -1386,51 +1387,51 @@ msgstr ""
 "dieses Thema benutzen wollen, müssen Sie erst zu einer anderen Sprache "
 "wechseln."
 
-#: gui/options.cpp:1901
+#: gui/options.cpp:1903
 msgid "The chosen directory cannot be written to. Please select another one."
 msgstr ""
 "In das gewählte Verzeichnis kann nicht geschrieben werden. Bitte ein anderes "
 "auswählen."
 
-#: gui/options.cpp:1910
+#: gui/options.cpp:1912
 msgid "Select directory for GUI themes"
 msgstr "Verzeichnis für Oberflächen-Themen"
 
-#: gui/options.cpp:1920
+#: gui/options.cpp:1922
 msgid "Select directory for extra files"
 msgstr "Verzeichnis für zusätzliche Dateien auswählen"
 
-#: gui/options.cpp:1931
+#: gui/options.cpp:1933
 msgid "Select directory for plugins"
 msgstr "Verzeichnis für Erweiterungen auswählen"
 
-#: gui/options.cpp:1943
+#: gui/options.cpp:1945
 msgid "Select directory for Files Manager /root/"
 msgstr ""
 "Wählen Sie das Verzeichnis aus, welches als Stammverzeichnis ('root') dient"
 
-#: gui/options.cpp:2184
+#: gui/options.cpp:2186
 #, c-format
 msgid "%llu bytes"
 msgstr "%llu Bytes"
 
-#: gui/options.cpp:2192
+#: gui/options.cpp:2194
 msgid "<right now>"
 msgstr "<gerade eben>"
 
-#: gui/options.cpp:2194
+#: gui/options.cpp:2196
 msgid "<never>"
 msgstr "<nie>"
 
-#: gui/options.cpp:2278
+#: gui/options.cpp:2280
 msgid "Stop server"
 msgstr "Server anhalten"
 
-#: gui/options.cpp:2279
+#: gui/options.cpp:2281
 msgid "Stop local webserver"
 msgstr "Lokalen Webserver anhalten"
 
-#: gui/options.cpp:2370
+#: gui/options.cpp:2372
 msgid ""
 "Request failed.\n"
 "Check your Internet connection."
@@ -4580,6 +4581,14 @@ msgstr ""
 "Spielstände bis zu Version %d. Sie benötigen eine aktualisierte Version der "
 "Engine, um diesen Spielstand zu verwenden."
 
+#, fuzzy
+#~ msgid "Speed multiplier for mouse emulation"
+#~ msgstr "Geschwindigkeitsfaktor für Maus-Emulation"
+
+#~ msgctxt "lowres"
+#~ msgid "Mouse Speed:"
+#~ msgstr "Maus-Geschwindigkeit:"
+
 #~ msgid ""
 #~ "Unable to find \"sky.cpt\" file!\n"
 #~ "Please download it from www.scummvm.org"
diff --git a/po/el.po b/po/el.po
index 1a92732..984bfb4 100644
--- a/po/el.po
+++ b/po/el.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.10.0git\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.scummvm.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-02-27 16:03+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-02-28 15:54+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2017-02-22 19:57+0000\n"
 "Last-Translator: Arius <alidop at pathfinder.gr>\n"
 "Language-Team: Greek <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
@@ -57,7 +57,7 @@ msgstr "
 #: gui/browser.cpp:75 gui/chooser.cpp:46 gui/editgamedialog.cpp:292
 #: gui/editrecorddialog.cpp:67 gui/filebrowser-dialog.cpp:64
 #: gui/fluidsynth-dialog.cpp:152 gui/KeysDialog.cpp:43 gui/massadd.cpp:95
-#: gui/options.cpp:1660 gui/predictivedialog.cpp:73 gui/recorderdialog.cpp:69
+#: gui/options.cpp:1662 gui/predictivedialog.cpp:73 gui/recorderdialog.cpp:69
 #: gui/recorderdialog.cpp:155 gui/remotebrowser.cpp:59
 #: gui/saveload-dialog.cpp:383 gui/saveload-dialog.cpp:443
 #: gui/saveload-dialog.cpp:717 gui/saveload-dialog.cpp:1111
@@ -154,7 +154,7 @@ msgstr ""
 
 #: gui/downloaddialog.cpp:146 gui/editgamedialog.cpp:293
 #: gui/fluidsynth-dialog.cpp:153 gui/KeysDialog.cpp:42 gui/launcher.cpp:522
-#: gui/launcher.cpp:526 gui/massadd.cpp:92 gui/options.cpp:1662
+#: gui/launcher.cpp:526 gui/massadd.cpp:92 gui/options.cpp:1664
 #: gui/saveload-dialog.cpp:1112 engines/engine.cpp:477 engines/engine.cpp:488
 #: backends/platform/wii/options.cpp:47
 #: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:54
@@ -241,7 +241,7 @@ msgstr ""
 "ðáé÷íéäéïý óáò óå ÁããëéêÞ"
 
 #: gui/editgamedialog.cpp:151 gui/editgamedialog.cpp:165 gui/options.cpp:123
-#: gui/options.cpp:978 gui/options.cpp:991 gui/options.cpp:1555
+#: gui/options.cpp:980 gui/options.cpp:993 gui/options.cpp:1557
 #: audio/null.cpp:41
 msgid "<default>"
 msgstr "<ðñïêáèïñéóìÝíç>"
@@ -264,11 +264,11 @@ msgstr "
 msgid "Engine"
 msgstr "Ìç÷áíÞ"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:184 gui/options.cpp:1334 gui/options.cpp:1431
+#: gui/editgamedialog.cpp:184 gui/options.cpp:1336 gui/options.cpp:1421
 msgid "Graphics"
 msgstr "ÃñáöéêÜ"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:184 gui/options.cpp:1334 gui/options.cpp:1431
+#: gui/editgamedialog.cpp:184 gui/options.cpp:1336 gui/options.cpp:1421
 msgid "GFX"
 msgstr "Ãñáö."
 
@@ -281,7 +281,7 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Override global graphic settings"
 msgstr "ÐáñÜêáìøç ñõèì, ãñáöéêþí"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:196 gui/options.cpp:1437
+#: gui/editgamedialog.cpp:196 gui/options.cpp:1439
 msgid "Audio"
 msgstr "¹÷ïò"
 
@@ -294,11 +294,11 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Override global audio settings"
 msgstr "ÐáñÜêáìøç ñõèì. Þ÷ïõ"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:210 gui/options.cpp:1442
+#: gui/editgamedialog.cpp:210 gui/options.cpp:1444
 msgid "Volume"
 msgstr "¸íôáóç"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:212 gui/options.cpp:1444
+#: gui/editgamedialog.cpp:212 gui/options.cpp:1446
 msgctxt "lowres"
 msgid "Volume"
 msgstr "¸íôáóç"
@@ -312,7 +312,7 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Override global volume settings"
 msgstr "ÐáñÜêáìøç ñõèì. Ýíôáóçò"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:226 gui/options.cpp:1452
+#: gui/editgamedialog.cpp:226 gui/options.cpp:1454
 msgid "MIDI"
 msgstr "MIDI"
 
@@ -325,7 +325,7 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Override global MIDI settings"
 msgstr "ÐáñÜêáìøç ñõèì. MIDI"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:241 gui/options.cpp:1462
+#: gui/editgamedialog.cpp:241 gui/options.cpp:1464
 msgid "MT-32"
 msgstr "MT-32"
 
@@ -338,11 +338,11 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Override global MT-32 settings"
 msgstr "ÐáñÜêáìøç ñõèì. MT-32"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:255 gui/options.cpp:1469
+#: gui/editgamedialog.cpp:255 gui/options.cpp:1471
 msgid "Paths"
 msgstr "ÖÜêåëïé"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:257 gui/options.cpp:1471
+#: gui/editgamedialog.cpp:257 gui/options.cpp:1473
 msgctxt "lowres"
 msgid "Paths"
 msgstr "ÖÜêåëïé"
@@ -356,7 +356,7 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Game Path:"
 msgstr "ÖÜêåëïò Ðáé÷íéäéïý:"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:271 gui/options.cpp:1495
+#: gui/editgamedialog.cpp:271 gui/options.cpp:1497
 msgid "Extra Path:"
 msgstr "ÖÜêåëïò ¸îôñá:"
 
@@ -366,44 +366,44 @@ msgid "Specifies path to additional data used by the game"
 msgstr ""
 "Êáèïñßæåé äéáäñïìÞ ãéá ðñüóèåôá äåäïìÝíá ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýíôáé áðü ôï ðáé÷íßäé"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:273 gui/options.cpp:1497
+#: gui/editgamedialog.cpp:273 gui/options.cpp:1499
 msgctxt "lowres"
 msgid "Extra Path:"
 msgstr "ÖÜêåëïò ¸îôñá:"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:280 gui/options.cpp:1479
+#: gui/editgamedialog.cpp:280 gui/options.cpp:1481
 msgid "Save Path:"
 msgstr "ÖÜêåëïò ÁðïèÞêåõóçò:"
 
 #: gui/editgamedialog.cpp:280 gui/editgamedialog.cpp:282
-#: gui/editgamedialog.cpp:283 gui/options.cpp:1479 gui/options.cpp:1481
-#: gui/options.cpp:1482
+#: gui/editgamedialog.cpp:283 gui/options.cpp:1481 gui/options.cpp:1483
+#: gui/options.cpp:1484
 msgid "Specifies where your saved games are put"
 msgstr "Êáèïñßæåé ôçí ôïðïèåóßá ôùí áðïèçêåõìÝíùí ðáé÷íéäéþí óáò"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:282 gui/options.cpp:1481
+#: gui/editgamedialog.cpp:282 gui/options.cpp:1483
 msgctxt "lowres"
 msgid "Save Path:"
 msgstr "ÖÜêåëïò Áðïè.:"
 
 #: gui/editgamedialog.cpp:301 gui/editgamedialog.cpp:398
-#: gui/editgamedialog.cpp:457 gui/editgamedialog.cpp:518 gui/options.cpp:1490
-#: gui/options.cpp:1498 gui/options.cpp:1507 gui/options.cpp:1687
-#: gui/options.cpp:1693 gui/options.cpp:1701 gui/options.cpp:1724
-#: gui/options.cpp:1753 gui/options.cpp:1759 gui/options.cpp:1766
-#: gui/options.cpp:1774 gui/options.cpp:1957 gui/options.cpp:1960
-#: gui/options.cpp:1967 gui/options.cpp:1977
+#: gui/editgamedialog.cpp:457 gui/editgamedialog.cpp:518 gui/options.cpp:1492
+#: gui/options.cpp:1500 gui/options.cpp:1509 gui/options.cpp:1689
+#: gui/options.cpp:1695 gui/options.cpp:1703 gui/options.cpp:1726
+#: gui/options.cpp:1755 gui/options.cpp:1761 gui/options.cpp:1768
+#: gui/options.cpp:1776 gui/options.cpp:1959 gui/options.cpp:1962
+#: gui/options.cpp:1969 gui/options.cpp:1979
 msgctxt "path"
 msgid "None"
 msgstr "ÊáíÝíá"
 
 #: gui/editgamedialog.cpp:306 gui/editgamedialog.cpp:404
-#: gui/editgamedialog.cpp:522 gui/options.cpp:1681 gui/options.cpp:1747
-#: gui/options.cpp:1963 backends/platform/wii/options.cpp:56
+#: gui/editgamedialog.cpp:522 gui/options.cpp:1683 gui/options.cpp:1749
+#: gui/options.cpp:1965 backends/platform/wii/options.cpp:56
 msgid "Default"
 msgstr "ÐñïêáèïñéóìÝíï"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:450 gui/options.cpp:1971
+#: gui/editgamedialog.cpp:450 gui/options.cpp:1973
 msgid "Select SoundFont"
 msgstr "ÅðéëÝîôå SoundFont"
 
@@ -411,7 +411,7 @@ msgstr "
 msgid "Select additional game directory"
 msgstr "ÅðéëÝîôå ðñüóèåôï öÜêåëï ðáé÷íéäéïý"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:502 gui/options.cpp:1894
+#: gui/editgamedialog.cpp:502 gui/options.cpp:1896
 msgid "Select directory for saved games"
 msgstr "ÅðéëÝîôå öÜêåëï ãéá áðïèçêåõìÝíá ðáé÷íßäéá"
 
@@ -506,7 +506,7 @@ msgstr "
 msgid "Triangle"
 msgstr "Ôñßãùíï"
 
-#: gui/fluidsynth-dialog.cpp:138 gui/options.cpp:1515
+#: gui/fluidsynth-dialog.cpp:138 gui/options.cpp:1517
 msgid "Misc"
 msgstr "ÄéÜöïñá"
 
@@ -836,180 +836,179 @@ msgstr "44 kHz"
 msgid "48 kHz"
 msgstr "48 kHz"
 
-#: gui/options.cpp:125
+#: gui/options.cpp:127
 msgid "3"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:125
+#: gui/options.cpp:127
 msgid "5"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:125
+#: gui/options.cpp:127
 msgid "8"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:125
+#: gui/options.cpp:127
 msgid "10"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:125
+#: gui/options.cpp:127
 msgid "13"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:125
+#: gui/options.cpp:127
 msgid "15"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:125
+#: gui/options.cpp:127
 msgid "18"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:125
+#: gui/options.cpp:127
 msgid "20"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:344 gui/options.cpp:636 gui/options.cpp:774
-#: gui/options.cpp:851 gui/options.cpp:1103
+#: gui/options.cpp:345 gui/options.cpp:638 gui/options.cpp:776
+#: gui/options.cpp:853 gui/options.cpp:1105
 msgctxt "soundfont"
 msgid "None"
 msgstr "ÊáíÝíá"
 
-#: gui/options.cpp:540
+#: gui/options.cpp:513
 msgid "Failed to apply some of the graphic options changes:"
 msgstr "Äåí Þôáí äõíáôÞ ç åöáñìïãÞ ïñéóìÝíùí áëëáãþí óôéò åðéëïãÝò ãñáöéêþí:"
 
-#: gui/options.cpp:552
+#: gui/options.cpp:525
 msgid "the video mode could not be changed."
 msgstr "äåí Þôáí äõíáôÞ ç áëëáãÞ ôçò ëåéôïõñãßáò âßíôåï."
 
-#: gui/options.cpp:558
+#: gui/options.cpp:531
 msgid "the aspect ratio setting could not be changed"
 msgstr "äåí Þôáí äõíáôÞ ç áëëáãÞ ôçò äéüñèùóçò áíáëïãßáò äéáóôÜóåùí"
 
-#: gui/options.cpp:564
+#: gui/options.cpp:537
 msgid "the fullscreen setting could not be changed"
 msgstr "äåí Þôáí äõíáôÞ ç áëëáãÞ ôçò ñýèìéóçò ðëÞñïõò ïèüíçò"
 
-#: gui/options.cpp:570
+#: gui/options.cpp:543
 msgid "the filtering setting could not be changed"
 msgstr "äåí Þôáí äõíáôÞ ç áëëáãÞ ôçò ñýèìéóçò öéëôñáñßóìáôïò"
 
-#: gui/options.cpp:930
+#: gui/options.cpp:932
 msgid "Show On-screen control"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:934
+#: gui/options.cpp:936
 #, fuzzy
 msgid "Touchpad mouse mode"
 msgstr "Ëåéôïõñãßá Touchpad áðåíåñãïðïéçìÝíç."
 
-#: gui/options.cpp:938
+#: gui/options.cpp:940
 msgid "Swap Menu and Back buttons"
 msgstr "ÅíáëëáãÞ ôùí êïõìðéþí Ìåíïý êáé Ðßóù"
 
-#: gui/options.cpp:943
+#: gui/options.cpp:945
 #, fuzzy
-msgid "Mouse Speed:"
+msgid "Pointer Speed:"
 msgstr "Ôá÷ýôçôá:"
 
-#: gui/options.cpp:943 gui/options.cpp:945 gui/options.cpp:946
-#, fuzzy
-msgid "Speed multiplier for mouse emulation"
-msgstr "Åîïìïßùóç áñéóôåñïý êïõìðéïý ðïíôéêéïý"
+#: gui/options.cpp:945 gui/options.cpp:947 gui/options.cpp:948
+msgid "Speed for keyboard/joystick mouse pointer control"
+msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:945
+#: gui/options.cpp:947
 #, fuzzy
 msgctxt "lowres"
-msgid "Mouse Speed:"
+msgid "Pointer Speed:"
 msgstr "Ôá÷ýôçôá:"
 
-#: gui/options.cpp:956
+#: gui/options.cpp:958
 msgid "Joy Deadzone:"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:956 gui/options.cpp:958 gui/options.cpp:959
-msgid "Analog Joystick Deadzone"
+#: gui/options.cpp:958 gui/options.cpp:960 gui/options.cpp:961
+msgid "Analog joystick Deadzone"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:958
+#: gui/options.cpp:960
 msgctxt "lowres"
 msgid "Joy Deadzone:"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:975
+#: gui/options.cpp:977
 msgid "Graphics mode:"
 msgstr "Ëåéôïõñãßá ãñáöéêþí:"
 
-#: gui/options.cpp:989
+#: gui/options.cpp:991
 msgid "Render mode:"
 msgstr "Ëåéôïõñãßá áðüäïóçò:"
 
-#: gui/options.cpp:989 gui/options.cpp:990
+#: gui/options.cpp:991 gui/options.cpp:992
 msgid "Special dithering modes supported by some games"
 msgstr ""
 "ÅéäéêÝò ëåéôïõñãßåò ÷ñùìáôéêÞò áíôéðáñÜèåóçò ïé ïðïßåò õðïóôçñßæïíôáé áðü "
 "ïñéóìÝíá ðáé÷íßäéá"
 
-#: gui/options.cpp:1001 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:615
+#: gui/options.cpp:1003 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:615
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2460
 msgid "Fullscreen mode"
 msgstr "Ëåéôïõñãßá ðëÞñïõò ïèüíçò"
 
-#: gui/options.cpp:1004
+#: gui/options.cpp:1006
 msgid "Filter graphics"
 msgstr "Ößëôñï ãñáöéêþí"
 
-#: gui/options.cpp:1004
+#: gui/options.cpp:1006
 msgid "Use linear filtering when scaling graphics"
 msgstr "×ñÞóç ãñáììéêïý öéëôñáñßóìáôïò ãéá ôçí êëéìÜêùóç ãñáöéêþí"
 
-#: gui/options.cpp:1007
+#: gui/options.cpp:1009
 msgid "Aspect ratio correction"
 msgstr "Äéüñèùóç áíáëïãßáò äéáóôÜóåùí"
 
-#: gui/options.cpp:1007
+#: gui/options.cpp:1009
 msgid "Correct aspect ratio for 320x200 games"
 msgstr "Äéüñèùóç áíáëïãßáò äéáóôÜóåùí ãéá ðáé÷íßäéá 320x200"
 
-#: gui/options.cpp:1015
+#: gui/options.cpp:1017
 msgid "Preferred Device:"
 msgstr "Ðñïôéìþìåíç óõóêåõÞ:"
 
-#: gui/options.cpp:1015
+#: gui/options.cpp:1017
 msgid "Music Device:"
 msgstr "ÓõóêåõÞ ÌïõóéêÞò:"
 
-#: gui/options.cpp:1015 gui/options.cpp:1017
+#: gui/options.cpp:1017 gui/options.cpp:1019
 msgid "Specifies preferred sound device or sound card emulator"
 msgstr "Êáèïñßæåé ôçí ðñïôéìþìåíç óõóêåõÞ åîüäïõ Þ÷ïõ Þ åîïìïéùôÞ êÜñôáò Þ÷ïõ"
 
-#: gui/options.cpp:1015 gui/options.cpp:1017 gui/options.cpp:1018
+#: gui/options.cpp:1017 gui/options.cpp:1019 gui/options.cpp:1020
 msgid "Specifies output sound device or sound card emulator"
 msgstr "Êáèïñßæåé ôç óõóêåõÞ åîüäïõ Þ÷ïõ Þ åîïìïéùôÞ êÜñôáò Þ÷ïõ"
 
-#: gui/options.cpp:1017
+#: gui/options.cpp:1019
 msgctxt "lowres"
 msgid "Preferred Dev.:"
 msgstr "Ðñïôéì. Óõóê.:"
 
-#: gui/options.cpp:1017
+#: gui/options.cpp:1019
 msgctxt "lowres"
 msgid "Music Device:"
 msgstr "Óõóê. Ìïõó.:"
 
-#: gui/options.cpp:1044
+#: gui/options.cpp:1046
 msgid "AdLib emulator:"
 msgstr "ÅîïìïéùôÞò Adlib:"
 
-#: gui/options.cpp:1044 gui/options.cpp:1045
+#: gui/options.cpp:1046 gui/options.cpp:1047
 msgid "AdLib is used for music in many games"
 msgstr "Ç Adlib ÷ñçóéìïðïéåßôáé ãéá ìïõóéêÞ óå ðïëëÜ ðáé÷íßäéá"
 
-#: gui/options.cpp:1055
+#: gui/options.cpp:1057
 msgid "Output rate:"
 msgstr "Ñõèìüò åîüäïõ:"
 
-#: gui/options.cpp:1055 gui/options.cpp:1056
+#: gui/options.cpp:1057 gui/options.cpp:1058
 msgid ""
 "Higher value specifies better sound quality but may be not supported by your "
 "soundcard"
@@ -1017,63 +1016,63 @@ msgstr ""
 "Õøçëüôåñç ôéìÞ êáèïñßæåé êáëýôåñç ðïéüôçôá Þ÷ïõ, áëëÜ ìðïñåß íá ìçí "
 "õðïóôçñßæåôáé áðü ôçí êÜñôá Þ÷ïõ óáò"
 
-#: gui/options.cpp:1066
+#: gui/options.cpp:1068
 msgid "GM Device:"
 msgstr "ÓõóêåõÞ GM:"
 
-#: gui/options.cpp:1066
+#: gui/options.cpp:1068
 msgid "Specifies default sound device for General MIDI output"
 msgstr "Êáèïñßæåé ðñïåðéëåãìÝíç óõóêåõÞ Þ÷ïõ ãéá ôçí Ýîïäï General MIDI"
 
-#: gui/options.cpp:1077
+#: gui/options.cpp:1079
 msgid "Don't use General MIDI music"
 msgstr "Ìç ÷ñÞóç ìïõóéêÞò General MIDI"
 
-#: gui/options.cpp:1088 gui/options.cpp:1150
+#: gui/options.cpp:1090 gui/options.cpp:1152
 msgid "Use first available device"
 msgstr "×ñÞóç ðñþôçò äéáèÝóéìçò óõóêåõÞò"
 
-#: gui/options.cpp:1100
+#: gui/options.cpp:1102
 msgid "SoundFont:"
 msgstr "SoundFont:"
 
-#: gui/options.cpp:1100 gui/options.cpp:1102 gui/options.cpp:1103
+#: gui/options.cpp:1102 gui/options.cpp:1104 gui/options.cpp:1105
 msgid "SoundFont is supported by some audio cards, FluidSynth and Timidity"
 msgstr ""
 "Ôï SoundFont õðïóôçñßæåôáé áðü ìåñéêÝò êÜñôåò Þ÷ïõ, ôï FluidSynth êáé ôï "
 "Timidity"
 
-#: gui/options.cpp:1102
+#: gui/options.cpp:1104
 msgctxt "lowres"
 msgid "SoundFont:"
 msgstr "SoundFont:"
 
-#: gui/options.cpp:1108
+#: gui/options.cpp:1110
 msgid "Mixed AdLib/MIDI mode"
 msgstr "ÌéêôÞ ëåéôïõñãßá Adlib/MIDI"
 
-#: gui/options.cpp:1108
+#: gui/options.cpp:1110
 msgid "Use both MIDI and AdLib sound generation"
 msgstr "×ñÞóç MIDI êáé Adlib ãéá äçìéïõñãßá Þ÷ïõ"
 
-#: gui/options.cpp:1111
+#: gui/options.cpp:1113
 msgid "MIDI gain:"
 msgstr "Áýîçóç MIDI:"
 
-#: gui/options.cpp:1121
+#: gui/options.cpp:1123
 msgid "MT-32 Device:"
 msgstr "ÓõóêåõÞ MT-32:"
 
-#: gui/options.cpp:1121
+#: gui/options.cpp:1123
 msgid "Specifies default sound device for Roland MT-32/LAPC1/CM32l/CM64 output"
 msgstr ""
 "Êáèïñßæåé ðñïåðéëåãìÝíç óõóêåõÞ Þ÷ïõ ãéá Ýîïäï Roland MT-32/LAPC1/CM32l/CM64"
 
-#: gui/options.cpp:1126
+#: gui/options.cpp:1128
 msgid "True Roland MT-32 (disable GM emulation)"
 msgstr "ÐñáãìáôéêÞ Roland MT-32 (áðåíåñãïðïßçóç åîïìïéùôÞ GM)"
 
-#: gui/options.cpp:1126 gui/options.cpp:1128
+#: gui/options.cpp:1128 gui/options.cpp:1130
 msgid ""
 "Check if you want to use your real hardware Roland-compatible sound device "
 "connected to your computer"
@@ -1081,16 +1080,16 @@ msgstr ""
 "ÅðéëÝîôå áí èÝëåôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå óõóêåõÞ Þ÷ïõ óõìâáôÞ ìå Roland, ç "
 "ïðïßá åßíáé óõíäåäåìÝíç óôïí õðïëïãéóôÞ óáò"
 
-#: gui/options.cpp:1128
+#: gui/options.cpp:1130
 msgctxt "lowres"
 msgid "True Roland MT-32 (no GM emulation)"
 msgstr "ÐñáãìáôéêÞ Roland MT-32 (÷ùñßò åîïìïßùóç GM)"
 
-#: gui/options.cpp:1131
+#: gui/options.cpp:1133
 msgid "Roland GS Device (enable MT-32 mappings)"
 msgstr "ÓõóêåõÞ Roland GS (åíåñãïðïßçóç áíôéóôïé÷ßóåùí MT-32)"
 
-#: gui/options.cpp:1131
+#: gui/options.cpp:1133
 msgid ""
 "Check if you want to enable patch mappings to emulate an MT-32 on a Roland "
 "GS device"
@@ -1098,277 +1097,277 @@ msgstr ""
 "ÅðéëÝîôå áí èÝëåôå íá åíåñãïðïéÞóåôå äéïñèùìÝíåò áíôéóôïé÷ßóåéò ãéá íá "
 "åîïìïéþóåôå ìéá MT-32 óå óõóêåõÞ Roland GS"
 
-#: gui/options.cpp:1140
+#: gui/options.cpp:1142
 msgid "Don't use Roland MT-32 music"
 msgstr "Ìç ÷ñÞóç ìïõóéêÞò Roland MT-32"
 
-#: gui/options.cpp:1167
+#: gui/options.cpp:1169
 msgid "Text and Speech:"
 msgstr "Êåßìåíï êáé Ïìéëßá:"
 
-#: gui/options.cpp:1171 gui/options.cpp:1181
+#: gui/options.cpp:1173 gui/options.cpp:1183
 msgid "Speech"
 msgstr "Ïìéëßá"
 
-#: gui/options.cpp:1172 gui/options.cpp:1182
+#: gui/options.cpp:1174 gui/options.cpp:1184
 msgid "Subtitles"
 msgstr "Õðüôéôëïé"
 
-#: gui/options.cpp:1173
+#: gui/options.cpp:1175
 msgid "Both"
 msgstr "Êáé ôá äõï"
 
-#: gui/options.cpp:1175
+#: gui/options.cpp:1177
 msgid "Subtitle speed:"
 msgstr "Ôá÷ýôçôá õðïôßôëùí:"
 
-#: gui/options.cpp:1177
+#: gui/options.cpp:1179
 msgctxt "lowres"
 msgid "Text and Speech:"
 msgstr "Êåßìåíï êáé Ïìéëßá:"
 
-#: gui/options.cpp:1181
+#: gui/options.cpp:1183
 msgid "Spch"
 msgstr "Ïìéëßá"
 
-#: gui/options.cpp:1182
+#: gui/options.cpp:1184
 msgid "Subs"
 msgstr "Õðüô."
 
-#: gui/options.cpp:1183
+#: gui/options.cpp:1185
 msgctxt "lowres"
 msgid "Both"
 msgstr "Êáé ôá äõï"
 
-#: gui/options.cpp:1183
+#: gui/options.cpp:1185
 msgid "Show subtitles and play speech"
 msgstr "ÐñïâïëÞ õðïôßôëùí êáé áíáðáñáãùãÞ öùíÞò"
 
-#: gui/options.cpp:1185
+#: gui/options.cpp:1187
 msgctxt "lowres"
 msgid "Subtitle speed:"
 msgstr "Ôá÷ýôçôá õðüô.:"
 
-#: gui/options.cpp:1201
+#: gui/options.cpp:1203
 msgid "Music volume:"
 msgstr "¸íôáóç ìïõóéêÞò:"
 
-#: gui/options.cpp:1203
+#: gui/options.cpp:1205
 msgctxt "lowres"
 msgid "Music volume:"
 msgstr "¸íôáóç ìïõóéêÞò:"
 
-#: gui/options.cpp:1210
+#: gui/options.cpp:1212
 msgid "Mute All"
 msgstr "Óßãáóç ¼ëùí"
 
-#: gui/options.cpp:1213
+#: gui/options.cpp:1215
 msgid "SFX volume:"
 msgstr "¸íôáóç åöÝ:"
 
-#: gui/options.cpp:1213 gui/options.cpp:1215 gui/options.cpp:1216
+#: gui/options.cpp:1215 gui/options.cpp:1217 gui/options.cpp:1218
 msgid "Special sound effects volume"
 msgstr "¸íôáóç åéäéêþí áêïõóôéêþí åöÝ"
 
-#: gui/options.cpp:1215
+#: gui/options.cpp:1217
 msgctxt "lowres"
 msgid "SFX volume:"
 msgstr "¸íôáóç åöÝ:"
 
-#: gui/options.cpp:1223
+#: gui/options.cpp:1225
 msgid "Speech volume:"
 msgstr "¸íôáóç ïìéëßáò:"
 
-#: gui/options.cpp:1225
+#: gui/options.cpp:1227
 msgctxt "lowres"
 msgid "Speech volume:"
 msgstr "¸íôáóç ïìéëßáò:"
 
-#: gui/options.cpp:1424
+#: gui/options.cpp:1432
 #, fuzzy
 msgid "Control"
 msgstr "¸ëåã÷ïò Ðïíôéêéïý"
 
-#: gui/options.cpp:1456
+#: gui/options.cpp:1458
 msgid "FluidSynth Settings"
 msgstr "Ñõèìßóåéò FluidSynth"
 
-#: gui/options.cpp:1487
+#: gui/options.cpp:1489
 msgid "Theme Path:"
 msgstr "ÖÜêåëïò ÈÝìáôïò:"
 
-#: gui/options.cpp:1489
+#: gui/options.cpp:1491
 msgctxt "lowres"
 msgid "Theme Path:"
 msgstr "ÖÜêåëïò ÈÝìáôïò:"
 
-#: gui/options.cpp:1495 gui/options.cpp:1497 gui/options.cpp:1498
+#: gui/options.cpp:1497 gui/options.cpp:1499 gui/options.cpp:1500
 msgid "Specifies path to additional data used by all games or ScummVM"
 msgstr ""
 "Êáèïñßæåé ôç äéáäñïìÞ ãéá ðñüóèåôá äåäïìÝíá ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýíôáé áðü üëá ôá "
 "ðáé÷íßäéá Þ ôï ScummVM"
 
-#: gui/options.cpp:1504
+#: gui/options.cpp:1506
 msgid "Plugins Path:"
 msgstr "ÄéáäñïìÞ Ðñüóèåôùí:"
 
-#: gui/options.cpp:1506
+#: gui/options.cpp:1508
 msgctxt "lowres"
 msgid "Plugins Path:"
 msgstr "Äéáäñ. Ðñüóè.:"
 
-#: gui/options.cpp:1517
+#: gui/options.cpp:1519
 msgctxt "lowres"
 msgid "Misc"
 msgstr "ËïéðÜ"
 
-#: gui/options.cpp:1519
+#: gui/options.cpp:1521
 msgid "Theme:"
 msgstr "ÈÝìá:"
 
-#: gui/options.cpp:1523
+#: gui/options.cpp:1525
 msgid "GUI Renderer:"
 msgstr "Áðåéêüíéóç GUI:"
 
-#: gui/options.cpp:1535
+#: gui/options.cpp:1537
 msgid "Autosave:"
 msgstr "Áõôüìáôç áðïèÞêåõóç:"
 
-#: gui/options.cpp:1537
+#: gui/options.cpp:1539
 msgctxt "lowres"
 msgid "Autosave:"
 msgstr "Áõôüì. áðïè.:"
 
-#: gui/options.cpp:1545
+#: gui/options.cpp:1547
 msgid "Keys"
 msgstr "ÐëÞêôñá"
 
-#: gui/options.cpp:1552
+#: gui/options.cpp:1554
 msgid "GUI Language:"
 msgstr "Ãëþóóá GUI:"
 
-#: gui/options.cpp:1552
+#: gui/options.cpp:1554
 msgid "Language of ScummVM GUI"
 msgstr "Ãëþóóá ôïõ ScummVM GUI"
 
-#: gui/options.cpp:1580
+#: gui/options.cpp:1582
 msgid "Update check:"
 msgstr "¸ëåã÷ïò áíáâáèìßóåùí:"
 
-#: gui/options.cpp:1580
+#: gui/options.cpp:1582
 msgid "How often to check ScummVM updates"
 msgstr "Óõ÷íüôçôá åëÝã÷ïõ åíçìåñþóåùí ôïõ ScummVM"
 
-#: gui/options.cpp:1592
+#: gui/options.cpp:1594
 msgid "Check now"
 msgstr "ÅëÝãîôå ôþñá"
 
-#: gui/options.cpp:1600
+#: gui/options.cpp:1602
 msgid "Cloud"
 msgstr "Óýííåöï"
 
-#: gui/options.cpp:1602
+#: gui/options.cpp:1604
 msgctxt "lowres"
 msgid "Cloud"
 msgstr "Óýííåöï"
 
-#: gui/options.cpp:1607
+#: gui/options.cpp:1609
 msgid "Storage:"
 msgstr "ÁðïèÞêåõóç:"
 
-#: gui/options.cpp:1607
+#: gui/options.cpp:1609
 msgid "Active cloud storage"
 msgstr "ÅíåñãÞ áðïèÞêåõóç óýííåöïõ"
 
-#: gui/options.cpp:1614 gui/options.cpp:2177
+#: gui/options.cpp:1616 gui/options.cpp:2179
 msgid "<none>"
 msgstr "<êáìßá>"
 
-#: gui/options.cpp:1618 backends/platform/wii/options.cpp:114
+#: gui/options.cpp:1620 backends/platform/wii/options.cpp:114
 msgid "Username:"
 msgstr "¼íïìá ÷ñÞóôç:"
 
-#: gui/options.cpp:1618
+#: gui/options.cpp:1620
 msgid "Username used by this storage"
 msgstr "Ôï üíïìá ÷ñÞóôç ðïõ ÷ñçóéìïðïéåßôáé áðü áõôÞ ôçí áðïèÞêç"
 
-#: gui/options.cpp:1621
+#: gui/options.cpp:1623
 msgid "Used space:"
 msgstr "×ñçóéìïðïéçìÝíïò ÷þñïò:"
 
-#: gui/options.cpp:1621
+#: gui/options.cpp:1623
 msgid "Space used by ScummVM's saved games on this storage"
 msgstr ""
 "×þñïò ðïõ ÷ñçóéìïðïéåßôáé áðü ôá áðïèçêåõìÝíá ðáé÷íßäéá ôïõ ScummVM óå áõôÞ "
 "ôçí áðïèÞêç"
 
-#: gui/options.cpp:1624
+#: gui/options.cpp:1626
 msgid "Last sync time:"
 msgstr "Ôåëåõôáßá þñá óõã÷ñïíéóìïý:"
 
-#: gui/options.cpp:1624
+#: gui/options.cpp:1626
 msgid "When the last saved games sync for this storage occured"
 msgstr ""
 "Ðüôå ðñáãìáôïðïéÞèçêå ï ôåëåõôáßïò óõã÷ñïíéóìüò áðïèçêåõìÝíùí ðáé÷íéäéþí"
 
-#: gui/options.cpp:1627 gui/storagewizarddialog.cpp:71
+#: gui/options.cpp:1629 gui/storagewizarddialog.cpp:71
 msgid "Connect"
 msgstr "Óýíäåóç"
 
-#: gui/options.cpp:1627
+#: gui/options.cpp:1629
 msgid "Open wizard dialog to connect your cloud storage account"
 msgstr ""
 "Áíïßîôå ôï äéÜëïãï ïäçãïý ãéá íá óõíäÝóåôå ôï ëïãáñéáóìü ôïý óýííåöïõ "
 "áðïèÞêåõóÞò óáò"
 
-#: gui/options.cpp:1628
+#: gui/options.cpp:1630
 msgid "Refresh"
 msgstr "ÁíáíÝùóç"
 
-#: gui/options.cpp:1628
+#: gui/options.cpp:1630
 msgid "Refresh current cloud storage information (username and usage)"
 msgstr ""
 "ÁíáíÝùóç ðëçñïöïñéþí ôñÝ÷ïíôïò ÷þñïõ áðïèÞêåõóçò óôï óýííåöï (üíïìá ÷ñÞóôç "
 "êáé ÷ñÞóç)"
 
-#: gui/options.cpp:1629
+#: gui/options.cpp:1631
 msgid "Download"
 msgstr "Ìåôáöüñôùóç"
 
-#: gui/options.cpp:1629
+#: gui/options.cpp:1631
 msgid "Open downloads manager dialog"
 msgstr "¶íïéãìá äéáëüãïõ äéá÷åßñéóçò ìåôáöïñôþóåùí"
 
-#: gui/options.cpp:1631
+#: gui/options.cpp:1633
 msgid "Run server"
 msgstr "ÅêôÝëåóç äéáêïìéóôÞ"
 
-#: gui/options.cpp:1631
+#: gui/options.cpp:1633
 msgid "Run local webserver"
 msgstr "ÅêôÝëåóç ôïðéêïý äéáêïìéóôÞ web"
 
-#: gui/options.cpp:1632 gui/options.cpp:2287
+#: gui/options.cpp:1634 gui/options.cpp:2289
 msgid "Not running"
 msgstr "Äåí åêôåëåßôáé"
 
-#: gui/options.cpp:1636
+#: gui/options.cpp:1638
 msgid "/root/ Path:"
 msgstr "/root/ ÄéáäñïìÞ:"
 
-#: gui/options.cpp:1636 gui/options.cpp:1638 gui/options.cpp:1639
+#: gui/options.cpp:1638 gui/options.cpp:1640 gui/options.cpp:1641
 msgid "Specifies which directory the Files Manager can access"
 msgstr "Êáèïñßæåé ôï öÜêåëï óôïí ïðïßï Ý÷åé ðñüóâáóç ï File Manager"
 
-#: gui/options.cpp:1638
+#: gui/options.cpp:1640
 msgctxt "lowres"
 msgid "/root/ Path:"
 msgstr "/root/ ÄéáäñïìÞ:"
 
-#: gui/options.cpp:1648
+#: gui/options.cpp:1650
 msgid "Server's port:"
 msgstr "Èýñá åîõðçñåôçôÞ:"
 
-#: gui/options.cpp:1648
+#: gui/options.cpp:1650
 msgid ""
 "Which port is used by the server\n"
 "Auth with server is not available with non-default port"
@@ -1376,19 +1375,19 @@ msgstr ""
 "ÐïéÜ èýñá ÷ñçóéìïðïéåßôáé áðü ôï äéáêïìéóôÞ\n"
 "Äåí åßíáé äéáèÝóéìç ç ðéóôïðïßçóç ìå ôï äéáêïìéóôÞ óå ìç-ðñïåðéëåãìÝíç èýñá"
 
-#: gui/options.cpp:1661
+#: gui/options.cpp:1663
 msgid "Apply"
 msgstr "ÅöáñìïãÞ"
 
-#: gui/options.cpp:1827
+#: gui/options.cpp:1829
 msgid "Failed to change cloud storage!"
 msgstr "Áäõíáìßá áëëáãÞò áðïèÞêåõóçò óýííåöïõ!"
 
-#: gui/options.cpp:1830
+#: gui/options.cpp:1832
 msgid "Another cloud storage is already active."
 msgstr "Ìéá Üëëç áðïèÞêåõóç óýííåöïõ åßíáé Þäç åíåñãÞ."
 
-#: gui/options.cpp:1866
+#: gui/options.cpp:1868
 msgid ""
 "The theme you selected does not support your current language. If you want "
 "to use this theme you need to switch to another language first."
@@ -1397,50 +1396,50 @@ msgstr ""
 "íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå áõôü ôï èÝìá èá ðñÝðåé ðñþôá íá áëëÜîåôå óå êÜðïéá Üëëç "
 "ãëþóóá."
 
-#: gui/options.cpp:1901
+#: gui/options.cpp:1903
 msgid "The chosen directory cannot be written to. Please select another one."
 msgstr ""
 "Äåí Þôáí äõíáôÞ ç åããñáöÞ óôïí åðéëåãìÝíï öÜêåëï. Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå êÜðïéïí "
 "Üëëï."
 
-#: gui/options.cpp:1910
+#: gui/options.cpp:1912
 msgid "Select directory for GUI themes"
 msgstr "ÅðéëÝîôå öÜêåëï ãéá èÝìáôá GUI"
 
-#: gui/options.cpp:1920
+#: gui/options.cpp:1922
 msgid "Select directory for extra files"
 msgstr "ÅðéëÝîôå öÜêåëï ãéá Ýîôñá áñ÷åßá"
 
-#: gui/options.cpp:1931
+#: gui/options.cpp:1933
 msgid "Select directory for plugins"
 msgstr "ÅðéëÝîôå öÜêåëï ãéá ðñüóèåôá"
 
-#: gui/options.cpp:1943
+#: gui/options.cpp:1945
 msgid "Select directory for Files Manager /root/"
 msgstr "ÅðéëÝîôå öÜêåëï ãéá ôï /root/ ôïõ Äéá÷åéñéóôÞ Áñ÷åßùí"
 
-#: gui/options.cpp:2184
+#: gui/options.cpp:2186
 #, c-format
 msgid "%llu bytes"
 msgstr "%llu bytes"
 
-#: gui/options.cpp:2192
+#: gui/options.cpp:2194
 msgid "<right now>"
 msgstr "<Üìåóá>"
 
-#: gui/options.cpp:2194
+#: gui/options.cpp:2196
 msgid "<never>"
 msgstr "<ðïôÝ>"
 
-#: gui/options.cpp:2278
+#: gui/options.cpp:2280
 msgid "Stop server"
 msgstr "ÄéáêïðÞ åîõðçñåôçôÞ"
 
-#: gui/options.cpp:2279
+#: gui/options.cpp:2281
 msgid "Stop local webserver"
 msgstr "ÄéáêïðÞ ôïðéêïý åîõðçñåôçôÞ web"
 
-#: gui/options.cpp:2370
+#: gui/options.cpp:2372
 msgid ""
 "Request failed.\n"
 "Check your Internet connection."
@@ -4592,3 +4591,12 @@ msgstr ""
 "Áõôü ôï áðïèçêåõìÝíï ðáé÷íßäé ÷ñçóéìïðïéåß Ýêäïóç%u, áëëÜ ç ìç÷áíÞ áõôÞ "
 "õðïóôçñßæåé ìüíï ìÝ÷ñé ôçí Ýêäïóç%d. Èá ÷ñåéáóôåßôå ìéá åíçìåñùìÝíç Ýêäïóç "
 "ôçò ìç÷áíÞò ãéá íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå áõôü ôï áðïèçêåõìÝíï ðáé÷íßäé."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Speed multiplier for mouse emulation"
+#~ msgstr "Åîïìïßùóç áñéóôåñïý êïõìðéïý ðïíôéêéïý"
+
+#, fuzzy
+#~ msgctxt "lowres"
+#~ msgid "Mouse Speed:"
+#~ msgstr "Ôá÷ýôçôá:"
diff --git a/po/es_ES.po b/po/es_ES.po
index b7e9d84..6e0e499 100644
--- a/po/es_ES.po
+++ b/po/es_ES.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.4.0svn\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.scummvm.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-02-27 16:03+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-02-28 15:54+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2017-01-15 22:05+0000\n"
 "Last-Translator: Rodrigo Vegas Sánchez-Ferrero <rodrigo.vegas at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Spanish <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
@@ -58,7 +58,7 @@ msgstr "Arriba"
 #: gui/browser.cpp:75 gui/chooser.cpp:46 gui/editgamedialog.cpp:292
 #: gui/editrecorddialog.cpp:67 gui/filebrowser-dialog.cpp:64
 #: gui/fluidsynth-dialog.cpp:152 gui/KeysDialog.cpp:43 gui/massadd.cpp:95
-#: gui/options.cpp:1660 gui/predictivedialog.cpp:73 gui/recorderdialog.cpp:69
+#: gui/options.cpp:1662 gui/predictivedialog.cpp:73 gui/recorderdialog.cpp:69
 #: gui/recorderdialog.cpp:155 gui/remotebrowser.cpp:59
 #: gui/saveload-dialog.cpp:383 gui/saveload-dialog.cpp:443
 #: gui/saveload-dialog.cpp:717 gui/saveload-dialog.cpp:1111
@@ -155,7 +155,7 @@ msgstr ""
 
 #: gui/downloaddialog.cpp:146 gui/editgamedialog.cpp:293
 #: gui/fluidsynth-dialog.cpp:153 gui/KeysDialog.cpp:42 gui/launcher.cpp:522
-#: gui/launcher.cpp:526 gui/massadd.cpp:92 gui/options.cpp:1662
+#: gui/launcher.cpp:526 gui/massadd.cpp:92 gui/options.cpp:1664
 #: gui/saveload-dialog.cpp:1112 engines/engine.cpp:477 engines/engine.cpp:488
 #: backends/platform/wii/options.cpp:47
 #: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:54
@@ -241,7 +241,7 @@ msgstr ""
 "juego"
 
 #: gui/editgamedialog.cpp:151 gui/editgamedialog.cpp:165 gui/options.cpp:123
-#: gui/options.cpp:978 gui/options.cpp:991 gui/options.cpp:1555
+#: gui/options.cpp:980 gui/options.cpp:993 gui/options.cpp:1557
 #: audio/null.cpp:41
 msgid "<default>"
 msgstr "<por defecto>"
@@ -264,11 +264,11 @@ msgstr "Plat.:"
 msgid "Engine"
 msgstr "Motor"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:184 gui/options.cpp:1334 gui/options.cpp:1431
+#: gui/editgamedialog.cpp:184 gui/options.cpp:1336 gui/options.cpp:1421
 msgid "Graphics"
 msgstr "Gráficos"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:184 gui/options.cpp:1334 gui/options.cpp:1431
+#: gui/editgamedialog.cpp:184 gui/options.cpp:1336 gui/options.cpp:1421
 msgid "GFX"
 msgstr "Gráf."
 
@@ -281,7 +281,7 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Override global graphic settings"
 msgstr "Opciones gráficas específicas"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:196 gui/options.cpp:1437
+#: gui/editgamedialog.cpp:196 gui/options.cpp:1439
 msgid "Audio"
 msgstr "Sonido"
 
@@ -294,11 +294,11 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Override global audio settings"
 msgstr "Opciones de sonido específicas"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:210 gui/options.cpp:1442
+#: gui/editgamedialog.cpp:210 gui/options.cpp:1444
 msgid "Volume"
 msgstr "Volumen"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:212 gui/options.cpp:1444
+#: gui/editgamedialog.cpp:212 gui/options.cpp:1446
 msgctxt "lowres"
 msgid "Volume"
 msgstr "Volumen"
@@ -312,7 +312,7 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Override global volume settings"
 msgstr "Opciones de volumen específicas"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:226 gui/options.cpp:1452
+#: gui/editgamedialog.cpp:226 gui/options.cpp:1454
 msgid "MIDI"
 msgstr "MIDI"
 
@@ -325,7 +325,7 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Override global MIDI settings"
 msgstr "Opciones de MIDI específicas"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:241 gui/options.cpp:1462
+#: gui/editgamedialog.cpp:241 gui/options.cpp:1464
 msgid "MT-32"
 msgstr "MT-32"
 
@@ -338,11 +338,11 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Override global MT-32 settings"
 msgstr "Opciones de MT-32 específicas"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:255 gui/options.cpp:1469
+#: gui/editgamedialog.cpp:255 gui/options.cpp:1471
 msgid "Paths"
 msgstr "Rutas"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:257 gui/options.cpp:1471
+#: gui/editgamedialog.cpp:257 gui/options.cpp:1473
 msgctxt "lowres"
 msgid "Paths"
 msgstr "Rutas"
@@ -356,7 +356,7 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Game Path:"
 msgstr "Juego:"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:271 gui/options.cpp:1495
+#: gui/editgamedialog.cpp:271 gui/options.cpp:1497
 msgid "Extra Path:"
 msgstr "Adicional:"
 
@@ -365,44 +365,44 @@ msgstr "Adicional:"
 msgid "Specifies path to additional data used by the game"
 msgstr "Especifica un directorio para datos adicionales del juego"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:273 gui/options.cpp:1497
+#: gui/editgamedialog.cpp:273 gui/options.cpp:1499
 msgctxt "lowres"
 msgid "Extra Path:"
 msgstr "Adicional:"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:280 gui/options.cpp:1479
+#: gui/editgamedialog.cpp:280 gui/options.cpp:1481
 msgid "Save Path:"
 msgstr "Partidas:"
 
 #: gui/editgamedialog.cpp:280 gui/editgamedialog.cpp:282
-#: gui/editgamedialog.cpp:283 gui/options.cpp:1479 gui/options.cpp:1481
-#: gui/options.cpp:1482
+#: gui/editgamedialog.cpp:283 gui/options.cpp:1481 gui/options.cpp:1483
+#: gui/options.cpp:1484
 msgid "Specifies where your saved games are put"
 msgstr "Especifica dónde guardar tus partidas"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:282 gui/options.cpp:1481
+#: gui/editgamedialog.cpp:282 gui/options.cpp:1483
 msgctxt "lowres"
 msgid "Save Path:"
 msgstr "Partidas:"
 
 #: gui/editgamedialog.cpp:301 gui/editgamedialog.cpp:398
-#: gui/editgamedialog.cpp:457 gui/editgamedialog.cpp:518 gui/options.cpp:1490
-#: gui/options.cpp:1498 gui/options.cpp:1507 gui/options.cpp:1687
-#: gui/options.cpp:1693 gui/options.cpp:1701 gui/options.cpp:1724
-#: gui/options.cpp:1753 gui/options.cpp:1759 gui/options.cpp:1766
-#: gui/options.cpp:1774 gui/options.cpp:1957 gui/options.cpp:1960
-#: gui/options.cpp:1967 gui/options.cpp:1977
+#: gui/editgamedialog.cpp:457 gui/editgamedialog.cpp:518 gui/options.cpp:1492
+#: gui/options.cpp:1500 gui/options.cpp:1509 gui/options.cpp:1689
+#: gui/options.cpp:1695 gui/options.cpp:1703 gui/options.cpp:1726
+#: gui/options.cpp:1755 gui/options.cpp:1761 gui/options.cpp:1768
+#: gui/options.cpp:1776 gui/options.cpp:1959 gui/options.cpp:1962
+#: gui/options.cpp:1969 gui/options.cpp:1979
 msgctxt "path"
 msgid "None"
 msgstr "Ninguna"
 
 #: gui/editgamedialog.cpp:306 gui/editgamedialog.cpp:404
-#: gui/editgamedialog.cpp:522 gui/options.cpp:1681 gui/options.cpp:1747
-#: gui/options.cpp:1963 backends/platform/wii/options.cpp:56
+#: gui/editgamedialog.cpp:522 gui/options.cpp:1683 gui/options.cpp:1749
+#: gui/options.cpp:1965 backends/platform/wii/options.cpp:56
 msgid "Default"
 msgstr "Por defecto"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:450 gui/options.cpp:1971
+#: gui/editgamedialog.cpp:450 gui/options.cpp:1973
 msgid "Select SoundFont"
 msgstr "Selecciona un SoundFont"
 
@@ -410,7 +410,7 @@ msgstr "Selecciona un SoundFont"
 msgid "Select additional game directory"
 msgstr "Selecciona el directorio adicional"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:502 gui/options.cpp:1894
+#: gui/editgamedialog.cpp:502 gui/options.cpp:1896
 msgid "Select directory for saved games"
 msgstr "Selecciona el directorio para partidas guardadas"
 
@@ -502,7 +502,7 @@ msgstr "Seno"
 msgid "Triangle"
 msgstr "Triángulo"
 
-#: gui/fluidsynth-dialog.cpp:138 gui/options.cpp:1515
+#: gui/fluidsynth-dialog.cpp:138 gui/options.cpp:1517
 msgid "Misc"
 msgstr "Otras"
 
@@ -825,181 +825,180 @@ msgstr "44 kHz"
 msgid "48 kHz"
 msgstr "48 kHz"
 
-#: gui/options.cpp:125
+#: gui/options.cpp:127
 msgid "3"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:125
+#: gui/options.cpp:127
 msgid "5"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:125
+#: gui/options.cpp:127
 msgid "8"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:125
+#: gui/options.cpp:127
 msgid "10"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:125
+#: gui/options.cpp:127
 msgid "13"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:125
+#: gui/options.cpp:127
 msgid "15"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:125
+#: gui/options.cpp:127
 msgid "18"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:125
+#: gui/options.cpp:127
 msgid "20"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:344 gui/options.cpp:636 gui/options.cpp:774
-#: gui/options.cpp:851 gui/options.cpp:1103
+#: gui/options.cpp:345 gui/options.cpp:638 gui/options.cpp:776
+#: gui/options.cpp:853 gui/options.cpp:1105
 msgctxt "soundfont"
 msgid "None"
 msgstr "Ninguno"
 
-#: gui/options.cpp:540
+#: gui/options.cpp:513
 msgid "Failed to apply some of the graphic options changes:"
 msgstr "Fallo al aplicar algunos cambios en las opciones gráficas:"
 
-#: gui/options.cpp:552
+#: gui/options.cpp:525
 msgid "the video mode could not be changed."
 msgstr "no se ha podido cambiar el modo de vídeo."
 
-#: gui/options.cpp:558
+#: gui/options.cpp:531
 msgid "the aspect ratio setting could not be changed"
 msgstr "no se ha podido cambiar el ajuste de corrección de aspecto"
 
-#: gui/options.cpp:564
+#: gui/options.cpp:537
 msgid "the fullscreen setting could not be changed"
 msgstr "no se ha podido cambiar el ajuste a pantalla completa"
 
-#: gui/options.cpp:570
+#: gui/options.cpp:543
 msgid "the filtering setting could not be changed"
 msgstr "no se han podido cambiar los ajustes de filtrado"
 
-#: gui/options.cpp:930
+#: gui/options.cpp:932
 msgid "Show On-screen control"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:934
+#: gui/options.cpp:936
 #, fuzzy
 msgid "Touchpad mouse mode"
 msgstr "Modo Touchpad desactivado."
 
-#: gui/options.cpp:938
+#: gui/options.cpp:940
 msgid "Swap Menu and Back buttons"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:943
+#: gui/options.cpp:945
 #, fuzzy
-msgid "Mouse Speed:"
+msgid "Pointer Speed:"
 msgstr "Velocidad:"
 
-#: gui/options.cpp:943 gui/options.cpp:945 gui/options.cpp:946
-#, fuzzy
-msgid "Speed multiplier for mouse emulation"
-msgstr "Simular botón izquierdo del ratón"
+#: gui/options.cpp:945 gui/options.cpp:947 gui/options.cpp:948
+msgid "Speed for keyboard/joystick mouse pointer control"
+msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:945
+#: gui/options.cpp:947
 #, fuzzy
 msgctxt "lowres"
-msgid "Mouse Speed:"
+msgid "Pointer Speed:"
 msgstr "Velocidad:"
 
-#: gui/options.cpp:956
+#: gui/options.cpp:958
 msgid "Joy Deadzone:"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:956 gui/options.cpp:958 gui/options.cpp:959
-msgid "Analog Joystick Deadzone"
+#: gui/options.cpp:958 gui/options.cpp:960 gui/options.cpp:961
+msgid "Analog joystick Deadzone"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:958
+#: gui/options.cpp:960
 msgctxt "lowres"
 msgid "Joy Deadzone:"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:975
+#: gui/options.cpp:977
 msgid "Graphics mode:"
 msgstr "Modo gráfico:"
 
-#: gui/options.cpp:989
+#: gui/options.cpp:991
 msgid "Render mode:"
 msgstr "Renderizado:"
 
-#: gui/options.cpp:989 gui/options.cpp:990
+#: gui/options.cpp:991 gui/options.cpp:992
 msgid "Special dithering modes supported by some games"
 msgstr "Modos especiales de difuminado compatibles con algunos juegos"
 
-#: gui/options.cpp:1001 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:615
+#: gui/options.cpp:1003 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:615
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2460
 msgid "Fullscreen mode"
 msgstr "Pantalla completa"
 
-#: gui/options.cpp:1004
+#: gui/options.cpp:1006
 msgid "Filter graphics"
 msgstr "Filtros de gráficos"
 
-#: gui/options.cpp:1004
+#: gui/options.cpp:1006
 msgid "Use linear filtering when scaling graphics"
 msgstr "Usar filtrado lineal para escalar gráficos"
 
-#: gui/options.cpp:1007
+#: gui/options.cpp:1009
 msgid "Aspect ratio correction"
 msgstr "Corrección de la relación de aspecto"
 
-#: gui/options.cpp:1007
+#: gui/options.cpp:1009
 msgid "Correct aspect ratio for 320x200 games"
 msgstr "Corregir relación de aspecto en juegos de 320x200"
 
-#: gui/options.cpp:1015
+#: gui/options.cpp:1017
 msgid "Preferred Device:"
 msgstr "Disp. preferido:"
 
-#: gui/options.cpp:1015
+#: gui/options.cpp:1017
 msgid "Music Device:"
 msgstr "Disp. de música:"
 
-#: gui/options.cpp:1015 gui/options.cpp:1017
+#: gui/options.cpp:1017 gui/options.cpp:1019
 msgid "Specifies preferred sound device or sound card emulator"
 msgstr ""
 "Especifica el dispositivo de sonido o emulador de tarjeta de sonido "
 "prefierido"
 
-#: gui/options.cpp:1015 gui/options.cpp:1017 gui/options.cpp:1018
+#: gui/options.cpp:1017 gui/options.cpp:1019 gui/options.cpp:1020
 msgid "Specifies output sound device or sound card emulator"
 msgstr ""
 "Especifica el dispositivo de sonido o emulador de tarjeta de sonido de salida"
 
-#: gui/options.cpp:1017
+#: gui/options.cpp:1019
 msgctxt "lowres"
 msgid "Preferred Dev.:"
 msgstr "Disp. preferido:"
 
-#: gui/options.cpp:1017
+#: gui/options.cpp:1019
 msgctxt "lowres"
 msgid "Music Device:"
 msgstr "Disp. de música:"
 
-#: gui/options.cpp:1044
+#: gui/options.cpp:1046
 msgid "AdLib emulator:"
 msgstr "Emul. AdLib:"
 
-#: gui/options.cpp:1044 gui/options.cpp:1045
+#: gui/options.cpp:1046 gui/options.cpp:1047
 msgid "AdLib is used for music in many games"
 msgstr "AdLib es usado para la música en muchos juegos"
 
-#: gui/options.cpp:1055
+#: gui/options.cpp:1057
 msgid "Output rate:"
 msgstr "Frec. de salida:"
 
-#: gui/options.cpp:1055 gui/options.cpp:1056
+#: gui/options.cpp:1057 gui/options.cpp:1058
 msgid ""
 "Higher value specifies better sound quality but may be not supported by your "
 "soundcard"
@@ -1007,66 +1006,66 @@ msgstr ""
 "Los valores más altos ofrecen mayor calidad, pero puede que la tarjeta de "
 "sonido no lo soporte"
 
-#: gui/options.cpp:1066
+#: gui/options.cpp:1068
 msgid "GM Device:"
 msgstr "Dispositivo GM:"
 
-#: gui/options.cpp:1066
+#: gui/options.cpp:1068
 msgid "Specifies default sound device for General MIDI output"
 msgstr ""
 "Especifique el dispositivo de salidapor defecto para la salida de General "
 "MIDI"
 
-#: gui/options.cpp:1077
+#: gui/options.cpp:1079
 msgid "Don't use General MIDI music"
 msgstr "No usar música General MIDI"
 
-#: gui/options.cpp:1088 gui/options.cpp:1150
+#: gui/options.cpp:1090 gui/options.cpp:1152
 msgid "Use first available device"
 msgstr "Utilizar el primer dispositivo disponible"
 
-#: gui/options.cpp:1100
+#: gui/options.cpp:1102
 msgid "SoundFont:"
 msgstr "SoundFont:"
 
-#: gui/options.cpp:1100 gui/options.cpp:1102 gui/options.cpp:1103
+#: gui/options.cpp:1102 gui/options.cpp:1104 gui/options.cpp:1105
 msgid "SoundFont is supported by some audio cards, FluidSynth and Timidity"
 msgstr ""
 "SoundFont es compatible con algunas tarjetas de sonido, con FluidSynth y con "
 "Timidity"
 
-#: gui/options.cpp:1102
+#: gui/options.cpp:1104
 msgctxt "lowres"
 msgid "SoundFont:"
 msgstr "SoundFont:"
 
-#: gui/options.cpp:1108
+#: gui/options.cpp:1110
 msgid "Mixed AdLib/MIDI mode"
 msgstr "Modo AdLib/MIDI"
 
-#: gui/options.cpp:1108
+#: gui/options.cpp:1110
 msgid "Use both MIDI and AdLib sound generation"
 msgstr "Usar tanto MIDI como AdLib en la generación de sonido"
 
-#: gui/options.cpp:1111
+#: gui/options.cpp:1113
 msgid "MIDI gain:"
 msgstr "Ganancia MIDI:"
 
-#: gui/options.cpp:1121
+#: gui/options.cpp:1123
 msgid "MT-32 Device:"
 msgstr "Disp. MT-32:"
 
-#: gui/options.cpp:1121
+#: gui/options.cpp:1123
 msgid "Specifies default sound device for Roland MT-32/LAPC1/CM32l/CM64 output"
 msgstr ""
 "Especifica el dispositivo de sonido para la salida Roland MT-32/LAPC1/CM32l/"
 "CM64 por defecto"
 
-#: gui/options.cpp:1126
+#: gui/options.cpp:1128
 msgid "True Roland MT-32 (disable GM emulation)"
 msgstr "Roland MT-32 auténtica (desactivar emulación GM)"
 
-#: gui/options.cpp:1126 gui/options.cpp:1128
+#: gui/options.cpp:1128 gui/options.cpp:1130
 msgid ""
 "Check if you want to use your real hardware Roland-compatible sound device "
 "connected to your computer"
@@ -1074,16 +1073,16 @@ msgstr ""
 "Marcar si se quiere usar un dispositivo de sonido real conectado al "
 "ordenador y compatible con Roland"
 
-#: gui/options.cpp:1128
+#: gui/options.cpp:1130
 msgctxt "lowres"
 msgid "True Roland MT-32 (no GM emulation)"
 msgstr "Roland MT-32 real (sin emulación GM)"
 
-#: gui/options.cpp:1131
+#: gui/options.cpp:1133
 msgid "Roland GS Device (enable MT-32 mappings)"
 msgstr "Dispositivo Roland GS (activar conversión MT-32)"
 
-#: gui/options.cpp:1131
+#: gui/options.cpp:1133
 msgid ""
 "Check if you want to enable patch mappings to emulate an MT-32 on a Roland "
 "GS device"
@@ -1091,271 +1090,271 @@ msgstr ""
 "Marca esta opción si quieres activar la conversión para emular una MT-32 en "
 "un dispositivo Roland GS"
 
-#: gui/options.cpp:1140
+#: gui/options.cpp:1142
 msgid "Don't use Roland MT-32 music"
 msgstr "No usar música Roland MT-32"
 
-#: gui/options.cpp:1167
+#: gui/options.cpp:1169
 msgid "Text and Speech:"
 msgstr "Texto y voces:"
 
-#: gui/options.cpp:1171 gui/options.cpp:1181
+#: gui/options.cpp:1173 gui/options.cpp:1183
 msgid "Speech"
 msgstr "Voces"
 
-#: gui/options.cpp:1172 gui/options.cpp:1182
+#: gui/options.cpp:1174 gui/options.cpp:1184
 msgid "Subtitles"
 msgstr "Subtítulos"
 
-#: gui/options.cpp:1173
+#: gui/options.cpp:1175
 msgid "Both"
 msgstr "Ambos"
 
-#: gui/options.cpp:1175
+#: gui/options.cpp:1177
 msgid "Subtitle speed:"
 msgstr "Vel. de subtítulos:"
 
-#: gui/options.cpp:1177
+#: gui/options.cpp:1179
 msgctxt "lowres"
 msgid "Text and Speech:"
 msgstr "Texto y voces:"
 
-#: gui/options.cpp:1181
+#: gui/options.cpp:1183
 msgid "Spch"
 msgstr "Voz"
 
-#: gui/options.cpp:1182
+#: gui/options.cpp:1184
 msgid "Subs"
 msgstr "Subt"
 
-#: gui/options.cpp:1183
+#: gui/options.cpp:1185
 msgctxt "lowres"
 msgid "Both"
 msgstr "V&S"
 
-#: gui/options.cpp:1183
+#: gui/options.cpp:1185
 msgid "Show subtitles and play speech"
 msgstr "Reproducir voces y subtítulos"
 
-#: gui/options.cpp:1185
+#: gui/options.cpp:1187
 msgctxt "lowres"
 msgid "Subtitle speed:"
 msgstr "Vel. de subt.:"
 
-#: gui/options.cpp:1201
+#: gui/options.cpp:1203
 msgid "Music volume:"
 msgstr "Música:"
 
-#: gui/options.cpp:1203
+#: gui/options.cpp:1205
 msgctxt "lowres"
 msgid "Music volume:"
 msgstr "Música:"
 
-#: gui/options.cpp:1210
+#: gui/options.cpp:1212
 msgid "Mute All"
 msgstr "Silenciar"
 
-#: gui/options.cpp:1213
+#: gui/options.cpp:1215
 msgid "SFX volume:"
 msgstr "Efectos:"
 
-#: gui/options.cpp:1213 gui/options.cpp:1215 gui/options.cpp:1216
+#: gui/options.cpp:1215 gui/options.cpp:1217 gui/options.cpp:1218
 msgid "Special sound effects volume"
 msgstr "Volumen de los efectos de sonido"
 
-#: gui/options.cpp:1215
+#: gui/options.cpp:1217
 msgctxt "lowres"
 msgid "SFX volume:"
 msgstr "Efectos:"
 
-#: gui/options.cpp:1223
+#: gui/options.cpp:1225
 msgid "Speech volume:"
 msgstr "Voces:"
 
-#: gui/options.cpp:1225
+#: gui/options.cpp:1227
 msgctxt "lowres"
 msgid "Speech volume:"
 msgstr "Voces:"
 
-#: gui/options.cpp:1424
+#: gui/options.cpp:1432
 #, fuzzy
 msgid "Control"
 msgstr "Control del ratón"
 
-#: gui/options.cpp:1456
+#: gui/options.cpp:1458
 msgid "FluidSynth Settings"
 msgstr "Opciones de FluidSynth"
 
-#: gui/options.cpp:1487
+#: gui/options.cpp:1489
 msgid "Theme Path:"
 msgstr "Temas:"
 
-#: gui/options.cpp:1489
+#: gui/options.cpp:1491
 msgctxt "lowres"
 msgid "Theme Path:"
 msgstr "Temas:"
 
-#: gui/options.cpp:1495 gui/options.cpp:1497 gui/options.cpp:1498
+#: gui/options.cpp:1497 gui/options.cpp:1499 gui/options.cpp:1500
 msgid "Specifies path to additional data used by all games or ScummVM"
 msgstr "Especifica el directorio adicional usado por los juegos y ScummVM"
 
-#: gui/options.cpp:1504
+#: gui/options.cpp:1506
 msgid "Plugins Path:"
 msgstr "Plugins:"
 
-#: gui/options.cpp:1506
+#: gui/options.cpp:1508
 msgctxt "lowres"
 msgid "Plugins Path:"
 msgstr "Plugins:"
 
-#: gui/options.cpp:1517
+#: gui/options.cpp:1519
 msgctxt "lowres"
 msgid "Misc"
 msgstr "Otras"
 
-#: gui/options.cpp:1519
+#: gui/options.cpp:1521
 msgid "Theme:"
 msgstr "Tema:"
 
-#: gui/options.cpp:1523
+#: gui/options.cpp:1525
 msgid "GUI Renderer:"
 msgstr "Interfaz:"
 
-#: gui/options.cpp:1535
+#: gui/options.cpp:1537
 msgid "Autosave:"
 msgstr "Autoguardado:"
 
-#: gui/options.cpp:1537
+#: gui/options.cpp:1539
 msgctxt "lowres"
 msgid "Autosave:"
 msgstr "Autoguardado:"
 
-#: gui/options.cpp:1545
+#: gui/options.cpp:1547
 msgid "Keys"
 msgstr "Teclas"
 
-#: gui/options.cpp:1552
+#: gui/options.cpp:1554
 msgid "GUI Language:"
 msgstr "Idioma:"
 
-#: gui/options.cpp:1552
+#: gui/options.cpp:1554
 msgid "Language of ScummVM GUI"
 msgstr "Idioma de la interfaz de ScummVM"
 
-#: gui/options.cpp:1580
+#: gui/options.cpp:1582
 msgid "Update check:"
 msgstr "Buscar actualizaciones:"
 
-#: gui/options.cpp:1580
+#: gui/options.cpp:1582
 msgid "How often to check ScummVM updates"
 msgstr "Frecuencia con la que se buscan actualizaciones"
 
-#: gui/options.cpp:1592
+#: gui/options.cpp:1594
 msgid "Check now"
 msgstr "Buscar ahora"
 
-#: gui/options.cpp:1600
+#: gui/options.cpp:1602
 msgid "Cloud"
 msgstr "Nube"
 
-#: gui/options.cpp:1602
+#: gui/options.cpp:1604
 msgctxt "lowres"
 msgid "Cloud"
 msgstr "Nube"
 
-#: gui/options.cpp:1607
+#: gui/options.cpp:1609
 msgid "Storage:"
 msgstr "Almacenamiento:"
 
-#: gui/options.cpp:1607
+#: gui/options.cpp:1609
 msgid "Active cloud storage"
 msgstr "Almacenamiento activo"
 
-#: gui/options.cpp:1614 gui/options.cpp:2177
+#: gui/options.cpp:1616 gui/options.cpp:2179
 msgid "<none>"
 msgstr "<ninguno>"
 
-#: gui/options.cpp:1618 backends/platform/wii/options.cpp:114
+#: gui/options.cpp:1620 backends/platform/wii/options.cpp:114
 msgid "Username:"
 msgstr "Usuario:"
 
-#: gui/options.cpp:1618
+#: gui/options.cpp:1620
 msgid "Username used by this storage"
 msgstr "Nombre de usuario utilizado para este almacenamiento"
 
-#: gui/options.cpp:1621
+#: gui/options.cpp:1623
 msgid "Used space:"
 msgstr "Espacio utilizado:"
 
-#: gui/options.cpp:1621
+#: gui/options.cpp:1623
 msgid "Space used by ScummVM's saved games on this storage"
 msgstr "Espacio utilizado para las partidas guardadas en este almacenamiento"
 
-#: gui/options.cpp:1624
+#: gui/options.cpp:1626
 msgid "Last sync time:"
 msgstr "Última sincronización:"
 
-#: gui/options.cpp:1624
+#: gui/options.cpp:1626
 msgid "When the last saved games sync for this storage occured"
 msgstr "Cuándo se ha producido la última sincronización de partidas guardadas"
 
-#: gui/options.cpp:1627 gui/storagewizarddialog.cpp:71
+#: gui/options.cpp:1629 gui/storagewizarddialog.cpp:71
 msgid "Connect"
 msgstr "Conectar"
 
-#: gui/options.cpp:1627
+#: gui/options.cpp:1629
 msgid "Open wizard dialog to connect your cloud storage account"
 msgstr ""
 "Abrir el asistente de configuración para habilitar el almacenamiento en línea"
 
-#: gui/options.cpp:1628
+#: gui/options.cpp:1630
 msgid "Refresh"
 msgstr "Refrescar"
 
-#: gui/options.cpp:1628
+#: gui/options.cpp:1630
 msgid "Refresh current cloud storage information (username and usage)"
 msgstr ""
 "Refrescar la información del almacenamiento en línea (nombre de usuario y "
 "espacio)"
 
-#: gui/options.cpp:1629
+#: gui/options.cpp:1631
 msgid "Download"
 msgstr "Descargar"
 
-#: gui/options.cpp:1629
+#: gui/options.cpp:1631
 msgid "Open downloads manager dialog"
 msgstr "Abrir el gestor de descargas"
 
-#: gui/options.cpp:1631
+#: gui/options.cpp:1633
 msgid "Run server"
 msgstr "Habilitar servidor"
 
-#: gui/options.cpp:1631
+#: gui/options.cpp:1633
 msgid "Run local webserver"
 msgstr "Habilitar el servidor local"
 
-#: gui/options.cpp:1632 gui/options.cpp:2287
+#: gui/options.cpp:1634 gui/options.cpp:2289
 msgid "Not running"
 msgstr "Detenido"
 
-#: gui/options.cpp:1636
+#: gui/options.cpp:1638
 msgid "/root/ Path:"
 msgstr "Directorio /raíz/:"
 
-#: gui/options.cpp:1636 gui/options.cpp:1638 gui/options.cpp:1639
+#: gui/options.cpp:1638 gui/options.cpp:1640 gui/options.cpp:1641
 msgid "Specifies which directory the Files Manager can access"
 msgstr "Especifica los directorios accesibles para el gestor de archivos"
 
-#: gui/options.cpp:1638
+#: gui/options.cpp:1640
 msgctxt "lowres"
 msgid "/root/ Path:"
 msgstr "/raíz/:"
 
-#: gui/options.cpp:1648
+#: gui/options.cpp:1650
 msgid "Server's port:"
 msgstr "Puerto del servidor:"
 
-#: gui/options.cpp:1648
+#: gui/options.cpp:1650
 msgid ""
 "Which port is used by the server\n"
 "Auth with server is not available with non-default port"
@@ -1363,19 +1362,19 @@ msgstr ""
 "Puerto utilizado por el servidor\n"
 "La autentificación solo es posible con el puerto predeterminado"
 
-#: gui/options.cpp:1661
+#: gui/options.cpp:1663
 msgid "Apply"
 msgstr "Aplicar"
 
-#: gui/options.cpp:1827
+#: gui/options.cpp:1829
 msgid "Failed to change cloud storage!"
 msgstr "¡Fallo al cambiar el almacenamiento en línea!"
 
-#: gui/options.cpp:1830
+#: gui/options.cpp:1832
 msgid "Another cloud storage is already active."
 msgstr "Ya se ha habilitado otro almacenamiento en línea."
 
-#: gui/options.cpp:1866
+#: gui/options.cpp:1868
 msgid ""
 "The theme you selected does not support your current language. If you want "
 "to use this theme you need to switch to another language first."
@@ -1383,48 +1382,48 @@ msgstr ""
 "El tema seleccionado no es compatible con el idioma actual. Debes cambiar el "
 "idioma si quieres usar este tema."
 
-#: gui/options.cpp:1901
+#: gui/options.cpp:1903
 msgid "The chosen directory cannot be written to. Please select another one."
 msgstr "No se puede escribir en el directorio elegido. Selecciona otro."
 
-#: gui/options.cpp:1910
+#: gui/options.cpp:1912
 msgid "Select directory for GUI themes"
 msgstr "Selecciona el directorio de temas"
 
-#: gui/options.cpp:1920
+#: gui/options.cpp:1922
 msgid "Select directory for extra files"
 msgstr "Selecciona el directorio adicional"
 
-#: gui/options.cpp:1931
+#: gui/options.cpp:1933
 msgid "Select directory for plugins"
 msgstr "Selecciona el directorio de plugins"
 
-#: gui/options.cpp:1943
+#: gui/options.cpp:1945
 msgid "Select directory for Files Manager /root/"
 msgstr "Selecciona el directorio /raíz/ para el gestor de archivos"
 
-#: gui/options.cpp:2184
+#: gui/options.cpp:2186
 #, c-format
 msgid "%llu bytes"
 msgstr "%llu bytes"
 
-#: gui/options.cpp:2192
+#: gui/options.cpp:2194
 msgid "<right now>"
 msgstr "<ahora>"
 
-#: gui/options.cpp:2194
+#: gui/options.cpp:2196
 msgid "<never>"
 msgstr "<nunca>"
 
-#: gui/options.cpp:2278
+#: gui/options.cpp:2280
 msgid "Stop server"
 msgstr "Detener servidor"
 
-#: gui/options.cpp:2279
+#: gui/options.cpp:2281
 msgid "Stop local webserver"
 msgstr "Detener el servidor local"
 
-#: gui/options.cpp:2370
+#: gui/options.cpp:2372
 msgid ""
 "Request failed.\n"
 "Check your Internet connection."
@@ -4551,6 +4550,15 @@ msgstr ""
 "versión %d. Será necesaria una versión atualizada del motor para poder "
 "usarla."
 
+#, fuzzy
+#~ msgid "Speed multiplier for mouse emulation"
+#~ msgstr "Simular botón izquierdo del ratón"
+
+#, fuzzy
+#~ msgctxt "lowres"
+#~ msgid "Mouse Speed:"
+#~ msgstr "Velocidad:"
+
 #~ msgid ""
 #~ "Unable to find \"sky.cpt\" file!\n"
 #~ "Please download it from www.scummvm.org"
diff --git a/po/eu.po b/po/eu.po
index 9698aff..34b0b04 100644
--- a/po/eu.po
+++ b/po/eu.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.5.0git\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.scummvm.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-02-27 16:03+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-02-28 15:54+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2016-12-04 13:27+0000\n"
 "Last-Translator: Eugene Sandulenko <sev at scummvm.org>\n"
 "Language-Team: Basque <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
@@ -58,7 +58,7 @@ msgstr "Joan gora"
 #: gui/browser.cpp:75 gui/chooser.cpp:46 gui/editgamedialog.cpp:292
 #: gui/editrecorddialog.cpp:67 gui/filebrowser-dialog.cpp:64
 #: gui/fluidsynth-dialog.cpp:152 gui/KeysDialog.cpp:43 gui/massadd.cpp:95
-#: gui/options.cpp:1660 gui/predictivedialog.cpp:73 gui/recorderdialog.cpp:69
+#: gui/options.cpp:1662 gui/predictivedialog.cpp:73 gui/recorderdialog.cpp:69
 #: gui/recorderdialog.cpp:155 gui/remotebrowser.cpp:59
 #: gui/saveload-dialog.cpp:383 gui/saveload-dialog.cpp:443
 #: gui/saveload-dialog.cpp:717 gui/saveload-dialog.cpp:1111
@@ -152,7 +152,7 @@ msgstr ""
 
 #: gui/downloaddialog.cpp:146 gui/editgamedialog.cpp:293
 #: gui/fluidsynth-dialog.cpp:153 gui/KeysDialog.cpp:42 gui/launcher.cpp:522
-#: gui/launcher.cpp:526 gui/massadd.cpp:92 gui/options.cpp:1662
+#: gui/launcher.cpp:526 gui/massadd.cpp:92 gui/options.cpp:1664
 #: gui/saveload-dialog.cpp:1112 engines/engine.cpp:477 engines/engine.cpp:488
 #: backends/platform/wii/options.cpp:47
 #: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:54
@@ -235,7 +235,7 @@ msgstr ""
 "Jokoaren hizkuntza. Honek ez du zure ingelesezko bertsioa frantsesera pasako"
 
 #: gui/editgamedialog.cpp:151 gui/editgamedialog.cpp:165 gui/options.cpp:123
-#: gui/options.cpp:978 gui/options.cpp:991 gui/options.cpp:1555
+#: gui/options.cpp:980 gui/options.cpp:993 gui/options.cpp:1557
 #: audio/null.cpp:41
 msgid "<default>"
 msgstr "<lehenetsia>"
@@ -258,11 +258,11 @@ msgstr "Plataforma:"
 msgid "Engine"
 msgstr "Motorea"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:184 gui/options.cpp:1334 gui/options.cpp:1431
+#: gui/editgamedialog.cpp:184 gui/options.cpp:1336 gui/options.cpp:1421
 msgid "Graphics"
 msgstr "Grafikoak"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:184 gui/options.cpp:1334 gui/options.cpp:1431
+#: gui/editgamedialog.cpp:184 gui/options.cpp:1336 gui/options.cpp:1421
 msgid "GFX"
 msgstr "GFX"
 
@@ -275,7 +275,7 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Override global graphic settings"
 msgstr "Ezarpen grafiko globalak baliogabetu"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:196 gui/options.cpp:1437
+#: gui/editgamedialog.cpp:196 gui/options.cpp:1439
 msgid "Audio"
 msgstr "Soinua"
 
@@ -288,11 +288,11 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Override global audio settings"
 msgstr "Soinu ezarpen globalak baliogabetu"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:210 gui/options.cpp:1442
+#: gui/editgamedialog.cpp:210 gui/options.cpp:1444
 msgid "Volume"
 msgstr "Bolumena"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:212 gui/options.cpp:1444
+#: gui/editgamedialog.cpp:212 gui/options.cpp:1446
 msgctxt "lowres"
 msgid "Volume"
 msgstr "Bolumena"
@@ -306,7 +306,7 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Override global volume settings"
 msgstr "Bolumen ezarpen globalak baliogabetu"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:226 gui/options.cpp:1452
+#: gui/editgamedialog.cpp:226 gui/options.cpp:1454
 msgid "MIDI"
 msgstr "MIDI"
 
@@ -319,7 +319,7 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Override global MIDI settings"
 msgstr "MIDI ezarpen globalak baliogabetu"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:241 gui/options.cpp:1462
+#: gui/editgamedialog.cpp:241 gui/options.cpp:1464
 msgid "MT-32"
 msgstr "MT-32"
 
@@ -332,11 +332,11 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Override global MT-32 settings"
 msgstr "MT-32 ezarpen globalak baliogabetu"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:255 gui/options.cpp:1469
+#: gui/editgamedialog.cpp:255 gui/options.cpp:1471
 msgid "Paths"
 msgstr "Bide-izenak"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:257 gui/options.cpp:1471
+#: gui/editgamedialog.cpp:257 gui/options.cpp:1473
 msgctxt "lowres"
 msgid "Paths"
 msgstr "Bideak"
@@ -350,7 +350,7 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Game Path:"
 msgstr "Jokoa:"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:271 gui/options.cpp:1495
+#: gui/editgamedialog.cpp:271 gui/options.cpp:1497
 msgid "Extra Path:"
 msgstr "Gehigarriak:"
 
@@ -359,44 +359,44 @@ msgstr "Gehigarriak:"
 msgid "Specifies path to additional data used by the game"
 msgstr "Jokoak erabiltzen duen datu gehigarrien bide-izena"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:273 gui/options.cpp:1497
+#: gui/editgamedialog.cpp:273 gui/options.cpp:1499
 msgctxt "lowres"
 msgid "Extra Path:"
 msgstr "Gehigarria:"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:280 gui/options.cpp:1479
+#: gui/editgamedialog.cpp:280 gui/options.cpp:1481
 msgid "Save Path:"
 msgstr "Partida gordeak:"
 
 #: gui/editgamedialog.cpp:280 gui/editgamedialog.cpp:282
-#: gui/editgamedialog.cpp:283 gui/options.cpp:1479 gui/options.cpp:1481
-#: gui/options.cpp:1482
+#: gui/editgamedialog.cpp:283 gui/options.cpp:1481 gui/options.cpp:1483
+#: gui/options.cpp:1484
 msgid "Specifies where your saved games are put"
 msgstr "Zure gordetako partidak non gordeko diren zehazten du"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:282 gui/options.cpp:1481
+#: gui/editgamedialog.cpp:282 gui/options.cpp:1483
 msgctxt "lowres"
 msgid "Save Path:"
 msgstr "Partida gordeak:"
 
 #: gui/editgamedialog.cpp:301 gui/editgamedialog.cpp:398
-#: gui/editgamedialog.cpp:457 gui/editgamedialog.cpp:518 gui/options.cpp:1490
-#: gui/options.cpp:1498 gui/options.cpp:1507 gui/options.cpp:1687
-#: gui/options.cpp:1693 gui/options.cpp:1701 gui/options.cpp:1724
-#: gui/options.cpp:1753 gui/options.cpp:1759 gui/options.cpp:1766
-#: gui/options.cpp:1774 gui/options.cpp:1957 gui/options.cpp:1960
-#: gui/options.cpp:1967 gui/options.cpp:1977
+#: gui/editgamedialog.cpp:457 gui/editgamedialog.cpp:518 gui/options.cpp:1492
+#: gui/options.cpp:1500 gui/options.cpp:1509 gui/options.cpp:1689
+#: gui/options.cpp:1695 gui/options.cpp:1703 gui/options.cpp:1726
+#: gui/options.cpp:1755 gui/options.cpp:1761 gui/options.cpp:1768
+#: gui/options.cpp:1776 gui/options.cpp:1959 gui/options.cpp:1962
+#: gui/options.cpp:1969 gui/options.cpp:1979
 msgctxt "path"
 msgid "None"
 msgstr "Bat ere ez"
 
 #: gui/editgamedialog.cpp:306 gui/editgamedialog.cpp:404
-#: gui/editgamedialog.cpp:522 gui/options.cpp:1681 gui/options.cpp:1747
-#: gui/options.cpp:1963 backends/platform/wii/options.cpp:56
+#: gui/editgamedialog.cpp:522 gui/options.cpp:1683 gui/options.cpp:1749
+#: gui/options.cpp:1965 backends/platform/wii/options.cpp:56
 msgid "Default"
 msgstr "Lehenetsia"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:450 gui/options.cpp:1971
+#: gui/editgamedialog.cpp:450 gui/options.cpp:1973
 msgid "Select SoundFont"
 msgstr "SoundFont-a aukeratu"
 
@@ -404,7 +404,7 @@ msgstr "SoundFont-a aukeratu"
 msgid "Select additional game directory"
 msgstr "Direktorio gehigarria aukeratu"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:502 gui/options.cpp:1894
+#: gui/editgamedialog.cpp:502 gui/options.cpp:1896
 msgid "Select directory for saved games"
 msgstr "Partida gordeen direktorioa aukeratu"
 
@@ -494,7 +494,7 @@ msgstr "Sinua"
 msgid "Triangle"
 msgstr "Triangelua"
 
-#: gui/fluidsynth-dialog.cpp:138 gui/options.cpp:1515
+#: gui/fluidsynth-dialog.cpp:138 gui/options.cpp:1517
 msgid "Misc"
 msgstr "Beste"
 
@@ -814,180 +814,179 @@ msgstr "44 kHz"
 msgid "48 kHz"
 msgstr "48 kHz"
 
-#: gui/options.cpp:125
+#: gui/options.cpp:127
 msgid "3"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:125
+#: gui/options.cpp:127
 msgid "5"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:125
+#: gui/options.cpp:127
 msgid "8"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:125
+#: gui/options.cpp:127
 msgid "10"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:125
+#: gui/options.cpp:127
 msgid "13"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:125
+#: gui/options.cpp:127
 msgid "15"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:125
+#: gui/options.cpp:127
 msgid "18"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:125
+#: gui/options.cpp:127
 msgid "20"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:344 gui/options.cpp:636 gui/options.cpp:774
-#: gui/options.cpp:851 gui/options.cpp:1103
+#: gui/options.cpp:345 gui/options.cpp:638 gui/options.cpp:776
+#: gui/options.cpp:853 gui/options.cpp:1105
 msgctxt "soundfont"
 msgid "None"
 msgstr "Bat ere ez"
 
-#: gui/options.cpp:540
+#: gui/options.cpp:513
 msgid "Failed to apply some of the graphic options changes:"
 msgstr "Ezin izan da grafikoen aukeretako batzuk aplikatu:"
 
-#: gui/options.cpp:552
+#: gui/options.cpp:525
 msgid "the video mode could not be changed."
 msgstr "ezin izan da bideo-modua aldatu."
 
-#: gui/options.cpp:558
+#: gui/options.cpp:531
 msgid "the aspect ratio setting could not be changed"
 msgstr "formatu-ratioaren ezarpena ezin izan da aldatu"
 
-#: gui/options.cpp:564
+#: gui/options.cpp:537
 msgid "the fullscreen setting could not be changed"
 msgstr "ezin izan da pantaila-osoaren ezarpena aldatu"
 
-#: gui/options.cpp:570
+#: gui/options.cpp:543
 #, fuzzy
 msgid "the filtering setting could not be changed"
 msgstr "ezin izan da pantaila-osoaren ezarpena aldatu"
 
-#: gui/options.cpp:930
+#: gui/options.cpp:932
 msgid "Show On-screen control"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:934
+#: gui/options.cpp:936
 #, fuzzy
 msgid "Touchpad mouse mode"
 msgstr "Touchpad modua desgaituta."
 
-#: gui/options.cpp:938
+#: gui/options.cpp:940
 msgid "Swap Menu and Back buttons"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:943
+#: gui/options.cpp:945
 #, fuzzy
-msgid "Mouse Speed:"
+msgid "Pointer Speed:"
 msgstr "Abiadura:"
 
-#: gui/options.cpp:943 gui/options.cpp:945 gui/options.cpp:946
-#, fuzzy
-msgid "Speed multiplier for mouse emulation"
-msgstr "Saguaren ezker botoia simulatu"
+#: gui/options.cpp:945 gui/options.cpp:947 gui/options.cpp:948
+msgid "Speed for keyboard/joystick mouse pointer control"
+msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:945
+#: gui/options.cpp:947
 #, fuzzy
 msgctxt "lowres"
-msgid "Mouse Speed:"
+msgid "Pointer Speed:"
 msgstr "Abiadura:"
 
-#: gui/options.cpp:956
+#: gui/options.cpp:958
 msgid "Joy Deadzone:"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:956 gui/options.cpp:958 gui/options.cpp:959
-msgid "Analog Joystick Deadzone"
+#: gui/options.cpp:958 gui/options.cpp:960 gui/options.cpp:961
+msgid "Analog joystick Deadzone"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:958
+#: gui/options.cpp:960
 msgctxt "lowres"
 msgid "Joy Deadzone:"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:975
+#: gui/options.cpp:977
 msgid "Graphics mode:"
 msgstr "Modu grafikoa:"
 
-#: gui/options.cpp:989
+#: gui/options.cpp:991
 msgid "Render mode:"
 msgstr "Renderizazioa:"
 
-#: gui/options.cpp:989 gui/options.cpp:990
+#: gui/options.cpp:991 gui/options.cpp:992
 msgid "Special dithering modes supported by some games"
 msgstr "Joko batzuk onarturiko lausotze-modu bereziak"
 
-#: gui/options.cpp:1001 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:615
+#: gui/options.cpp:1003 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:615
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2460
 msgid "Fullscreen mode"
 msgstr "Pantaila osoa"
 
-#: gui/options.cpp:1004
+#: gui/options.cpp:1006
 #, fuzzy
 msgid "Filter graphics"
 msgstr "Grafikoak"
 
-#: gui/options.cpp:1004
+#: gui/options.cpp:1006
 msgid "Use linear filtering when scaling graphics"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1007
+#: gui/options.cpp:1009
 msgid "Aspect ratio correction"
 msgstr "Formatu-ratioaren zuzenketa"
 
-#: gui/options.cpp:1007
+#: gui/options.cpp:1009
 msgid "Correct aspect ratio for 320x200 games"
 msgstr "320x200 jokoentzako formatu-ratioa zuzendu"
 
-#: gui/options.cpp:1015
+#: gui/options.cpp:1017
 msgid "Preferred Device:"
 msgstr "Gogoko gailua:"
 
-#: gui/options.cpp:1015
+#: gui/options.cpp:1017
 msgid "Music Device:"
 msgstr "Musika gailua:"
 
-#: gui/options.cpp:1015 gui/options.cpp:1017
+#: gui/options.cpp:1017 gui/options.cpp:1019
 msgid "Specifies preferred sound device or sound card emulator"
 msgstr "Gogoko soinu txartel edo emuladorea zein den ezartzen du"
 
-#: gui/options.cpp:1015 gui/options.cpp:1017 gui/options.cpp:1018
+#: gui/options.cpp:1017 gui/options.cpp:1019 gui/options.cpp:1020
 msgid "Specifies output sound device or sound card emulator"
 msgstr "Irteerako soinu txartel edo emuladorea ezartzen du"
 
-#: gui/options.cpp:1017
+#: gui/options.cpp:1019
 msgctxt "lowres"
 msgid "Preferred Dev.:"
 msgstr "Gail. gogokoa:"
 
-#: gui/options.cpp:1017
+#: gui/options.cpp:1019
 msgctxt "lowres"
 msgid "Music Device:"
 msgstr "Musika gailua:"
 
-#: gui/options.cpp:1044
+#: gui/options.cpp:1046
 msgid "AdLib emulator:"
 msgstr "AdLib emuladorea:"
 
-#: gui/options.cpp:1044 gui/options.cpp:1045
+#: gui/options.cpp:1046 gui/options.cpp:1047
 msgid "AdLib is used for music in many games"
 msgstr "AdLib musikarako hainbat jokotan erabiltzen da"
 
-#: gui/options.cpp:1055
+#: gui/options.cpp:1057
 msgid "Output rate:"
 msgstr "Irteera maizt.:"
 
-#: gui/options.cpp:1055 gui/options.cpp:1056
+#: gui/options.cpp:1057 gui/options.cpp:1058
 msgid ""
 "Higher value specifies better sound quality but may be not supported by your "
 "soundcard"
@@ -995,64 +994,64 @@ msgstr ""
 "Balio altuagoek soinu kalitate hobea ezartzen dute, baina baliteke zure "
 "soinu-txartela bateragarria ez izatea"
 
-#: gui/options.cpp:1066
+#: gui/options.cpp:1068
 msgid "GM Device:"
 msgstr "GM gailua:"
 
-#: gui/options.cpp:1066
+#: gui/options.cpp:1068
 msgid "Specifies default sound device for General MIDI output"
 msgstr "Defektuzko soinu txartela ezartzen du General MIDI irteerarako"
 
-#: gui/options.cpp:1077
+#: gui/options.cpp:1079
 msgid "Don't use General MIDI music"
 msgstr "Ez erabili General MIDI musika"
 
-#: gui/options.cpp:1088 gui/options.cpp:1150
+#: gui/options.cpp:1090 gui/options.cpp:1152
 msgid "Use first available device"
 msgstr "Erabilgarri dagoen lehen gailua erabili"
 
-#: gui/options.cpp:1100
+#: gui/options.cpp:1102
 msgid "SoundFont:"
 msgstr "SoundFont:"
 
-#: gui/options.cpp:1100 gui/options.cpp:1102 gui/options.cpp:1103
+#: gui/options.cpp:1102 gui/options.cpp:1104 gui/options.cpp:1105
 msgid "SoundFont is supported by some audio cards, FluidSynth and Timidity"
 msgstr ""
 "Zenbait soinu txartel bateragarriak dira SoundFont-ekin, FluidSynth eta "
 "Timidity besteak beste"
 
-#: gui/options.cpp:1102
+#: gui/options.cpp:1104
 msgctxt "lowres"
 msgid "SoundFont:"
 msgstr "SoundFont:"
 
-#: gui/options.cpp:1108
+#: gui/options.cpp:1110
 msgid "Mixed AdLib/MIDI mode"
 msgstr "AdLib/MIDI modua"
 
-#: gui/options.cpp:1108
+#: gui/options.cpp:1110
 msgid "Use both MIDI and AdLib sound generation"
 msgstr "Soinua sortzerakoan MIDI eta AdLib erabili"
 
-#: gui/options.cpp:1111
+#: gui/options.cpp:1113
 msgid "MIDI gain:"
 msgstr "MIDI irabazia:"
 
-#: gui/options.cpp:1121
+#: gui/options.cpp:1123
 msgid "MT-32 Device:"
 msgstr "MT-32 gailua:"
 
-#: gui/options.cpp:1121
+#: gui/options.cpp:1123
 msgid "Specifies default sound device for Roland MT-32/LAPC1/CM32l/CM64 output"
 msgstr ""
 "Roland MT-32/LAPC1/CM32l/CM64 irteerarako defektuzko soinu txartela ezartzen "
 "du"
 
-#: gui/options.cpp:1126
+#: gui/options.cpp:1128
 msgid "True Roland MT-32 (disable GM emulation)"
 msgstr "Benetako Roland MT-32 (GM emulazio gabe)"
 
-#: gui/options.cpp:1126 gui/options.cpp:1128
+#: gui/options.cpp:1128 gui/options.cpp:1130
 msgid ""
 "Check if you want to use your real hardware Roland-compatible sound device "
 "connected to your computer"
@@ -1060,16 +1059,16 @@ msgstr ""
 "Markatu ordenagailura konektaturiko Roland-ekin bateragarria den soinu-"
 "gailua erabiltzeko"
 
-#: gui/options.cpp:1128
+#: gui/options.cpp:1130
 msgctxt "lowres"
 msgid "True Roland MT-32 (no GM emulation)"
 msgstr "Benetako Roland MT-32 (GM emulazio gabe)"
 
-#: gui/options.cpp:1131
+#: gui/options.cpp:1133
 msgid "Roland GS Device (enable MT-32 mappings)"
 msgstr "Roland GS Gailua (gaitu MT-32 bihurketak)"
 
-#: gui/options.cpp:1131
+#: gui/options.cpp:1133
 msgid ""
 "Check if you want to enable patch mappings to emulate an MT-32 on a Roland "
 "GS device"
@@ -1077,294 +1076,294 @@ msgstr ""
 "Markatu Roland GS gailu batean MT-32 bat emulatzea ahalbidetzen "
 "dutenbihurketak gaitzeko"
 
-#: gui/options.cpp:1140
+#: gui/options.cpp:1142
 msgid "Don't use Roland MT-32 music"
 msgstr "Ez erabili Roland MT-32 musika"
 
-#: gui/options.cpp:1167
+#: gui/options.cpp:1169
 msgid "Text and Speech:"
 msgstr "Testu eta ahotsa:"
 
-#: gui/options.cpp:1171 gui/options.cpp:1181
+#: gui/options.cpp:1173 gui/options.cpp:1183
 msgid "Speech"
 msgstr "Ahotsa"
 
-#: gui/options.cpp:1172 gui/options.cpp:1182
+#: gui/options.cpp:1174 gui/options.cpp:1184
 msgid "Subtitles"
 msgstr "Azpitituluak"
 
-#: gui/options.cpp:1173
+#: gui/options.cpp:1175
 msgid "Both"
 msgstr "Biak"
 
-#: gui/options.cpp:1175
+#: gui/options.cpp:1177
 msgid "Subtitle speed:"
 msgstr "Azpitit. abiadura:"
 
-#: gui/options.cpp:1177
+#: gui/options.cpp:1179
 msgctxt "lowres"
 msgid "Text and Speech:"
 msgstr "Testu eta ahotsa:"
 
-#: gui/options.cpp:1181
+#: gui/options.cpp:1183
 msgid "Spch"
 msgstr "Ahots."
 
-#: gui/options.cpp:1182
+#: gui/options.cpp:1184
 msgid "Subs"
 msgstr "Azp."
 
-#: gui/options.cpp:1183
+#: gui/options.cpp:1185
 msgctxt "lowres"
 msgid "Both"
 msgstr "Biak"
 
-#: gui/options.cpp:1183
+#: gui/options.cpp:1185
 msgid "Show subtitles and play speech"
 msgstr "Ahotsak erreproduzitu eta azpitituluak erakutsi"
 
-#: gui/options.cpp:1185
+#: gui/options.cpp:1187
 msgctxt "lowres"
 msgid "Subtitle speed:"
 msgstr "Azpit. abiadura:"
 
-#: gui/options.cpp:1201
+#: gui/options.cpp:1203
 msgid "Music volume:"
 msgstr "Musika:"
 
-#: gui/options.cpp:1203
+#: gui/options.cpp:1205
 msgctxt "lowres"
 msgid "Music volume:"
 msgstr "Musika:"
 
-#: gui/options.cpp:1210
+#: gui/options.cpp:1212
 msgid "Mute All"
 msgstr "Mututu dena"
 
-#: gui/options.cpp:1213
+#: gui/options.cpp:1215
 msgid "SFX volume:"
 msgstr "Efektuak:"
 
-#: gui/options.cpp:1213 gui/options.cpp:1215 gui/options.cpp:1216
+#: gui/options.cpp:1215 gui/options.cpp:1217 gui/options.cpp:1218
 msgid "Special sound effects volume"
 msgstr "Soinu efektu berezien bolumena"
 
-#: gui/options.cpp:1215
+#: gui/options.cpp:1217
 msgctxt "lowres"
 msgid "SFX volume:"
 msgstr "Efektuak:"
 
-#: gui/options.cpp:1223
+#: gui/options.cpp:1225
 msgid "Speech volume:"
 msgstr "Ahotsak:"
 
-#: gui/options.cpp:1225
+#: gui/options.cpp:1227
 msgctxt "lowres"
 msgid "Speech volume:"
 msgstr "Ahotsak:"
 
-#: gui/options.cpp:1424
+#: gui/options.cpp:1432
 #, fuzzy
 msgid "Control"
 msgstr "Saguaren kontrola"
 
-#: gui/options.cpp:1456
+#: gui/options.cpp:1458
 msgid "FluidSynth Settings"
 msgstr "FluidSynth Ezarpenak"
 
-#: gui/options.cpp:1487
+#: gui/options.cpp:1489
 msgid "Theme Path:"
 msgstr "Gaiak:"
 
-#: gui/options.cpp:1489
+#: gui/options.cpp:1491
 msgctxt "lowres"
 msgid "Theme Path:"
 msgstr "Gaiak:"
 
-#: gui/options.cpp:1495 gui/options.cpp:1497 gui/options.cpp:1498
+#: gui/options.cpp:1497 gui/options.cpp:1499 gui/options.cpp:1500
 msgid "Specifies path to additional data used by all games or ScummVM"
 msgstr ""
 "Joko guztiek edo ScummVM-k darabilten datu gehigarrien bide-izena ezartzen du"
 
-#: gui/options.cpp:1504
+#: gui/options.cpp:1506
 msgid "Plugins Path:"
 msgstr "Pluginak:"
 
-#: gui/options.cpp:1506
+#: gui/options.cpp:1508
 msgctxt "lowres"
 msgid "Plugins Path:"
 msgstr "Pluginak:"
 
-#: gui/options.cpp:1517
+#: gui/options.cpp:1519
 msgctxt "lowres"
 msgid "Misc"
 msgstr "Beste"
 
-#: gui/options.cpp:1519
+#: gui/options.cpp:1521
 msgid "Theme:"
 msgstr "Gaia:"
 
-#: gui/options.cpp:1523
+#: gui/options.cpp:1525
 msgid "GUI Renderer:"
 msgstr "Interfazea:"
 
-#: gui/options.cpp:1535
+#: gui/options.cpp:1537
 msgid "Autosave:"
 msgstr "Autogordetzea:"
 
-#: gui/options.cpp:1537
+#: gui/options.cpp:1539
 msgctxt "lowres"
 msgid "Autosave:"
 msgstr "Autogordetzea:"
 
-#: gui/options.cpp:1545
+#: gui/options.cpp:1547
 msgid "Keys"
 msgstr "Teklak"
 
-#: gui/options.cpp:1552
+#: gui/options.cpp:1554
 msgid "GUI Language:"
 msgstr "Hizkuntza:"
 
-#: gui/options.cpp:1552
+#: gui/options.cpp:1554
 msgid "Language of ScummVM GUI"
 msgstr "ScummVM interfazearen hizkuntza"
 
-#: gui/options.cpp:1580
+#: gui/options.cpp:1582
 msgid "Update check:"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1580
+#: gui/options.cpp:1582
 msgid "How often to check ScummVM updates"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1592
+#: gui/options.cpp:1594
 msgid "Check now"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1600
+#: gui/options.cpp:1602
 msgid "Cloud"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1602
+#: gui/options.cpp:1604
 msgctxt "lowres"
 msgid "Cloud"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1607
+#: gui/options.cpp:1609
 msgid "Storage:"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1607
+#: gui/options.cpp:1609
 msgid "Active cloud storage"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1614 gui/options.cpp:2177
+#: gui/options.cpp:1616 gui/options.cpp:2179
 msgid "<none>"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1618 backends/platform/wii/options.cpp:114
+#: gui/options.cpp:1620 backends/platform/wii/options.cpp:114
 msgid "Username:"
 msgstr "Erabiltzaile-izena:"
 
-#: gui/options.cpp:1618
+#: gui/options.cpp:1620
 msgid "Username used by this storage"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1621
+#: gui/options.cpp:1623
 msgid "Used space:"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1621
+#: gui/options.cpp:1623
 msgid "Space used by ScummVM's saved games on this storage"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1624
+#: gui/options.cpp:1626
 msgid "Last sync time:"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1624
+#: gui/options.cpp:1626
 msgid "When the last saved games sync for this storage occured"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1627 gui/storagewizarddialog.cpp:71
+#: gui/options.cpp:1629 gui/storagewizarddialog.cpp:71
 msgid "Connect"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1627
+#: gui/options.cpp:1629
 msgid "Open wizard dialog to connect your cloud storage account"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1628
+#: gui/options.cpp:1630
 msgid "Refresh"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1628
+#: gui/options.cpp:1630
 msgid "Refresh current cloud storage information (username and usage)"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1629
+#: gui/options.cpp:1631
 #, fuzzy
 msgid "Download"
 msgstr "Behera"
 
-#: gui/options.cpp:1629
+#: gui/options.cpp:1631
 msgid "Open downloads manager dialog"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1631
+#: gui/options.cpp:1633
 msgid "Run server"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1631
+#: gui/options.cpp:1633
 msgid "Run local webserver"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1632 gui/options.cpp:2287
+#: gui/options.cpp:1634 gui/options.cpp:2289
 #, fuzzy
 msgid "Not running"
 msgstr "Jokoa exekutatzean errorea:"
 
-#: gui/options.cpp:1636
+#: gui/options.cpp:1638
 #, fuzzy
 msgid "/root/ Path:"
 msgstr "Gehigarriak:"
 
-#: gui/options.cpp:1636 gui/options.cpp:1638 gui/options.cpp:1639
+#: gui/options.cpp:1638 gui/options.cpp:1640 gui/options.cpp:1641
 #, fuzzy
 msgid "Specifies which directory the Files Manager can access"
 msgstr "Zure gordetako partidak non gordeko diren zehazten du"
 
-#: gui/options.cpp:1638
+#: gui/options.cpp:1640
 #, fuzzy
 msgctxt "lowres"
 msgid "/root/ Path:"
 msgstr "Gehigarriak:"
 
-#: gui/options.cpp:1648
+#: gui/options.cpp:1650
 #, fuzzy
 msgid "Server's port:"
 msgstr "Zerbitzaria:"
 
-#: gui/options.cpp:1648
+#: gui/options.cpp:1650
 msgid ""
 "Which port is used by the server\n"
 "Auth with server is not available with non-default port"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1661
+#: gui/options.cpp:1663
 msgid "Apply"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1827
+#: gui/options.cpp:1829
 #, fuzzy
 msgid "Failed to change cloud storage!"
 msgstr "Ezin izan da jokoa gorde"
 
-#: gui/options.cpp:1830
+#: gui/options.cpp:1832
 msgid "Another cloud storage is already active."
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1866
+#: gui/options.cpp:1868
 msgid ""
 "The theme you selected does not support your current language. If you want "
 "to use this theme you need to switch to another language first."
@@ -1372,51 +1371,51 @@ msgstr ""
 "Aukeraturiko gaia ez da zure hizkuntzarekin bateragarria. Gai hau erabili "
 "nahi baduzu, aurretik beste hizkuntza batera pasa behar duzu."
 
-#: gui/options.cpp:1901
+#: gui/options.cpp:1903
 msgid "The chosen directory cannot be written to. Please select another one."
 msgstr "Aukeraturiko direktorioan ezin da idatzi. Mesedez, aukeratu beste bat."
 
-#: gui/options.cpp:1910
+#: gui/options.cpp:1912
 msgid "Select directory for GUI themes"
 msgstr "Gaien direktorioa aukeratu"
 
-#: gui/options.cpp:1920
+#: gui/options.cpp:1922
 msgid "Select directory for extra files"
 msgstr "Fitxategi gehigarrien direktorioa aukeratu"
 
-#: gui/options.cpp:1931
+#: gui/options.cpp:1933
 msgid "Select directory for plugins"
 msgstr "Pluginen direktorioa aukeratu"
 
-#: gui/options.cpp:1943
+#: gui/options.cpp:1945
 #, fuzzy
 msgid "Select directory for Files Manager /root/"
 msgstr "Fitxategi gehigarrien direktorioa aukeratu"
 
-#: gui/options.cpp:2184
+#: gui/options.cpp:2186
 #, c-format
 msgid "%llu bytes"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:2192
+#: gui/options.cpp:2194
 msgid "<right now>"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:2194
+#: gui/options.cpp:2196
 #, fuzzy
 msgid "<never>"
 msgstr "Inoiz ez"
 
-#: gui/options.cpp:2278
+#: gui/options.cpp:2280
 #, fuzzy
 msgid "Stop server"
 msgstr "Zerbitzaria:"
 
-#: gui/options.cpp:2279
+#: gui/options.cpp:2281
 msgid "Stop local webserver"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:2370
+#: gui/options.cpp:2372
 msgid ""
 "Request failed.\n"
 "Check your Internet connection."
@@ -4533,6 +4532,15 @@ msgid ""
 "%d. You will need an updated version of the engine to use this saved game."
 msgstr ""
 
+#, fuzzy
+#~ msgid "Speed multiplier for mouse emulation"
+#~ msgstr "Saguaren ezker botoia simulatu"
+
+#, fuzzy
+#~ msgctxt "lowres"
+#~ msgid "Mouse Speed:"
+#~ msgstr "Abiadura:"
+
 #~ msgid ""
 #~ "Unable to find \"sky.cpt\" file!\n"
 #~ "Please download it from www.scummvm.org"
diff --git a/po/fi_FI.po b/po/fi_FI.po
index ac364de..b3d223d 100644
--- a/po/fi_FI.po
+++ b/po/fi_FI.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.6.0git\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.scummvm.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-02-27 16:03+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-02-28 15:54+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2017-02-26 11:21+0000\n"
 "Last-Translator: Timo Mikkolainen <tmikkola at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Finnish <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
@@ -58,7 +58,7 @@ msgstr "Siirry yl
 #: gui/browser.cpp:75 gui/chooser.cpp:46 gui/editgamedialog.cpp:292
 #: gui/editrecorddialog.cpp:67 gui/filebrowser-dialog.cpp:64
 #: gui/fluidsynth-dialog.cpp:152 gui/KeysDialog.cpp:43 gui/massadd.cpp:95
-#: gui/options.cpp:1660 gui/predictivedialog.cpp:73 gui/recorderdialog.cpp:69
+#: gui/options.cpp:1662 gui/predictivedialog.cpp:73 gui/recorderdialog.cpp:69
 #: gui/recorderdialog.cpp:155 gui/remotebrowser.cpp:59
 #: gui/saveload-dialog.cpp:383 gui/saveload-dialog.cpp:443
 #: gui/saveload-dialog.cpp:717 gui/saveload-dialog.cpp:1111
@@ -154,7 +154,7 @@ msgstr ""
 
 #: gui/downloaddialog.cpp:146 gui/editgamedialog.cpp:293
 #: gui/fluidsynth-dialog.cpp:153 gui/KeysDialog.cpp:42 gui/launcher.cpp:522
-#: gui/launcher.cpp:526 gui/massadd.cpp:92 gui/options.cpp:1662
+#: gui/launcher.cpp:526 gui/massadd.cpp:92 gui/options.cpp:1664
 #: gui/saveload-dialog.cpp:1112 engines/engine.cpp:477 engines/engine.cpp:488
 #: backends/platform/wii/options.cpp:47
 #: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:54
@@ -240,7 +240,7 @@ msgstr ""
 "englanninkieliseksi"
 
 #: gui/editgamedialog.cpp:151 gui/editgamedialog.cpp:165 gui/options.cpp:123
-#: gui/options.cpp:978 gui/options.cpp:991 gui/options.cpp:1555
+#: gui/options.cpp:980 gui/options.cpp:993 gui/options.cpp:1557
 #: audio/null.cpp:41
 msgid "<default>"
 msgstr "<oletus>"
@@ -263,11 +263,11 @@ msgstr "Alusta:"
 msgid "Engine"
 msgstr "Pelimoottori"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:184 gui/options.cpp:1334 gui/options.cpp:1431
+#: gui/editgamedialog.cpp:184 gui/options.cpp:1336 gui/options.cpp:1421
 msgid "Graphics"
 msgstr "Grafiikka"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:184 gui/options.cpp:1334 gui/options.cpp:1431
+#: gui/editgamedialog.cpp:184 gui/options.cpp:1336 gui/options.cpp:1421
 msgid "GFX"
 msgstr "GFX"
 
@@ -280,7 +280,7 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Override global graphic settings"
 msgstr "Ohita globaalit grafiikka-asetukset"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:196 gui/options.cpp:1437
+#: gui/editgamedialog.cpp:196 gui/options.cpp:1439
 msgid "Audio"
 msgstr "Ääni"
 
@@ -293,11 +293,11 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Override global audio settings"
 msgstr "Ohita globaalit ääniasetukset"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:210 gui/options.cpp:1442
+#: gui/editgamedialog.cpp:210 gui/options.cpp:1444
 msgid "Volume"
 msgstr "Voimakkuus"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:212 gui/options.cpp:1444
+#: gui/editgamedialog.cpp:212 gui/options.cpp:1446
 msgctxt "lowres"
 msgid "Volume"
 msgstr "Voimakkuus"
@@ -311,7 +311,7 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Override global volume settings"
 msgstr "Ohita globaalit äänenvoimakkuusasetukset"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:226 gui/options.cpp:1452
+#: gui/editgamedialog.cpp:226 gui/options.cpp:1454
 msgid "MIDI"
 msgstr "MIDI"
 
@@ -324,7 +324,7 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Override global MIDI settings"
 msgstr "Ohita globaalit MIDI-asetukset"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:241 gui/options.cpp:1462
+#: gui/editgamedialog.cpp:241 gui/options.cpp:1464
 msgid "MT-32"
 msgstr "MT-32"
 
@@ -337,11 +337,11 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Override global MT-32 settings"
 msgstr "Ohita globaalit MT-32 asetukset"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:255 gui/options.cpp:1469
+#: gui/editgamedialog.cpp:255 gui/options.cpp:1471
 msgid "Paths"
 msgstr "Polut"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:257 gui/options.cpp:1471
+#: gui/editgamedialog.cpp:257 gui/options.cpp:1473
 msgctxt "lowres"
 msgid "Paths"
 msgstr "Polut"
@@ -355,7 +355,7 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Game Path:"
 msgstr "Pelin polku:"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:271 gui/options.cpp:1495
+#: gui/editgamedialog.cpp:271 gui/options.cpp:1497
 msgid "Extra Path:"
 msgstr "Lisäkansio:"
 
@@ -364,44 +364,44 @@ msgstr "Lis
 msgid "Specifies path to additional data used by the game"
 msgstr "Määrittää polun lisätiedostoihin joita peli mahdollisesti käyttää"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:273 gui/options.cpp:1497
+#: gui/editgamedialog.cpp:273 gui/options.cpp:1499
 msgctxt "lowres"
 msgid "Extra Path:"
 msgstr "Lisäkansio:"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:280 gui/options.cpp:1479
+#: gui/editgamedialog.cpp:280 gui/options.cpp:1481
 msgid "Save Path:"
 msgstr "Tallennuskansio:"
 
 #: gui/editgamedialog.cpp:280 gui/editgamedialog.cpp:282
-#: gui/editgamedialog.cpp:283 gui/options.cpp:1479 gui/options.cpp:1481
-#: gui/options.cpp:1482
+#: gui/editgamedialog.cpp:283 gui/options.cpp:1481 gui/options.cpp:1483
+#: gui/options.cpp:1484
 msgid "Specifies where your saved games are put"
 msgstr "Määrittää polun pelitallennuksille"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:282 gui/options.cpp:1481
+#: gui/editgamedialog.cpp:282 gui/options.cpp:1483
 msgctxt "lowres"
 msgid "Save Path:"
 msgstr "Tallennuskansio:"
 
 #: gui/editgamedialog.cpp:301 gui/editgamedialog.cpp:398
-#: gui/editgamedialog.cpp:457 gui/editgamedialog.cpp:518 gui/options.cpp:1490
-#: gui/options.cpp:1498 gui/options.cpp:1507 gui/options.cpp:1687
-#: gui/options.cpp:1693 gui/options.cpp:1701 gui/options.cpp:1724
-#: gui/options.cpp:1753 gui/options.cpp:1759 gui/options.cpp:1766
-#: gui/options.cpp:1774 gui/options.cpp:1957 gui/options.cpp:1960
-#: gui/options.cpp:1967 gui/options.cpp:1977
+#: gui/editgamedialog.cpp:457 gui/editgamedialog.cpp:518 gui/options.cpp:1492
+#: gui/options.cpp:1500 gui/options.cpp:1509 gui/options.cpp:1689
+#: gui/options.cpp:1695 gui/options.cpp:1703 gui/options.cpp:1726
+#: gui/options.cpp:1755 gui/options.cpp:1761 gui/options.cpp:1768
+#: gui/options.cpp:1776 gui/options.cpp:1959 gui/options.cpp:1962
+#: gui/options.cpp:1969 gui/options.cpp:1979
 msgctxt "path"
 msgid "None"
 msgstr "Ei määritelty"
 
 #: gui/editgamedialog.cpp:306 gui/editgamedialog.cpp:404
-#: gui/editgamedialog.cpp:522 gui/options.cpp:1681 gui/options.cpp:1747
-#: gui/options.cpp:1963 backends/platform/wii/options.cpp:56
+#: gui/editgamedialog.cpp:522 gui/options.cpp:1683 gui/options.cpp:1749
+#: gui/options.cpp:1965 backends/platform/wii/options.cpp:56
 msgid "Default"
 msgstr "Oletus"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:450 gui/options.cpp:1971
+#: gui/editgamedialog.cpp:450 gui/options.cpp:1973
 msgid "Select SoundFont"
 msgstr "Valitse SoundFont"
 
@@ -409,7 +409,7 @@ msgstr "Valitse SoundFont"
 msgid "Select additional game directory"
 msgstr "Valitse lisähakemisto pelille"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:502 gui/options.cpp:1894
+#: gui/editgamedialog.cpp:502 gui/options.cpp:1896
 msgid "Select directory for saved games"
 msgstr "Valitse hakemisto pelitallennuksille"
 
@@ -501,7 +501,7 @@ msgstr "Sini"
 msgid "Triangle"
 msgstr "Kolmio"
 
-#: gui/fluidsynth-dialog.cpp:138 gui/options.cpp:1515
+#: gui/fluidsynth-dialog.cpp:138 gui/options.cpp:1517
 msgid "Misc"
 msgstr "Muut"
 
@@ -821,176 +821,179 @@ msgstr "44 kHz"
 msgid "48 kHz"
 msgstr "48 kHz"
 
-#: gui/options.cpp:125
+#: gui/options.cpp:127
 msgid "3"
 msgstr "3"
 
-#: gui/options.cpp:125
+#: gui/options.cpp:127
 msgid "5"
 msgstr "5"
 
-#: gui/options.cpp:125
+#: gui/options.cpp:127
 msgid "8"
 msgstr "8"
 
-#: gui/options.cpp:125
+#: gui/options.cpp:127
 msgid "10"
 msgstr "10"
 
-#: gui/options.cpp:125
+#: gui/options.cpp:127
 msgid "13"
 msgstr "13"
 
-#: gui/options.cpp:125
+#: gui/options.cpp:127
 msgid "15"
 msgstr "15"
 
-#: gui/options.cpp:125
+#: gui/options.cpp:127
 msgid "18"
 msgstr "18"
 
-#: gui/options.cpp:125
+#: gui/options.cpp:127
 msgid "20"
 msgstr "20"
 
-#: gui/options.cpp:344 gui/options.cpp:636 gui/options.cpp:774
-#: gui/options.cpp:851 gui/options.cpp:1103
+#: gui/options.cpp:345 gui/options.cpp:638 gui/options.cpp:776
+#: gui/options.cpp:853 gui/options.cpp:1105
 msgctxt "soundfont"
 msgid "None"
 msgstr "Ei käytössä"
 
-#: gui/options.cpp:540
+#: gui/options.cpp:513
 msgid "Failed to apply some of the graphic options changes:"
 msgstr "Joitain grafiikka-asetuksia ei saatu asetettua:"
 
-#: gui/options.cpp:552
+#: gui/options.cpp:525
 msgid "the video mode could not be changed."
 msgstr "videotilaa ei voitu vaihtaa."
 
-#: gui/options.cpp:558
+#: gui/options.cpp:531
 msgid "the aspect ratio setting could not be changed"
 msgstr "kuvasuhdekorjausasetusta ei voitu muuttaa"
 
-#: gui/options.cpp:564
+#: gui/options.cpp:537
 msgid "the fullscreen setting could not be changed"
 msgstr "kokoruututilaa ei voitu muuttaa"
 
-#: gui/options.cpp:570
+#: gui/options.cpp:543
 msgid "the filtering setting could not be changed"
 msgstr "Suodatusasetusta ei voitu muuttaa"
 
-#: gui/options.cpp:930
+#: gui/options.cpp:932
 msgid "Show On-screen control"
 msgstr "Virtuaalikontrollit"
 
-#: gui/options.cpp:934
+#: gui/options.cpp:936
 msgid "Touchpad mouse mode"
 msgstr "Touchpad hiiritila"
 
-#: gui/options.cpp:938
+#: gui/options.cpp:940
 msgid "Swap Menu and Back buttons"
 msgstr "Vaihda Menu ja Takaisin nappien paikkaa"
 
-#: gui/options.cpp:943
-msgid "Mouse Speed:"
+#: gui/options.cpp:945
+#, fuzzy
+msgid "Pointer Speed:"
 msgstr "Hiiren Nopeus:"
 
-#: gui/options.cpp:943 gui/options.cpp:945 gui/options.cpp:946
-msgid "Speed multiplier for mouse emulation"
-msgstr "Hiiriemulaation nopeuskerroin"
+#: gui/options.cpp:945 gui/options.cpp:947 gui/options.cpp:948
+msgid "Speed for keyboard/joystick mouse pointer control"
+msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:945
+#: gui/options.cpp:947
+#, fuzzy
 msgctxt "lowres"
-msgid "Mouse Speed:"
+msgid "Pointer Speed:"
 msgstr "Hiiren Nopeus:"
 
-#: gui/options.cpp:956
+#: gui/options.cpp:958
 msgid "Joy Deadzone:"
 msgstr "Joystickin Kuollut Alue:"
 
-#: gui/options.cpp:956 gui/options.cpp:958 gui/options.cpp:959
-msgid "Analog Joystick Deadzone"
+#: gui/options.cpp:958 gui/options.cpp:960 gui/options.cpp:961
+#, fuzzy
+msgid "Analog joystick Deadzone"
 msgstr "Analogisen Joystickin Kuollut Alue"
 
-#: gui/options.cpp:958
+#: gui/options.cpp:960
 msgctxt "lowres"
 msgid "Joy Deadzone:"
 msgstr "Joystickin Kuollut Alue:"
 
-#: gui/options.cpp:975
+#: gui/options.cpp:977
 msgid "Graphics mode:"
 msgstr "Grafiikkatila:"
 
-#: gui/options.cpp:989
+#: gui/options.cpp:991
 msgid "Render mode:"
 msgstr "Renderöintitila:"
 
-#: gui/options.cpp:989 gui/options.cpp:990
+#: gui/options.cpp:991 gui/options.cpp:992
 msgid "Special dithering modes supported by some games"
 msgstr "Erityiset dithering asetukset joita jotkut pelit tukevat"
 
-#: gui/options.cpp:1001 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:615
+#: gui/options.cpp:1003 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:615
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2460
 msgid "Fullscreen mode"
 msgstr "Kokoruututila"
 
-#: gui/options.cpp:1004
+#: gui/options.cpp:1006
 msgid "Filter graphics"
 msgstr "Suodata grafiikka"
 
-#: gui/options.cpp:1004
+#: gui/options.cpp:1006
 msgid "Use linear filtering when scaling graphics"
 msgstr "Käytä bilineaarista suodatinta grafiikan skaalauksessa"
 
-#: gui/options.cpp:1007
+#: gui/options.cpp:1009
 msgid "Aspect ratio correction"
 msgstr "Kuvasuhteen korjaus"
 
-#: gui/options.cpp:1007
+#: gui/options.cpp:1009
 msgid "Correct aspect ratio for 320x200 games"
 msgstr "Korjaa kuvasuhde 320x200 peleille"
 
-#: gui/options.cpp:1015
+#: gui/options.cpp:1017
 msgid "Preferred Device:"
 msgstr "Ensisijainen laite:"
 
-#: gui/options.cpp:1015
+#: gui/options.cpp:1017
 msgid "Music Device:"
 msgstr "Musiikkilaite:"
 
-#: gui/options.cpp:1015 gui/options.cpp:1017
+#: gui/options.cpp:1017 gui/options.cpp:1019
 msgid "Specifies preferred sound device or sound card emulator"
 msgstr ""
 "Määrittää äänilaitteen tai äänikorttiemulaattorin jota ensisijaisesti tulisi "
 "käyttää"
 
-#: gui/options.cpp:1015 gui/options.cpp:1017 gui/options.cpp:1018
+#: gui/options.cpp:1017 gui/options.cpp:1019 gui/options.cpp:1020
 msgid "Specifies output sound device or sound card emulator"
 msgstr "Määrittää äänikortin tai äänikorttia emuloivan ohjelmiston"
 
-#: gui/options.cpp:1017
+#: gui/options.cpp:1019
 msgctxt "lowres"
 msgid "Preferred Dev.:"
 msgstr "Ensisijainen:"
 
-#: gui/options.cpp:1017
+#: gui/options.cpp:1019
 msgctxt "lowres"
 msgid "Music Device:"
 msgstr "Musiikkilaite:"
 
-#: gui/options.cpp:1044
+#: gui/options.cpp:1046
 msgid "AdLib emulator:"
 msgstr "AdLib emulaattori:"
 
-#: gui/options.cpp:1044 gui/options.cpp:1045
+#: gui/options.cpp:1046 gui/options.cpp:1047
 msgid "AdLib is used for music in many games"
 msgstr "AdLibiä käytetään monien pelien musiikeissa"
 
-#: gui/options.cpp:1055
+#: gui/options.cpp:1057
 msgid "Output rate:"
 msgstr "Taajuus:"
 
-#: gui/options.cpp:1055 gui/options.cpp:1056
+#: gui/options.cpp:1057 gui/options.cpp:1058
 msgid ""
 "Higher value specifies better sound quality but may be not supported by your "
 "soundcard"
@@ -998,61 +1001,61 @@ msgstr ""
 "Isommat taajuudet merkitsevät parempaa äänenlaatua, mutta äänikorttisi ei "
 "ehkä tue niitä"
 
-#: gui/options.cpp:1066
+#: gui/options.cpp:1068
 msgid "GM Device:"
 msgstr "GM laite:"
 
-#: gui/options.cpp:1066
+#: gui/options.cpp:1068
 msgid "Specifies default sound device for General MIDI output"
 msgstr "Määrittää oletuksena käytettävän äänilaitteen General MIDIlle"
 
-#: gui/options.cpp:1077
+#: gui/options.cpp:1079
 msgid "Don't use General MIDI music"
 msgstr "Älä käytä General MIDIä musiikissa"
 
-#: gui/options.cpp:1088 gui/options.cpp:1150
+#: gui/options.cpp:1090 gui/options.cpp:1152
 msgid "Use first available device"
 msgstr "Käytä ensimmäistä laitetta"
 
-#: gui/options.cpp:1100
+#: gui/options.cpp:1102
 msgid "SoundFont:"
 msgstr "SoundFont:"
 
-#: gui/options.cpp:1100 gui/options.cpp:1102 gui/options.cpp:1103
+#: gui/options.cpp:1102 gui/options.cpp:1104 gui/options.cpp:1105
 msgid "SoundFont is supported by some audio cards, FluidSynth and Timidity"
 msgstr ""
 "Jotkut äänikortit tukevat äänifonttia (SoundFont), FluidSynth ja Timidity"
 
-#: gui/options.cpp:1102
+#: gui/options.cpp:1104
 msgctxt "lowres"
 msgid "SoundFont:"
 msgstr "SoundFont:"
 
-#: gui/options.cpp:1108
+#: gui/options.cpp:1110
 msgid "Mixed AdLib/MIDI mode"
 msgstr "Yhdistetty AdLib/MIDI tila"
 
-#: gui/options.cpp:1108
+#: gui/options.cpp:1110
 msgid "Use both MIDI and AdLib sound generation"
 msgstr "Käytä sekä MIDIä että Adlibiä äänentuotantoon"
 
-#: gui/options.cpp:1111
+#: gui/options.cpp:1113
 msgid "MIDI gain:"
 msgstr "MIDIn äänilisäys:"
 
-#: gui/options.cpp:1121
+#: gui/options.cpp:1123
 msgid "MT-32 Device:"
 msgstr "MT-32 laite:"
 
-#: gui/options.cpp:1121
+#: gui/options.cpp:1123
 msgid "Specifies default sound device for Roland MT-32/LAPC1/CM32l/CM64 output"
 msgstr "Määrittää oletusäänilaitteen Roland MT-32/LAPC1/CM32l/CM64:n käyttöön"
 
-#: gui/options.cpp:1126
+#: gui/options.cpp:1128
 msgid "True Roland MT-32 (disable GM emulation)"
 msgstr "Aito Roland MT-32 (ei GM emulointia)"
 
-#: gui/options.cpp:1126 gui/options.cpp:1128
+#: gui/options.cpp:1128 gui/options.cpp:1130
 msgid ""
 "Check if you want to use your real hardware Roland-compatible sound device "
 "connected to your computer"
@@ -1060,16 +1063,16 @@ msgstr ""
 "Valitse jos haluat käyttää aitoa Roland-yhteensopivaa laittetta joka on "
 "kytketty tietokoneeseesi"
 
-#: gui/options.cpp:1128
+#: gui/options.cpp:1130
 msgctxt "lowres"
 msgid "True Roland MT-32 (no GM emulation)"
 msgstr "Aito Roland MT-32 (ei GM emulointia)"
 
-#: gui/options.cpp:1131
+#: gui/options.cpp:1133
 msgid "Roland GS Device (enable MT-32 mappings)"
 msgstr "Roland GS Laite (aktivoi MT-32 mappaukset)"
 
-#: gui/options.cpp:1131
+#: gui/options.cpp:1133
 msgid ""
 "Check if you want to enable patch mappings to emulate an MT-32 on a Roland "
 "GS device"
@@ -1077,269 +1080,269 @@ msgstr ""
 "Valitse jos haluat käyttää patch mappingia MT-32:n emulointiin Roland GS "
 "laitteella"
 
-#: gui/options.cpp:1140
+#: gui/options.cpp:1142
 msgid "Don't use Roland MT-32 music"
 msgstr "Älä käytä Roland MT-32 musiikkia"
 
-#: gui/options.cpp:1167
+#: gui/options.cpp:1169
 msgid "Text and Speech:"
 msgstr "Tekstitys ja puhe:"
 
-#: gui/options.cpp:1171 gui/options.cpp:1181
+#: gui/options.cpp:1173 gui/options.cpp:1183
 msgid "Speech"
 msgstr "Puhe"
 
-#: gui/options.cpp:1172 gui/options.cpp:1182
+#: gui/options.cpp:1174 gui/options.cpp:1184
 msgid "Subtitles"
 msgstr "Tekstitys"
 
-#: gui/options.cpp:1173
+#: gui/options.cpp:1175
 msgid "Both"
 msgstr "Molemmat"
 
-#: gui/options.cpp:1175
+#: gui/options.cpp:1177
 msgid "Subtitle speed:"
 msgstr "Tekstityksen nopeus:"
 
-#: gui/options.cpp:1177
+#: gui/options.cpp:1179
 msgctxt "lowres"
 msgid "Text and Speech:"
 msgstr "Tekstitys ja puhe:"
 
-#: gui/options.cpp:1181
+#: gui/options.cpp:1183
 msgid "Spch"
 msgstr "Puhe"
 
-#: gui/options.cpp:1182
+#: gui/options.cpp:1184
 msgid "Subs"
 msgstr "Tekstit"
 
-#: gui/options.cpp:1183
+#: gui/options.cpp:1185
 msgctxt "lowres"
 msgid "Both"
 msgstr "Molemmat"
 
-#: gui/options.cpp:1183
+#: gui/options.cpp:1185
 msgid "Show subtitles and play speech"
 msgstr "Näytä tekstitys ja käytä puhetta"
 
-#: gui/options.cpp:1185
+#: gui/options.cpp:1187
 msgctxt "lowres"
 msgid "Subtitle speed:"
 msgstr "Tekstityksen nopeus:"
 
-#: gui/options.cpp:1201
+#: gui/options.cpp:1203
 msgid "Music volume:"
 msgstr "Musiikki:"
 
-#: gui/options.cpp:1203
+#: gui/options.cpp:1205
 msgctxt "lowres"
 msgid "Music volume:"
 msgstr "Musiikki:"
 
-#: gui/options.cpp:1210
+#: gui/options.cpp:1212
 msgid "Mute All"
 msgstr "Vaimenna"
 
-#: gui/options.cpp:1213
+#: gui/options.cpp:1215
 msgid "SFX volume:"
 msgstr "Ääniefektit:"
 
-#: gui/options.cpp:1213 gui/options.cpp:1215 gui/options.cpp:1216
+#: gui/options.cpp:1215 gui/options.cpp:1217 gui/options.cpp:1218
 msgid "Special sound effects volume"
 msgstr "Erikoisefektit"
 
-#: gui/options.cpp:1215
+#: gui/options.cpp:1217
 msgctxt "lowres"
 msgid "SFX volume:"
 msgstr "Ääniefektit:"
 
-#: gui/options.cpp:1223
+#: gui/options.cpp:1225
 msgid "Speech volume:"
 msgstr "Puhe:"
 
-#: gui/options.cpp:1225
+#: gui/options.cpp:1227
 msgctxt "lowres"
 msgid "Speech volume:"
 msgstr "Puhe:"
 
-#: gui/options.cpp:1424
+#: gui/options.cpp:1432
 msgid "Control"
 msgstr "Kontrollit"
 
-#: gui/options.cpp:1456
+#: gui/options.cpp:1458
 msgid "FluidSynth Settings"
 msgstr "FluidSynth asetukset"
 
-#: gui/options.cpp:1487
+#: gui/options.cpp:1489
 msgid "Theme Path:"
 msgstr "Teemojen polku:"
 
-#: gui/options.cpp:1489
+#: gui/options.cpp:1491
 msgctxt "lowres"
 msgid "Theme Path:"
 msgstr "Teemojen polku:"
 
-#: gui/options.cpp:1495 gui/options.cpp:1497 gui/options.cpp:1498
+#: gui/options.cpp:1497 gui/options.cpp:1499 gui/options.cpp:1500
 msgid "Specifies path to additional data used by all games or ScummVM"
 msgstr ""
 "Määrittää polun, jossa on lisätiedostoja joita ScummVM tai kaikki pelit "
 "käyttävät"
 
-#: gui/options.cpp:1504
+#: gui/options.cpp:1506
 msgid "Plugins Path:"
 msgstr "Pluginien sijainti:"
 
-#: gui/options.cpp:1506
+#: gui/options.cpp:1508
 msgctxt "lowres"
 msgid "Plugins Path:"
 msgstr "Pluginien sijainti:"
 
-#: gui/options.cpp:1517
+#: gui/options.cpp:1519
 msgctxt "lowres"
 msgid "Misc"
 msgstr "Muut"
 
-#: gui/options.cpp:1519
+#: gui/options.cpp:1521
 msgid "Theme:"
 msgstr "Teema:"
 
-#: gui/options.cpp:1523
+#: gui/options.cpp:1525
 msgid "GUI Renderer:"
 msgstr "GUI renderöijä:"
 
-#: gui/options.cpp:1535
+#: gui/options.cpp:1537
 msgid "Autosave:"
 msgstr "Autom. tallennus:"
 
-#: gui/options.cpp:1537
+#: gui/options.cpp:1539
 msgctxt "lowres"
 msgid "Autosave:"
 msgstr "Autom. tallennus:"
 
-#: gui/options.cpp:1545
+#: gui/options.cpp:1547
 msgid "Keys"
 msgstr "Näppäimet"
 
-#: gui/options.cpp:1552
+#: gui/options.cpp:1554
 msgid "GUI Language:"
 msgstr "ScummVM:n kieli:"
 
-#: gui/options.cpp:1552
+#: gui/options.cpp:1554
 msgid "Language of ScummVM GUI"
 msgstr "ScummVM käyttöliittymän kieli"
 
-#: gui/options.cpp:1580
+#: gui/options.cpp:1582
 msgid "Update check:"
 msgstr "Päivitystarkistus:"
 
-#: gui/options.cpp:1580
+#: gui/options.cpp:1582
 msgid "How often to check ScummVM updates"
 msgstr "Kuinka usein tarkistetaan onko ScummVM:ään päivityksiä"
 
-#: gui/options.cpp:1592
+#: gui/options.cpp:1594
 msgid "Check now"
 msgstr "Tarkista nyt"
 
-#: gui/options.cpp:1600
+#: gui/options.cpp:1602
 msgid "Cloud"
 msgstr "Pilvi"
 
-#: gui/options.cpp:1602
+#: gui/options.cpp:1604
 msgctxt "lowres"
 msgid "Cloud"
 msgstr "Pilvi"
 
-#: gui/options.cpp:1607
+#: gui/options.cpp:1609
 msgid "Storage:"
 msgstr "Tallennustila:"
 
-#: gui/options.cpp:1607
+#: gui/options.cpp:1609
 msgid "Active cloud storage"
 msgstr "Aktiivinen pilvitallennus"
 
-#: gui/options.cpp:1614 gui/options.cpp:2177
+#: gui/options.cpp:1616 gui/options.cpp:2179
 msgid "<none>"
 msgstr "<tyhjä>"
 
-#: gui/options.cpp:1618 backends/platform/wii/options.cpp:114
+#: gui/options.cpp:1620 backends/platform/wii/options.cpp:114
 msgid "Username:"
 msgstr "Käyttäjänimi:"
 
-#: gui/options.cpp:1618
+#: gui/options.cpp:1620
 msgid "Username used by this storage"
 msgstr "Tallennustilan käyttäjänimi"
 
-#: gui/options.cpp:1621
+#: gui/options.cpp:1623
 msgid "Used space:"
 msgstr "Käytetty tila:"
 
-#: gui/options.cpp:1621
+#: gui/options.cpp:1623
 msgid "Space used by ScummVM's saved games on this storage"
 msgstr "ScummVM:n pelitallennusten käyttämä tila tallennustilassa"
 
-#: gui/options.cpp:1624
+#: gui/options.cpp:1626
 msgid "Last sync time:"
 msgstr "Viimeisin synkronointi:"
 
-#: gui/options.cpp:1624
+#: gui/options.cpp:1626
 msgid "When the last saved games sync for this storage occured"
 msgstr "Milloin pelitallennukset viimeksi synkronoitiin tähän tallennustilaan"
 
-#: gui/options.cpp:1627 gui/storagewizarddialog.cpp:71
+#: gui/options.cpp:1629 gui/storagewizarddialog.cpp:71
 msgid "Connect"
 msgstr "Yhdistä"
 
-#: gui/options.cpp:1627
+#: gui/options.cpp:1629
 msgid "Open wizard dialog to connect your cloud storage account"
 msgstr "Avaa velhodialogi pilvitilan tiliin kirjautumiseen"
 
-#: gui/options.cpp:1628
+#: gui/options.cpp:1630
 msgid "Refresh"
 msgstr "Päivitä"
 
-#: gui/options.cpp:1628
+#: gui/options.cpp:1630
 msgid "Refresh current cloud storage information (username and usage)"
 msgstr "Päivitä tämänhetkiset pilvitilan tiedot (käyttäjänimi ja käyttöaste)"
 
-#: gui/options.cpp:1629
+#: gui/options.cpp:1631
 msgid "Download"
 msgstr "Lataa"
 
-#: gui/options.cpp:1629
+#: gui/options.cpp:1631
 msgid "Open downloads manager dialog"
 msgstr "Avaa lataustenhallintadialogi"
 
-#: gui/options.cpp:1631
+#: gui/options.cpp:1633
 msgid "Run server"
 msgstr "Käynnistä palvelin"
 
-#: gui/options.cpp:1631
+#: gui/options.cpp:1633
 msgid "Run local webserver"
 msgstr "Käynnistä paikallinen webpalvelin"
 
-#: gui/options.cpp:1632 gui/options.cpp:2287
+#: gui/options.cpp:1634 gui/options.cpp:2289
 msgid "Not running"
 msgstr "Ei käynnissä"
 
-#: gui/options.cpp:1636
+#: gui/options.cpp:1638
 msgid "/root/ Path:"
 msgstr "/root/-polku:"
 
-#: gui/options.cpp:1636 gui/options.cpp:1638 gui/options.cpp:1639
+#: gui/options.cpp:1638 gui/options.cpp:1640 gui/options.cpp:1641
 msgid "Specifies which directory the Files Manager can access"
 msgstr "Määrittää hakemiston johon tiedostonhallinnalla on pääsy"
 
-#: gui/options.cpp:1638
+#: gui/options.cpp:1640
 msgctxt "lowres"
 msgid "/root/ Path:"
 msgstr "/root/-polku:"
 
-#: gui/options.cpp:1648
+#: gui/options.cpp:1650
 msgid "Server's port:"
 msgstr "Palvelimen portti:"
 
-#: gui/options.cpp:1648
+#: gui/options.cpp:1650
 msgid ""
 "Which port is used by the server\n"
 "Auth with server is not available with non-default port"
@@ -1347,19 +1350,19 @@ msgstr ""
 "Palvelimen käyttämä portti\n"
 "Autentikaatio palvelimella on mahdollista vain vakioportilla"
 
-#: gui/options.cpp:1661
+#: gui/options.cpp:1663
 msgid "Apply"
 msgstr "Käytä"
 
-#: gui/options.cpp:1827
+#: gui/options.cpp:1829
 msgid "Failed to change cloud storage!"
 msgstr "Pilvitallennustilan vaihtaminen epäonnistui!"
 
-#: gui/options.cpp:1830
+#: gui/options.cpp:1832
 msgid "Another cloud storage is already active."
 msgstr "Toinen pilvitila on jo aktiivinen."
 
-#: gui/options.cpp:1866
+#: gui/options.cpp:1868
 msgid ""
 "The theme you selected does not support your current language. If you want "
 "to use this theme you need to switch to another language first."
@@ -1367,48 +1370,48 @@ msgstr ""
 "Valitsemasi teema ei tue nykyistä valitsemaasi kieltä. Vaihda kieli ensin, "
 "ja yritä sitten uudelleen."
 
-#: gui/options.cpp:1901
+#: gui/options.cpp:1903
 msgid "The chosen directory cannot be written to. Please select another one."
 msgstr "Valittuun hakemistoon ei voi kirjoittaa. Valitse toinen hakemisto."
 
-#: gui/options.cpp:1910
+#: gui/options.cpp:1912
 msgid "Select directory for GUI themes"
 msgstr "Valitse hakemisto käyttöliittymän teemoille"
 
-#: gui/options.cpp:1920
+#: gui/options.cpp:1922
 msgid "Select directory for extra files"
 msgstr "Valitse hakemisto lisätiedostoille"
 
-#: gui/options.cpp:1931
+#: gui/options.cpp:1933
 msgid "Select directory for plugins"
 msgstr "Valitse hakemisto plugineille"
 
-#: gui/options.cpp:1943
+#: gui/options.cpp:1945
 msgid "Select directory for Files Manager /root/"
 msgstr "Valitse /root/ hakemisto tiedostonhallinnalle"
 
-#: gui/options.cpp:2184
+#: gui/options.cpp:2186
 #, c-format
 msgid "%llu bytes"
 msgstr "%llu tavua"
 
-#: gui/options.cpp:2192
+#: gui/options.cpp:2194
 msgid "<right now>"
 msgstr "<nyt>"
 
-#: gui/options.cpp:2194
+#: gui/options.cpp:2196
 msgid "<never>"
 msgstr "<ei koskaan>"
 
-#: gui/options.cpp:2278
+#: gui/options.cpp:2280
 msgid "Stop server"
 msgstr "Pysäytä palvelin"
 
-#: gui/options.cpp:2279
+#: gui/options.cpp:2281
 msgid "Stop local webserver"
 msgstr "Pysäytä paikallinen webpalvelin"
 
-#: gui/options.cpp:2370
+#: gui/options.cpp:2372
 msgid ""
 "Request failed.\n"
 "Check your Internet connection."
@@ -4519,6 +4522,13 @@ msgstr ""
 "vain versioon %d asti. Tarvitset päivitetyn version tästä pelimoottorista "
 "käyttääksesi tätä pelitallennusta."
 
+#~ msgid "Speed multiplier for mouse emulation"
+#~ msgstr "Hiiriemulaation nopeuskerroin"
+
+#~ msgctxt "lowres"
+#~ msgid "Mouse Speed:"
+#~ msgstr "Hiiren Nopeus:"
+
 #~ msgid ""
 #~ "Unable to find \"sky.cpt\" file!\n"
 #~ "Please download it from www.scummvm.org"
diff --git a/po/fr_FR.po b/po/fr_FR.po
index ebcdac7..9c501eb 100644
--- a/po/fr_FR.po
+++ b/po/fr_FR.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.8.0git\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.scummvm.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-02-27 16:03+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-02-28 15:54+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2017-02-23 11:45+0000\n"
 "Last-Translator: Purple T <zeonk at hotmail.com>\n"
 "Language-Team: French <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
@@ -58,7 +58,7 @@ msgstr "Remonter"
 #: gui/browser.cpp:75 gui/chooser.cpp:46 gui/editgamedialog.cpp:292
 #: gui/editrecorddialog.cpp:67 gui/filebrowser-dialog.cpp:64
 #: gui/fluidsynth-dialog.cpp:152 gui/KeysDialog.cpp:43 gui/massadd.cpp:95
-#: gui/options.cpp:1660 gui/predictivedialog.cpp:73 gui/recorderdialog.cpp:69
+#: gui/options.cpp:1662 gui/predictivedialog.cpp:73 gui/recorderdialog.cpp:69
 #: gui/recorderdialog.cpp:155 gui/remotebrowser.cpp:59
 #: gui/saveload-dialog.cpp:383 gui/saveload-dialog.cpp:443
 #: gui/saveload-dialog.cpp:717 gui/saveload-dialog.cpp:1111
@@ -155,7 +155,7 @@ msgstr ""
 
 #: gui/downloaddialog.cpp:146 gui/editgamedialog.cpp:293
 #: gui/fluidsynth-dialog.cpp:153 gui/KeysDialog.cpp:42 gui/launcher.cpp:522
-#: gui/launcher.cpp:526 gui/massadd.cpp:92 gui/options.cpp:1662
+#: gui/launcher.cpp:526 gui/massadd.cpp:92 gui/options.cpp:1664
 #: gui/saveload-dialog.cpp:1112 engines/engine.cpp:477 engines/engine.cpp:488
 #: backends/platform/wii/options.cpp:47
 #: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:54
@@ -241,7 +241,7 @@ msgstr ""
 "espagnole du jeu."
 
 #: gui/editgamedialog.cpp:151 gui/editgamedialog.cpp:165 gui/options.cpp:123
-#: gui/options.cpp:978 gui/options.cpp:991 gui/options.cpp:1555
+#: gui/options.cpp:980 gui/options.cpp:993 gui/options.cpp:1557
 #: audio/null.cpp:41
 msgid "<default>"
 msgstr "<défaut>"
@@ -264,11 +264,11 @@ msgstr "Syst
 msgid "Engine"
 msgstr "Moteur"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:184 gui/options.cpp:1334 gui/options.cpp:1431
+#: gui/editgamedialog.cpp:184 gui/options.cpp:1336 gui/options.cpp:1421
 msgid "Graphics"
 msgstr "Graphique"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:184 gui/options.cpp:1334 gui/options.cpp:1431
+#: gui/editgamedialog.cpp:184 gui/options.cpp:1336 gui/options.cpp:1421
 msgid "GFX"
 msgstr "GFX"
 
@@ -281,7 +281,7 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Override global graphic settings"
 msgstr "Réglages spécifiques à ce jeu"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:196 gui/options.cpp:1437
+#: gui/editgamedialog.cpp:196 gui/options.cpp:1439
 msgid "Audio"
 msgstr "Audio"
 
@@ -294,11 +294,11 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Override global audio settings"
 msgstr "Réglages spécifiques à ce jeu"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:210 gui/options.cpp:1442
+#: gui/editgamedialog.cpp:210 gui/options.cpp:1444
 msgid "Volume"
 msgstr "Volume"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:212 gui/options.cpp:1444
+#: gui/editgamedialog.cpp:212 gui/options.cpp:1446
 msgctxt "lowres"
 msgid "Volume"
 msgstr "Volume"
@@ -312,7 +312,7 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Override global volume settings"
 msgstr "Réglages spécifiques à ce jeu"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:226 gui/options.cpp:1452
+#: gui/editgamedialog.cpp:226 gui/options.cpp:1454
 msgid "MIDI"
 msgstr "MIDI"
 
@@ -325,7 +325,7 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Override global MIDI settings"
 msgstr "Réglages spécifiques à ce jeu"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:241 gui/options.cpp:1462
+#: gui/editgamedialog.cpp:241 gui/options.cpp:1464
 msgid "MT-32"
 msgstr "MT-32"
 
@@ -338,11 +338,11 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Override global MT-32 settings"
 msgstr "Réglages spécifiques à ce jeu"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:255 gui/options.cpp:1469
+#: gui/editgamedialog.cpp:255 gui/options.cpp:1471
 msgid "Paths"
 msgstr "Chemins"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:257 gui/options.cpp:1471
+#: gui/editgamedialog.cpp:257 gui/options.cpp:1473
 msgctxt "lowres"
 msgid "Paths"
 msgstr "Chemins"
@@ -356,7 +356,7 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Game Path:"
 msgstr "Chemin du Jeu :"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:271 gui/options.cpp:1495
+#: gui/editgamedialog.cpp:271 gui/options.cpp:1497
 msgid "Extra Path:"
 msgstr "Extra :"
 
@@ -366,44 +366,44 @@ msgid "Specifies path to additional data used by the game"
 msgstr ""
 "Définie un chemin vers des données supplémentaires utilisées par le jeu"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:273 gui/options.cpp:1497
+#: gui/editgamedialog.cpp:273 gui/options.cpp:1499
 msgctxt "lowres"
 msgid "Extra Path:"
 msgstr "Extra :"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:280 gui/options.cpp:1479
+#: gui/editgamedialog.cpp:280 gui/options.cpp:1481
 msgid "Save Path:"
 msgstr "Sauvegardes :"
 
 #: gui/editgamedialog.cpp:280 gui/editgamedialog.cpp:282
-#: gui/editgamedialog.cpp:283 gui/options.cpp:1479 gui/options.cpp:1481
-#: gui/options.cpp:1482
+#: gui/editgamedialog.cpp:283 gui/options.cpp:1481 gui/options.cpp:1483
+#: gui/options.cpp:1484
 msgid "Specifies where your saved games are put"
 msgstr "Définie l'emplacement où les fichiers de sauvegarde sont créés"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:282 gui/options.cpp:1481
+#: gui/editgamedialog.cpp:282 gui/options.cpp:1483
 msgctxt "lowres"
 msgid "Save Path:"
 msgstr "Sauvegardes :"
 
 #: gui/editgamedialog.cpp:301 gui/editgamedialog.cpp:398
-#: gui/editgamedialog.cpp:457 gui/editgamedialog.cpp:518 gui/options.cpp:1490
-#: gui/options.cpp:1498 gui/options.cpp:1507 gui/options.cpp:1687
-#: gui/options.cpp:1693 gui/options.cpp:1701 gui/options.cpp:1724
-#: gui/options.cpp:1753 gui/options.cpp:1759 gui/options.cpp:1766
-#: gui/options.cpp:1774 gui/options.cpp:1957 gui/options.cpp:1960
-#: gui/options.cpp:1967 gui/options.cpp:1977
+#: gui/editgamedialog.cpp:457 gui/editgamedialog.cpp:518 gui/options.cpp:1492
+#: gui/options.cpp:1500 gui/options.cpp:1509 gui/options.cpp:1689
+#: gui/options.cpp:1695 gui/options.cpp:1703 gui/options.cpp:1726
+#: gui/options.cpp:1755 gui/options.cpp:1761 gui/options.cpp:1768
+#: gui/options.cpp:1776 gui/options.cpp:1959 gui/options.cpp:1962
+#: gui/options.cpp:1969 gui/options.cpp:1979
 msgctxt "path"
 msgid "None"
 msgstr "Aucun"
 
 #: gui/editgamedialog.cpp:306 gui/editgamedialog.cpp:404
-#: gui/editgamedialog.cpp:522 gui/options.cpp:1681 gui/options.cpp:1747
-#: gui/options.cpp:1963 backends/platform/wii/options.cpp:56
+#: gui/editgamedialog.cpp:522 gui/options.cpp:1683 gui/options.cpp:1749
+#: gui/options.cpp:1965 backends/platform/wii/options.cpp:56
 msgid "Default"
 msgstr "Défaut"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:450 gui/options.cpp:1971
+#: gui/editgamedialog.cpp:450 gui/options.cpp:1973
 msgid "Select SoundFont"
 msgstr "Choisir une banque de sons"
 
@@ -411,7 +411,7 @@ msgstr "Choisir une banque de sons"
 msgid "Select additional game directory"
 msgstr "Sélectionner un répertoire supplémentaire"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:502 gui/options.cpp:1894
+#: gui/editgamedialog.cpp:502 gui/options.cpp:1896
 msgid "Select directory for saved games"
 msgstr "Sélectionner le répertoire pour les sauvegardes"
 
@@ -504,7 +504,7 @@ msgstr "Sinus"
 msgid "Triangle"
 msgstr "Triangle"
 
-#: gui/fluidsynth-dialog.cpp:138 gui/options.cpp:1515
+#: gui/fluidsynth-dialog.cpp:138 gui/options.cpp:1517
 msgid "Misc"
 msgstr "Divers"
 
@@ -826,181 +826,180 @@ msgstr "44 kHz"
 msgid "48 kHz"
 msgstr "48 kHz"
 
-#: gui/options.cpp:125
+#: gui/options.cpp:127
 msgid "3"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:125
+#: gui/options.cpp:127
 msgid "5"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:125
+#: gui/options.cpp:127
 msgid "8"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:125
+#: gui/options.cpp:127
 msgid "10"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:125
+#: gui/options.cpp:127
 msgid "13"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:125
+#: gui/options.cpp:127
 msgid "15"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:125
+#: gui/options.cpp:127
 msgid "18"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:125
+#: gui/options.cpp:127
 msgid "20"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:344 gui/options.cpp:636 gui/options.cpp:774
-#: gui/options.cpp:851 gui/options.cpp:1103
+#: gui/options.cpp:345 gui/options.cpp:638 gui/options.cpp:776
+#: gui/options.cpp:853 gui/options.cpp:1105
 msgctxt "soundfont"
 msgid "None"
 msgstr "Aucune"
 
-#: gui/options.cpp:540
+#: gui/options.cpp:513
 msgid "Failed to apply some of the graphic options changes:"
 msgstr "Certaines options graphiques n'ont pu être changées :"
 
-#: gui/options.cpp:552
+#: gui/options.cpp:525
 msgid "the video mode could not be changed."
 msgstr "le mode vidéo n'a pu être changé."
 
-#: gui/options.cpp:558
+#: gui/options.cpp:531
 msgid "the aspect ratio setting could not be changed"
 msgstr "la correction de rapport d'aspect n'a pu être changée"
 
-#: gui/options.cpp:564
+#: gui/options.cpp:537
 msgid "the fullscreen setting could not be changed"
 msgstr "le mode plein écran n'a pu être changé"
 
-#: gui/options.cpp:570
+#: gui/options.cpp:543
 msgid "the filtering setting could not be changed"
 msgstr "le mode de filtrage n'a pu être changé"
 
-#: gui/options.cpp:930
+#: gui/options.cpp:932
 msgid "Show On-screen control"
 msgstr "Afficher les contrôles sur l'écran"
 
-#: gui/options.cpp:934
+#: gui/options.cpp:936
 msgid "Touchpad mouse mode"
 msgstr "Souris en mode Touchpad"
 
-#: gui/options.cpp:938
+#: gui/options.cpp:940
 msgid "Swap Menu and Back buttons"
 msgstr "Inverser les boutons Menu et Retour"
 
-#: gui/options.cpp:943
+#: gui/options.cpp:945
 #, fuzzy
-msgid "Mouse Speed:"
+msgid "Pointer Speed:"
 msgstr "Vitesse :"
 
-#: gui/options.cpp:943 gui/options.cpp:945 gui/options.cpp:946
-#, fuzzy
-msgid "Speed multiplier for mouse emulation"
-msgstr "Simuler bouton gauche de la souris"
+#: gui/options.cpp:945 gui/options.cpp:947 gui/options.cpp:948
+msgid "Speed for keyboard/joystick mouse pointer control"
+msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:945
+#: gui/options.cpp:947
 #, fuzzy
 msgctxt "lowres"
-msgid "Mouse Speed:"
+msgid "Pointer Speed:"
 msgstr "Vitesse :"
 
-#: gui/options.cpp:956
+#: gui/options.cpp:958
 msgid "Joy Deadzone:"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:956 gui/options.cpp:958 gui/options.cpp:959
-msgid "Analog Joystick Deadzone"
+#: gui/options.cpp:958 gui/options.cpp:960 gui/options.cpp:961
+msgid "Analog joystick Deadzone"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:958
+#: gui/options.cpp:960
 msgctxt "lowres"
 msgid "Joy Deadzone:"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:975
+#: gui/options.cpp:977
 msgid "Graphics mode:"
 msgstr "Mode graphique :"
 
-#: gui/options.cpp:989
+#: gui/options.cpp:991
 msgid "Render mode:"
 msgstr "Mode de rendu :"
 
-#: gui/options.cpp:989 gui/options.cpp:990
+#: gui/options.cpp:991 gui/options.cpp:992
 msgid "Special dithering modes supported by some games"
 msgstr "Mode spécial de tramage supporté par certains jeux"
 
-#: gui/options.cpp:1001 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:615
+#: gui/options.cpp:1003 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:615
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2460
 msgid "Fullscreen mode"
 msgstr "Plein écran"
 
-#: gui/options.cpp:1004
+#: gui/options.cpp:1006
 msgid "Filter graphics"
 msgstr "Filtrer les graphiques"
 
-#: gui/options.cpp:1004
+#: gui/options.cpp:1006
 msgid "Use linear filtering when scaling graphics"
 msgstr ""
 "Utiliser une interpolation bi-linéaire lors du changement d'échelle des "
 "graphiques"
 
-#: gui/options.cpp:1007
+#: gui/options.cpp:1009
 msgid "Aspect ratio correction"
 msgstr "Correction du rapport d'aspect"
 
-#: gui/options.cpp:1007
+#: gui/options.cpp:1009
 msgid "Correct aspect ratio for 320x200 games"
 msgstr "Corrige le rapport d'aspect pour les jeux en 320x200"
 
-#: gui/options.cpp:1015
+#: gui/options.cpp:1017
 msgid "Preferred Device:"
 msgstr "Sortie Préférée :"
 
-#: gui/options.cpp:1015
+#: gui/options.cpp:1017
 msgid "Music Device:"
 msgstr "Sortie Audio :"
 
-#: gui/options.cpp:1015 gui/options.cpp:1017
+#: gui/options.cpp:1017 gui/options.cpp:1019
 msgid "Specifies preferred sound device or sound card emulator"
 msgstr ""
 "Spécifie le périphérique de sortie audio ou l'émulateur de carte audio "
 "préféré"
 
-#: gui/options.cpp:1015 gui/options.cpp:1017 gui/options.cpp:1018
+#: gui/options.cpp:1017 gui/options.cpp:1019 gui/options.cpp:1020
 msgid "Specifies output sound device or sound card emulator"
 msgstr "Spécifie le périphérique de sortie audio ou l'émulateur de carte audio"
 
-#: gui/options.cpp:1017
+#: gui/options.cpp:1019
 msgctxt "lowres"
 msgid "Preferred Dev.:"
 msgstr "Sortie Préférée :"
 
-#: gui/options.cpp:1017
+#: gui/options.cpp:1019
 msgctxt "lowres"
 msgid "Music Device:"
 msgstr "Sortie Audio :"
 
-#: gui/options.cpp:1044
+#: gui/options.cpp:1046
 msgid "AdLib emulator:"
 msgstr "Émulateur AdLib :"
 
-#: gui/options.cpp:1044 gui/options.cpp:1045
+#: gui/options.cpp:1046 gui/options.cpp:1047
 msgid "AdLib is used for music in many games"
 msgstr "AdLib est utilisé pour la musique dans de nombreux jeux"
 
-#: gui/options.cpp:1055
+#: gui/options.cpp:1057
 msgid "Output rate:"
 msgstr "Fréquence :"
 
-#: gui/options.cpp:1055 gui/options.cpp:1056
+#: gui/options.cpp:1057 gui/options.cpp:1058
 msgid ""
 "Higher value specifies better sound quality but may be not supported by your "
 "soundcard"
@@ -1008,64 +1007,64 @@ msgstr ""
 "Une valeur plus élevée donne une meilleure qualité audio mais peut ne pas "
 "être supportée par votre carte son"
 
-#: gui/options.cpp:1066
+#: gui/options.cpp:1068
 msgid "GM Device:"
 msgstr "Sortie GM :"
 
-#: gui/options.cpp:1066
+#: gui/options.cpp:1068
 msgid "Specifies default sound device for General MIDI output"
 msgstr "Spécifie le périphérique audio par défaut pour la sortie General MIDI"
 
-#: gui/options.cpp:1077
+#: gui/options.cpp:1079
 msgid "Don't use General MIDI music"
 msgstr "Ne pas utiliser la musique General MIDI"
 
-#: gui/options.cpp:1088 gui/options.cpp:1150
+#: gui/options.cpp:1090 gui/options.cpp:1152
 msgid "Use first available device"
 msgstr "Utiliser le premier périphérique disponible"
 
-#: gui/options.cpp:1100
+#: gui/options.cpp:1102
 msgid "SoundFont:"
 msgstr "Banque de sons :"
 
-#: gui/options.cpp:1100 gui/options.cpp:1102 gui/options.cpp:1103
+#: gui/options.cpp:1102 gui/options.cpp:1104 gui/options.cpp:1105
 msgid "SoundFont is supported by some audio cards, FluidSynth and Timidity"
 msgstr ""
 "La banque de sons (SoundFont) est utilisée par certaines cartes audio, "
 "FluidSynth et Timidity"
 
-#: gui/options.cpp:1102
+#: gui/options.cpp:1104
 msgctxt "lowres"
 msgid "SoundFont:"
 msgstr "SoundFont :"
 
-#: gui/options.cpp:1108
+#: gui/options.cpp:1110
 msgid "Mixed AdLib/MIDI mode"
 msgstr "Mode mixte AdLib/MIDI"
 
-#: gui/options.cpp:1108
+#: gui/options.cpp:1110
 msgid "Use both MIDI and AdLib sound generation"
 msgstr "Utiliser à la fois MIDI et AdLib"
 
-#: gui/options.cpp:1111
+#: gui/options.cpp:1113
 msgid "MIDI gain:"
 msgstr "Gain MIDI :"
 
-#: gui/options.cpp:1121
+#: gui/options.cpp:1123
 msgid "MT-32 Device:"
 msgstr "Sortie MT-32 :"
 
-#: gui/options.cpp:1121
+#: gui/options.cpp:1123
 msgid "Specifies default sound device for Roland MT-32/LAPC1/CM32l/CM64 output"
 msgstr ""
 "Spécifie le périphérique audio par défaut pour la sortie Roland MT-32/LAPC1/"
 "CM32l/CM64"
 
-#: gui/options.cpp:1126
+#: gui/options.cpp:1128
 msgid "True Roland MT-32 (disable GM emulation)"
 msgstr "Roland MT-32 exacte (désactive l'émulation GM)"
 
-#: gui/options.cpp:1126 gui/options.cpp:1128
+#: gui/options.cpp:1128 gui/options.cpp:1130
 msgid ""
 "Check if you want to use your real hardware Roland-compatible sound device "
 "connected to your computer"
@@ -1073,16 +1072,16 @@ msgstr ""
 "Vérifie si vous voulez utiliser un périphérique audio compatible Roland "
 "connecté à l'ordinateur"
 
-#: gui/options.cpp:1128
+#: gui/options.cpp:1130
 msgctxt "lowres"
 msgid "True Roland MT-32 (no GM emulation)"
 msgstr "Roland MT-32 exacte (pas d'ému GM)"
 
-#: gui/options.cpp:1131
+#: gui/options.cpp:1133
 msgid "Roland GS Device (enable MT-32 mappings)"
 msgstr "Roland GS (active le mappage MT-32)"
 
-#: gui/options.cpp:1131
+#: gui/options.cpp:1133
 msgid ""
 "Check if you want to enable patch mappings to emulate an MT-32 on a Roland "
 "GS device"
@@ -1090,271 +1089,271 @@ msgstr ""
 "Utilisez cette option si vous voulez activez le mappage à la volée pour une "
 "émulation MT-32 sur un appareil Roland GS."
 
-#: gui/options.cpp:1140
+#: gui/options.cpp:1142
 msgid "Don't use Roland MT-32 music"
 msgstr "Ne pas utiliser la musique Roland MT-32"
 
-#: gui/options.cpp:1167
+#: gui/options.cpp:1169
 msgid "Text and Speech:"
 msgstr "Dialogue :"
 
-#: gui/options.cpp:1171 gui/options.cpp:1181
+#: gui/options.cpp:1173 gui/options.cpp:1183
 msgid "Speech"
 msgstr "Voix"
 
-#: gui/options.cpp:1172 gui/options.cpp:1182
+#: gui/options.cpp:1174 gui/options.cpp:1184
 msgid "Subtitles"
 msgstr "Sous-titres"
 
-#: gui/options.cpp:1173
+#: gui/options.cpp:1175
 msgid "Both"
 msgstr "Les deux"
 
-#: gui/options.cpp:1175
+#: gui/options.cpp:1177
 msgid "Subtitle speed:"
 msgstr "Vitesse des ST :"
 
-#: gui/options.cpp:1177
+#: gui/options.cpp:1179
 msgctxt "lowres"
 msgid "Text and Speech:"
 msgstr "Dialogue :"
 
-#: gui/options.cpp:1181
+#: gui/options.cpp:1183
 msgid "Spch"
 msgstr "Voix"
 
-#: gui/options.cpp:1182
+#: gui/options.cpp:1184
 msgid "Subs"
 msgstr "Subs"
 
-#: gui/options.cpp:1183
+#: gui/options.cpp:1185
 msgctxt "lowres"
 msgid "Both"
 msgstr "V&S"
 
-#: gui/options.cpp:1183
+#: gui/options.cpp:1185
 msgid "Show subtitles and play speech"
 msgstr "Affiche les sous-titres et joue les dialogues audio"
 
-#: gui/options.cpp:1185
+#: gui/options.cpp:1187
 msgctxt "lowres"
 msgid "Subtitle speed:"
 msgstr "Vitesse des ST :"
 
-#: gui/options.cpp:1201
+#: gui/options.cpp:1203
 msgid "Music volume:"
 msgstr "Volume Musique :"
 
-#: gui/options.cpp:1203
+#: gui/options.cpp:1205
 msgctxt "lowres"
 msgid "Music volume:"
 msgstr "Musique :"
 
-#: gui/options.cpp:1210
+#: gui/options.cpp:1212
 msgid "Mute All"
 msgstr "Silence"
 
-#: gui/options.cpp:1213
+#: gui/options.cpp:1215
 msgid "SFX volume:"
 msgstr "Volume Bruitage :"
 
-#: gui/options.cpp:1213 gui/options.cpp:1215 gui/options.cpp:1216
+#: gui/options.cpp:1215 gui/options.cpp:1217 gui/options.cpp:1218
 msgid "Special sound effects volume"
 msgstr "Volume des effets spéciaux sonores"
 
-#: gui/options.cpp:1215
+#: gui/options.cpp:1217
 msgctxt "lowres"
 msgid "SFX volume:"
 msgstr "Bruitage :"
 
-#: gui/options.cpp:1223
+#: gui/options.cpp:1225
 msgid "Speech volume:"
 msgstr "Volume Dialogues :"
 
-#: gui/options.cpp:1225
+#: gui/options.cpp:1227
 msgctxt "lowres"
 msgid "Speech volume:"
 msgstr "Dialogues :"
 
-#: gui/options.cpp:1424
+#: gui/options.cpp:1432
 msgid "Control"
 msgstr "Contrôles"
 
-#: gui/options.cpp:1456
+#: gui/options.cpp:1458
 msgid "FluidSynth Settings"
 msgstr "Paramètres FluidSynth"
 
-#: gui/options.cpp:1487
+#: gui/options.cpp:1489
 msgid "Theme Path:"
 msgstr "Thèmes :"
 
-#: gui/options.cpp:1489
+#: gui/options.cpp:1491
 msgctxt "lowres"
 msgid "Theme Path:"
 msgstr "Thèmes :"
 
-#: gui/options.cpp:1495 gui/options.cpp:1497 gui/options.cpp:1498
+#: gui/options.cpp:1497 gui/options.cpp:1499 gui/options.cpp:1500
 msgid "Specifies path to additional data used by all games or ScummVM"
 msgstr ""
 "Spécifie un chemin vers des données supplémentaires utilisées par tous les "
 "jeux ou ScummVM"
 
-#: gui/options.cpp:1504
+#: gui/options.cpp:1506
 msgid "Plugins Path:"
 msgstr "Plugins :"
 
-#: gui/options.cpp:1506
+#: gui/options.cpp:1508
 msgctxt "lowres"
 msgid "Plugins Path:"
 msgstr "Plugins :"
 
-#: gui/options.cpp:1517
+#: gui/options.cpp:1519
 msgctxt "lowres"
 msgid "Misc"
 msgstr "Divers"
 
-#: gui/options.cpp:1519
+#: gui/options.cpp:1521
 msgid "Theme:"
 msgstr "Thème :"
 
-#: gui/options.cpp:1523
+#: gui/options.cpp:1525
 msgid "GUI Renderer:"
 msgstr "Interface :"
 
-#: gui/options.cpp:1535
+#: gui/options.cpp:1537
 msgid "Autosave:"
 msgstr "Sauvegarde auto :"
 
-#: gui/options.cpp:1537
+#: gui/options.cpp:1539
 msgctxt "lowres"
 msgid "Autosave:"
 msgstr "Sauvegarde :"
 
-#: gui/options.cpp:1545
+#: gui/options.cpp:1547
 msgid "Keys"
 msgstr "Touches"
 
-#: gui/options.cpp:1552
+#: gui/options.cpp:1554
 msgid "GUI Language:"
 msgstr "Langue :"
 
-#: gui/options.cpp:1552
+#: gui/options.cpp:1554
 msgid "Language of ScummVM GUI"
 msgstr "Langue de l'interface graphique de ScummVM"
 
-#: gui/options.cpp:1580
+#: gui/options.cpp:1582
 msgid "Update check:"
 msgstr "Vérif. mises à jour :"
 
-#: gui/options.cpp:1580
+#: gui/options.cpp:1582
 msgid "How often to check ScummVM updates"
 msgstr "Fréquence des vérifications"
 
-#: gui/options.cpp:1592
+#: gui/options.cpp:1594
 msgid "Check now"
 msgstr "Maintenant"
 
-#: gui/options.cpp:1600
+#: gui/options.cpp:1602
 msgid "Cloud"
 msgstr "Nuage"
 
-#: gui/options.cpp:1602
+#: gui/options.cpp:1604
 msgctxt "lowres"
 msgid "Cloud"
 msgstr "Nuage"
 
-#: gui/options.cpp:1607
+#: gui/options.cpp:1609
 msgid "Storage:"
 msgstr "Stockage :"
 
-#: gui/options.cpp:1607
+#: gui/options.cpp:1609
 msgid "Active cloud storage"
 msgstr "Service de stockage actif"
 
-#: gui/options.cpp:1614 gui/options.cpp:2177
+#: gui/options.cpp:1616 gui/options.cpp:2179
 msgid "<none>"
 msgstr "<aucun>"
 
-#: gui/options.cpp:1618 backends/platform/wii/options.cpp:114
+#: gui/options.cpp:1620 backends/platform/wii/options.cpp:114
 msgid "Username:"
 msgstr "Nom d'utilisateur :"
 
-#: gui/options.cpp:1618
+#: gui/options.cpp:1620
 msgid "Username used by this storage"
 msgstr "Nom d'utilisateur pour ce service"
 
-#: gui/options.cpp:1621
+#: gui/options.cpp:1623
 msgid "Used space:"
 msgstr "Espace utilisé :"
 
-#: gui/options.cpp:1621
+#: gui/options.cpp:1623
 msgid "Space used by ScummVM's saved games on this storage"
 msgstr "Espace utilisé par les sauvegardes de ScummVM sur ce stockage"
 
-#: gui/options.cpp:1624
+#: gui/options.cpp:1626
 msgid "Last sync time:"
 msgstr "Synchronisé :"
 
-#: gui/options.cpp:1624
+#: gui/options.cpp:1626
 msgid "When the last saved games sync for this storage occured"
 msgstr "Quand la dernière synchronisation des sauvegardes a eu lieu"
 
-#: gui/options.cpp:1627 gui/storagewizarddialog.cpp:71
+#: gui/options.cpp:1629 gui/storagewizarddialog.cpp:71
 msgid "Connect"
 msgstr "Se connecter"
 
-#: gui/options.cpp:1627
+#: gui/options.cpp:1629
 msgid "Open wizard dialog to connect your cloud storage account"
 msgstr "Ouvre l'assistant de connexion au compte de stockage en ligne"
 
-#: gui/options.cpp:1628
+#: gui/options.cpp:1630
 msgid "Refresh"
 msgstr "Rafraîchir"
 
-#: gui/options.cpp:1628
+#: gui/options.cpp:1630
 msgid "Refresh current cloud storage information (username and usage)"
 msgstr ""
 "Rafraîchir les informations (nom d'utilisateur et espace utilisé) pour le "
 "service de stockage actif"
 
-#: gui/options.cpp:1629
+#: gui/options.cpp:1631
 msgid "Download"
 msgstr "Télécharger"
 
-#: gui/options.cpp:1629
+#: gui/options.cpp:1631
 msgid "Open downloads manager dialog"
 msgstr "Ouvrir le gestionnaire de téléchargement"
 
-#: gui/options.cpp:1631
+#: gui/options.cpp:1633
 msgid "Run server"
 msgstr "Démarrer serveur"
 
-#: gui/options.cpp:1631
+#: gui/options.cpp:1633
 msgid "Run local webserver"
 msgstr "Démarre le serveur web local"
 
-#: gui/options.cpp:1632 gui/options.cpp:2287
+#: gui/options.cpp:1634 gui/options.cpp:2289
 msgid "Not running"
 msgstr "Arrêté"
 
-#: gui/options.cpp:1636
+#: gui/options.cpp:1638
 msgid "/root/ Path:"
 msgstr "Chemin /racine/ :"
 
-#: gui/options.cpp:1636 gui/options.cpp:1638 gui/options.cpp:1639
+#: gui/options.cpp:1638 gui/options.cpp:1640 gui/options.cpp:1641
 msgid "Specifies which directory the Files Manager can access"
 msgstr "Indique le répertoire auquel le gestionnaire de fichier peut accéder"
 
-#: gui/options.cpp:1638
+#: gui/options.cpp:1640
 msgctxt "lowres"
 msgid "/root/ Path:"
 msgstr "/racine/ :"
 
-#: gui/options.cpp:1648
+#: gui/options.cpp:1650
 msgid "Server's port:"
 msgstr "Port :"
 
-#: gui/options.cpp:1648
+#: gui/options.cpp:1650
 msgid ""
 "Which port is used by the server\n"
 "Auth with server is not available with non-default port"
@@ -1362,19 +1361,19 @@ msgstr ""
 "Port utilisé par le serveur\n"
 "Authentification avec le serveur n'est disponible qu'avec le port par défaut"
 
-#: gui/options.cpp:1661
+#: gui/options.cpp:1663
 msgid "Apply"
 msgstr "Appliquer"
 
-#: gui/options.cpp:1827
+#: gui/options.cpp:1829
 msgid "Failed to change cloud storage!"
 msgstr "Echec du changement de service de stockage !"
 
-#: gui/options.cpp:1830
+#: gui/options.cpp:1832
 msgid "Another cloud storage is already active."
 msgstr "Un autre service de stockage est déjà actif."
 
-#: gui/options.cpp:1866
+#: gui/options.cpp:1868
 msgid ""
 "The theme you selected does not support your current language. If you want "
 "to use this theme you need to switch to another language first."
@@ -1382,50 +1381,50 @@ msgstr ""
 "Le thème que vous avez sélectionné ne support pas la langue française. Si "
 "vous voulez l'utiliser vous devez d'abord changer de langue."
 
-#: gui/options.cpp:1901
+#: gui/options.cpp:1903
 msgid "The chosen directory cannot be written to. Please select another one."
 msgstr ""
 "Le répertoire sélectionné est verrouillé en écriture. Sélectionnez un autre "
 "répertoire."
 
-#: gui/options.cpp:1910
+#: gui/options.cpp:1912
 msgid "Select directory for GUI themes"
 msgstr "Sélectionner le répertoire des thèmes d'interface"
 
-#: gui/options.cpp:1920
+#: gui/options.cpp:1922
 msgid "Select directory for extra files"
 msgstr "Sélectionner le répertoire pour les fichiers supplémentaires"
 
-#: gui/options.cpp:1931
+#: gui/options.cpp:1933
 msgid "Select directory for plugins"
 msgstr "Sélectionner le répertoire des plugins"
 
-#: gui/options.cpp:1943
+#: gui/options.cpp:1945
 msgid "Select directory for Files Manager /root/"
 msgstr "Indique le répertoire pour la /racine/ du Gestionnaire de Fichiers"
 
-#: gui/options.cpp:2184
+#: gui/options.cpp:2186
 #, c-format
 msgid "%llu bytes"
 msgstr "%llu octets"
 
-#: gui/options.cpp:2192
+#: gui/options.cpp:2194
 msgid "<right now>"
 msgstr "<maintenant>"
 
-#: gui/options.cpp:2194
+#: gui/options.cpp:2196
 msgid "<never>"
 msgstr "<jamais>"
 
-#: gui/options.cpp:2278
+#: gui/options.cpp:2280
 msgid "Stop server"
 msgstr "Arrêter serveur"
 
-#: gui/options.cpp:2279
+#: gui/options.cpp:2281
 msgid "Stop local webserver"
 msgstr "Arrêter le serveur"
 
-#: gui/options.cpp:2370
+#: gui/options.cpp:2372
 msgid ""
 "Request failed.\n"
 "Check your Internet connection."
@@ -4566,6 +4565,15 @@ msgstr ""
 "les versions %d ou inférieures. Vous devez utiliser une version plus récente "
 "de ScummVM pour pouvoir charger cette sauvegarde."
 
+#, fuzzy
+#~ msgid "Speed multiplier for mouse emulation"
+#~ msgstr "Simuler bouton gauche de la souris"
+
+#, fuzzy
+#~ msgctxt "lowres"
+#~ msgid "Mouse Speed:"
+#~ msgstr "Vitesse :"
+
 #~ msgid ""
 #~ "Unable to find \"sky.cpt\" file!\n"
 #~ "Please download it from www.scummvm.org"
diff --git a/po/gl_ES.po b/po/gl_ES.po
index 8df5318..50cbeef 100644
--- a/po/gl_ES.po
+++ b/po/gl_ES.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.8.0git\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.scummvm.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-02-27 16:03+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-02-28 15:54+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2016-11-28 15:51+0000\n"
 "Last-Translator: Santiago G. Sanz <santiagogarciasanz at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Galician <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
@@ -58,7 +58,7 @@ msgstr "Arriba"
 #: gui/browser.cpp:75 gui/chooser.cpp:46 gui/editgamedialog.cpp:292
 #: gui/editrecorddialog.cpp:67 gui/filebrowser-dialog.cpp:64
 #: gui/fluidsynth-dialog.cpp:152 gui/KeysDialog.cpp:43 gui/massadd.cpp:95
-#: gui/options.cpp:1660 gui/predictivedialog.cpp:73 gui/recorderdialog.cpp:69
+#: gui/options.cpp:1662 gui/predictivedialog.cpp:73 gui/recorderdialog.cpp:69
 #: gui/recorderdialog.cpp:155 gui/remotebrowser.cpp:59
 #: gui/saveload-dialog.cpp:383 gui/saveload-dialog.cpp:443
 #: gui/saveload-dialog.cpp:717 gui/saveload-dialog.cpp:1111
@@ -155,7 +155,7 @@ msgstr ""
 
 #: gui/downloaddialog.cpp:146 gui/editgamedialog.cpp:293
 #: gui/fluidsynth-dialog.cpp:153 gui/KeysDialog.cpp:42 gui/launcher.cpp:522
-#: gui/launcher.cpp:526 gui/massadd.cpp:92 gui/options.cpp:1662
+#: gui/launcher.cpp:526 gui/massadd.cpp:92 gui/options.cpp:1664
 #: gui/saveload-dialog.cpp:1112 engines/engine.cpp:477 engines/engine.cpp:488
 #: backends/platform/wii/options.cpp:47
 #: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:54
@@ -239,7 +239,7 @@ msgid ""
 msgstr "Idioma do xogo. Non converterá a versión galega do xogo en inglesa"
 
 #: gui/editgamedialog.cpp:151 gui/editgamedialog.cpp:165 gui/options.cpp:123
-#: gui/options.cpp:978 gui/options.cpp:991 gui/options.cpp:1555
+#: gui/options.cpp:980 gui/options.cpp:993 gui/options.cpp:1557
 #: audio/null.cpp:41
 msgid "<default>"
 msgstr "<por defecto>"
@@ -262,11 +262,11 @@ msgstr "Plataforma:"
 msgid "Engine"
 msgstr "Motor"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:184 gui/options.cpp:1334 gui/options.cpp:1431
+#: gui/editgamedialog.cpp:184 gui/options.cpp:1336 gui/options.cpp:1421
 msgid "Graphics"
 msgstr "Gráficos"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:184 gui/options.cpp:1334 gui/options.cpp:1431
+#: gui/editgamedialog.cpp:184 gui/options.cpp:1336 gui/options.cpp:1421
 msgid "GFX"
 msgstr "Efectos gráficos"
 
@@ -279,7 +279,7 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Override global graphic settings"
 msgstr "Anular a configuración dos gráficos"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:196 gui/options.cpp:1437
+#: gui/editgamedialog.cpp:196 gui/options.cpp:1439
 msgid "Audio"
 msgstr "Son"
 
@@ -292,11 +292,11 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Override global audio settings"
 msgstr "Anular a configuración do son"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:210 gui/options.cpp:1442
+#: gui/editgamedialog.cpp:210 gui/options.cpp:1444
 msgid "Volume"
 msgstr "Volume"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:212 gui/options.cpp:1444
+#: gui/editgamedialog.cpp:212 gui/options.cpp:1446
 msgctxt "lowres"
 msgid "Volume"
 msgstr "Volume"
@@ -310,7 +310,7 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Override global volume settings"
 msgstr "Anular a configuración do volume"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:226 gui/options.cpp:1452
+#: gui/editgamedialog.cpp:226 gui/options.cpp:1454
 msgid "MIDI"
 msgstr "MIDI"
 
@@ -323,7 +323,7 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Override global MIDI settings"
 msgstr "Anular a configuración de MIDI"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:241 gui/options.cpp:1462
+#: gui/editgamedialog.cpp:241 gui/options.cpp:1464
 msgid "MT-32"
 msgstr "MT-32"
 
@@ -336,11 +336,11 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Override global MT-32 settings"
 msgstr "Anular a configuración de MT-32"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:255 gui/options.cpp:1469
+#: gui/editgamedialog.cpp:255 gui/options.cpp:1471
 msgid "Paths"
 msgstr "Camiños"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:257 gui/options.cpp:1471
+#: gui/editgamedialog.cpp:257 gui/options.cpp:1473
 msgctxt "lowres"
 msgid "Paths"
 msgstr "Camiños"
@@ -354,7 +354,7 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Game Path:"
 msgstr "Camiño do xogo:"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:271 gui/options.cpp:1495
+#: gui/editgamedialog.cpp:271 gui/options.cpp:1497
 msgid "Extra Path:"
 msgstr "Camiño adicional:"
 
@@ -363,44 +363,44 @@ msgstr "Cami
 msgid "Specifies path to additional data used by the game"
 msgstr "Especifica o camiño dos datos adicionais usados no xogo"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:273 gui/options.cpp:1497
+#: gui/editgamedialog.cpp:273 gui/options.cpp:1499
 msgctxt "lowres"
 msgid "Extra Path:"
 msgstr "Camiño adicional:"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:280 gui/options.cpp:1479
+#: gui/editgamedialog.cpp:280 gui/options.cpp:1481
 msgid "Save Path:"
 msgstr "Camiño de gardado:"
 
 #: gui/editgamedialog.cpp:280 gui/editgamedialog.cpp:282
-#: gui/editgamedialog.cpp:283 gui/options.cpp:1479 gui/options.cpp:1481
-#: gui/options.cpp:1482
+#: gui/editgamedialog.cpp:283 gui/options.cpp:1481 gui/options.cpp:1483
+#: gui/options.cpp:1484
 msgid "Specifies where your saved games are put"
 msgstr "Especifica o lugar dos ficheiros de gardado"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:282 gui/options.cpp:1481
+#: gui/editgamedialog.cpp:282 gui/options.cpp:1483
 msgctxt "lowres"
 msgid "Save Path:"
 msgstr "Camiño de gardado:"
 
 #: gui/editgamedialog.cpp:301 gui/editgamedialog.cpp:398
-#: gui/editgamedialog.cpp:457 gui/editgamedialog.cpp:518 gui/options.cpp:1490
-#: gui/options.cpp:1498 gui/options.cpp:1507 gui/options.cpp:1687
-#: gui/options.cpp:1693 gui/options.cpp:1701 gui/options.cpp:1724
-#: gui/options.cpp:1753 gui/options.cpp:1759 gui/options.cpp:1766
-#: gui/options.cpp:1774 gui/options.cpp:1957 gui/options.cpp:1960
-#: gui/options.cpp:1967 gui/options.cpp:1977
+#: gui/editgamedialog.cpp:457 gui/editgamedialog.cpp:518 gui/options.cpp:1492
+#: gui/options.cpp:1500 gui/options.cpp:1509 gui/options.cpp:1689
+#: gui/options.cpp:1695 gui/options.cpp:1703 gui/options.cpp:1726
+#: gui/options.cpp:1755 gui/options.cpp:1761 gui/options.cpp:1768
+#: gui/options.cpp:1776 gui/options.cpp:1959 gui/options.cpp:1962
+#: gui/options.cpp:1969 gui/options.cpp:1979
 msgctxt "path"
 msgid "None"
 msgstr "Ningún"
 
 #: gui/editgamedialog.cpp:306 gui/editgamedialog.cpp:404
-#: gui/editgamedialog.cpp:522 gui/options.cpp:1681 gui/options.cpp:1747
-#: gui/options.cpp:1963 backends/platform/wii/options.cpp:56
+#: gui/editgamedialog.cpp:522 gui/options.cpp:1683 gui/options.cpp:1749
+#: gui/options.cpp:1965 backends/platform/wii/options.cpp:56
 msgid "Default"
 msgstr "Predefinido"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:450 gui/options.cpp:1971
+#: gui/editgamedialog.cpp:450 gui/options.cpp:1973
 msgid "Select SoundFont"
 msgstr "Seleccionar SoundFont"
 
@@ -408,7 +408,7 @@ msgstr "Seleccionar SoundFont"
 msgid "Select additional game directory"
 msgstr "Selecciona un directorio con datos adicionais"
 
-#: gui/editgamedialog.cpp:502 gui/options.cpp:1894
+#: gui/editgamedialog.cpp:502 gui/options.cpp:1896
 msgid "Select directory for saved games"
 msgstr "Selecciona un directorio para ficheiros de gardado"
 
@@ -501,7 +501,7 @@ msgstr "Seno"
 msgid "Triangle"
 msgstr "Triángulo"
 
-#: gui/fluidsynth-dialog.cpp:138 gui/options.cpp:1515
+#: gui/fluidsynth-dialog.cpp:138 gui/options.cpp:1517
 msgid "Misc"
 msgstr "Misc."
 
@@ -820,178 +820,177 @@ msgstr "44 kHz"
 msgid "48 kHz"
 msgstr "48 kHz"
 
-#: gui/options.cpp:125
+#: gui/options.cpp:127
 msgid "3"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:125
+#: gui/options.cpp:127
 msgid "5"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:125
+#: gui/options.cpp:127
 msgid "8"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:125
+#: gui/options.cpp:127
 msgid "10"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:125
+#: gui/options.cpp:127
 msgid "13"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:125
+#: gui/options.cpp:127
 msgid "15"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:125
+#: gui/options.cpp:127
 msgid "18"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:125
+#: gui/options.cpp:127
 msgid "20"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:344 gui/options.cpp:636 gui/options.cpp:774
-#: gui/options.cpp:851 gui/options.cpp:1103
+#: gui/options.cpp:345 gui/options.cpp:638 gui/options.cpp:776
+#: gui/options.cpp:853 gui/options.cpp:1105
 msgctxt "soundfont"
 msgid "None"
 msgstr "Ningunha"
 
-#: gui/options.cpp:540
+#: gui/options.cpp:513
 msgid "Failed to apply some of the graphic options changes:"
 msgstr "Erro ao aplicar os cambios na configuración dos gráficos:"
 
-#: gui/options.cpp:552
+#: gui/options.cpp:525
 msgid "the video mode could not be changed."
 msgstr "non se puido cambiar o modo de vídeo."
 
-#: gui/options.cpp:558
+#: gui/options.cpp:531
 msgid "the aspect ratio setting could not be changed"
 msgstr "non se puido cambiar a proporción."
 
-#: gui/options.cpp:564
+#: gui/options.cpp:537
 msgid "the fullscreen setting could not be changed"
 msgstr "non se puido cambiar a configuración de pantalla completa."
 
-#: gui/options.cpp:570
+#: gui/options.cpp:543
 msgid "the filtering setting could not be changed"
 msgstr "non se puido cambiar a configuración de filtrado."
 
-#: gui/options.cpp:930
+#: gui/options.cpp:932
 msgid "Show On-screen control"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:934
+#: gui/options.cpp:936
 #, fuzzy
 msgid "Touchpad mouse mode"
 msgstr "Modo Panel táctil desactivado."
 
-#: gui/options.cpp:938
+#: gui/options.cpp:940
 msgid "Swap Menu and Back buttons"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:943
+#: gui/options.cpp:945
 #, fuzzy
-msgid "Mouse Speed:"
+msgid "Pointer Speed:"
 msgstr "Velocidade:"
 
-#: gui/options.cpp:943 gui/options.cpp:945 gui/options.cpp:946
-#, fuzzy
-msgid "Speed multiplier for mouse emulation"
-msgstr "Simular botón primario do rato"
+#: gui/options.cpp:945 gui/options.cpp:947 gui/options.cpp:948
+msgid "Speed for keyboard/joystick mouse pointer control"
+msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:945
+#: gui/options.cpp:947
 #, fuzzy
 msgctxt "lowres"
-msgid "Mouse Speed:"
+msgid "Pointer Speed:"
 msgstr "Velocidade:"
 
-#: gui/options.cpp:956
+#: gui/options.cpp:958
 msgid "Joy Deadzone:"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:956 gui/options.cpp:958 gui/options.cpp:959
-msgid "Analog Joystick Deadzone"
+#: gui/options.cpp:958 gui/options.cpp:960 gui/options.cpp:961
+msgid "Analog joystick Deadzone"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:958
+#: gui/options.cpp:960
 msgctxt "lowres"
 msgid "Joy Deadzone:"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:975
+#: gui/options.cpp:977
 msgid "Graphics mode:"
 msgstr "Gráficos:"
 
-#: gui/options.cpp:989
+#: gui/options.cpp:991
 msgid "Render mode:"
 msgstr "Procesamento:"
 
-#: gui/options.cpp:989 gui/options.cpp:990
+#: gui/options.cpp:991 gui/options.cpp:992
 msgid "Special dithering modes supported by some games"
 msgstr "Modos de interpolación de cores compatibles con algúns xogos"
 
-#: gui/options.cpp:1001 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:615
+#: gui/options.cpp:1003 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:615
 #: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2460
 msgid "Fullscreen mode"
 msgstr "Pantalla completa"
 
-#: gui/options.cpp:1004
+#: gui/options.cpp:1006
 msgid "Filter graphics"
 msgstr "Filtrar gráficos"
 
-#: gui/options.cpp:1004
+#: gui/options.cpp:1006
 msgid "Use linear filtering when scaling graphics"
 msgstr "Empregar filtrado linear ao escalar gráficos"
 
-#: gui/options.cpp:1007
+#: gui/options.cpp:1009
 msgid "Aspect ratio correction"
 msgstr "Corrección de proporción"
 
-#: gui/options.cpp:1007
+#: gui/options.cpp:1009
 msgid "Correct aspect ratio for 320x200 games"
 msgstr "Corrixir a proporción para os xogos en 320x200"
 
-#: gui/options.cpp:1015
+#: gui/options.cpp:1017
 msgid "Preferred Device:"
 msgstr "Dispositivo preferido:"
 
-#: gui/options.cpp:1015
+#: gui/options.cpp:1017
 msgid "Music Device:"
 msgstr "Dispositivo de música:"
 
-#: gui/options.cpp:1015 gui/options.cpp:1017
+#: gui/options.cpp:1017 gui/options.cpp:1019
 msgid "Specifies preferred sound device or sound card emulator"
 msgstr "Especifica o dispositivo ou emulador de tarxeta de son preferido"
 
-#: gui/options.cpp:1015 gui/options.cpp:1017 gui/options.cpp:1018
+#: gui/options.cpp:1017 gui/options.cpp:1019 gui/options.cpp:1020
 msgid "Specifies output sound device or sound card emulator"
 msgstr "Especifica o dispositivo ou emulador de tarxeta de son de saída"
 
-#: gui/options.cpp:1017
+#: gui/options.cpp:1019
 msgctxt "lowres"
 msgid "Preferred Dev.:"
 msgstr "Disp. preferido:"
 
-#: gui/options.cpp:1017
+#: gui/options.cpp:1019
 msgctxt "lowres"
 msgid "Music Device:"
 msgstr "Disp. música:"
 
-#: gui/options.cpp:1044
+#: gui/options.cpp:1046
 msgid "AdLib emulator:"
 msgstr "Emulador de AdLib:"
 
-#: gui/options.cpp:1044 gui/options.cpp:1045
+#: gui/options.cpp:1046 gui/options.cpp:1047
 msgid "AdLib is used for music in many games"
 msgstr "Moitos xogos empregan AdLib para a música"
 
-#: gui/options.cpp:1055
+#: gui/options.cpp:1057
 msgid "Output rate:"
 msgstr "Taxa de saída:"
 
-#: gui/options.cpp:1055 gui/options.cpp:1056
+#: gui/options.cpp:1057 gui/options.cpp:1058
 msgid ""
 "Higher value specifies better sound quality but may be not supported by your "
 "soundcard"
@@ -999,80 +998,80 @@ msgstr ""
 "A maior valor, maior calidade do son, mais talvez non sexa compatible coa "
 "tarxeta"
 
-#: gui/options.cpp:1066
+#: gui/options.cpp:1068
 msgid "GM Device:"

More information about the Scummvm-git-logs mailing list