[Scummvm-git-logs] scummvm master -> ae00f583a51d45ae3522a03832d552c1b2fbdc6a

criezy criezy at scummvm.org
Fri Jul 7 02:15:27 CEST 2017


This automated email contains information about 1 new commit which have been
pushed to the 'scummvm' repo located at https://github.com/scummvm/scummvm .

Summary:
ae00f583a5 I18N: Update translations templates


Commit: ae00f583a51d45ae3522a03832d552c1b2fbdc6a
  https://github.com/scummvm/scummvm/commit/ae00f583a51d45ae3522a03832d552c1b2fbdc6a
Author: Thierry Crozat (criezy at scummvm.org)
Date: 2017-07-07T02:15:19+02:00

Commit Message:
I18N: Update translations templates

Changed paths:
  po/be_BY.po
  po/ca_ES.po
  po/cs_CZ.po
  po/da_DK.po
  po/de_DE.po
  po/el.po
  po/es_ES.po
  po/eu.po
  po/fi_FI.po
  po/fr_FR.po
  po/gl_ES.po
  po/hu_HU.po
  po/it_IT.po
  po/nb_NO.po
  po/nl_NL.po
  po/nn_NO.po
  po/pl_PL.po
  po/pt_BR.po
  po/pt_PT.po
  po/ru_RU.po
  po/scummvm.pot
  po/sv_SE.po
  po/uk_UA.po
  po/zh-Latn_CN.po


diff --git a/po/be_BY.po b/po/be_BY.po
index 523c6a7..b8a27a3 100644
--- a/po/be_BY.po
+++ b/po/be_BY.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.8.0git\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.scummvm.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-07-03 08:50+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-07-07 02:15+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2017-06-23 17:44+0000\n"
 "Last-Translator: Ivan Lukyanov <lid-gr at tut.by>\n"
 "Language-Team: Belarusian <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
@@ -124,7 +124,7 @@ msgstr ""
 #: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:287
 #: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:83
 #: engines/kyra/saveload_eob.cpp:557 engines/kyra/saveload_eob.cpp:590
-#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:827
+#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:826
 msgid "Yes"
 msgstr "ÂÐÚ"
 
@@ -137,7 +137,7 @@ msgstr "
 #: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:287
 #: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:83
 #: engines/kyra/saveload_eob.cpp:557 engines/kyra/saveload_eob.cpp:590
-#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:827
+#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:826
 msgid "No"
 msgstr "½Õ"
 
@@ -161,7 +161,7 @@ msgstr ""
 #: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:54
 #: engines/agos/animation.cpp:559 engines/drascula/saveload.cpp:49
 #: engines/groovie/script.cpp:407 engines/parallaction/saveload.cpp:271
-#: engines/sci/engine/kgraphics.cpp:74 engines/sci/graphics/controls32.cpp:824
+#: engines/sci/engine/kgraphics.cpp:74 engines/sci/graphics/controls32.cpp:823
 #: engines/scumm/dialogs.cpp:189 engines/scumm/scumm.cpp:1882
 #: engines/scumm/players/player_v3m.cpp:130
 #: engines/scumm/players/player_v5m.cpp:108 engines/sky/compact.cpp:141
@@ -916,8 +916,8 @@ msgstr "
 msgid "Special dithering modes supported by some games"
 msgstr "ÁßÕæëïÛìÝëï àíÖëÜë àíÝÔíàëÝÓã, ßÐÔâàëÜÞþÒÐÝëï ÝÕÚÐâÞàëÜö ÓãÛìÝïÜö"
 
-#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:616
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2570
+#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:624
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2574
 msgid "Fullscreen mode"
 msgstr "¿ÞþÝÐíÚàÐÝÝë àíÖëÜ"
 
@@ -2252,33 +2252,33 @@ msgstr "
 msgid "OpenGL"
 msgstr "OpenGL"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:618
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2572
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:626
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2576
 msgid "Windowed mode"
 msgstr "°ÚÞÝÝë àíÖëÜ"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:732
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:740
 #, c-format
 msgid "Resolution: %dx%d"
 msgstr "°ÔàÞ×ÝÕÝÝÕ: %dx%d"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:753
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2448
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:761
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2452
 msgid "Enabled aspect ratio correction"
 msgstr "ºÐàíÚæëï áãÐÔÝÞáöÝ ÑÐÚÞþ ãÚÛîçÐÝÐ"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:755
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2454
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:763
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2458
 msgid "Disabled aspect ratio correction"
 msgstr "ºÐàíÚæëï áãÐÔÝÞáöÝ ÑÐÚÞþ ÒëÚÛîçÐÝÐ"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:775
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2472
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:783
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2476
 msgid "Filtering enabled"
 msgstr "ÄöÛìâàÐæëï þÚÛîçÐÝÐ"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:777
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2474
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:785
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2478
 msgid "Filtering disabled"
 msgstr "ÄöÛìâàÐæëï ÒëÚÛîçÐÝÐï"
 
@@ -2293,7 +2293,7 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Normal (no scaling)"
 msgstr "±Õ× ßÐÒÕÛöçíÝÝï"
 
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2527
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2531
 msgid "Active graphics filter:"
 msgstr "°ÚâëþÝë ÓàÐäöçÝë äöÛìâà:"
 
@@ -2864,7 +2864,7 @@ msgstr "
 
 #: engines/agi/detection.cpp:147 engines/cine/detection.cpp:70
 #: engines/drascula/detection.cpp:302 engines/dreamweb/detection.cpp:48
-#: engines/neverhood/detection.cpp:177 engines/sci/detection.cpp:440
+#: engines/neverhood/detection.cpp:177 engines/sci/detection.cpp:452
 #: engines/sherlock/detection.cpp:71 engines/toltecs/detection.cpp:200
 #: engines/zvision/detection_tables.h:51
 msgid "Use original save/load screens"
@@ -2872,7 +2872,7 @@ msgstr "
 
 #: engines/agi/detection.cpp:148 engines/cine/detection.cpp:71
 #: engines/drascula/detection.cpp:303 engines/dreamweb/detection.cpp:49
-#: engines/neverhood/detection.cpp:178 engines/sci/detection.cpp:441
+#: engines/neverhood/detection.cpp:178 engines/sci/detection.cpp:453
 #: engines/sherlock/detection.cpp:72 engines/toltecs/detection.cpp:201
 msgid "Use the original save/load screens instead of the ScummVM ones"
 msgstr ""
@@ -3543,19 +3543,28 @@ msgid "Draw black lines over videos to increase their apparent sharpness"
 msgstr ""
 "¼ÐÛîÕ çÞàÝëï ÛöÝöö ßÐ-ÝÐÔ ÒöÔíÐ, ßÐÒïÛöçÒÐîçë âÐÚöÜ çëÝÐÜ ÑÐçÝãî ÒëàÐ×ÝÐáæì"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:430
+#: engines/sci/detection.cpp:431
+msgid "Use high-quality video scaling"
+msgstr ""
+
+#: engines/sci/detection.cpp:432
+#, fuzzy
+msgid "Use linear interpolation when upscaling videos, where possible"
+msgstr "²ëÚÐàëáâÞþÒÐæì ÛöÝÕÙÝãî äöÛìâàÐæëî ÔÛï ßÐÒÕÛöçíÝÝï ÐÔàÞ×ÝÕÝÝï"
+
+#: engines/sci/detection.cpp:442
 msgid "Prefer digital sound effects"
 msgstr "°ÔÔÐÒÐæì ßÕàÐÒÐÓã ÛöçÑÐÒëÜ ÓãÚÐÒëÜ íäÕÚâÐÜ"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:431
+#: engines/sci/detection.cpp:443
 msgid "Prefer digital sound effects instead of synthesized ones"
 msgstr "°ÔÔÐÒÐæì ßÕàÐÒÐÓã ÛöçÑÐÒëÜ ÓãÚÐÒëÜ íäÕÚâÐÜ ×ÐÜÕáâ áöÝâí×ÐÒÐÝëå"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:450
+#: engines/sci/detection.cpp:462
 msgid "Use IMF/Yamaha FB-01 for MIDI output"
 msgstr "²ëÚÐàëáâÞþÒÐæì IMF/Yamaha FB-01 ÔÛï ÒëÒÐÔã MIDI"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:451
+#: engines/sci/detection.cpp:463
 msgid ""
 "Use an IBM Music Feature card or a Yamaha FB-01 FM synth module for MIDI "
 "output"
@@ -3563,38 +3572,38 @@ msgstr ""
 "²ëÚÐàëáâÞþÒÐæì ÓãÚÐÒãî ÚÐàâã IBM Music Feature æö ÜÞÔãÛì áöÝâí×ã Yamaha "
 "FB-01 FM ÔÛï MIDI"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:461
+#: engines/sci/detection.cpp:473
 msgid "Use CD audio"
 msgstr "²ëÚÐàëáâÞþÒÐæì CD-ÐþÔëñ"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:462
+#: engines/sci/detection.cpp:474
 msgid "Use CD audio instead of in-game audio, if available"
 msgstr ""
 "²ëÚÐàëáâÞþÒÐæì ÓãÚÐÒëï ÔÐàÞÖÚö × CD ×ÐÜÕáâ Üã×ëÚö × äÐÙÛÐþ ÓãÛìÝö (ÚÐÛö "
 "ÔÐáâãßÝÐ)"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:472
+#: engines/sci/detection.cpp:484
 msgid "Use Windows cursors"
 msgstr "²ëÚÐàëáâÞþÒÐæì ÚãàáÞàë Windows"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:473
+#: engines/sci/detection.cpp:485
 msgid ""
 "Use the Windows cursors (smaller and monochrome) instead of the DOS ones"
 msgstr ""
 "²ëÚÐàëáâÞþÒÐæì ÚãàáÞàë Windows (ÜÕÝèëï ßÐ ßÐÜÕàë ö ÐÔÝÐÚÐÛïàÞÒëï) ×ÐÜÕáâ "
 "ÚãàáÞàÐþ DOS"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:483
+#: engines/sci/detection.cpp:495
 msgid "Use silver cursors"
 msgstr "²ëÚÐàëáâÞþÒÐæì áàíÑÝëï ÚãàáÞàë"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:484
+#: engines/sci/detection.cpp:496
 msgid ""
 "Use the alternate set of silver cursors instead of the normal golden ones"
 msgstr ""
 "²ëÚÐàëáâÞþÒÐæì ÐÛìâíàÝÐâëþÝë ÝÐÑÞà áàíÑÝëå ÚãàáÞàÐþ ×ÐÜÕáâ ×ÒëçÐÙÝëå ×ÐÛÐâëå"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:813
+#: engines/sci/detection.cpp:825
 msgid "(Autosave)"
 msgstr "(°þâÐ×ÐåÐÒÐÝÝÕ)"
 
diff --git a/po/ca_ES.po b/po/ca_ES.po
index f8357f1..5e52cb6 100644
--- a/po/ca_ES.po
+++ b/po/ca_ES.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.6.0git\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.scummvm.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-07-03 08:50+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-07-07 02:15+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2017-02-20 14:15+0000\n"
 "Last-Translator: Eugene Sandulenko <sev at scummvm.org>\n"
 "Language-Team: Catalan <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
@@ -124,7 +124,7 @@ msgstr ""
 #: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:287
 #: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:83
 #: engines/kyra/saveload_eob.cpp:557 engines/kyra/saveload_eob.cpp:590
-#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:827
+#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:826
 msgid "Yes"
 msgstr "Sí"
 
@@ -137,7 +137,7 @@ msgstr "S
 #: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:287
 #: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:83
 #: engines/kyra/saveload_eob.cpp:557 engines/kyra/saveload_eob.cpp:590
-#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:827
+#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:826
 msgid "No"
 msgstr "No"
 
@@ -161,7 +161,7 @@ msgstr ""
 #: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:54
 #: engines/agos/animation.cpp:559 engines/drascula/saveload.cpp:49
 #: engines/groovie/script.cpp:407 engines/parallaction/saveload.cpp:271
-#: engines/sci/engine/kgraphics.cpp:74 engines/sci/graphics/controls32.cpp:824
+#: engines/sci/engine/kgraphics.cpp:74 engines/sci/graphics/controls32.cpp:823
 #: engines/scumm/dialogs.cpp:189 engines/scumm/scumm.cpp:1882
 #: engines/scumm/players/player_v3m.cpp:130
 #: engines/scumm/players/player_v5m.cpp:108 engines/sky/compact.cpp:141
@@ -920,8 +920,8 @@ msgstr "Mode de pintat:"
 msgid "Special dithering modes supported by some games"
 msgstr "Modes de tramat especials suportats per alguns jocs"
 
-#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:616
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2570
+#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:624
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2574
 msgid "Fullscreen mode"
 msgstr "Mode pantalla completa"
 
@@ -2238,33 +2238,33 @@ msgstr ""
 msgid "OpenGL"
 msgstr "OpenGL"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:618
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2572
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:626
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2576
 msgid "Windowed mode"
 msgstr "Mode de finestra"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:732
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:740
 #, c-format
 msgid "Resolution: %dx%d"
 msgstr ""
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:753
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2448
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:761
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2452
 msgid "Enabled aspect ratio correction"
 msgstr "S'ha activat la correcció de la relació d'aspecte"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:755
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2454
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:763
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2458
 msgid "Disabled aspect ratio correction"
 msgstr "S'ha desactivat la correcció de la relació d'aspecte"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:775
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2472
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:783
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2476
 msgid "Filtering enabled"
 msgstr "Filtratge activat"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:777
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2474
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:785
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2478
 msgid "Filtering disabled"
 msgstr "Filtratge desactivat"
 
@@ -2279,7 +2279,7 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Normal (no scaling)"
 msgstr "Normal (no escalat)"
 
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2527
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2531
 msgid "Active graphics filter:"
 msgstr "Filtre de gràfics actiu:"
 
@@ -2850,7 +2850,7 @@ msgstr "Mostra les etiquetes dels objectes"
 
 #: engines/agi/detection.cpp:147 engines/cine/detection.cpp:70
 #: engines/drascula/detection.cpp:302 engines/dreamweb/detection.cpp:48
-#: engines/neverhood/detection.cpp:177 engines/sci/detection.cpp:440
+#: engines/neverhood/detection.cpp:177 engines/sci/detection.cpp:452
 #: engines/sherlock/detection.cpp:71 engines/toltecs/detection.cpp:200
 #: engines/zvision/detection_tables.h:51
 msgid "Use original save/load screens"
@@ -2858,7 +2858,7 @@ msgstr "Utilitza les pantalles originals de desat/c
 
 #: engines/agi/detection.cpp:148 engines/cine/detection.cpp:71
 #: engines/drascula/detection.cpp:303 engines/dreamweb/detection.cpp:49
-#: engines/neverhood/detection.cpp:178 engines/sci/detection.cpp:441
+#: engines/neverhood/detection.cpp:178 engines/sci/detection.cpp:453
 #: engines/sherlock/detection.cpp:72 engines/toltecs/detection.cpp:201
 #, fuzzy
 msgid "Use the original save/load screens instead of the ScummVM ones"
@@ -3515,19 +3515,27 @@ msgstr "Activa el Mode Roland GS"
 msgid "Draw black lines over videos to increase their apparent sharpness"
 msgstr ""
 
-#: engines/sci/detection.cpp:430
+#: engines/sci/detection.cpp:431
+msgid "Use high-quality video scaling"
+msgstr ""
+
+#: engines/sci/detection.cpp:432
+msgid "Use linear interpolation when upscaling videos, where possible"
+msgstr ""
+
+#: engines/sci/detection.cpp:442
 msgid "Prefer digital sound effects"
 msgstr "Prefereix efectes de so digitals"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:431
+#: engines/sci/detection.cpp:443
 msgid "Prefer digital sound effects instead of synthesized ones"
 msgstr "Prefereix els efectes de so digitals en lloc dels sintetitzats"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:450
+#: engines/sci/detection.cpp:462
 msgid "Use IMF/Yamaha FB-01 for MIDI output"
 msgstr "Utilitza IMF/Yamaha FB-01 per la sortida MIDI"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:451
+#: engines/sci/detection.cpp:463
 msgid ""
 "Use an IBM Music Feature card or a Yamaha FB-01 FM synth module for MIDI "
 "output"
@@ -3535,31 +3543,31 @@ msgstr ""
 "Utilitza una tarja IBM Music Feature o un mòdul sintetitzador Yamaha FB-01 "
 "FM per la sortida MIDI"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:461
+#: engines/sci/detection.cpp:473
 msgid "Use CD audio"
 msgstr "Utilitza l'àudio del CD"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:462
+#: engines/sci/detection.cpp:474
 msgid "Use CD audio instead of in-game audio, if available"
 msgstr ""
 "Utilitza l'àudio del CD en lloc de l'àudio intern del joc, si està disponible"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:472
+#: engines/sci/detection.cpp:484
 msgid "Use Windows cursors"
 msgstr "Utilitza els cursors de Windows"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:473
+#: engines/sci/detection.cpp:485
 msgid ""
 "Use the Windows cursors (smaller and monochrome) instead of the DOS ones"
 msgstr ""
 "Utilitza els cursors de Windows (més petits i en blanc i negre) en lloc dels "
 "de DOS"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:483
+#: engines/sci/detection.cpp:495
 msgid "Use silver cursors"
 msgstr "Utilitza cursors platejats"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:484
+#: engines/sci/detection.cpp:496
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Use the alternate set of silver cursors instead of the normal golden ones"
@@ -3567,7 +3575,7 @@ msgstr ""
 "Utilitza el conjunt alternatiu de cursors platejats, en lloc dels normals "
 "daurats"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:813
+#: engines/sci/detection.cpp:825
 #, fuzzy
 msgid "(Autosave)"
 msgstr "Desat automàtic:"
diff --git a/po/cs_CZ.po b/po/cs_CZ.po
index 16b74f3..7ab21db 100644
--- a/po/cs_CZ.po
+++ b/po/cs_CZ.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.7.0git\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.scummvm.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-07-03 08:50+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-07-07 02:15+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2016-12-04 15:43+0000\n"
 "Last-Translator: Eugene Sandulenko <sev at scummvm.org>\n"
 "Language-Team: Czech <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
@@ -126,7 +126,7 @@ msgstr ""
 #: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:287
 #: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:83
 #: engines/kyra/saveload_eob.cpp:557 engines/kyra/saveload_eob.cpp:590
-#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:827
+#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:826
 msgid "Yes"
 msgstr "Ano"
 
@@ -139,7 +139,7 @@ msgstr "Ano"
 #: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:287
 #: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:83
 #: engines/kyra/saveload_eob.cpp:557 engines/kyra/saveload_eob.cpp:590
-#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:827
+#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:826
 msgid "No"
 msgstr "Ne"
 
@@ -163,7 +163,7 @@ msgstr ""
 #: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:54
 #: engines/agos/animation.cpp:559 engines/drascula/saveload.cpp:49
 #: engines/groovie/script.cpp:407 engines/parallaction/saveload.cpp:271
-#: engines/sci/engine/kgraphics.cpp:74 engines/sci/graphics/controls32.cpp:824
+#: engines/sci/engine/kgraphics.cpp:74 engines/sci/graphics/controls32.cpp:823
 #: engines/scumm/dialogs.cpp:189 engines/scumm/scumm.cpp:1882
 #: engines/scumm/players/player_v3m.cpp:130
 #: engines/scumm/players/player_v5m.cpp:108 engines/sky/compact.cpp:141
@@ -918,8 +918,8 @@ msgstr "Re
 msgid "Special dithering modes supported by some games"
 msgstr "Speciální re¾imy chvìní podporované nìkterými hrami"
 
-#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:616
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2570
+#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:624
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2574
 msgid "Fullscreen mode"
 msgstr "Re¾im celé obrazovky"
 
@@ -2254,34 +2254,34 @@ msgstr "Pro zapnut
 msgid "OpenGL"
 msgstr "OpenGL"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:618
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2572
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:626
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2576
 msgid "Windowed mode"
 msgstr "Re¾im do okna"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:732
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:740
 #, c-format
 msgid "Resolution: %dx%d"
 msgstr ""
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:753
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2448
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:761
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2452
 msgid "Enabled aspect ratio correction"
 msgstr "Povolena korekce pomìru stran"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:755
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2454
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:763
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2458
 msgid "Disabled aspect ratio correction"
 msgstr "Zakázána korekce pomìru stran"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:775
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2472
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:783
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2476
 #, fuzzy
 msgid "Filtering enabled"
 msgstr "Kliknutí Povoleno"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:777
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2474
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:785
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2478
 #, fuzzy
 msgid "Filtering disabled"
 msgstr "Kliknutí Zakázáno"
@@ -2297,7 +2297,7 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Normal (no scaling)"
 msgstr "Normální (bez zmìny velikosti)"
 
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2527
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2531
 msgid "Active graphics filter:"
 msgstr "Aktivní grafický filtr:"
 
@@ -2869,7 +2869,7 @@ msgstr "Zobrazit linie sn
 
 #: engines/agi/detection.cpp:147 engines/cine/detection.cpp:70
 #: engines/drascula/detection.cpp:302 engines/dreamweb/detection.cpp:48
-#: engines/neverhood/detection.cpp:177 engines/sci/detection.cpp:440
+#: engines/neverhood/detection.cpp:177 engines/sci/detection.cpp:452
 #: engines/sherlock/detection.cpp:71 engines/toltecs/detection.cpp:200
 #: engines/zvision/detection_tables.h:51
 msgid "Use original save/load screens"
@@ -2877,7 +2877,7 @@ msgstr "Pou
 
 #: engines/agi/detection.cpp:148 engines/cine/detection.cpp:71
 #: engines/drascula/detection.cpp:303 engines/dreamweb/detection.cpp:49
-#: engines/neverhood/detection.cpp:178 engines/sci/detection.cpp:441
+#: engines/neverhood/detection.cpp:178 engines/sci/detection.cpp:453
 #: engines/sherlock/detection.cpp:72 engines/toltecs/detection.cpp:201
 #, fuzzy
 msgid "Use the original save/load screens instead of the ScummVM ones"
@@ -3540,19 +3540,27 @@ msgstr "Povolit video s 
 msgid "Draw black lines over videos to increase their apparent sharpness"
 msgstr "Vykreslovat u videí èerné èáry pro zvý¹ení jejich zdánlivé ostrosti"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:430
+#: engines/sci/detection.cpp:431
+msgid "Use high-quality video scaling"
+msgstr ""
+
+#: engines/sci/detection.cpp:432
+msgid "Use linear interpolation when upscaling videos, where possible"
+msgstr ""
+
+#: engines/sci/detection.cpp:442
 msgid "Prefer digital sound effects"
 msgstr "Upøednostòovat digitální zvukové efekty"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:431
+#: engines/sci/detection.cpp:443
 msgid "Prefer digital sound effects instead of synthesized ones"
 msgstr "Upøednostòovat digitální zvukové efekty pøed syntetizovanými"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:450
+#: engines/sci/detection.cpp:462
 msgid "Use IMF/Yamaha FB-01 for MIDI output"
 msgstr "Pou¾ít IMF/Yamaha FB-01 pro výstup MIDI"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:451
+#: engines/sci/detection.cpp:463
 msgid ""
 "Use an IBM Music Feature card or a Yamaha FB-01 FM synth module for MIDI "
 "output"
@@ -3560,34 +3568,34 @@ msgstr ""
 "Pou¾ít kartu IBM Music Feature nebo modul syntetizátoru Yamaha FB-01 FM pro "
 "výstup MIDI"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:461
+#: engines/sci/detection.cpp:473
 msgid "Use CD audio"
 msgstr "Pou¾ít zvuky na CD"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:462
+#: engines/sci/detection.cpp:474
 msgid "Use CD audio instead of in-game audio, if available"
 msgstr "Pou¾ít zvuky na CD místo ve høe, pokud je dostupné"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:472
+#: engines/sci/detection.cpp:484
 msgid "Use Windows cursors"
 msgstr "Pou¾ít kurzory Windows"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:473
+#: engines/sci/detection.cpp:485
 msgid ""
 "Use the Windows cursors (smaller and monochrome) instead of the DOS ones"
 msgstr "Pou¾ít kurzory Windows (men¹í a èernobílé) místo kurzorù z DOS"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:483
+#: engines/sci/detection.cpp:495
 msgid "Use silver cursors"
 msgstr "Pou¾ít støíbrné kurzory"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:484
+#: engines/sci/detection.cpp:496
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Use the alternate set of silver cursors instead of the normal golden ones"
 msgstr "Pou¾ít alternativní sadu støíbrných kurzorù místo standardních zlatých"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:813
+#: engines/sci/detection.cpp:825
 #, fuzzy
 msgid "(Autosave)"
 msgstr "Autoukládání:"
diff --git a/po/da_DK.po b/po/da_DK.po
index cba0de7..daa7fd2 100644
--- a/po/da_DK.po
+++ b/po/da_DK.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.3.0svn\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.scummvm.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-07-03 08:50+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-07-07 02:15+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2016-12-29 07:29+0000\n"
 "Last-Translator: poulsen93 <poulsen93 at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Danish <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
@@ -123,7 +123,7 @@ msgstr ""
 #: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:287
 #: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:83
 #: engines/kyra/saveload_eob.cpp:557 engines/kyra/saveload_eob.cpp:590
-#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:827
+#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:826
 msgid "Yes"
 msgstr "Ja"
 
@@ -136,7 +136,7 @@ msgstr "Ja"
 #: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:287
 #: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:83
 #: engines/kyra/saveload_eob.cpp:557 engines/kyra/saveload_eob.cpp:590
-#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:827
+#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:826
 msgid "No"
 msgstr "Nej"
 
@@ -158,7 +158,7 @@ msgstr ""
 #: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:54
 #: engines/agos/animation.cpp:559 engines/drascula/saveload.cpp:49
 #: engines/groovie/script.cpp:407 engines/parallaction/saveload.cpp:271
-#: engines/sci/engine/kgraphics.cpp:74 engines/sci/graphics/controls32.cpp:824
+#: engines/sci/engine/kgraphics.cpp:74 engines/sci/graphics/controls32.cpp:823
 #: engines/scumm/dialogs.cpp:189 engines/scumm/scumm.cpp:1882
 #: engines/scumm/players/player_v3m.cpp:130
 #: engines/scumm/players/player_v5m.cpp:108 engines/sky/compact.cpp:141
@@ -912,8 +912,8 @@ msgstr "Rendere tilstand:"
 msgid "Special dithering modes supported by some games"
 msgstr "Speciel farvereduceringstilstand understøttet a nogle spil"
 
-#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:616
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2570
+#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:624
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2574
 msgid "Fullscreen mode"
 msgstr "Fuldskærms tilstand"
 
@@ -2245,34 +2245,34 @@ msgstr "F
 msgid "OpenGL"
 msgstr "OpenGL"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:618
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2572
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:626
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2576
 msgid "Windowed mode"
 msgstr "Vindue tilstand"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:732
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:740
 #, c-format
 msgid "Resolution: %dx%d"
 msgstr ""
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:753
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2448
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:761
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2452
 msgid "Enabled aspect ratio correction"
 msgstr "Aktivér billedformat korrektion"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:755
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2454
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:763
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2458
 msgid "Disabled aspect ratio correction"
 msgstr "Deaktivér billedformat korrektion"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:775
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2472
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:783
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2476
 #, fuzzy
 msgid "Filtering enabled"
 msgstr "Klik aktiveret"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:777
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2474
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:785
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2478
 #, fuzzy
 msgid "Filtering disabled"
 msgstr "Klik deaktiveret"
@@ -2288,7 +2288,7 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Normal (no scaling)"
 msgstr "Normal (ingen skalering)"
 
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2527
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2531
 msgid "Active graphics filter:"
 msgstr "Aktive grafik filtre:"
 
@@ -2861,7 +2861,7 @@ msgstr "Vis labels p
 
 #: engines/agi/detection.cpp:147 engines/cine/detection.cpp:70
 #: engines/drascula/detection.cpp:302 engines/dreamweb/detection.cpp:48
-#: engines/neverhood/detection.cpp:177 engines/sci/detection.cpp:440
+#: engines/neverhood/detection.cpp:177 engines/sci/detection.cpp:452
 #: engines/sherlock/detection.cpp:71 engines/toltecs/detection.cpp:200
 #: engines/zvision/detection_tables.h:51
 msgid "Use original save/load screens"
@@ -2869,7 +2869,7 @@ msgstr "Brug original gem/indl
 
 #: engines/agi/detection.cpp:148 engines/cine/detection.cpp:71
 #: engines/drascula/detection.cpp:303 engines/dreamweb/detection.cpp:49
-#: engines/neverhood/detection.cpp:178 engines/sci/detection.cpp:441
+#: engines/neverhood/detection.cpp:178 engines/sci/detection.cpp:453
 #: engines/sherlock/detection.cpp:72 engines/toltecs/detection.cpp:201
 #, fuzzy
 msgid "Use the original save/load screens instead of the ScummVM ones"
@@ -3540,19 +3540,27 @@ msgstr "Aktiv
 msgid "Draw black lines over videos to increase their apparent sharpness"
 msgstr ""
 
-#: engines/sci/detection.cpp:430
+#: engines/sci/detection.cpp:431
+msgid "Use high-quality video scaling"
+msgstr ""
+
+#: engines/sci/detection.cpp:432
+msgid "Use linear interpolation when upscaling videos, where possible"
+msgstr ""
+
+#: engines/sci/detection.cpp:442
 msgid "Prefer digital sound effects"
 msgstr "Foretræk digitale lydeffekter"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:431
+#: engines/sci/detection.cpp:443
 msgid "Prefer digital sound effects instead of synthesized ones"
 msgstr "Foretræk digitale lydeffekter i stedet for syntetiserede"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:450
+#: engines/sci/detection.cpp:462
 msgid "Use IMF/Yamaha FB-01 for MIDI output"
 msgstr "Brug IMF/Yamaha FB-01 til MIDI-udgang"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:451
+#: engines/sci/detection.cpp:463
 msgid ""
 "Use an IBM Music Feature card or a Yamaha FB-01 FM synth module for MIDI "
 "output"
@@ -3560,35 +3568,35 @@ msgstr ""
 "Bruge et IBM Musik Feature-kort eller et Yamaha FB-01 FM synth modul til "
 "MIDI-udgang"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:461
+#: engines/sci/detection.cpp:473
 msgid "Use CD audio"
 msgstr "Brug CD lyd"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:462
+#: engines/sci/detection.cpp:474
 msgid "Use CD audio instead of in-game audio, if available"
 msgstr "Brug cd-lyd i stedet for lyd fra spillet, hvis tilgængelige"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:472
+#: engines/sci/detection.cpp:484
 msgid "Use Windows cursors"
 msgstr "Brug Windows markør"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:473
+#: engines/sci/detection.cpp:485
 msgid ""
 "Use the Windows cursors (smaller and monochrome) instead of the DOS ones"
 msgstr "Brug Windows-markører (mindre og monokrome) i stedet for dem fra DOS"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:483
+#: engines/sci/detection.cpp:495
 msgid "Use silver cursors"
 msgstr "Brug sølv markør"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:484
+#: engines/sci/detection.cpp:496
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Use the alternate set of silver cursors instead of the normal golden ones"
 msgstr ""
 "Brug det alternative sæt af sølv markører, i stedet for de normale gyldne"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:813
+#: engines/sci/detection.cpp:825
 #, fuzzy
 msgid "(Autosave)"
 msgstr "Auto gemme:"
diff --git a/po/de_DE.po b/po/de_DE.po
index 4389be6..eb3536a 100644
--- a/po/de_DE.po
+++ b/po/de_DE.po
@@ -7,11 +7,11 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.10.0git\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.scummvm.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-07-03 08:50+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-07-07 02:15+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2017-07-03 13:25+0000\n"
 "Last-Translator: Lothar Serra Mari <rootfather at scummvm.org>\n"
-"Language-Team: German "
-"<https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/scummvm/de/>\n"
+"Language-Team: German <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
+"scummvm/de/>\n"
 "Language: de_DE\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
@@ -127,7 +127,7 @@ msgstr ""
 #: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:287
 #: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:83
 #: engines/kyra/saveload_eob.cpp:557 engines/kyra/saveload_eob.cpp:590
-#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:827
+#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:826
 msgid "Yes"
 msgstr "Ja"
 
@@ -140,7 +140,7 @@ msgstr "Ja"
 #: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:287
 #: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:83
 #: engines/kyra/saveload_eob.cpp:557 engines/kyra/saveload_eob.cpp:590
-#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:827
+#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:826
 msgid "No"
 msgstr "Nein"
 
@@ -164,7 +164,7 @@ msgstr ""
 #: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:54
 #: engines/agos/animation.cpp:559 engines/drascula/saveload.cpp:49
 #: engines/groovie/script.cpp:407 engines/parallaction/saveload.cpp:271
-#: engines/sci/engine/kgraphics.cpp:74 engines/sci/graphics/controls32.cpp:824
+#: engines/sci/engine/kgraphics.cpp:74 engines/sci/graphics/controls32.cpp:823
 #: engines/scumm/dialogs.cpp:189 engines/scumm/scumm.cpp:1882
 #: engines/scumm/players/player_v3m.cpp:130
 #: engines/scumm/players/player_v5m.cpp:108 engines/sky/compact.cpp:141
@@ -924,8 +924,8 @@ msgstr "Render-Modus:"
 msgid "Special dithering modes supported by some games"
 msgstr "Spezielle Farbmischungsmethoden werden von manchen Spielen unterstützt"
 
-#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:616
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2570
+#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:624
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2574
 msgid "Fullscreen mode"
 msgstr "Vollbildmodus"
 
@@ -2275,33 +2275,33 @@ msgstr "Zum Umschalten mit drei Fingern nach rechts wischen."
 msgid "OpenGL"
 msgstr "OpenGL"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:618
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2572
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:626
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2576
 msgid "Windowed mode"
 msgstr "Fenstermodus"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:732
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:740
 #, c-format
 msgid "Resolution: %dx%d"
 msgstr "Auflösung: %dx%d"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:753
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2448
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:761
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2452
 msgid "Enabled aspect ratio correction"
 msgstr "Seitenverhältniskorrektur an"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:755
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2454
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:763
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2458
 msgid "Disabled aspect ratio correction"
 msgstr "Seitenverhältniskorrektur aus"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:775
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2472
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:783
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2476
 msgid "Filtering enabled"
 msgstr "Bilineare Filterung aktiviert"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:777
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2474
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:785
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2478
 msgid "Filtering disabled"
 msgstr "Bilineare Filterung deaktiviert"
 
@@ -2316,7 +2316,7 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Normal (no scaling)"
 msgstr "Normal ohn.Skalieren"
 
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2527
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2531
 msgid "Active graphics filter:"
 msgstr "Aktiver Grafikfilter:"
 
@@ -2890,7 +2890,7 @@ msgstr "Abtastzeilen (Scanlines) anzeigen"
 
 #: engines/agi/detection.cpp:147 engines/cine/detection.cpp:70
 #: engines/drascula/detection.cpp:302 engines/dreamweb/detection.cpp:48
-#: engines/neverhood/detection.cpp:177 engines/sci/detection.cpp:440
+#: engines/neverhood/detection.cpp:177 engines/sci/detection.cpp:452
 #: engines/sherlock/detection.cpp:71 engines/toltecs/detection.cpp:200
 #: engines/zvision/detection_tables.h:51
 msgid "Use original save/load screens"
@@ -2898,7 +2898,7 @@ msgstr "Originale Spielstand-Men
 
 #: engines/agi/detection.cpp:148 engines/cine/detection.cpp:71
 #: engines/drascula/detection.cpp:303 engines/dreamweb/detection.cpp:49
-#: engines/neverhood/detection.cpp:178 engines/sci/detection.cpp:441
+#: engines/neverhood/detection.cpp:178 engines/sci/detection.cpp:453
 #: engines/sherlock/detection.cpp:72 engines/toltecs/detection.cpp:201
 msgid "Use the original save/load screens instead of the ScummVM ones"
 msgstr ""
@@ -3575,19 +3575,28 @@ msgid "Draw black lines over videos to increase their apparent sharpness"
 msgstr ""
 "Zeichne schwarze Linien über Videos, um die scheinbare Schärfe zu erhöhen"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:430
+#: engines/sci/detection.cpp:431
+msgid "Use high-quality video scaling"
+msgstr ""
+
+#: engines/sci/detection.cpp:432
+#, fuzzy
+msgid "Use linear interpolation when upscaling videos, where possible"
+msgstr "Verwende bilineare Filterung zur Grafik-Skalierung"
+
+#: engines/sci/detection.cpp:442
 msgid "Prefer digital sound effects"
 msgstr "Digitale Geräusch-Effekte bevorzugen"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:431
+#: engines/sci/detection.cpp:443
 msgid "Prefer digital sound effects instead of synthesized ones"
 msgstr "Bevorzugt digitale Geräusch-Effekte statt synthethisierter"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:450
+#: engines/sci/detection.cpp:462
 msgid "Use IMF/Yamaha FB-01 for MIDI output"
 msgstr "IMF/Yamaha FB-01 für MIDI-Ausgabe verwenden"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:451
+#: engines/sci/detection.cpp:463
 msgid ""
 "Use an IBM Music Feature card or a Yamaha FB-01 FM synth module for MIDI "
 "output"
@@ -3595,37 +3604,37 @@ msgstr ""
 "Verwendet eine Music-Feature-Karte von IBM oder ein Yamaha-FB-01-FM-"
 "Synthetisierungsmodul für die MIDI-Ausgabe"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:461
+#: engines/sci/detection.cpp:473
 msgid "Use CD audio"
 msgstr "CD-Ton verwenden"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:462
+#: engines/sci/detection.cpp:474
 msgid "Use CD audio instead of in-game audio, if available"
 msgstr "Verwendet CD-Ton anstatt des Tons im Spiel, sofern verfügbar"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:472
+#: engines/sci/detection.cpp:484
 msgid "Use Windows cursors"
 msgstr "Windows-Mauszeiger verwenden"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:473
+#: engines/sci/detection.cpp:485
 msgid ""
 "Use the Windows cursors (smaller and monochrome) instead of the DOS ones"
 msgstr ""
 "Verwendet die Windows-Mauszeiger (kleiner und schwarz-weiß) anstatt der von "
 "DOS"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:483
+#: engines/sci/detection.cpp:495
 msgid "Use silver cursors"
 msgstr "Silberne Mauszeiger verwenden"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:484
+#: engines/sci/detection.cpp:496
 msgid ""
 "Use the alternate set of silver cursors instead of the normal golden ones"
 msgstr ""
 "Verwendet alternativen Satz silberner Mauszeiger anstatt der normalen "
 "goldenen"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:813
+#: engines/sci/detection.cpp:825
 msgid "(Autosave)"
 msgstr "(Automatisches Speichern)"
 
diff --git a/po/el.po b/po/el.po
index f6b7211..6047d4e 100644
--- a/po/el.po
+++ b/po/el.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.10.0git\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.scummvm.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-07-03 08:50+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-07-07 02:15+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2017-04-28 11:12+0000\n"
 "Last-Translator: Arius <alidop at pathfinder.gr>\n"
 "Language-Team: Greek <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
@@ -123,7 +123,7 @@ msgstr ""
 #: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:287
 #: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:83
 #: engines/kyra/saveload_eob.cpp:557 engines/kyra/saveload_eob.cpp:590
-#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:827
+#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:826
 msgid "Yes"
 msgstr "Íáé"
 
@@ -136,7 +136,7 @@ msgstr "
 #: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:287
 #: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:83
 #: engines/kyra/saveload_eob.cpp:557 engines/kyra/saveload_eob.cpp:590
-#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:827
+#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:826
 msgid "No"
 msgstr "¼÷é"
 
@@ -160,7 +160,7 @@ msgstr ""
 #: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:54
 #: engines/agos/animation.cpp:559 engines/drascula/saveload.cpp:49
 #: engines/groovie/script.cpp:407 engines/parallaction/saveload.cpp:271
-#: engines/sci/engine/kgraphics.cpp:74 engines/sci/graphics/controls32.cpp:824
+#: engines/sci/engine/kgraphics.cpp:74 engines/sci/graphics/controls32.cpp:823
 #: engines/scumm/dialogs.cpp:189 engines/scumm/scumm.cpp:1882
 #: engines/scumm/players/player_v3m.cpp:130
 #: engines/scumm/players/player_v5m.cpp:108 engines/sky/compact.cpp:141
@@ -932,8 +932,8 @@ msgstr ""
 "ÅéäéêÝò ëåéôïõñãßåò ÷ñùìáôéêÞò áíôéðáñÜèåóçò ïé ïðïßåò õðïóôçñßæïíôáé áðü "
 "ïñéóìÝíá ðáé÷íßäéá"
 
-#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:616
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2570
+#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:624
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2574
 msgid "Fullscreen mode"
 msgstr "Ëåéôïõñãßá ðëÞñïõò ïèüíçò"
 
@@ -2283,33 +2283,33 @@ msgstr "
 msgid "OpenGL"
 msgstr "OpenGL"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:618
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2572
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:626
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2576
 msgid "Windowed mode"
 msgstr "Ëåéôïõñãßá ðáñáèýñïõ"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:732
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:740
 #, c-format
 msgid "Resolution: %dx%d"
 msgstr "ÁíÜëõóç: %dx%d"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:753
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2448
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:761
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2452
 msgid "Enabled aspect ratio correction"
 msgstr "ÅíåñãïðïéçìÝíç äéüñèùóç áíáëïãßáò äéáóôÜóåùí"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:755
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2454
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:763
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2458
 msgid "Disabled aspect ratio correction"
 msgstr "ÁðåíåñãïðïéçìÝíç äéüñèùóç áíáëïãßáò äéáóôÜóåùí"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:775
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2472
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:783
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2476
 msgid "Filtering enabled"
 msgstr "Åíåñãïðïßçóç öéëôñáñßóìáôïò"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:777
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2474
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:785
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2478
 msgid "Filtering disabled"
 msgstr "Áðåíåñãïðïßçóç öéëôñáñßóìáôïò"
 
@@ -2324,7 +2324,7 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Normal (no scaling)"
 msgstr "Êáíïíéêü (÷ùñßò êëéìÜêùóç)"
 
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2527
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2531
 msgid "Active graphics filter:"
 msgstr "Åíåñãü ößëôñï ãñáöéêþí:"
 
@@ -2898,7 +2898,7 @@ msgstr "
 
 #: engines/agi/detection.cpp:147 engines/cine/detection.cpp:70
 #: engines/drascula/detection.cpp:302 engines/dreamweb/detection.cpp:48
-#: engines/neverhood/detection.cpp:177 engines/sci/detection.cpp:440
+#: engines/neverhood/detection.cpp:177 engines/sci/detection.cpp:452
 #: engines/sherlock/detection.cpp:71 engines/toltecs/detection.cpp:200
 #: engines/zvision/detection_tables.h:51
 msgid "Use original save/load screens"
@@ -2906,7 +2906,7 @@ msgstr "
 
 #: engines/agi/detection.cpp:148 engines/cine/detection.cpp:71
 #: engines/drascula/detection.cpp:303 engines/dreamweb/detection.cpp:49
-#: engines/neverhood/detection.cpp:178 engines/sci/detection.cpp:441
+#: engines/neverhood/detection.cpp:178 engines/sci/detection.cpp:453
 #: engines/sherlock/detection.cpp:72 engines/toltecs/detection.cpp:201
 msgid "Use the original save/load screens instead of the ScummVM ones"
 msgstr ""
@@ -3587,19 +3587,28 @@ msgid "Draw black lines over videos to increase their apparent sharpness"
 msgstr ""
 "Ó÷åäéáóìüò ìáýñùí ãñáììþí ðÜíù óôá âßíôåï ãéá ôçí áýîçóç ôçò ïîýôçôáò ôïõò"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:430
+#: engines/sci/detection.cpp:431
+msgid "Use high-quality video scaling"
+msgstr ""
+
+#: engines/sci/detection.cpp:432
+#, fuzzy
+msgid "Use linear interpolation when upscaling videos, where possible"
+msgstr "×ñÞóç ãñáììéêïý öéëôñáñßóìáôïò ãéá ôçí êëéìÜêùóç ãñáöéêþí"
+
+#: engines/sci/detection.cpp:442
 msgid "Prefer digital sound effects"
 msgstr "Ðñïôßìçóç øçöéáêþí áêïõóôéêþí åöå"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:431
+#: engines/sci/detection.cpp:443
 msgid "Prefer digital sound effects instead of synthesized ones"
 msgstr "Ðñïôßìçóç øçöéáêþí ç÷çôéêþí åöÝ áíôß ãéá åöÝ äõíáìéêÞò óýíèåóçò"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:450
+#: engines/sci/detection.cpp:462
 msgid "Use IMF/Yamaha FB-01 for MIDI output"
 msgstr "×ñÞóç IMF/Yamaha FB-01 ãéá Ýîïäï MIDI"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:451
+#: engines/sci/detection.cpp:463
 msgid ""
 "Use an IBM Music Feature card or a Yamaha FB-01 FM synth module for MIDI "
 "output"
@@ -3607,35 +3616,35 @@ msgstr ""
 "×ñÞóç ìéáò êÜñôáò IBM Music Feature Þ ìéá ìïíÜäá óýíèåóçò FM Yamaha FB-01 "
 "ãéá Ýîïäï MIDI"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:461
+#: engines/sci/detection.cpp:473
 msgid "Use CD audio"
 msgstr "×ñÞóç Þ÷ïõ CD"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:462
+#: engines/sci/detection.cpp:474
 msgid "Use CD audio instead of in-game audio, if available"
 msgstr "×ñÞóç Þ÷ïõ CD áíôß ãéá Þ÷ï ðáé÷íéäéïý, üðïõ åßíáé äéáèÝóéìï"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:472
+#: engines/sci/detection.cpp:484
 msgid "Use Windows cursors"
 msgstr "×ñÞóç äñïìÝùí Windows"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:473
+#: engines/sci/detection.cpp:485
 msgid ""
 "Use the Windows cursors (smaller and monochrome) instead of the DOS ones"
 msgstr ""
 "×ñÞóç äñïìÝùí Windows (ìéêñüôåñïé êáé áóðñüìáõñïé) áíôß ãéá ôïõò äñïìåßò DOS"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:483
+#: engines/sci/detection.cpp:495
 msgid "Use silver cursors"
 msgstr "×ñÞóç áóçìÝíéùí äñïìÝùí"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:484
+#: engines/sci/detection.cpp:496
 msgid ""
 "Use the alternate set of silver cursors instead of the normal golden ones"
 msgstr ""
 "×ñÞóç ôùí åíáëëáêôéêþí áóçìÝíéùí äñïìÝùí áíôß ôùí ðñïêáèïñéóìÝíùí ÷ñõóþí"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:813
+#: engines/sci/detection.cpp:825
 msgid "(Autosave)"
 msgstr "(Áõôüìáôç áðïèÞêåõóç)"
 
diff --git a/po/es_ES.po b/po/es_ES.po
index e5b0338..3310bfc 100644
--- a/po/es_ES.po
+++ b/po/es_ES.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.4.0svn\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.scummvm.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-07-03 08:50+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-07-07 02:15+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2017-04-23 05:59+0000\n"
 "Last-Translator: Santiago Sanchez <sanchez.santiago.j at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Spanish <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
@@ -124,7 +124,7 @@ msgstr ""
 #: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:287
 #: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:83
 #: engines/kyra/saveload_eob.cpp:557 engines/kyra/saveload_eob.cpp:590
-#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:827
+#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:826
 msgid "Yes"
 msgstr "Sí"
 
@@ -137,7 +137,7 @@ msgstr "S
 #: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:287
 #: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:83
 #: engines/kyra/saveload_eob.cpp:557 engines/kyra/saveload_eob.cpp:590
-#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:827
+#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:826
 msgid "No"
 msgstr "No"
 
@@ -161,7 +161,7 @@ msgstr ""
 #: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:54
 #: engines/agos/animation.cpp:559 engines/drascula/saveload.cpp:49
 #: engines/groovie/script.cpp:407 engines/parallaction/saveload.cpp:271
-#: engines/sci/engine/kgraphics.cpp:74 engines/sci/graphics/controls32.cpp:824
+#: engines/sci/engine/kgraphics.cpp:74 engines/sci/graphics/controls32.cpp:823
 #: engines/scumm/dialogs.cpp:189 engines/scumm/scumm.cpp:1882
 #: engines/scumm/players/player_v3m.cpp:130
 #: engines/scumm/players/player_v5m.cpp:108 engines/sky/compact.cpp:141
@@ -920,8 +920,8 @@ msgstr "Renderizado:"
 msgid "Special dithering modes supported by some games"
 msgstr "Modos especiales de difuminado compatibles con algunos juegos"
 
-#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:616
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2570
+#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:624
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2574
 msgid "Fullscreen mode"
 msgstr "Pantalla completa"
 
@@ -2261,33 +2261,33 @@ msgstr "Desliza tres dedos hacia la derecha para cambiar de modo."
 msgid "OpenGL"
 msgstr "OpenGL"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:618
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2572
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:626
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2576
 msgid "Windowed mode"
 msgstr "Modo ventana"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:732
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:740
 #, c-format
 msgid "Resolution: %dx%d"
 msgstr "Resolución: %dx%d"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:753
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2448
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:761
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2452
 msgid "Enabled aspect ratio correction"
 msgstr "Activar la corrección de aspecto"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:755
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2454
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:763
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2458
 msgid "Disabled aspect ratio correction"
 msgstr "Desactivar la corrección de aspecto"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:775
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2472
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:783
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2476
 msgid "Filtering enabled"
 msgstr "Filtrado activado"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:777
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2474
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:785
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2478
 msgid "Filtering disabled"
 msgstr "Filtrado desactivado"
 
@@ -2302,7 +2302,7 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Normal (no scaling)"
 msgstr "Normal"
 
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2527
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2531
 msgid "Active graphics filter:"
 msgstr "Filtro de gráficos activo:"
 
@@ -2875,7 +2875,7 @@ msgstr "Mostrar l
 
 #: engines/agi/detection.cpp:147 engines/cine/detection.cpp:70
 #: engines/drascula/detection.cpp:302 engines/dreamweb/detection.cpp:48
-#: engines/neverhood/detection.cpp:177 engines/sci/detection.cpp:440
+#: engines/neverhood/detection.cpp:177 engines/sci/detection.cpp:452
 #: engines/sherlock/detection.cpp:71 engines/toltecs/detection.cpp:200
 #: engines/zvision/detection_tables.h:51
 msgid "Use original save/load screens"
@@ -2883,7 +2883,7 @@ msgstr "Usar pantallas de guardar/cargar originales"
 
 #: engines/agi/detection.cpp:148 engines/cine/detection.cpp:71
 #: engines/drascula/detection.cpp:303 engines/dreamweb/detection.cpp:49
-#: engines/neverhood/detection.cpp:178 engines/sci/detection.cpp:441
+#: engines/neverhood/detection.cpp:178 engines/sci/detection.cpp:453
 #: engines/sherlock/detection.cpp:72 engines/toltecs/detection.cpp:201
 msgid "Use the original save/load screens instead of the ScummVM ones"
 msgstr "Usar los menús originales de guardar/cargar en vez de los de ScummVM"
@@ -3550,19 +3550,28 @@ msgstr "Activar l
 msgid "Draw black lines over videos to increase their apparent sharpness"
 msgstr "Mostrar líneas negras sobre los vídeos para que parezcan más nítidos"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:430
+#: engines/sci/detection.cpp:431
+msgid "Use high-quality video scaling"
+msgstr ""
+
+#: engines/sci/detection.cpp:432
+#, fuzzy
+msgid "Use linear interpolation when upscaling videos, where possible"
+msgstr "Usar filtrado lineal para escalar gráficos"
+
+#: engines/sci/detection.cpp:442
 msgid "Prefer digital sound effects"
 msgstr "Preferir efectos de sonido digitales"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:431
+#: engines/sci/detection.cpp:443
 msgid "Prefer digital sound effects instead of synthesized ones"
 msgstr "Preferir efectos de sonido digitales en vez de los sintetizados"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:450
+#: engines/sci/detection.cpp:462
 msgid "Use IMF/Yamaha FB-01 for MIDI output"
 msgstr "Usar IMF/Yamaha FB-01 para la salida MIDI"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:451
+#: engines/sci/detection.cpp:463
 msgid ""
 "Use an IBM Music Feature card or a Yamaha FB-01 FM synth module for MIDI "
 "output"
@@ -3570,36 +3579,36 @@ msgstr ""
 "Usar una tarjeta IBM Music o un módulo sintetizador Yamaha FB-01 FM para la "
 "salida MIDI"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:461
+#: engines/sci/detection.cpp:473
 msgid "Use CD audio"
 msgstr "Usar CD audio"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:462
+#: engines/sci/detection.cpp:474
 msgid "Use CD audio instead of in-game audio, if available"
 msgstr "Usar CD audio en vez del sonido interno del juego, si está disponible"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:472
+#: engines/sci/detection.cpp:484
 msgid "Use Windows cursors"
 msgstr "Usar cursores de Windows"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:473
+#: engines/sci/detection.cpp:485
 msgid ""
 "Use the Windows cursors (smaller and monochrome) instead of the DOS ones"
 msgstr ""
 "Usar los cursores de Windows (más pequeños y monocromos) en vez de los de DOS"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:483
+#: engines/sci/detection.cpp:495
 msgid "Use silver cursors"
 msgstr "Usar cursores plateados"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:484
+#: engines/sci/detection.cpp:496
 msgid ""
 "Use the alternate set of silver cursors instead of the normal golden ones"
 msgstr ""
 "Usar el set alternativo de colores plateados en lugar de los dorados, usados "
 "normalmente"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:813
+#: engines/sci/detection.cpp:825
 msgid "(Autosave)"
 msgstr "(Autoguardado)"
 
diff --git a/po/eu.po b/po/eu.po
index cc5ed5b..7cf0eaa 100644
--- a/po/eu.po
+++ b/po/eu.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.5.0git\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.scummvm.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-07-03 08:50+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-07-07 02:15+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2016-12-04 13:27+0000\n"
 "Last-Translator: Eugene Sandulenko <sev at scummvm.org>\n"
 "Language-Team: Basque <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
@@ -123,7 +123,7 @@ msgstr ""
 #: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:287
 #: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:83
 #: engines/kyra/saveload_eob.cpp:557 engines/kyra/saveload_eob.cpp:590
-#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:827
+#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:826
 msgid "Yes"
 msgstr "Bai"
 
@@ -136,7 +136,7 @@ msgstr "Bai"
 #: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:287
 #: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:83
 #: engines/kyra/saveload_eob.cpp:557 engines/kyra/saveload_eob.cpp:590
-#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:827
+#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:826
 msgid "No"
 msgstr "Ez"
 
@@ -158,7 +158,7 @@ msgstr ""
 #: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:54
 #: engines/agos/animation.cpp:559 engines/drascula/saveload.cpp:49
 #: engines/groovie/script.cpp:407 engines/parallaction/saveload.cpp:271
-#: engines/sci/engine/kgraphics.cpp:74 engines/sci/graphics/controls32.cpp:824
+#: engines/sci/engine/kgraphics.cpp:74 engines/sci/graphics/controls32.cpp:823
 #: engines/scumm/dialogs.cpp:189 engines/scumm/scumm.cpp:1882
 #: engines/scumm/players/player_v3m.cpp:130
 #: engines/scumm/players/player_v5m.cpp:108 engines/sky/compact.cpp:141
@@ -912,8 +912,8 @@ msgstr "Renderizazioa:"
 msgid "Special dithering modes supported by some games"
 msgstr "Joko batzuk onarturiko lausotze-modu bereziak"
 
-#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:616
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2570
+#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:624
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2574
 msgid "Fullscreen mode"
 msgstr "Pantaila osoa"
 
@@ -2248,34 +2248,34 @@ msgstr "Pasatu hiru atzamar eskuinean gaitu/desgaitzeko."
 msgid "OpenGL"
 msgstr "OpenGL"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:618
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2572
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:626
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2576
 msgid "Windowed mode"
 msgstr "Leiho modua"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:732
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:740
 #, c-format
 msgid "Resolution: %dx%d"
 msgstr ""
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:753
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2448
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:761
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2452
 msgid "Enabled aspect ratio correction"
 msgstr "Formatu-ratio zuzenketa gaituta"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:755
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2454
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:763
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2458
 msgid "Disabled aspect ratio correction"
 msgstr "Formatu-ratio zuzenketa desgaituta"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:775
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2472
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:783
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2476
 #, fuzzy
 msgid "Filtering enabled"
 msgstr "Klikatzea gaituta"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:777
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2474
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:785
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2478
 #, fuzzy
 msgid "Filtering disabled"
 msgstr "Klikatzea desgaituta"
@@ -2291,7 +2291,7 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Normal (no scaling)"
 msgstr "Normala"
 
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2527
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2531
 msgid "Active graphics filter:"
 msgstr "Filtro grafiko aktiboa:"
 
@@ -2864,7 +2864,7 @@ msgstr "Erakutsi objektuen etiketak"
 
 #: engines/agi/detection.cpp:147 engines/cine/detection.cpp:70
 #: engines/drascula/detection.cpp:302 engines/dreamweb/detection.cpp:48
-#: engines/neverhood/detection.cpp:177 engines/sci/detection.cpp:440
+#: engines/neverhood/detection.cpp:177 engines/sci/detection.cpp:452
 #: engines/sherlock/detection.cpp:71 engines/toltecs/detection.cpp:200
 #: engines/zvision/detection_tables.h:51
 msgid "Use original save/load screens"
@@ -2872,7 +2872,7 @@ msgstr "Erabili jatorrizko gorde/kargatu pantailak"
 
 #: engines/agi/detection.cpp:148 engines/cine/detection.cpp:71
 #: engines/drascula/detection.cpp:303 engines/dreamweb/detection.cpp:49
-#: engines/neverhood/detection.cpp:178 engines/sci/detection.cpp:441
+#: engines/neverhood/detection.cpp:178 engines/sci/detection.cpp:453
 #: engines/sherlock/detection.cpp:72 engines/toltecs/detection.cpp:201
 #, fuzzy
 msgid "Use the original save/load screens instead of the ScummVM ones"
@@ -3542,19 +3542,27 @@ msgstr "Roland GS modua gaitu"
 msgid "Draw black lines over videos to increase their apparent sharpness"
 msgstr ""
 
-#: engines/sci/detection.cpp:430
+#: engines/sci/detection.cpp:431
+msgid "Use high-quality video scaling"
+msgstr ""
+
+#: engines/sci/detection.cpp:432
+msgid "Use linear interpolation when upscaling videos, where possible"
+msgstr ""
+
+#: engines/sci/detection.cpp:442
 msgid "Prefer digital sound effects"
 msgstr "Lehenetsi soinu efektu digitalak"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:431
+#: engines/sci/detection.cpp:443
 msgid "Prefer digital sound effects instead of synthesized ones"
 msgstr "Lehenetsi soinu efektu digitalak sintetizatuen ordez"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:450
+#: engines/sci/detection.cpp:462
 msgid "Use IMF/Yamaha FB-01 for MIDI output"
 msgstr "Erabili IMF/Yamaha FB-01 MIDI irteerarako"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:451
+#: engines/sci/detection.cpp:463
 msgid ""
 "Use an IBM Music Feature card or a Yamaha FB-01 FM synth module for MIDI "
 "output"
@@ -3562,30 +3570,30 @@ msgstr ""
 "Erabili IBM Music Feature txartela edo Yamaha FB-01 FM "
 "sintetizatzailemodulua MIDI irteerarako"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:461
+#: engines/sci/detection.cpp:473
 msgid "Use CD audio"
 msgstr "Erabili audio CDa"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:462
+#: engines/sci/detection.cpp:474
 msgid "Use CD audio instead of in-game audio, if available"
 msgstr "Erabili CD-ko audioa jokokoa beharrean, eskurarri badago"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:472
+#: engines/sci/detection.cpp:484
 msgid "Use Windows cursors"
 msgstr "Erabili Windows-eko kurtsoreak"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:473
+#: engines/sci/detection.cpp:485
 msgid ""
 "Use the Windows cursors (smaller and monochrome) instead of the DOS ones"
 msgstr ""
 "Erabili Windows-eko kurtsoreak (txikiagoak eta monokromoak) DOS-ekoak "
 "erabilibeharrean"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:483
+#: engines/sci/detection.cpp:495
 msgid "Use silver cursors"
 msgstr "Erabili zilarrezko kurtsoreak"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:484
+#: engines/sci/detection.cpp:496
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Use the alternate set of silver cursors instead of the normal golden ones"
@@ -3593,7 +3601,7 @@ msgstr ""
 "Erabili zilar kolorezko kurtsore multzo alternatiboa, urre-koloreko "
 "kursorenormalak erabili beharrean"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:813
+#: engines/sci/detection.cpp:825
 #, fuzzy
 msgid "(Autosave)"
 msgstr "Autogordetzea:"
diff --git a/po/fi_FI.po b/po/fi_FI.po
index 19c360c..ee09d20 100644
--- a/po/fi_FI.po
+++ b/po/fi_FI.po
@@ -7,11 +7,11 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.6.0git\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.scummvm.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-07-03 08:50+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-07-07 02:15+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2017-07-03 09:23+0000\n"
 "Last-Translator: Timo Mikkolainen <tmikkola at gmail.com>\n"
-"Language-Team: Finnish "
-"<https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/scummvm/fi/>\n"
+"Language-Team: Finnish <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
+"scummvm/fi/>\n"
 "Language: fi_FI\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
@@ -123,7 +123,7 @@ msgstr ""
 #: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:287
 #: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:83
 #: engines/kyra/saveload_eob.cpp:557 engines/kyra/saveload_eob.cpp:590
-#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:827
+#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:826
 msgid "Yes"
 msgstr "Kyllä"
 
@@ -136,7 +136,7 @@ msgstr "Kyll
 #: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:287
 #: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:83
 #: engines/kyra/saveload_eob.cpp:557 engines/kyra/saveload_eob.cpp:590
-#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:827
+#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:826
 msgid "No"
 msgstr "Ei"
 
@@ -160,7 +160,7 @@ msgstr ""
 #: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:54
 #: engines/agos/animation.cpp:559 engines/drascula/saveload.cpp:49
 #: engines/groovie/script.cpp:407 engines/parallaction/saveload.cpp:271
-#: engines/sci/engine/kgraphics.cpp:74 engines/sci/graphics/controls32.cpp:824
+#: engines/sci/engine/kgraphics.cpp:74 engines/sci/graphics/controls32.cpp:823
 #: engines/scumm/dialogs.cpp:189 engines/scumm/scumm.cpp:1882
 #: engines/scumm/players/player_v3m.cpp:130
 #: engines/scumm/players/player_v5m.cpp:108 engines/sky/compact.cpp:141
@@ -915,8 +915,8 @@ msgstr "Render
 msgid "Special dithering modes supported by some games"
 msgstr "Erityiset dithering asetukset joita jotkut pelit tukevat"
 
-#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:616
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2570
+#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:624
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2574
 msgid "Fullscreen mode"
 msgstr "Kokoruututila"
 
@@ -2244,33 +2244,33 @@ msgstr "Muuta tilaa pyyhk
 msgid "OpenGL"
 msgstr "OpenGL"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:618
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2572
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:626
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2576
 msgid "Windowed mode"
 msgstr "Ikkunoitu tila"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:732
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:740
 #, c-format
 msgid "Resolution: %dx%d"
 msgstr "Resoluutio: %dx%d"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:753
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2448
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:761
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2452
 msgid "Enabled aspect ratio correction"
 msgstr "Kuvasuhteen korjaus päällä"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:755
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2454
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:763
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2458
 msgid "Disabled aspect ratio correction"
 msgstr "Kuvasuhteen korjaus pois päältä"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:775
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2472
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:783
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2476
 msgid "Filtering enabled"
 msgstr "Suodatus päällä"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:777
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2474
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:785
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2478
 msgid "Filtering disabled"
 msgstr "Suodatus pois päältä"
 
@@ -2285,7 +2285,7 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Normal (no scaling)"
 msgstr "Normaali (ei skaalausta)"
 
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2527
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2531
 msgid "Active graphics filter:"
 msgstr "Valittu grafiikkasuodatin:"
 
@@ -2861,7 +2861,7 @@ msgstr "N
 
 #: engines/agi/detection.cpp:147 engines/cine/detection.cpp:70
 #: engines/drascula/detection.cpp:302 engines/dreamweb/detection.cpp:48
-#: engines/neverhood/detection.cpp:177 engines/sci/detection.cpp:440
+#: engines/neverhood/detection.cpp:177 engines/sci/detection.cpp:452
 #: engines/sherlock/detection.cpp:71 engines/toltecs/detection.cpp:200
 #: engines/zvision/detection_tables.h:51
 msgid "Use original save/load screens"
@@ -2869,7 +2869,7 @@ msgstr "K
 
 #: engines/agi/detection.cpp:148 engines/cine/detection.cpp:71
 #: engines/drascula/detection.cpp:303 engines/dreamweb/detection.cpp:49
-#: engines/neverhood/detection.cpp:178 engines/sci/detection.cpp:441
+#: engines/neverhood/detection.cpp:178 engines/sci/detection.cpp:453
 #: engines/sherlock/detection.cpp:72 engines/toltecs/detection.cpp:201
 msgid "Use the original save/load screens instead of the ScummVM ones"
 msgstr "Käytä alkuperäisiä tallenna/lataa valikkoja ScummVM valikoiden sijaan"
@@ -3525,54 +3525,63 @@ msgid "Draw black lines over videos to increase their apparent sharpness"
 msgstr ""
 "Piirrä mustia vuoroviivoja videoihin jotta ne näyttäisivät terävämmiltä"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:430
+#: engines/sci/detection.cpp:431
+msgid "Use high-quality video scaling"
+msgstr ""
+
+#: engines/sci/detection.cpp:432
+#, fuzzy
+msgid "Use linear interpolation when upscaling videos, where possible"
+msgstr "Käytä bilineaarista suodatinta grafiikan skaalauksessa"
+
+#: engines/sci/detection.cpp:442
 msgid "Prefer digital sound effects"
 msgstr "Käytä mieluiten digitaalisia äänitehosteita"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:431
+#: engines/sci/detection.cpp:443
 msgid "Prefer digital sound effects instead of synthesized ones"
 msgstr ""
 "Käytä mieluiten digitaalisia äänitehosteita synteettisten tehosteiden sijaan"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:450
+#: engines/sci/detection.cpp:462
 msgid "Use IMF/Yamaha FB-01 for MIDI output"
 msgstr "Käytä IMF/Yamaha FB-01:stä MIDI-musiikille"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:451
+#: engines/sci/detection.cpp:463
 msgid ""
 "Use an IBM Music Feature card or a Yamaha FB-01 FM synth module for MIDI "
 "output"
 msgstr ""
 "Käytä IBM:n Music Feature korttia, tai Yamaha FB-01 FM moduulia MIDIlle"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:461
+#: engines/sci/detection.cpp:473
 msgid "Use CD audio"
 msgstr "Käytä CD-ääntä"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:462
+#: engines/sci/detection.cpp:474
 msgid "Use CD audio instead of in-game audio, if available"
 msgstr "Käytä CD:n audiota pelin audion sijaan, jos mahdollista"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:472
+#: engines/sci/detection.cpp:484
 msgid "Use Windows cursors"
 msgstr "Käytä Windowsin kursoreita"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:473
+#: engines/sci/detection.cpp:485
 msgid ""
 "Use the Windows cursors (smaller and monochrome) instead of the DOS ones"
 msgstr ""
 "Käytä Windowsin kursoreita (pienempiä ja harmaasävyisiä) DOS kursorien sijaan"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:483
+#: engines/sci/detection.cpp:495
 msgid "Use silver cursors"
 msgstr "Käytä hopeisia kursoreita"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:484
+#: engines/sci/detection.cpp:496
 msgid ""
 "Use the alternate set of silver cursors instead of the normal golden ones"
 msgstr "Käytä vaihtoehtoisia hopeisia kursoreita normaalien kultaisten sijaan"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:813
+#: engines/sci/detection.cpp:825
 msgid "(Autosave)"
 msgstr "(Autom. tallennus)"
 
diff --git a/po/fr_FR.po b/po/fr_FR.po
index d3b4052..c498fbb 100644
--- a/po/fr_FR.po
+++ b/po/fr_FR.po
@@ -7,11 +7,11 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.8.0git\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.scummvm.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-07-03 08:50+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-07-07 02:15+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2017-07-03 10:14+0000\n"
 "Last-Translator: Thierry Crozat <criezy at scummvm.org>\n"
-"Language-Team: French "
-"<https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/scummvm/fr/>\n"
+"Language-Team: French <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
+"scummvm/fr/>\n"
 "Language: fr_FR\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
@@ -124,7 +124,7 @@ msgstr ""
 #: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:287
 #: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:83
 #: engines/kyra/saveload_eob.cpp:557 engines/kyra/saveload_eob.cpp:590
-#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:827
+#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:826
 msgid "Yes"
 msgstr "Oui"
 
@@ -137,7 +137,7 @@ msgstr "Oui"
 #: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:287
 #: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:83
 #: engines/kyra/saveload_eob.cpp:557 engines/kyra/saveload_eob.cpp:590
-#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:827
+#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:826
 msgid "No"
 msgstr "Non"
 
@@ -161,7 +161,7 @@ msgstr ""
 #: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:54
 #: engines/agos/animation.cpp:559 engines/drascula/saveload.cpp:49
 #: engines/groovie/script.cpp:407 engines/parallaction/saveload.cpp:271
-#: engines/sci/engine/kgraphics.cpp:74 engines/sci/graphics/controls32.cpp:824
+#: engines/sci/engine/kgraphics.cpp:74 engines/sci/graphics/controls32.cpp:823
 #: engines/scumm/dialogs.cpp:189 engines/scumm/scumm.cpp:1882
 #: engines/scumm/players/player_v3m.cpp:130
 #: engines/scumm/players/player_v5m.cpp:108 engines/sky/compact.cpp:141
@@ -922,8 +922,8 @@ msgstr "Mode de rendu :"
 msgid "Special dithering modes supported by some games"
 msgstr "Mode spécial de tramage supporté par certains jeux"
 
-#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:616
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2570
+#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:624
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2574
 msgid "Fullscreen mode"
 msgstr "Plein écran"
 
@@ -2267,33 +2267,33 @@ msgstr "Glissez trois doigts vers la droite pour changer de mode."
 msgid "OpenGL"
 msgstr "OpenGL"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:618
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2572
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:626
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2576
 msgid "Windowed mode"
 msgstr "Mode Fenêtre"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:732
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:740
 #, c-format
 msgid "Resolution: %dx%d"
 msgstr "Résolution : %dx%d"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:753
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2448
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:761
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2452
 msgid "Enabled aspect ratio correction"
 msgstr "Activer la correction du rapport d'aspect"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:755
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2454
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:763
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2458
 msgid "Disabled aspect ratio correction"
 msgstr "Désactiver la correction du rapport d'aspect"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:775
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2472
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:783
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2476
 msgid "Filtering enabled"
 msgstr "Filtrage Activé"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:777
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2474
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:785
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2478
 msgid "Filtering disabled"
 msgstr "Filtrage Désactivé"
 
@@ -2308,7 +2308,7 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Normal (no scaling)"
 msgstr "Normal"
 
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2527
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2531
 msgid "Active graphics filter:"
 msgstr "Mode graphique actif :"
 
@@ -2882,7 +2882,7 @@ msgstr "Afficher le trac
 
 #: engines/agi/detection.cpp:147 engines/cine/detection.cpp:70
 #: engines/drascula/detection.cpp:302 engines/dreamweb/detection.cpp:48
-#: engines/neverhood/detection.cpp:177 engines/sci/detection.cpp:440
+#: engines/neverhood/detection.cpp:177 engines/sci/detection.cpp:452
 #: engines/sherlock/detection.cpp:71 engines/toltecs/detection.cpp:200
 #: engines/zvision/detection_tables.h:51
 msgid "Use original save/load screens"
@@ -2890,7 +2890,7 @@ msgstr "Dialogues sauvegarde/chargement d'origine"
 
 #: engines/agi/detection.cpp:148 engines/cine/detection.cpp:71
 #: engines/drascula/detection.cpp:303 engines/dreamweb/detection.cpp:49
-#: engines/neverhood/detection.cpp:178 engines/sci/detection.cpp:441
+#: engines/neverhood/detection.cpp:178 engines/sci/detection.cpp:453
 #: engines/sherlock/detection.cpp:72 engines/toltecs/detection.cpp:201
 msgid "Use the original save/load screens instead of the ScummVM ones"
 msgstr ""
@@ -3556,19 +3556,30 @@ msgstr "Activer les vid
 msgid "Draw black lines over videos to increase their apparent sharpness"
 msgstr "Affiche des lignes noirs sur les vidéos pour les rendre plus nets"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:430
+#: engines/sci/detection.cpp:431
+msgid "Use high-quality video scaling"
+msgstr ""
+
+#: engines/sci/detection.cpp:432
+#, fuzzy
+msgid "Use linear interpolation when upscaling videos, where possible"
+msgstr ""
+"Utiliser une interpolation bi-linéaire lors du changement d'échelle des "
+"graphiques"
+
+#: engines/sci/detection.cpp:442
 msgid "Prefer digital sound effects"
 msgstr "Préférer les effets sonores digitaux"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:431
+#: engines/sci/detection.cpp:443
 msgid "Prefer digital sound effects instead of synthesized ones"
 msgstr "Préférer les effets sonores digitaux plutôt que ceux synthétisés"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:450
+#: engines/sci/detection.cpp:462
 msgid "Use IMF/Yamaha FB-01 for MIDI output"
 msgstr "Utiliser IMF/Yamaha FB-01 pour la sortie MIDI"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:451
+#: engines/sci/detection.cpp:463
 msgid ""
 "Use an IBM Music Feature card or a Yamaha FB-01 FM synth module for MIDI "
 "output"
@@ -3576,37 +3587,37 @@ msgstr ""
 "Utiliser une carte IBM Music Feature ou un module Yamaha FB-01 FM pour la "
 "sortie MIDI"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:461
+#: engines/sci/detection.cpp:473
 msgid "Use CD audio"
 msgstr "Utiliser la musique du CD"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:462
+#: engines/sci/detection.cpp:474
 msgid "Use CD audio instead of in-game audio, if available"
 msgstr ""
 "Utiliser la musique du CD quand elle est disponible au lieu de la musique du "
 "jeu"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:472
+#: engines/sci/detection.cpp:484
 msgid "Use Windows cursors"
 msgstr "Utiliser les curseurs Windows"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:473
+#: engines/sci/detection.cpp:485
 msgid ""
 "Use the Windows cursors (smaller and monochrome) instead of the DOS ones"
 msgstr ""
 "Utiliser les curseurs Windows (plus petits et monochromes) au lieu des "
 "curseurs DOS"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:483
+#: engines/sci/detection.cpp:495
 msgid "Use silver cursors"
 msgstr "Utiliser les curseurs argentés"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:484
+#: engines/sci/detection.cpp:496
 msgid ""
 "Use the alternate set of silver cursors instead of the normal golden ones"
 msgstr "Utiliser les curseurs argentés au lieu des curseurs normaux dorés"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:813
+#: engines/sci/detection.cpp:825
 msgid "(Autosave)"
 msgstr "(Sauvegarde automatique)"
 
@@ -3622,8 +3633,8 @@ msgstr ""
 "personages sauvegardés avec l'exécutable d'origine doivent être déplacés "
 "dans le répertoire de Sauvegarde de ScummVM et renommés avec un préfix "
 "indiquant le jeux à partir duquel ils ont été sauvegardés : 'qfg1' pour "
-"Quest for Glory 1, 'qfg2' for Quest for Glory 2. Par exemple : "
-"'qfg2-thief.sav'."
+"Quest for Glory 1, 'qfg2' for Quest for Glory 2. Par exemple : 'qfg2-thief."
+"sav'."
 
 #: engines/sci/engine/kgraphics32.cpp:351
 #, c-format
@@ -3703,13 +3714,13 @@ msgid ""
 "game will sound badly distorted."
 msgstr ""
 "Vous avez sélectionné le son General MIDI. Sierra a ajouté le support pour "
-"General MIDI après la mise sur le marché de ce jeu par le biais de leur \""
-"General MIDI Utility\". Veuillez appliquer ce correctifs pour pouvoir "
+"General MIDI après la mise sur le marché de ce jeu par le biais de leur "
+"\"General MIDI Utility\". Veuillez appliquer ce correctifs pour pouvoir "
 "utiliser la musique MIDI avec ce jeu. Une fois que vous avez obtenu le "
 "correctif, vous pouvez extraire tous les fichiers *.PAT dans le répertoire "
 "Extra de ScummVM. Autrement vous pouvez aussi suivre les instructions du "
-"fichier READ.ME du correctifs, renommer le fichier *.PAT correspondant en "
-"4.PAT et le placer dans le répertoire contenant les fichiers de données du "
+"fichier READ.ME du correctifs, renommer le fichier *.PAT correspondant en 4."
+"PAT et le placer dans le répertoire contenant les fichiers de données du "
 "jeu. En l'absence de ce patch la musique General MIDI pour ce jeu est "
 "fortement déformée."
 
diff --git a/po/gl_ES.po b/po/gl_ES.po
index 1c3df30..08ebd59 100644
--- a/po/gl_ES.po
+++ b/po/gl_ES.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.8.0git\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.scummvm.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-07-03 08:50+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-07-07 02:15+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2016-11-28 15:51+0000\n"
 "Last-Translator: Santiago G. Sanz <santiagogarciasanz at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Galician <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
@@ -124,7 +124,7 @@ msgstr ""
 #: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:287
 #: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:83
 #: engines/kyra/saveload_eob.cpp:557 engines/kyra/saveload_eob.cpp:590
-#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:827
+#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:826
 msgid "Yes"
 msgstr "Si"
 
@@ -137,7 +137,7 @@ msgstr "Si"
 #: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:287
 #: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:83
 #: engines/kyra/saveload_eob.cpp:557 engines/kyra/saveload_eob.cpp:590
-#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:827
+#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:826
 msgid "No"
 msgstr "Non"
 
@@ -161,7 +161,7 @@ msgstr ""
 #: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:54
 #: engines/agos/animation.cpp:559 engines/drascula/saveload.cpp:49
 #: engines/groovie/script.cpp:407 engines/parallaction/saveload.cpp:271
-#: engines/sci/engine/kgraphics.cpp:74 engines/sci/graphics/controls32.cpp:824
+#: engines/sci/engine/kgraphics.cpp:74 engines/sci/graphics/controls32.cpp:823
 #: engines/scumm/dialogs.cpp:189 engines/scumm/scumm.cpp:1882
 #: engines/scumm/players/player_v3m.cpp:130
 #: engines/scumm/players/player_v5m.cpp:108 engines/sky/compact.cpp:141
@@ -917,8 +917,8 @@ msgstr "Procesamento:"
 msgid "Special dithering modes supported by some games"
 msgstr "Modos de interpolación de cores compatibles con algúns xogos"
 
-#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:616
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2570
+#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:624
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2574
 msgid "Fullscreen mode"
 msgstr "Pantalla completa"
 
@@ -2257,33 +2257,33 @@ msgstr "Arrastra tres dedos 
 msgid "OpenGL"
 msgstr "OpenGL"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:618
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2572
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:626
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2576
 msgid "Windowed mode"
 msgstr "Modo en ventá"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:732
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:740
 #, c-format
 msgid "Resolution: %dx%d"
 msgstr "Resolución: %dx%d"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:753
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2448
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:761
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2452
 msgid "Enabled aspect ratio correction"
 msgstr "Corrección de proporción activada"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:755
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2454
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:763
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2458
 msgid "Disabled aspect ratio correction"
 msgstr "Corrección de proporción desactivada"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:775
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2472
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:783
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2476
 msgid "Filtering enabled"
 msgstr "Filtrado activado"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:777
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2474
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:785
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2478
 msgid "Filtering disabled"
 msgstr "Filtrado desactivado"
 
@@ -2298,7 +2298,7 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Normal (no scaling)"
 msgstr "Normal (sen escala)"
 
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2527
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2531
 msgid "Active graphics filter:"
 msgstr "Filtro de gráficos activo:"
 
@@ -2868,7 +2868,7 @@ msgstr "Mostra li
 
 #: engines/agi/detection.cpp:147 engines/cine/detection.cpp:70
 #: engines/drascula/detection.cpp:302 engines/dreamweb/detection.cpp:48
-#: engines/neverhood/detection.cpp:177 engines/sci/detection.cpp:440
+#: engines/neverhood/detection.cpp:177 engines/sci/detection.cpp:452
 #: engines/sherlock/detection.cpp:71 engines/toltecs/detection.cpp:200
 #: engines/zvision/detection_tables.h:51
 msgid "Use original save/load screens"
@@ -2876,7 +2876,7 @@ msgstr "Empregar pantallas orixinais de gardado e carga"
 
 #: engines/agi/detection.cpp:148 engines/cine/detection.cpp:71
 #: engines/drascula/detection.cpp:303 engines/dreamweb/detection.cpp:49
-#: engines/neverhood/detection.cpp:178 engines/sci/detection.cpp:441
+#: engines/neverhood/detection.cpp:178 engines/sci/detection.cpp:453
 #: engines/sherlock/detection.cpp:72 engines/toltecs/detection.cpp:201
 #, fuzzy
 msgid "Use the original save/load screens instead of the ScummVM ones"
@@ -3552,19 +3552,28 @@ msgstr "Activar v
 msgid "Draw black lines over videos to increase their apparent sharpness"
 msgstr "Debuxa liñas negras sobre os vídeos para aumentar a nitidez aparente."
 
-#: engines/sci/detection.cpp:430
+#: engines/sci/detection.cpp:431
+msgid "Use high-quality video scaling"
+msgstr ""
+
+#: engines/sci/detection.cpp:432
+#, fuzzy
+msgid "Use linear interpolation when upscaling videos, where possible"
+msgstr "Empregar filtrado linear ao escalar gráficos"
+
+#: engines/sci/detection.cpp:442
 msgid "Prefer digital sound effects"
 msgstr "Preferir efectos de son dixitais"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:431
+#: engines/sci/detection.cpp:443
 msgid "Prefer digital sound effects instead of synthesized ones"
 msgstr "Dá preferencia aos efectos de son dixitais no canto dos sintéticos."
 
-#: engines/sci/detection.cpp:450
+#: engines/sci/detection.cpp:462
 msgid "Use IMF/Yamaha FB-01 for MIDI output"
 msgstr "Empregar IMF/Yamaha FB-01 para a saída de MIDI"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:451
+#: engines/sci/detection.cpp:463
 msgid ""
 "Use an IBM Music Feature card or a Yamaha FB-01 FM synth module for MIDI "
 "output"
@@ -3572,30 +3581,30 @@ msgstr ""
 "Emprega unha tarxeta IBM Music Feature ou un módulo de sintetizador Yamaha "
 "FB-01 FM para a saída de MIDI."
 
-#: engines/sci/detection.cpp:461
+#: engines/sci/detection.cpp:473
 msgid "Use CD audio"
 msgstr "Empregar son de CD"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:462
+#: engines/sci/detection.cpp:474
 msgid "Use CD audio instead of in-game audio, if available"
 msgstr "Emprega son de CD no canto do do xogo, de ser o caso."
 
-#: engines/sci/detection.cpp:472
+#: engines/sci/detection.cpp:484
 msgid "Use Windows cursors"
 msgstr "Empregar cursores de Windows"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:473
+#: engines/sci/detection.cpp:485
 msgid ""
 "Use the Windows cursors (smaller and monochrome) instead of the DOS ones"
 msgstr ""
 "Emprega os cursores de Windows (máis pequenos e monocromos) no canto dos de "
 "DOS."
 
-#: engines/sci/detection.cpp:483
+#: engines/sci/detection.cpp:495
 msgid "Use silver cursors"
 msgstr "Empregar cursores prateados"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:484
+#: engines/sci/detection.cpp:496
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Use the alternate set of silver cursors instead of the normal golden ones"
@@ -3603,7 +3612,7 @@ msgstr ""
 "Emprega o xogo de cursores prateados alternativo, no canto dos dourados "
 "normais."
 
-#: engines/sci/detection.cpp:813
+#: engines/sci/detection.cpp:825
 #, fuzzy
 msgid "(Autosave)"
 msgstr "Autogardado:"
diff --git a/po/hu_HU.po b/po/hu_HU.po
index cd8653b..c5b08a9 100644
--- a/po/hu_HU.po
+++ b/po/hu_HU.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.3.0svn\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.scummvm.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-07-03 08:50+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-07-07 02:15+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2017-04-23 03:06+0000\n"
 "Last-Translator: George Kormendi <grubycza at hotmail.com>\n"
 "Language-Team: Hungarian <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
@@ -124,7 +124,7 @@ msgstr ""
 #: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:287
 #: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:83
 #: engines/kyra/saveload_eob.cpp:557 engines/kyra/saveload_eob.cpp:590
-#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:827
+#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:826
 msgid "Yes"
 msgstr "Igen"
 
@@ -137,7 +137,7 @@ msgstr "Igen"
 #: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:287
 #: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:83
 #: engines/kyra/saveload_eob.cpp:557 engines/kyra/saveload_eob.cpp:590
-#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:827
+#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:826
 msgid "No"
 msgstr "Nem"
 
@@ -161,7 +161,7 @@ msgstr ""
 #: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:54
 #: engines/agos/animation.cpp:559 engines/drascula/saveload.cpp:49
 #: engines/groovie/script.cpp:407 engines/parallaction/saveload.cpp:271
-#: engines/sci/engine/kgraphics.cpp:74 engines/sci/graphics/controls32.cpp:824
+#: engines/sci/engine/kgraphics.cpp:74 engines/sci/graphics/controls32.cpp:823
 #: engines/scumm/dialogs.cpp:189 engines/scumm/scumm.cpp:1882
 #: engines/scumm/players/player_v3m.cpp:130
 #: engines/scumm/players/player_v5m.cpp:108 engines/sky/compact.cpp:141
@@ -912,8 +912,8 @@ msgstr "Kirajzol
 msgid "Special dithering modes supported by some games"
 msgstr "Néhány játék támogatja a speciális árnyalási módokat"
 
-#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:616
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2570
+#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:624
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2574
 msgid "Fullscreen mode"
 msgstr "Teljesképernyõs mód"
 
@@ -2236,33 +2236,33 @@ msgstr "
 msgid "OpenGL"
 msgstr "OpenGL"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:618
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2572
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:626
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2576
 msgid "Windowed mode"
 msgstr "Ablakos mód"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:732
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:740
 #, c-format
 msgid "Resolution: %dx%d"
 msgstr "Felbontás: %dx%d"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:753
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2448
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:761
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2452
 msgid "Enabled aspect ratio correction"
 msgstr "Méretarány korrekció engedélyezve"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:755
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2454
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:763
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2458
 msgid "Disabled aspect ratio correction"
 msgstr "Méretarány korrekció letiltva"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:775
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2472
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:783
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2476
 msgid "Filtering enabled"
 msgstr "Szûrés engedélyezve"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:777
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2474
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:785
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2478
 msgid "Filtering disabled"
 msgstr "Szûrés letiltva"
 
@@ -2277,7 +2277,7 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Normal (no scaling)"
 msgstr "Normál (nincs átméretezés)"
 
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2527
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2531
 msgid "Active graphics filter:"
 msgstr "Aktív grafikus szûrõk:"
 
@@ -2847,7 +2847,7 @@ msgstr "P
 
 #: engines/agi/detection.cpp:147 engines/cine/detection.cpp:70
 #: engines/drascula/detection.cpp:302 engines/dreamweb/detection.cpp:48
-#: engines/neverhood/detection.cpp:177 engines/sci/detection.cpp:440
+#: engines/neverhood/detection.cpp:177 engines/sci/detection.cpp:452
 #: engines/sherlock/detection.cpp:71 engines/toltecs/detection.cpp:200
 #: engines/zvision/detection_tables.h:51
 msgid "Use original save/load screens"
@@ -2855,7 +2855,7 @@ msgstr "Eredeti ment/t
 
 #: engines/agi/detection.cpp:148 engines/cine/detection.cpp:71
 #: engines/drascula/detection.cpp:303 engines/dreamweb/detection.cpp:49
-#: engines/neverhood/detection.cpp:178 engines/sci/detection.cpp:441
+#: engines/neverhood/detection.cpp:178 engines/sci/detection.cpp:453
 #: engines/sherlock/detection.cpp:72 engines/toltecs/detection.cpp:201
 msgid "Use the original save/load screens instead of the ScummVM ones"
 msgstr "Használd az eredeti mentés/betöltés képernyõt a ScummVM féle helyett"
@@ -3519,19 +3519,28 @@ msgstr "Feketevonalas vide
 msgid "Draw black lines over videos to increase their apparent sharpness"
 msgstr "Fekete vonalat rajzol a videó fölé, hogy növelje a kép élességét"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:430
+#: engines/sci/detection.cpp:431
+msgid "Use high-quality video scaling"
+msgstr ""
+
+#: engines/sci/detection.cpp:432
+#, fuzzy
+msgid "Use linear interpolation when upscaling videos, where possible"
+msgstr "Lineáris szûrés használata a grafika átméretezésénél"
+
+#: engines/sci/detection.cpp:442
 msgid "Prefer digital sound effects"
 msgstr "Digitális hangeffektusok elõnyben"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:431
+#: engines/sci/detection.cpp:443
 msgid "Prefer digital sound effects instead of synthesized ones"
 msgstr "Digitális hanghatások elõnyben a szintetizáltakkal szemben"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:450
+#: engines/sci/detection.cpp:462
 msgid "Use IMF/Yamaha FB-01 for MIDI output"
 msgstr "IMF/Yamaha FB-01 használata MIDI kimentre"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:451
+#: engines/sci/detection.cpp:463
 msgid ""
 "Use an IBM Music Feature card or a Yamaha FB-01 FM synth module for MIDI "
 "output"
@@ -3539,33 +3548,33 @@ msgstr ""
 "IBM Music Feature kártya vagy Yamaha FB-01 FM szintetizátor modul használata "
 "MIDI kimenetre"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:461
+#: engines/sci/detection.cpp:473
 msgid "Use CD audio"
 msgstr "CD audió használata"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:462
+#: engines/sci/detection.cpp:474
 msgid "Use CD audio instead of in-game audio, if available"
 msgstr "CD audió használata a játékban lévõvel szemben, ha elérhetõ"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:472
+#: engines/sci/detection.cpp:484
 msgid "Use Windows cursors"
 msgstr "Windows kurzorok használata"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:473
+#: engines/sci/detection.cpp:485
 msgid ""
 "Use the Windows cursors (smaller and monochrome) instead of the DOS ones"
 msgstr "Windows kurzorok használata (kisebb és monokróm) a DOS-osok helyett"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:483
+#: engines/sci/detection.cpp:495
 msgid "Use silver cursors"
 msgstr "Ezüst kurzor használata"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:484
+#: engines/sci/detection.cpp:496
 msgid ""
 "Use the alternate set of silver cursors instead of the normal golden ones"
 msgstr "Használd az alternatív ezüst kurzorokat, a normál arany helyett"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:813
+#: engines/sci/detection.cpp:825
 msgid "(Autosave)"
 msgstr "(Automentés)"
 
diff --git a/po/it_IT.po b/po/it_IT.po
index 7633886..8a49ace 100644
--- a/po/it_IT.po
+++ b/po/it_IT.po
@@ -7,11 +7,11 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.3.0svn\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.scummvm.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-07-03 08:50+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-07-07 02:15+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2017-07-03 12:34+0000\n"
 "Last-Translator: Paolo Bossi <pbossi86 at gmail.com>\n"
-"Language-Team: Italian "
-"<https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/scummvm/it/>\n"
+"Language-Team: Italian <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
+"scummvm/it/>\n"
 "Language: it_IT\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
@@ -124,7 +124,7 @@ msgstr ""
 #: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:287
 #: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:83
 #: engines/kyra/saveload_eob.cpp:557 engines/kyra/saveload_eob.cpp:590
-#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:827
+#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:826
 msgid "Yes"
 msgstr "Sì"
 
@@ -137,7 +137,7 @@ msgstr "S
 #: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:287
 #: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:83
 #: engines/kyra/saveload_eob.cpp:557 engines/kyra/saveload_eob.cpp:590
-#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:827
+#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:826
 msgid "No"
 msgstr "No"
 
@@ -161,7 +161,7 @@ msgstr ""
 #: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:54
 #: engines/agos/animation.cpp:559 engines/drascula/saveload.cpp:49
 #: engines/groovie/script.cpp:407 engines/parallaction/saveload.cpp:271
-#: engines/sci/engine/kgraphics.cpp:74 engines/sci/graphics/controls32.cpp:824
+#: engines/sci/engine/kgraphics.cpp:74 engines/sci/graphics/controls32.cpp:823
 #: engines/scumm/dialogs.cpp:189 engines/scumm/scumm.cpp:1882
 #: engines/scumm/players/player_v3m.cpp:130
 #: engines/scumm/players/player_v5m.cpp:108 engines/sky/compact.cpp:141
@@ -920,8 +920,8 @@ msgstr "Resa grafica:"
 msgid "Special dithering modes supported by some games"
 msgstr "Modalità di resa grafica speciali supportate da alcuni giochi"
 
-#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:616
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2570
+#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:624
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2574
 msgid "Fullscreen mode"
 msgstr "Modalità a schermo intero"
 
@@ -2261,33 +2261,33 @@ msgstr "Fai scivolare tre dita verso destra per cambiare."
 msgid "OpenGL"
 msgstr "OpenGL"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:618
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2572
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:626
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2576
 msgid "Windowed mode"
 msgstr "Modalità finestra"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:732
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:740
 #, c-format
 msgid "Resolution: %dx%d"
 msgstr "Risoluzione: %dx%d"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:753
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2448
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:761
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2452
 msgid "Enabled aspect ratio correction"
 msgstr "Correzione proporzioni attivata"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:755
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2454
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:763
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2458
 msgid "Disabled aspect ratio correction"
 msgstr "Correzione proporzioni disattivata"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:775
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2472
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:783
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2476
 msgid "Filtering enabled"
 msgstr "Filtro video attivato"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:777
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2474
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:785
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2478
 msgid "Filtering disabled"
 msgstr "Filtro disattivato"
 
@@ -2302,7 +2302,7 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Normal (no scaling)"
 msgstr "Normale (no ridim.)"
 
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2527
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2531
 msgid "Active graphics filter:"
 msgstr "Filtro grafico attivo:"
 
@@ -2874,7 +2874,7 @@ msgstr "Mostra linee di scansione"
 
 #: engines/agi/detection.cpp:147 engines/cine/detection.cpp:70
 #: engines/drascula/detection.cpp:302 engines/dreamweb/detection.cpp:48
-#: engines/neverhood/detection.cpp:177 engines/sci/detection.cpp:440
+#: engines/neverhood/detection.cpp:177 engines/sci/detection.cpp:452
 #: engines/sherlock/detection.cpp:71 engines/toltecs/detection.cpp:200
 #: engines/zvision/detection_tables.h:51
 msgid "Use original save/load screens"
@@ -2882,7 +2882,7 @@ msgstr "Usa schermate di salvataggio originali"
 
 #: engines/agi/detection.cpp:148 engines/cine/detection.cpp:71
 #: engines/drascula/detection.cpp:303 engines/dreamweb/detection.cpp:49
-#: engines/neverhood/detection.cpp:178 engines/sci/detection.cpp:441
+#: engines/neverhood/detection.cpp:178 engines/sci/detection.cpp:453
 #: engines/sherlock/detection.cpp:72 engines/toltecs/detection.cpp:201
 msgid "Use the original save/load screens instead of the ScummVM ones"
 msgstr ""
@@ -3548,19 +3548,28 @@ msgid "Draw black lines over videos to increase their apparent sharpness"
 msgstr ""
 "Applica linee di scansione ai video per migliorarne la nitidezza (apparente)"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:430
+#: engines/sci/detection.cpp:431
+msgid "Use high-quality video scaling"
+msgstr ""
+
+#: engines/sci/detection.cpp:432
+#, fuzzy
+msgid "Use linear interpolation when upscaling videos, where possible"
+msgstr "Usa filtro bilineare per lo scaling della grafica"
+
+#: engines/sci/detection.cpp:442
 msgid "Prefer digital sound effects"
 msgstr "Scegli effetti sonori digitali"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:431
+#: engines/sci/detection.cpp:443
 msgid "Prefer digital sound effects instead of synthesized ones"
 msgstr "Scegli gli effetti sonori digitali al posto di quelli sintetizzati"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:450
+#: engines/sci/detection.cpp:462
 msgid "Use IMF/Yamaha FB-01 for MIDI output"
 msgstr "Usa IMF/Yamaha FB-01 per output MIDI"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:451
+#: engines/sci/detection.cpp:463
 msgid ""
 "Use an IBM Music Feature card or a Yamaha FB-01 FM synth module for MIDI "
 "output"
@@ -3568,36 +3577,36 @@ msgstr ""
 "Usa una scheda IBM Music Feature o un modulo synth Yamaha FB-01 FM per "
 "l'output MIDI"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:461
+#: engines/sci/detection.cpp:473
 msgid "Use CD audio"
 msgstr "Usa audio da CD"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:462
+#: engines/sci/detection.cpp:474
 msgid "Use CD audio instead of in-game audio, if available"
 msgstr ""
 "Usa l'audio da CD al posto di quello incorporato nel gioco, se disponibile"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:472
+#: engines/sci/detection.cpp:484
 msgid "Use Windows cursors"
 msgstr "Usa cursori di Windows"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:473
+#: engines/sci/detection.cpp:485
 msgid ""
 "Use the Windows cursors (smaller and monochrome) instead of the DOS ones"
 msgstr ""
 "Usa i cursori di Windows (più piccoli e monocromatici) al posto di quelli DOS"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:483
+#: engines/sci/detection.cpp:495
 msgid "Use silver cursors"
 msgstr "Usa cursori d'argento"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:484
+#: engines/sci/detection.cpp:496
 msgid ""
 "Use the alternate set of silver cursors instead of the normal golden ones"
 msgstr ""
 "Usa il set alternativo di cursori d'argento al posto di quelli normali d'oro"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:813
+#: engines/sci/detection.cpp:825
 msgid "(Autosave)"
 msgstr "(Autosalvataggio)"
 
diff --git a/po/nb_NO.po b/po/nb_NO.po
index 731660e..31725a6 100644
--- a/po/nb_NO.po
+++ b/po/nb_NO.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.3.0svn\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.scummvm.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-07-03 08:50+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-07-07 02:15+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2016-12-26 17:36+0000\n"
 "Last-Translator: Einar Johan Trøan Sømåen <einarjohants at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Norwegian Bokmål <https://translations.scummvm.org/projects/"
@@ -125,7 +125,7 @@ msgstr ""
 #: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:287
 #: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:83
 #: engines/kyra/saveload_eob.cpp:557 engines/kyra/saveload_eob.cpp:590
-#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:827
+#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:826
 msgid "Yes"
 msgstr "Ja"
 
@@ -138,7 +138,7 @@ msgstr "Ja"
 #: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:287
 #: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:83
 #: engines/kyra/saveload_eob.cpp:557 engines/kyra/saveload_eob.cpp:590
-#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:827
+#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:826
 msgid "No"
 msgstr "Nei"
 
@@ -162,7 +162,7 @@ msgstr ""
 #: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:54
 #: engines/agos/animation.cpp:559 engines/drascula/saveload.cpp:49
 #: engines/groovie/script.cpp:407 engines/parallaction/saveload.cpp:271
-#: engines/sci/engine/kgraphics.cpp:74 engines/sci/graphics/controls32.cpp:824
+#: engines/sci/engine/kgraphics.cpp:74 engines/sci/graphics/controls32.cpp:823
 #: engines/scumm/dialogs.cpp:189 engines/scumm/scumm.cpp:1882
 #: engines/scumm/players/player_v3m.cpp:130
 #: engines/scumm/players/player_v5m.cpp:108 engines/sky/compact.cpp:141
@@ -920,8 +920,8 @@ msgstr "Tegnemodus:"
 msgid "Special dithering modes supported by some games"
 msgstr "Spesiel dithering-modus støttet av enkelte spill"
 
-#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:616
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2570
+#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:624
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2574
 msgid "Fullscreen mode"
 msgstr "Fullskjermsmodus"
 
@@ -2246,33 +2246,33 @@ msgstr "Sveip tre fingre til h
 msgid "OpenGL"
 msgstr "OpenGL"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:618
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2572
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:626
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2576
 msgid "Windowed mode"
 msgstr "Vindusmodus"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:732
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:740
 #, c-format
 msgid "Resolution: %dx%d"
 msgstr "Oppløsning: %dx%d"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:753
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2448
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:761
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2452
 msgid "Enabled aspect ratio correction"
 msgstr "Aspekt-rate korrigering aktivert"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:755
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2454
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:763
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2458
 msgid "Disabled aspect ratio correction"
 msgstr "Aspekt-rate korrigering deaktivert"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:775
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2472
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:783
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2476
 msgid "Filtering enabled"
 msgstr "Filtrering aktivert"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:777
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2474
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:785
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2478
 msgid "Filtering disabled"
 msgstr "Filtrering deaktivert"
 
@@ -2287,7 +2287,7 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Normal (no scaling)"
 msgstr "Normal (ingen skalering)"
 
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2527
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2531
 msgid "Active graphics filter:"
 msgstr "Aktivt grafikkfilter:"
 
@@ -2858,7 +2858,7 @@ msgstr "Vis scanlines"
 
 #: engines/agi/detection.cpp:147 engines/cine/detection.cpp:70
 #: engines/drascula/detection.cpp:302 engines/dreamweb/detection.cpp:48
-#: engines/neverhood/detection.cpp:177 engines/sci/detection.cpp:440
+#: engines/neverhood/detection.cpp:177 engines/sci/detection.cpp:452
 #: engines/sherlock/detection.cpp:71 engines/toltecs/detection.cpp:200
 #: engines/zvision/detection_tables.h:51
 msgid "Use original save/load screens"
@@ -2866,7 +2866,7 @@ msgstr "Bruk originale lagre/laste-skjermer"
 
 #: engines/agi/detection.cpp:148 engines/cine/detection.cpp:71
 #: engines/drascula/detection.cpp:303 engines/dreamweb/detection.cpp:49
-#: engines/neverhood/detection.cpp:178 engines/sci/detection.cpp:441
+#: engines/neverhood/detection.cpp:178 engines/sci/detection.cpp:453
 #: engines/sherlock/detection.cpp:72 engines/toltecs/detection.cpp:201
 #, fuzzy
 msgid "Use the original save/load screens instead of the ScummVM ones"
@@ -3527,19 +3527,27 @@ msgstr "Aktiver svartlinjet video"
 msgid "Draw black lines over videos to increase their apparent sharpness"
 msgstr ""
 
-#: engines/sci/detection.cpp:430
+#: engines/sci/detection.cpp:431
+msgid "Use high-quality video scaling"
+msgstr ""
+
+#: engines/sci/detection.cpp:432
+msgid "Use linear interpolation when upscaling videos, where possible"
+msgstr ""
+
+#: engines/sci/detection.cpp:442
 msgid "Prefer digital sound effects"
 msgstr "Foretrekk digitale lydeffekter"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:431
+#: engines/sci/detection.cpp:443
 msgid "Prefer digital sound effects instead of synthesized ones"
 msgstr "Foretrekk digitale lydeffekter fremfor syntetiske"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:450
+#: engines/sci/detection.cpp:462
 msgid "Use IMF/Yamaha FB-01 for MIDI output"
 msgstr "Bruk IMF/Yamaha-FB-01 for MIDI-output"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:451
+#: engines/sci/detection.cpp:463
 msgid ""
 "Use an IBM Music Feature card or a Yamaha FB-01 FM synth module for MIDI "
 "output"
@@ -3547,35 +3555,35 @@ msgstr ""
 "Bruk et IBM Music Feature-kort eller en Yamaha FB-01 FM-synthmodul til MIDI "
 "output"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:461
+#: engines/sci/detection.cpp:473
 msgid "Use CD audio"
 msgstr "Bruk CD-lyd"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:462
+#: engines/sci/detection.cpp:474
 msgid "Use CD audio instead of in-game audio, if available"
 msgstr "Bruk CD-lyd istedenfor spillets lyd, hvis tilgjengelig"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:472
+#: engines/sci/detection.cpp:484
 msgid "Use Windows cursors"
 msgstr "Bruk Windows-muspekere"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:473
+#: engines/sci/detection.cpp:485
 msgid ""
 "Use the Windows cursors (smaller and monochrome) instead of the DOS ones"
 msgstr "Bruk Windows-muspekerene (mindre, og monokrome) isteden"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:483
+#: engines/sci/detection.cpp:495
 msgid "Use silver cursors"
 msgstr "Bruk sølvmuspekere"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:484
+#: engines/sci/detection.cpp:496
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Use the alternate set of silver cursors instead of the normal golden ones"
 msgstr ""
 "Bruk det alternative settet med sølvmuspekere, istedenfor de normale gylne."
 
-#: engines/sci/detection.cpp:813
+#: engines/sci/detection.cpp:825
 #, fuzzy
 msgid "(Autosave)"
 msgstr "Autolagre:"
diff --git a/po/nl_NL.po b/po/nl_NL.po
index 998171b..59fbe28 100644
--- a/po/nl_NL.po
+++ b/po/nl_NL.po
@@ -7,11 +7,11 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.9.0git\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.scummvm.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-07-03 08:50+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-07-07 02:15+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2017-07-03 10:37+0000\n"
 "Last-Translator: Ben Castricum <github at bencastricum.nl>\n"
-"Language-Team: Dutch "
-"<https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/scummvm/nl/>\n"
+"Language-Team: Dutch <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
+"scummvm/nl/>\n"
 "Language: nl_NL\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
@@ -123,7 +123,7 @@ msgstr "Uw verbinding lijkt beperkt. Wilt u echt bestanden ermee downloaden?"
 #: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:287
 #: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:83
 #: engines/kyra/saveload_eob.cpp:557 engines/kyra/saveload_eob.cpp:590
-#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:827
+#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:826
 msgid "Yes"
 msgstr "Ja"
 
@@ -136,7 +136,7 @@ msgstr "Ja"
 #: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:287
 #: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:83
 #: engines/kyra/saveload_eob.cpp:557 engines/kyra/saveload_eob.cpp:590
-#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:827
+#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:826
 msgid "No"
 msgstr "Nee"
 
@@ -160,7 +160,7 @@ msgstr ""
 #: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:54
 #: engines/agos/animation.cpp:559 engines/drascula/saveload.cpp:49
 #: engines/groovie/script.cpp:407 engines/parallaction/saveload.cpp:271
-#: engines/sci/engine/kgraphics.cpp:74 engines/sci/graphics/controls32.cpp:824
+#: engines/sci/engine/kgraphics.cpp:74 engines/sci/graphics/controls32.cpp:823
 #: engines/scumm/dialogs.cpp:189 engines/scumm/scumm.cpp:1882
 #: engines/scumm/players/player_v3m.cpp:130
 #: engines/scumm/players/player_v5m.cpp:108 engines/sky/compact.cpp:141
@@ -919,8 +919,8 @@ msgstr "Render modus:"
 msgid "Special dithering modes supported by some games"
 msgstr "Speciale ditheringmodi die door sommige games ondersteund worden"
 
-#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:616
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2570
+#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:624
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2574
 msgid "Fullscreen mode"
 msgstr "Volledig-scherm modus"
 
@@ -2253,33 +2253,33 @@ msgstr "Swipe drie vingers naar rechts om te schakelen."
 msgid "OpenGL"
 msgstr "OpenGL"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:618
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2572
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:626
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2576
 msgid "Windowed mode"
 msgstr "Venstermodus"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:732
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:740
 #, c-format
 msgid "Resolution: %dx%d"
 msgstr "Resolutie: %dx%d"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:753
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2448
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:761
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2452
 msgid "Enabled aspect ratio correction"
 msgstr "Pixelverhoudingcorrectie ingeschakeld"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:755
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2454
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:763
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2458
 msgid "Disabled aspect ratio correction"
 msgstr "Pixelverhoudingcorrectie uitgeschakeld"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:775
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2472
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:783
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2476
 msgid "Filtering enabled"
 msgstr "Filteren aangezet"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:777
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2474
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:785
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2478
 msgid "Filtering disabled"
 msgstr "Filteren uitgeschakeld"
 
@@ -2294,7 +2294,7 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Normal (no scaling)"
 msgstr "Normaal (niet schalen)"
 
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2527
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2531
 msgid "Active graphics filter:"
 msgstr "Actieve grafische filter:"
 
@@ -2868,7 +2868,7 @@ msgstr "Toon scanlines"
 
 #: engines/agi/detection.cpp:147 engines/cine/detection.cpp:70
 #: engines/drascula/detection.cpp:302 engines/dreamweb/detection.cpp:48
-#: engines/neverhood/detection.cpp:177 engines/sci/detection.cpp:440
+#: engines/neverhood/detection.cpp:177 engines/sci/detection.cpp:452
 #: engines/sherlock/detection.cpp:71 engines/toltecs/detection.cpp:200
 #: engines/zvision/detection_tables.h:51
 msgid "Use original save/load screens"
@@ -2876,7 +2876,7 @@ msgstr "Gebruik originele opslaan/laad schermen"
 
 #: engines/agi/detection.cpp:148 engines/cine/detection.cpp:71
 #: engines/drascula/detection.cpp:303 engines/dreamweb/detection.cpp:49
-#: engines/neverhood/detection.cpp:178 engines/sci/detection.cpp:441
+#: engines/neverhood/detection.cpp:178 engines/sci/detection.cpp:453
 #: engines/sherlock/detection.cpp:72 engines/toltecs/detection.cpp:201
 msgid "Use the original save/load screens instead of the ScummVM ones"
 msgstr ""
@@ -3545,19 +3545,28 @@ msgid "Draw black lines over videos to increase their apparent sharpness"
 msgstr ""
 "Teken zwarte lijntjes over videos om de scherpte ogenschijnlijk te verhogen"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:430
+#: engines/sci/detection.cpp:431
+msgid "Use high-quality video scaling"
+msgstr ""
+
+#: engines/sci/detection.cpp:432
+#, fuzzy
+msgid "Use linear interpolation when upscaling videos, where possible"
+msgstr "Gebruik lineair filteren tijdens het schalen van afbeeldingen"
+
+#: engines/sci/detection.cpp:442
 msgid "Prefer digital sound effects"
 msgstr "Geef de voorkeur aan digitale geluidseffecten"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:431
+#: engines/sci/detection.cpp:443
 msgid "Prefer digital sound effects instead of synthesized ones"
 msgstr "Geef de voorkeur aan digitale geluidseffecten boven gesynthetiseerde"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:450
+#: engines/sci/detection.cpp:462
 msgid "Use IMF/Yamaha FB-01 for MIDI output"
 msgstr "Gebruik IMF/Yamaha FB-01 voor MIDI"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:451
+#: engines/sci/detection.cpp:463
 msgid ""
 "Use an IBM Music Feature card or a Yamaha FB-01 FM synth module for MIDI "
 "output"
@@ -3565,37 +3574,37 @@ msgstr ""
 "Gebruik een IBM Music Feature kaart of eem Yamaha FB-01 FM synth module voor "
 "MIDI"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:461
+#: engines/sci/detection.cpp:473
 msgid "Use CD audio"
 msgstr "Gebruik CD audio"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:462
+#: engines/sci/detection.cpp:474
 msgid "Use CD audio instead of in-game audio, if available"
 msgstr "Gebruik CD audio in plaats van in-game audio, als dat beschikbaar is"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:472
+#: engines/sci/detection.cpp:484
 msgid "Use Windows cursors"
 msgstr "Gebruik Windows muisaanwijzers"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:473
+#: engines/sci/detection.cpp:485
 msgid ""
 "Use the Windows cursors (smaller and monochrome) instead of the DOS ones"
 msgstr ""
 "Gebruik Windows muisaanwijzers (kleiner en monochrome) in plaats van de DOS "
 "muisaanwijzers"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:483
+#: engines/sci/detection.cpp:495
 msgid "Use silver cursors"
 msgstr "Gebruik zilveren muisaanwijzers"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:484
+#: engines/sci/detection.cpp:496
 msgid ""
 "Use the alternate set of silver cursors instead of the normal golden ones"
 msgstr ""
 "Gebruik de alternative set van zilveren cursors in plaats van de normale "
 "gouden"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:813
+#: engines/sci/detection.cpp:825
 msgid "(Autosave)"
 msgstr "(Automatisch opslaan)"
 
diff --git a/po/nn_NO.po b/po/nn_NO.po
index 3d94b85..460cda5 100644
--- a/po/nn_NO.po
+++ b/po/nn_NO.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.3.0svn\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.scummvm.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-07-03 08:50+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-07-07 02:15+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2016-12-18 18:23+0000\n"
 "Last-Translator: Eugene Sandulenko <sev at scummvm.org>\n"
 "Language-Team: Norwegian Nynorsk <https://translations.scummvm.org/projects/"
@@ -124,7 +124,7 @@ msgstr ""
 #: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:287
 #: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:83
 #: engines/kyra/saveload_eob.cpp:557 engines/kyra/saveload_eob.cpp:590
-#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:827
+#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:826
 msgid "Yes"
 msgstr "Ja"
 
@@ -137,7 +137,7 @@ msgstr "Ja"
 #: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:287
 #: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:83
 #: engines/kyra/saveload_eob.cpp:557 engines/kyra/saveload_eob.cpp:590
-#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:827
+#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:826
 msgid "No"
 msgstr "Nei"
 
@@ -159,7 +159,7 @@ msgstr ""
 #: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:54
 #: engines/agos/animation.cpp:559 engines/drascula/saveload.cpp:49
 #: engines/groovie/script.cpp:407 engines/parallaction/saveload.cpp:271
-#: engines/sci/engine/kgraphics.cpp:74 engines/sci/graphics/controls32.cpp:824
+#: engines/sci/engine/kgraphics.cpp:74 engines/sci/graphics/controls32.cpp:823
 #: engines/scumm/dialogs.cpp:189 engines/scumm/scumm.cpp:1882
 #: engines/scumm/players/player_v3m.cpp:130
 #: engines/scumm/players/player_v5m.cpp:108 engines/sky/compact.cpp:141
@@ -912,8 +912,8 @@ msgstr "Teiknemodus:"
 msgid "Special dithering modes supported by some games"
 msgstr "Spesielle dithering-modus som støttast av nokre spel"
 
-#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:616
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2570
+#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:624
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2574
 msgid "Fullscreen mode"
 msgstr "Fullskjermsmodus"
 
@@ -2239,34 +2239,34 @@ msgstr "Sveip tre fingre til h
 msgid "OpenGL"
 msgstr "OpenGL"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:618
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2572
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:626
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2576
 msgid "Windowed mode"
 msgstr "Vindusmodus"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:732
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:740
 #, c-format
 msgid "Resolution: %dx%d"
 msgstr ""
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:753
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2448
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:761
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2452
 msgid "Enabled aspect ratio correction"
 msgstr "Aspekt-korrigering aktivert"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:755
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2454
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:763
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2458
 msgid "Disabled aspect ratio correction"
 msgstr "Aspekt-korrigering ikkje aktivert"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:775
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2472
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:783
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2476
 #, fuzzy
 msgid "Filtering enabled"
 msgstr "Klikking aktivert"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:777
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2474
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:785
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2478
 #, fuzzy
 msgid "Filtering disabled"
 msgstr "Klikking Deaktivert"
@@ -2282,7 +2282,7 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Normal (no scaling)"
 msgstr "Normal (ikkje skaler)"
 
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2527
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2531
 msgid "Active graphics filter:"
 msgstr "Aktivt grafikkfilter:"
 
@@ -2853,7 +2853,7 @@ msgstr "Syn objektmerkelappar"
 
 #: engines/agi/detection.cpp:147 engines/cine/detection.cpp:70
 #: engines/drascula/detection.cpp:302 engines/dreamweb/detection.cpp:48
-#: engines/neverhood/detection.cpp:177 engines/sci/detection.cpp:440
+#: engines/neverhood/detection.cpp:177 engines/sci/detection.cpp:452
 #: engines/sherlock/detection.cpp:71 engines/toltecs/detection.cpp:200
 #: engines/zvision/detection_tables.h:51
 msgid "Use original save/load screens"
@@ -2861,7 +2861,7 @@ msgstr "Nytt opprinnelege skjermar for lagring/lasting"
 
 #: engines/agi/detection.cpp:148 engines/cine/detection.cpp:71
 #: engines/drascula/detection.cpp:303 engines/dreamweb/detection.cpp:49
-#: engines/neverhood/detection.cpp:178 engines/sci/detection.cpp:441
+#: engines/neverhood/detection.cpp:178 engines/sci/detection.cpp:453
 #: engines/sherlock/detection.cpp:72 engines/toltecs/detection.cpp:201
 #, fuzzy
 msgid "Use the original save/load screens instead of the ScummVM ones"
@@ -3493,19 +3493,27 @@ msgstr "Aktiver Roland GS-modus"
 msgid "Draw black lines over videos to increase their apparent sharpness"
 msgstr ""
 
-#: engines/sci/detection.cpp:430
+#: engines/sci/detection.cpp:431
+msgid "Use high-quality video scaling"
+msgstr ""
+
+#: engines/sci/detection.cpp:432
+msgid "Use linear interpolation when upscaling videos, where possible"
+msgstr ""
+
+#: engines/sci/detection.cpp:442
 msgid "Prefer digital sound effects"
 msgstr "Foretrekk digitale lydeffekter"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:431
+#: engines/sci/detection.cpp:443
 msgid "Prefer digital sound effects instead of synthesized ones"
 msgstr ""
 
-#: engines/sci/detection.cpp:450
+#: engines/sci/detection.cpp:462
 msgid "Use IMF/Yamaha FB-01 for MIDI output"
 msgstr "Nytt IMF/Yamaha FB-01 til MIDI-output"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:451
+#: engines/sci/detection.cpp:463
 msgid ""
 "Use an IBM Music Feature card or a Yamaha FB-01 FM synth module for MIDI "
 "output"
@@ -3513,34 +3521,34 @@ msgstr ""
 "Nytt eit IBM Music Feature-kort eller ein Yamaha FB-01 FM synth modul for "
 "MIDI avspeling"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:461
+#: engines/sci/detection.cpp:473
 msgid "Use CD audio"
 msgstr "Nytt CD-lyd"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:462
+#: engines/sci/detection.cpp:474
 msgid "Use CD audio instead of in-game audio, if available"
 msgstr "Nytt CD-lyd istaden for spellyd, om den er tilgjengeleg"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:472
+#: engines/sci/detection.cpp:484
 msgid "Use Windows cursors"
 msgstr "Nytt Windospeikarar"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:473
+#: engines/sci/detection.cpp:485
 msgid ""
 "Use the Windows cursors (smaller and monochrome) instead of the DOS ones"
 msgstr "Nytt windowspeikarane (mindre og monokrome) istaden for DOS-peikarane"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:483
+#: engines/sci/detection.cpp:495
 msgid "Use silver cursors"
 msgstr "Nytt sølvpeikarar"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:484
+#: engines/sci/detection.cpp:496
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Use the alternate set of silver cursors instead of the normal golden ones"
 msgstr "Nytt det alternative settet med sølvpeikarar, istaden for dei gylne"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:813
+#: engines/sci/detection.cpp:825
 #, fuzzy
 msgid "(Autosave)"
 msgstr "Autolagre:"
diff --git a/po/pl_PL.po b/po/pl_PL.po
index 7f74355..5454f25 100644
--- a/po/pl_PL.po
+++ b/po/pl_PL.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.3.0\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.scummvm.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-07-03 08:50+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-07-07 02:15+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2017-01-25 12:49+0000\n"
 "Last-Translator: Rafa³ Rzepecki <divided.mind at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
@@ -129,7 +129,7 @@ msgstr ""
 #: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:287
 #: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:83
 #: engines/kyra/saveload_eob.cpp:557 engines/kyra/saveload_eob.cpp:590
-#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:827
+#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:826
 msgid "Yes"
 msgstr "Tak"
 
@@ -142,7 +142,7 @@ msgstr "Tak"
 #: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:287
 #: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:83
 #: engines/kyra/saveload_eob.cpp:557 engines/kyra/saveload_eob.cpp:590
-#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:827
+#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:826
 msgid "No"
 msgstr "Nie"
 
@@ -166,7 +166,7 @@ msgstr ""
 #: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:54
 #: engines/agos/animation.cpp:559 engines/drascula/saveload.cpp:49
 #: engines/groovie/script.cpp:407 engines/parallaction/saveload.cpp:271
-#: engines/sci/engine/kgraphics.cpp:74 engines/sci/graphics/controls32.cpp:824
+#: engines/sci/engine/kgraphics.cpp:74 engines/sci/graphics/controls32.cpp:823
 #: engines/scumm/dialogs.cpp:189 engines/scumm/scumm.cpp:1882
 #: engines/scumm/players/player_v3m.cpp:130
 #: engines/scumm/players/player_v5m.cpp:108 engines/sky/compact.cpp:141
@@ -918,8 +918,8 @@ msgstr "Renderer:"
 msgid "Special dithering modes supported by some games"
 msgstr "Specjalne tryby ditheringu wspierane przez niektóre gry"
 
-#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:616
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2570
+#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:624
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2574
 msgid "Fullscreen mode"
 msgstr "Pe³ny ekran"
 
@@ -2248,34 +2248,34 @@ msgstr "Przesu
 msgid "OpenGL"
 msgstr "OpenGL"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:618
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2572
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:626
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2576
 msgid "Windowed mode"
 msgstr "Okno"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:732
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:740
 #, c-format
 msgid "Resolution: %dx%d"
 msgstr ""
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:753
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2448
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:761
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2452
 msgid "Enabled aspect ratio correction"
 msgstr "W³±czono korekcjê formatu obrazu"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:755
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2454
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:763
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2458
 msgid "Disabled aspect ratio correction"
 msgstr "Wy³±czono korekcjê formatu obrazu"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:775
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2472
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:783
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2476
 #, fuzzy
 msgid "Filtering enabled"
 msgstr "Klikanie w³±czone"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:777
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2474
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:785
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2478
 #, fuzzy
 msgid "Filtering disabled"
 msgstr "Klikanie wy³±czone"
@@ -2291,7 +2291,7 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Normal (no scaling)"
 msgstr "Zwyk³y (bez skalowania)"
 
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2527
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2531
 msgid "Active graphics filter:"
 msgstr "Aktywny filtr graficzny:"
 
@@ -2861,7 +2861,7 @@ msgstr "Poka
 
 #: engines/agi/detection.cpp:147 engines/cine/detection.cpp:70
 #: engines/drascula/detection.cpp:302 engines/dreamweb/detection.cpp:48
-#: engines/neverhood/detection.cpp:177 engines/sci/detection.cpp:440
+#: engines/neverhood/detection.cpp:177 engines/sci/detection.cpp:452
 #: engines/sherlock/detection.cpp:71 engines/toltecs/detection.cpp:200
 #: engines/zvision/detection_tables.h:51
 msgid "Use original save/load screens"
@@ -2869,7 +2869,7 @@ msgstr "U
 
 #: engines/agi/detection.cpp:148 engines/cine/detection.cpp:71
 #: engines/drascula/detection.cpp:303 engines/dreamweb/detection.cpp:49
-#: engines/neverhood/detection.cpp:178 engines/sci/detection.cpp:441
+#: engines/neverhood/detection.cpp:178 engines/sci/detection.cpp:453
 #: engines/sherlock/detection.cpp:72 engines/toltecs/detection.cpp:201
 #, fuzzy
 msgid "Use the original save/load screens instead of the ScummVM ones"
@@ -3533,19 +3533,28 @@ msgstr "W
 msgid "Draw black lines over videos to increase their apparent sharpness"
 msgstr ""
 
-#: engines/sci/detection.cpp:430
+#: engines/sci/detection.cpp:431
+msgid "Use high-quality video scaling"
+msgstr ""
+
+#: engines/sci/detection.cpp:432
+#, fuzzy
+msgid "Use linear interpolation when upscaling videos, where possible"
+msgstr "U¿ywa filtrowania dwuliniowego przy skalowaniu obrazu"
+
+#: engines/sci/detection.cpp:442
 msgid "Prefer digital sound effects"
 msgstr "Preferuj cyfrowe efekty d¼wiêkowe"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:431
+#: engines/sci/detection.cpp:443
 msgid "Prefer digital sound effects instead of synthesized ones"
 msgstr "Preferuj cyfrowe efekty d¼wiêkowe zamiast syntezowanych"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:450
+#: engines/sci/detection.cpp:462
 msgid "Use IMF/Yamaha FB-01 for MIDI output"
 msgstr "U¿yj IMF/Yamaha FB-01 dla wyj¶cia MIDI"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:451
+#: engines/sci/detection.cpp:463
 msgid ""
 "Use an IBM Music Feature card or a Yamaha FB-01 FM synth module for MIDI "
 "output"
@@ -3553,36 +3562,36 @@ msgstr ""
 "U¿yj karty IBM Music Feature lub modu³u syntezy FM Yamaha FB-01 dla wyj¶cia "
 "MIDI"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:461
+#: engines/sci/detection.cpp:473
 msgid "Use CD audio"
 msgstr "U¿yj CD audio"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:462
+#: engines/sci/detection.cpp:474
 msgid "Use CD audio instead of in-game audio, if available"
 msgstr "U¿yj CD audio zamiast muzyki w grze, je¶li jest dostêpne"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:472
+#: engines/sci/detection.cpp:484
 msgid "Use Windows cursors"
 msgstr "U¿yj windowsowych kursorów"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:473
+#: engines/sci/detection.cpp:485
 msgid ""
 "Use the Windows cursors (smaller and monochrome) instead of the DOS ones"
 msgstr ""
 "U¿yj windowsowych kursorów (mniejsze i monochromatyczne) zamiast DOS-owych"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:483
+#: engines/sci/detection.cpp:495
 msgid "Use silver cursors"
 msgstr "U¿yj srebrnych kursorów"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:484
+#: engines/sci/detection.cpp:496
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Use the alternate set of silver cursors instead of the normal golden ones"
 msgstr ""
 "U¿yj alternatywnego zestawu srebrnych kursorów zamiast zwyk³ych z³otych"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:813
+#: engines/sci/detection.cpp:825
 #, fuzzy
 msgid "(Autosave)"
 msgstr "Autozapis:"
diff --git a/po/pt_BR.po b/po/pt_BR.po
index 4ad08d9..8c36cc4 100644
--- a/po/pt_BR.po
+++ b/po/pt_BR.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.3.0svn\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.scummvm.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-07-03 08:50+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-07-07 02:15+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2017-03-03 22:26+0000\n"
 "Last-Translator: rafaelmessias <rmmartins at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Portuguese (Brazil) <https://translations.scummvm.org/"
@@ -126,7 +126,7 @@ msgstr ""
 #: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:287
 #: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:83
 #: engines/kyra/saveload_eob.cpp:557 engines/kyra/saveload_eob.cpp:590
-#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:827
+#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:826
 msgid "Yes"
 msgstr "Sim"
 
@@ -139,7 +139,7 @@ msgstr "Sim"
 #: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:287
 #: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:83
 #: engines/kyra/saveload_eob.cpp:557 engines/kyra/saveload_eob.cpp:590
-#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:827
+#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:826
 msgid "No"
 msgstr "Não"
 
@@ -163,7 +163,7 @@ msgstr ""
 #: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:54
 #: engines/agos/animation.cpp:559 engines/drascula/saveload.cpp:49
 #: engines/groovie/script.cpp:407 engines/parallaction/saveload.cpp:271
-#: engines/sci/engine/kgraphics.cpp:74 engines/sci/graphics/controls32.cpp:824
+#: engines/sci/engine/kgraphics.cpp:74 engines/sci/graphics/controls32.cpp:823
 #: engines/scumm/dialogs.cpp:189 engines/scumm/scumm.cpp:1882
 #: engines/scumm/players/player_v3m.cpp:130
 #: engines/scumm/players/player_v5m.cpp:108 engines/sky/compact.cpp:141
@@ -930,8 +930,8 @@ msgstr "Renderiza
 msgid "Special dithering modes supported by some games"
 msgstr "Modos especiais de dithering suportados por alguns jogos"
 
-#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:616
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2570
+#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:624
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2574
 msgid "Fullscreen mode"
 msgstr "Modo Tela Cheia"
 
@@ -2286,34 +2286,34 @@ msgstr ""
 msgid "OpenGL"
 msgstr "Abrir"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:618
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2572
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:626
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2576
 msgid "Windowed mode"
 msgstr "Modo janela"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:732
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:740
 #, c-format
 msgid "Resolution: %dx%d"
 msgstr ""
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:753
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2448
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:761
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2452
 msgid "Enabled aspect ratio correction"
 msgstr "Correção de proporção habilitada"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:755
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2454
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:763
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2458
 msgid "Disabled aspect ratio correction"
 msgstr "Correção de proporção desabilitada"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:775
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2472
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:783
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2476
 #, fuzzy
 msgid "Filtering enabled"
 msgstr "Clicando Habilitado"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:777
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2474
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:785
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2478
 #, fuzzy
 msgid "Filtering disabled"
 msgstr "Clicando Desabilitado"
@@ -2329,7 +2329,7 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Normal (no scaling)"
 msgstr "Normal (sem escala)"
 
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2527
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2531
 msgid "Active graphics filter:"
 msgstr "Ativa os filtros gráficos:"
 
@@ -2903,7 +2903,7 @@ msgstr ""
 
 #: engines/agi/detection.cpp:147 engines/cine/detection.cpp:70
 #: engines/drascula/detection.cpp:302 engines/dreamweb/detection.cpp:48
-#: engines/neverhood/detection.cpp:177 engines/sci/detection.cpp:440
+#: engines/neverhood/detection.cpp:177 engines/sci/detection.cpp:452
 #: engines/sherlock/detection.cpp:71 engines/toltecs/detection.cpp:200
 #: engines/zvision/detection_tables.h:51
 msgid "Use original save/load screens"
@@ -2911,7 +2911,7 @@ msgstr ""
 
 #: engines/agi/detection.cpp:148 engines/cine/detection.cpp:71
 #: engines/drascula/detection.cpp:303 engines/dreamweb/detection.cpp:49
-#: engines/neverhood/detection.cpp:178 engines/sci/detection.cpp:441
+#: engines/neverhood/detection.cpp:178 engines/sci/detection.cpp:453
 #: engines/sherlock/detection.cpp:72 engines/toltecs/detection.cpp:201
 msgid "Use the original save/load screens instead of the ScummVM ones"
 msgstr ""
@@ -3578,53 +3578,61 @@ msgstr "Ligar modo Roland GS"
 msgid "Draw black lines over videos to increase their apparent sharpness"
 msgstr ""
 
-#: engines/sci/detection.cpp:430
+#: engines/sci/detection.cpp:431
+msgid "Use high-quality video scaling"
+msgstr ""
+
+#: engines/sci/detection.cpp:432
+msgid "Use linear interpolation when upscaling videos, where possible"
+msgstr ""
+
+#: engines/sci/detection.cpp:442
 #, fuzzy
 msgid "Prefer digital sound effects"
 msgstr "Volume dos efeitos sonoros especiais"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:431
+#: engines/sci/detection.cpp:443
 msgid "Prefer digital sound effects instead of synthesized ones"
 msgstr ""
 
-#: engines/sci/detection.cpp:450
+#: engines/sci/detection.cpp:462
 msgid "Use IMF/Yamaha FB-01 for MIDI output"
 msgstr ""
 
-#: engines/sci/detection.cpp:451
+#: engines/sci/detection.cpp:463
 msgid ""
 "Use an IBM Music Feature card or a Yamaha FB-01 FM synth module for MIDI "
 "output"
 msgstr ""
 
-#: engines/sci/detection.cpp:461
+#: engines/sci/detection.cpp:473
 msgid "Use CD audio"
 msgstr ""
 
-#: engines/sci/detection.cpp:462
+#: engines/sci/detection.cpp:474
 msgid "Use CD audio instead of in-game audio, if available"
 msgstr ""
 
-#: engines/sci/detection.cpp:472
+#: engines/sci/detection.cpp:484
 msgid "Use Windows cursors"
 msgstr ""
 
-#: engines/sci/detection.cpp:473
+#: engines/sci/detection.cpp:485
 msgid ""
 "Use the Windows cursors (smaller and monochrome) instead of the DOS ones"
 msgstr ""
 
-#: engines/sci/detection.cpp:483
+#: engines/sci/detection.cpp:495
 #, fuzzy
 msgid "Use silver cursors"
 msgstr "Cursor normal"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:484
+#: engines/sci/detection.cpp:496
 msgid ""
 "Use the alternate set of silver cursors instead of the normal golden ones"
 msgstr ""
 
-#: engines/sci/detection.cpp:813
+#: engines/sci/detection.cpp:825
 #, fuzzy
 msgid "(Autosave)"
 msgstr "Auto-Salvar:"
diff --git a/po/pt_PT.po b/po/pt_PT.po
index 90fee42..74c290b 100644
--- a/po/pt_PT.po
+++ b/po/pt_PT.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.10.0git\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.scummvm.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-07-03 08:50+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-07-07 02:15+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2017-01-30 14:50+0000\n"
 "Last-Translator: Vitor Santos <vitorhgsantos90 at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Portuguese (Portugal) <https://translations.scummvm.org/"
@@ -124,7 +124,7 @@ msgstr ""
 #: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:287
 #: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:83
 #: engines/kyra/saveload_eob.cpp:557 engines/kyra/saveload_eob.cpp:590
-#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:827
+#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:826
 msgid "Yes"
 msgstr "Sim"
 
@@ -137,7 +137,7 @@ msgstr "Sim"
 #: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:287
 #: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:83
 #: engines/kyra/saveload_eob.cpp:557 engines/kyra/saveload_eob.cpp:590
-#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:827
+#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:826
 msgid "No"
 msgstr "Não"
 
@@ -161,7 +161,7 @@ msgstr ""
 #: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:54
 #: engines/agos/animation.cpp:559 engines/drascula/saveload.cpp:49
 #: engines/groovie/script.cpp:407 engines/parallaction/saveload.cpp:271
-#: engines/sci/engine/kgraphics.cpp:74 engines/sci/graphics/controls32.cpp:824
+#: engines/sci/engine/kgraphics.cpp:74 engines/sci/graphics/controls32.cpp:823
 #: engines/scumm/dialogs.cpp:189 engines/scumm/scumm.cpp:1882
 #: engines/scumm/players/player_v3m.cpp:130
 #: engines/scumm/players/player_v5m.cpp:108 engines/sky/compact.cpp:141
@@ -929,8 +929,8 @@ msgstr "Renderiza
 msgid "Special dithering modes supported by some games"
 msgstr "Modos especiais de pontilhado suportados por alguns jogos"
 
-#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:616
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2570
+#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:624
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2574
 msgid "Fullscreen mode"
 msgstr "Modo de ecrã inteiro"
 
@@ -2204,33 +2204,33 @@ msgstr ""
 msgid "OpenGL"
 msgstr ""
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:618
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2572
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:626
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2576
 msgid "Windowed mode"
 msgstr ""
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:732
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:740
 #, c-format
 msgid "Resolution: %dx%d"
 msgstr ""
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:753
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2448
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:761
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2452
 msgid "Enabled aspect ratio correction"
 msgstr ""
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:755
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2454
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:763
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2458
 msgid "Disabled aspect ratio correction"
 msgstr ""
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:775
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2472
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:783
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2476
 msgid "Filtering enabled"
 msgstr ""
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:777
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2474
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:785
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2478
 msgid "Filtering disabled"
 msgstr ""
 
@@ -2245,7 +2245,7 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Normal (no scaling)"
 msgstr ""
 
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2527
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2531
 msgid "Active graphics filter:"
 msgstr ""
 
@@ -2811,7 +2811,7 @@ msgstr ""
 
 #: engines/agi/detection.cpp:147 engines/cine/detection.cpp:70
 #: engines/drascula/detection.cpp:302 engines/dreamweb/detection.cpp:48
-#: engines/neverhood/detection.cpp:177 engines/sci/detection.cpp:440
+#: engines/neverhood/detection.cpp:177 engines/sci/detection.cpp:452
 #: engines/sherlock/detection.cpp:71 engines/toltecs/detection.cpp:200
 #: engines/zvision/detection_tables.h:51
 msgid "Use original save/load screens"
@@ -2819,7 +2819,7 @@ msgstr ""
 
 #: engines/agi/detection.cpp:148 engines/cine/detection.cpp:71
 #: engines/drascula/detection.cpp:303 engines/dreamweb/detection.cpp:49
-#: engines/neverhood/detection.cpp:178 engines/sci/detection.cpp:441
+#: engines/neverhood/detection.cpp:178 engines/sci/detection.cpp:453
 #: engines/sherlock/detection.cpp:72 engines/toltecs/detection.cpp:201
 msgid "Use the original save/load screens instead of the ScummVM ones"
 msgstr ""
@@ -3414,51 +3414,60 @@ msgstr ""
 msgid "Draw black lines over videos to increase their apparent sharpness"
 msgstr ""
 
-#: engines/sci/detection.cpp:430
+#: engines/sci/detection.cpp:431
+msgid "Use high-quality video scaling"
+msgstr ""
+
+#: engines/sci/detection.cpp:432
+#, fuzzy
+msgid "Use linear interpolation when upscaling videos, where possible"
+msgstr "Usar filtragem linear quando dimensionar gráficos"
+
+#: engines/sci/detection.cpp:442
 msgid "Prefer digital sound effects"
 msgstr ""
 
-#: engines/sci/detection.cpp:431
+#: engines/sci/detection.cpp:443
 msgid "Prefer digital sound effects instead of synthesized ones"
 msgstr ""
 
-#: engines/sci/detection.cpp:450
+#: engines/sci/detection.cpp:462
 msgid "Use IMF/Yamaha FB-01 for MIDI output"
 msgstr ""
 
-#: engines/sci/detection.cpp:451
+#: engines/sci/detection.cpp:463
 msgid ""
 "Use an IBM Music Feature card or a Yamaha FB-01 FM synth module for MIDI "
 "output"
 msgstr ""
 
-#: engines/sci/detection.cpp:461
+#: engines/sci/detection.cpp:473
 msgid "Use CD audio"
 msgstr ""
 
-#: engines/sci/detection.cpp:462
+#: engines/sci/detection.cpp:474
 msgid "Use CD audio instead of in-game audio, if available"
 msgstr ""
 
-#: engines/sci/detection.cpp:472
+#: engines/sci/detection.cpp:484
 msgid "Use Windows cursors"
 msgstr ""
 
-#: engines/sci/detection.cpp:473
+#: engines/sci/detection.cpp:485
 msgid ""
 "Use the Windows cursors (smaller and monochrome) instead of the DOS ones"
 msgstr ""
 
-#: engines/sci/detection.cpp:483
+#: engines/sci/detection.cpp:495
 msgid "Use silver cursors"
 msgstr ""
 
-#: engines/sci/detection.cpp:484
+#: engines/sci/detection.cpp:496
 msgid ""
 "Use the alternate set of silver cursors instead of the normal golden ones"
 msgstr ""
 
-#: engines/sci/detection.cpp:813
+#: engines/sci/detection.cpp:825
 msgid "(Autosave)"
 msgstr ""
 
diff --git a/po/ru_RU.po b/po/ru_RU.po
index 82459b4..d0e4618 100644
--- a/po/ru_RU.po
+++ b/po/ru_RU.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.8.0svn\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.scummvm.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-07-03 08:50+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-07-07 02:15+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2017-06-20 15:35+0000\n"
 "Last-Translator: Ivan Lukyanov <lid-gr at tut.by>\n"
 "Language-Team: Russian <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
@@ -125,7 +125,7 @@ msgstr ""
 #: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:287
 #: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:83
 #: engines/kyra/saveload_eob.cpp:557 engines/kyra/saveload_eob.cpp:590
-#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:827
+#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:826
 msgid "Yes"
 msgstr "´Ð"
 
@@ -138,7 +138,7 @@ msgstr "
 #: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:287
 #: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:83
 #: engines/kyra/saveload_eob.cpp:557 engines/kyra/saveload_eob.cpp:590
-#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:827
+#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:826
 msgid "No"
 msgstr "½Õâ"
 
@@ -162,7 +162,7 @@ msgstr ""
 #: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:54
 #: engines/agos/animation.cpp:559 engines/drascula/saveload.cpp:49
 #: engines/groovie/script.cpp:407 engines/parallaction/saveload.cpp:271
-#: engines/sci/engine/kgraphics.cpp:74 engines/sci/graphics/controls32.cpp:824
+#: engines/sci/engine/kgraphics.cpp:74 engines/sci/graphics/controls32.cpp:823
 #: engines/scumm/dialogs.cpp:189 engines/scumm/scumm.cpp:1882
 #: engines/scumm/players/player_v3m.cpp:130
 #: engines/scumm/players/player_v5m.cpp:108 engines/sky/compact.cpp:141
@@ -917,8 +917,8 @@ msgstr "
 msgid "Special dithering modes supported by some games"
 msgstr "ÁßÕæØÐÛìÝëÕ àÕÖØÜë àÕÝÔÕàØÝÓÐ, ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕÜëÕ ÝÕÚÞâÞàëÜØ ØÓàÐÜØ"
 
-#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:616
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2570
+#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:624
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2574
 msgid "Fullscreen mode"
 msgstr "¿ÞÛÝÞíÚàÐÝÝëÙ àÕÖØÜ"
 
@@ -2254,33 +2254,33 @@ msgstr "
 msgid "OpenGL"
 msgstr "OpenGL"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:618
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2572
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:626
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2576
 msgid "Windowed mode"
 msgstr "¾ÚÞÝÝëÙ àÕÖØÜ"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:732
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:740
 #, c-format
 msgid "Resolution: %dx%d"
 msgstr "ÀÐ×àÕèÕÝØÕ: %dx%d"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:753
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2448
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:761
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2452
 msgid "Enabled aspect ratio correction"
 msgstr "ºÞààÕÚæØï áÞÞâÝÞèÕÝØï áâÞàÞÝ ÒÚÛîçÕÝÐ"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:755
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2454
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:763
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2458
 msgid "Disabled aspect ratio correction"
 msgstr "ºÞààÕÚæØï áÞÞâÝÞèÕÝØï áâÞàÞÝ ÒëÚÛîçÕÝÐ"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:775
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2472
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:783
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2476
 msgid "Filtering enabled"
 msgstr "ÄØÛìâàÐæØï ÒÚÛîçÕÝÐ"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:777
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2474
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:785
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2478
 msgid "Filtering disabled"
 msgstr "ÄØÛìàÐæØï ÒëÚÛîçÕÝÐ"
 
@@ -2295,7 +2295,7 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Normal (no scaling)"
 msgstr "±Õ× ãÒÕÛØçÕÝØï"
 
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2527
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2531
 msgid "Active graphics filter:"
 msgstr "°ÚâØÒÝëÙ ÓàÐäØçÕáÚØÙ äØÛìâà:"
 
@@ -2863,7 +2863,7 @@ msgstr "
 
 #: engines/agi/detection.cpp:147 engines/cine/detection.cpp:70
 #: engines/drascula/detection.cpp:302 engines/dreamweb/detection.cpp:48
-#: engines/neverhood/detection.cpp:177 engines/sci/detection.cpp:440
+#: engines/neverhood/detection.cpp:177 engines/sci/detection.cpp:452
 #: engines/sherlock/detection.cpp:71 engines/toltecs/detection.cpp:200
 #: engines/zvision/detection_tables.h:51
 msgid "Use original save/load screens"
@@ -2871,7 +2871,7 @@ msgstr "
 
 #: engines/agi/detection.cpp:148 engines/cine/detection.cpp:71
 #: engines/drascula/detection.cpp:303 engines/dreamweb/detection.cpp:49
-#: engines/neverhood/detection.cpp:178 engines/sci/detection.cpp:441
+#: engines/neverhood/detection.cpp:178 engines/sci/detection.cpp:453
 #: engines/sherlock/detection.cpp:72 engines/toltecs/detection.cpp:201
 msgid "Use the original save/load screens instead of the ScummVM ones"
 msgstr ""
@@ -3542,20 +3542,29 @@ msgid "Draw black lines over videos to increase their apparent sharpness"
 msgstr ""
 "ÀØáãÕâ çñàÝëÕ ÛØÝØØ ßÞÒÕàå ÒØÔÕÞ, ãÒÕÛØçØÒÐï âÐÚØÜ ÞÑàÐ×ÞÜ ÒØÔØÜãî çñâÚÞáâì"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:430
+#: engines/sci/detection.cpp:431
+msgid "Use high-quality video scaling"
+msgstr ""
+
+#: engines/sci/detection.cpp:432
+#, fuzzy
+msgid "Use linear interpolation when upscaling videos, where possible"
+msgstr "¸áßÞÛì×ÞÒÐâì ÛØÝÕÙÝãî äØÛìâàÐæØî ÔÛï ãÒÕÛØçÕÝØï àÐ×àÕèÕÝØï"
+
+#: engines/sci/detection.cpp:442
 msgid "Prefer digital sound effects"
 msgstr "¿àÕÔßÞçØâÐâì æØäàÞÒëÕ ×ÒãÚÞÒëÕ íääÕÚâë"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:431
+#: engines/sci/detection.cpp:443
 msgid "Prefer digital sound effects instead of synthesized ones"
 msgstr ""
 "¾âÔÐÒÐâì ßàÕÔßÞçâÕÝØÕ æØäàÞÒëÜ ×ÒãÚÞÒëÜ íääÕÚâÐÜ ÒÜÕáâÞ áØÝâÕ×ØàÞÒÐÝÝëå"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:450
+#: engines/sci/detection.cpp:462
 msgid "Use IMF/Yamaha FB-01 for MIDI output"
 msgstr "¸áßÞÛì×ÞÒÐâì IMF/Yamaha FB-01 ÔÛï ÒëÒÞÔÐ MIDI"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:451
+#: engines/sci/detection.cpp:463
 msgid ""
 "Use an IBM Music Feature card or a Yamaha FB-01 FM synth module for MIDI "
 "output"
@@ -3563,38 +3572,38 @@ msgstr ""
 "¸áßÞÛì×ÞÒÐâì ×ÒãÚÞÒãî ÚÐàâã IBM Music Feature ØÛØ ÜÞÔãÛì áØÝâÕ×Ð Yamaha "
 "FB-01 FM ÔÛï MIDI"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:461
+#: engines/sci/detection.cpp:473
 msgid "Use CD audio"
 msgstr "¸áßÞÛì×ÞÒÐâì CD-ÐãÔØÞ"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:462
+#: engines/sci/detection.cpp:474
 msgid "Use CD audio instead of in-game audio, if available"
 msgstr ""
 "¸áßÞÛì×ÞÒÐâì ×ÒãÚÞÒëÕ ÔÞàÞÖÚØ á CD ÒÜÕáâÞ Üã×ëÚØ Ø× äÐÙÛÞÒ ØÓàë (ÕáÛØ "
 "ÔÞáâãßÝÞ)"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:472
+#: engines/sci/detection.cpp:484
 msgid "Use Windows cursors"
 msgstr "¸áßÞÛì×ÞÒÐâì ÚãàáÞàë Windows"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:473
+#: engines/sci/detection.cpp:485
 msgid ""
 "Use the Windows cursors (smaller and monochrome) instead of the DOS ones"
 msgstr ""
 "¸áßÞÛì×ÞÒÐâì ÚãàáÞàë Windows (ÜÕÝìèØÕ ßÞ àÐ×ÜÕàã Ø ÞÔÝÞæÒÕâÝëÕ) ÒÜÕáâÞ "
 "ÚãàáÞàÞÒ DOS"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:483
+#: engines/sci/detection.cpp:495
 msgid "Use silver cursors"
 msgstr "¸áßÞÛì×ÞÒÐâì áÕàÕÑàïÝëÕ ÚãàáÞàë"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:484
+#: engines/sci/detection.cpp:496
 msgid ""
 "Use the alternate set of silver cursors instead of the normal golden ones"
 msgstr ""
 "¸áßÞÛì×ÞÒÐâì ÐÛìâÕàÝÐâØÒÝëÙ ÝÐÑÞà áÕàÕÑàïÝëå ÚãàáÞàÞÒ ÒÜÕáâÞ ÞÑëçÝëå ×ÞÛÞâëå"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:813
+#: engines/sci/detection.cpp:825
 msgid "(Autosave)"
 msgstr "(°ÒâÞáÞåàÐÝÕÝØÕ)"
 
diff --git a/po/scummvm.pot b/po/scummvm.pot
index bba7d53..05054ab 100644
--- a/po/scummvm.pot
+++ b/po/scummvm.pot
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.10.0git\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.scummvm.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-07-03 08:50+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-07-07 02:15+0200\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL at ADDRESS>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
@@ -119,7 +119,7 @@ msgstr ""
 #: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:287
 #: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:83
 #: engines/kyra/saveload_eob.cpp:557 engines/kyra/saveload_eob.cpp:590
-#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:827
+#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:826
 msgid "Yes"
 msgstr ""
 
@@ -132,7 +132,7 @@ msgstr ""
 #: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:287
 #: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:83
 #: engines/kyra/saveload_eob.cpp:557 engines/kyra/saveload_eob.cpp:590
-#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:827
+#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:826
 msgid "No"
 msgstr ""
 
@@ -154,7 +154,7 @@ msgstr ""
 #: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:54
 #: engines/agos/animation.cpp:559 engines/drascula/saveload.cpp:49
 #: engines/groovie/script.cpp:407 engines/parallaction/saveload.cpp:271
-#: engines/sci/engine/kgraphics.cpp:74 engines/sci/graphics/controls32.cpp:824
+#: engines/sci/engine/kgraphics.cpp:74 engines/sci/graphics/controls32.cpp:823
 #: engines/scumm/dialogs.cpp:189 engines/scumm/scumm.cpp:1882
 #: engines/scumm/players/player_v3m.cpp:130
 #: engines/scumm/players/player_v5m.cpp:108 engines/sky/compact.cpp:141
@@ -895,8 +895,8 @@ msgstr ""
 msgid "Special dithering modes supported by some games"
 msgstr ""
 
-#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:616
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2570
+#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:624
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2574
 msgid "Fullscreen mode"
 msgstr ""
 
@@ -2169,33 +2169,33 @@ msgstr ""
 msgid "OpenGL"
 msgstr ""
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:618
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2572
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:626
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2576
 msgid "Windowed mode"
 msgstr ""
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:732
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:740
 #, c-format
 msgid "Resolution: %dx%d"
 msgstr ""
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:753
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2448
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:761
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2452
 msgid "Enabled aspect ratio correction"
 msgstr ""
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:755
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2454
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:763
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2458
 msgid "Disabled aspect ratio correction"
 msgstr ""
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:775
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2472
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:783
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2476
 msgid "Filtering enabled"
 msgstr ""
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:777
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2474
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:785
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2478
 msgid "Filtering disabled"
 msgstr ""
 
@@ -2210,7 +2210,7 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Normal (no scaling)"
 msgstr ""
 
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2527
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2531
 msgid "Active graphics filter:"
 msgstr ""
 
@@ -2776,7 +2776,7 @@ msgstr ""
 
 #: engines/agi/detection.cpp:147 engines/cine/detection.cpp:70
 #: engines/drascula/detection.cpp:302 engines/dreamweb/detection.cpp:48
-#: engines/neverhood/detection.cpp:177 engines/sci/detection.cpp:440
+#: engines/neverhood/detection.cpp:177 engines/sci/detection.cpp:452
 #: engines/sherlock/detection.cpp:71 engines/toltecs/detection.cpp:200
 #: engines/zvision/detection_tables.h:51
 msgid "Use original save/load screens"
@@ -2784,7 +2784,7 @@ msgstr ""
 
 #: engines/agi/detection.cpp:148 engines/cine/detection.cpp:71
 #: engines/drascula/detection.cpp:303 engines/dreamweb/detection.cpp:49
-#: engines/neverhood/detection.cpp:178 engines/sci/detection.cpp:441
+#: engines/neverhood/detection.cpp:178 engines/sci/detection.cpp:453
 #: engines/sherlock/detection.cpp:72 engines/toltecs/detection.cpp:201
 msgid "Use the original save/load screens instead of the ScummVM ones"
 msgstr ""
@@ -3379,51 +3379,59 @@ msgstr ""
 msgid "Draw black lines over videos to increase their apparent sharpness"
 msgstr ""
 
-#: engines/sci/detection.cpp:430
+#: engines/sci/detection.cpp:431
+msgid "Use high-quality video scaling"
+msgstr ""
+
+#: engines/sci/detection.cpp:432
+msgid "Use linear interpolation when upscaling videos, where possible"
+msgstr ""
+
+#: engines/sci/detection.cpp:442
 msgid "Prefer digital sound effects"
 msgstr ""
 
-#: engines/sci/detection.cpp:431
+#: engines/sci/detection.cpp:443
 msgid "Prefer digital sound effects instead of synthesized ones"
 msgstr ""
 
-#: engines/sci/detection.cpp:450
+#: engines/sci/detection.cpp:462
 msgid "Use IMF/Yamaha FB-01 for MIDI output"
 msgstr ""
 
-#: engines/sci/detection.cpp:451
+#: engines/sci/detection.cpp:463
 msgid ""
 "Use an IBM Music Feature card or a Yamaha FB-01 FM synth module for MIDI "
 "output"
 msgstr ""
 
-#: engines/sci/detection.cpp:461
+#: engines/sci/detection.cpp:473
 msgid "Use CD audio"
 msgstr ""
 
-#: engines/sci/detection.cpp:462
+#: engines/sci/detection.cpp:474
 msgid "Use CD audio instead of in-game audio, if available"
 msgstr ""
 
-#: engines/sci/detection.cpp:472
+#: engines/sci/detection.cpp:484
 msgid "Use Windows cursors"
 msgstr ""
 
-#: engines/sci/detection.cpp:473
+#: engines/sci/detection.cpp:485
 msgid ""
 "Use the Windows cursors (smaller and monochrome) instead of the DOS ones"
 msgstr ""
 
-#: engines/sci/detection.cpp:483
+#: engines/sci/detection.cpp:495
 msgid "Use silver cursors"
 msgstr ""
 
-#: engines/sci/detection.cpp:484
+#: engines/sci/detection.cpp:496
 msgid ""
 "Use the alternate set of silver cursors instead of the normal golden ones"
 msgstr ""
 
-#: engines/sci/detection.cpp:813
+#: engines/sci/detection.cpp:825
 msgid "(Autosave)"
 msgstr ""
 
diff --git a/po/sv_SE.po b/po/sv_SE.po
index 0c92be6..b9e1e10 100644
--- a/po/sv_SE.po
+++ b/po/sv_SE.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.5.0svn\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.scummvm.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-07-03 08:50+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-07-07 02:15+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2017-01-06 09:18+0000\n"
 "Last-Translator: Petter Sjölund <ignalina at mac.com>\n"
 "Language-Team: Swedish <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
@@ -125,7 +125,7 @@ msgstr ""
 #: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:287
 #: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:83
 #: engines/kyra/saveload_eob.cpp:557 engines/kyra/saveload_eob.cpp:590
-#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:827
+#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:826
 msgid "Yes"
 msgstr "Ja"
 
@@ -138,7 +138,7 @@ msgstr "Ja"
 #: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:287
 #: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:83
 #: engines/kyra/saveload_eob.cpp:557 engines/kyra/saveload_eob.cpp:590
-#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:827
+#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:826
 msgid "No"
 msgstr "Nej"
 
@@ -162,7 +162,7 @@ msgstr ""
 #: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:54
 #: engines/agos/animation.cpp:559 engines/drascula/saveload.cpp:49
 #: engines/groovie/script.cpp:407 engines/parallaction/saveload.cpp:271
-#: engines/sci/engine/kgraphics.cpp:74 engines/sci/graphics/controls32.cpp:824
+#: engines/sci/engine/kgraphics.cpp:74 engines/sci/graphics/controls32.cpp:823
 #: engines/scumm/dialogs.cpp:189 engines/scumm/scumm.cpp:1882
 #: engines/scumm/players/player_v3m.cpp:130
 #: engines/scumm/players/player_v5m.cpp:108 engines/sky/compact.cpp:141
@@ -921,8 +921,8 @@ msgstr "Renderingsl
 msgid "Special dithering modes supported by some games"
 msgstr "Speciella gitterlägen stödda av vissa spel"
 
-#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:616
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2570
+#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:624
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2574
 msgid "Fullscreen mode"
 msgstr "Fullskärmsläge"
 
@@ -2253,33 +2253,33 @@ msgstr "Svep 
 msgid "OpenGL"
 msgstr "OpenGL"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:618
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2572
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:626
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2576
 msgid "Windowed mode"
 msgstr "Fönsterläge"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:732
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:740
 #, c-format
 msgid "Resolution: %dx%d"
 msgstr "Upplösning: %dx%d"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:753
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2448
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:761
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2452
 msgid "Enabled aspect ratio correction"
 msgstr "Korrektion av bildförhållande på"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:755
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2454
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:763
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2458
 msgid "Disabled aspect ratio correction"
 msgstr "Korrektion av bildförhållande av"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:775
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2472
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:783
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2476
 msgid "Filtering enabled"
 msgstr "Filtrering aktiverat"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:777
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2474
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:785
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2478
 msgid "Filtering disabled"
 msgstr "Filtrering är inaktiverat"
 
@@ -2294,7 +2294,7 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Normal (no scaling)"
 msgstr "Normalt (ingen skalning)"
 
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2527
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2531
 msgid "Active graphics filter:"
 msgstr "Aktivt grafikfilter:"
 
@@ -2867,7 +2867,7 @@ msgstr "Visa avs
 
 #: engines/agi/detection.cpp:147 engines/cine/detection.cpp:70
 #: engines/drascula/detection.cpp:302 engines/dreamweb/detection.cpp:48
-#: engines/neverhood/detection.cpp:177 engines/sci/detection.cpp:440
+#: engines/neverhood/detection.cpp:177 engines/sci/detection.cpp:452
 #: engines/sherlock/detection.cpp:71 engines/toltecs/detection.cpp:200
 #: engines/zvision/detection_tables.h:51
 msgid "Use original save/load screens"
@@ -2875,7 +2875,7 @@ msgstr "Anv
 
 #: engines/agi/detection.cpp:148 engines/cine/detection.cpp:71
 #: engines/drascula/detection.cpp:303 engines/dreamweb/detection.cpp:49
-#: engines/neverhood/detection.cpp:178 engines/sci/detection.cpp:441
+#: engines/neverhood/detection.cpp:178 engines/sci/detection.cpp:453
 #: engines/sherlock/detection.cpp:72 engines/toltecs/detection.cpp:201
 msgid "Use the original save/load screens instead of the ScummVM ones"
 msgstr ""
@@ -3545,19 +3545,28 @@ msgstr "Aktivera videor
 msgid "Draw black lines over videos to increase their apparent sharpness"
 msgstr "Rita svarta linjer över videor för att få dem att se skarpare ut"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:430
+#: engines/sci/detection.cpp:431
+msgid "Use high-quality video scaling"
+msgstr ""
+
+#: engines/sci/detection.cpp:432
+#, fuzzy
+msgid "Use linear interpolation when upscaling videos, where possible"
+msgstr "Använd linjärt filter för att förstora bilden"
+
+#: engines/sci/detection.cpp:442
 msgid "Prefer digital sound effects"
 msgstr "Föredra digitala ljudeffekter"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:431
+#: engines/sci/detection.cpp:443
 msgid "Prefer digital sound effects instead of synthesized ones"
 msgstr "Föredra digitala ljudeffekter istället för syntetiserade"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:450
+#: engines/sci/detection.cpp:462
 msgid "Use IMF/Yamaha FB-01 for MIDI output"
 msgstr "Använd IMF/Yamaha FB-01 för MIDI-uppspelning"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:451
+#: engines/sci/detection.cpp:463
 msgid ""
 "Use an IBM Music Feature card or a Yamaha FB-01 FM synth module for MIDI "
 "output"
@@ -3565,34 +3574,34 @@ msgstr ""
 "Använd ett IMB Music Feature-kort eller en Yamaha FB-01 FM synthmodul för "
 "MIDI-uppspelning"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:461
+#: engines/sci/detection.cpp:473
 msgid "Use CD audio"
 msgstr "Använd CD-ljud"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:462
+#: engines/sci/detection.cpp:474
 msgid "Use CD audio instead of in-game audio, if available"
 msgstr "Använd CD-ljud istället för spelets ljud, om tillgängligt"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:472
+#: engines/sci/detection.cpp:484
 msgid "Use Windows cursors"
 msgstr "Använd Windows muspekare"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:473
+#: engines/sci/detection.cpp:485
 msgid ""
 "Use the Windows cursors (smaller and monochrome) instead of the DOS ones"
 msgstr ""
 "Använd Windows muspekare (mindre och svartvit) istället för DOS-pekaren"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:483
+#: engines/sci/detection.cpp:495
 msgid "Use silver cursors"
 msgstr "Använd silverpekare"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:484
+#: engines/sci/detection.cpp:496
 msgid ""
 "Use the alternate set of silver cursors instead of the normal golden ones"
 msgstr "Använd muspekare i silver istället för de vanliga guldfärgade"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:813
+#: engines/sci/detection.cpp:825
 #, fuzzy
 msgid "(Autosave)"
 msgstr "Autospara:"
diff --git a/po/uk_UA.po b/po/uk_UA.po
index 8cfbf70..3312cf9 100644
--- a/po/uk_UA.po
+++ b/po/uk_UA.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.9.0git\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.scummvm.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-07-03 08:50+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-07-07 02:15+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2017-06-14 14:55+0000\n"
 "Last-Translator: Eugene Sandulenko <sev at scummvm.org>\n"
 "Language-Team: Ukrainian <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
@@ -126,7 +126,7 @@ msgstr ""
 #: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:287
 #: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:83
 #: engines/kyra/saveload_eob.cpp:557 engines/kyra/saveload_eob.cpp:590
-#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:827
+#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:826
 msgid "Yes"
 msgstr "ÂÐÚ"
 
@@ -139,7 +139,7 @@ msgstr "
 #: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:287
 #: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:83
 #: engines/kyra/saveload_eob.cpp:557 engines/kyra/saveload_eob.cpp:590
-#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:827
+#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:826
 msgid "No"
 msgstr "½ö"
 
@@ -163,7 +163,7 @@ msgstr ""
 #: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:54
 #: engines/agos/animation.cpp:559 engines/drascula/saveload.cpp:49
 #: engines/groovie/script.cpp:407 engines/parallaction/saveload.cpp:271
-#: engines/sci/engine/kgraphics.cpp:74 engines/sci/graphics/controls32.cpp:824
+#: engines/sci/engine/kgraphics.cpp:74 engines/sci/graphics/controls32.cpp:823
 #: engines/scumm/dialogs.cpp:189 engines/scumm/scumm.cpp:1882
 #: engines/scumm/players/player_v3m.cpp:130
 #: engines/scumm/players/player_v5m.cpp:108 engines/sky/compact.cpp:141
@@ -917,8 +917,8 @@ msgstr "
 msgid "Special dithering modes supported by some games"
 msgstr "ÁßÕæöÐÛìÝö àÕÖØÜØ àÐáâàãÒÐÝÝï, ïÚö ßöÔâàØÜãîâì ÔÕïÚö öÓàØ"
 
-#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:616
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2570
+#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:624
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2574
 msgid "Fullscreen mode"
 msgstr "¿ÞÒÝÞÕÚàÐÝÝØÙ àÕÖØÜ"
 
@@ -2252,33 +2252,33 @@ msgstr "
 msgid "OpenGL"
 msgstr "OpenGL"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:618
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2572
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:626
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2576
 msgid "Windowed mode"
 msgstr "²öÚÞÝÝØÙ àÕÖØÜ"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:732
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:740
 #, c-format
 msgid "Resolution: %dx%d"
 msgstr "ÀÞ×ÓÐÛãÖÕÝÝï %dx%d"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:753
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2448
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:761
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2452
 msgid "Enabled aspect ratio correction"
 msgstr "ºÞàÕÚæöî áßöÒÒöÔÝÞèÕÝÝï áâÞàöÝ ãÒöÜÚÝÕÝÞ"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:755
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2454
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:763
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2458
 msgid "Disabled aspect ratio correction"
 msgstr "ºÞàÕÚæöî áßöÒÒöÔÝÞèÕÝÝï áâÞàöÝ ÒØÜÚÝÕÝÞ"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:775
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2472
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:783
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2476
 msgid "Filtering enabled"
 msgstr "ÄöÛìâàãÒÐÝÝï ãÒöÜÚÝÕÝÞ"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:777
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2474
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:785
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2478
 msgid "Filtering disabled"
 msgstr "ÄöÛìâàãÒÐÝÝï ÒØÜÚÝÕÝÞ"
 
@@ -2293,7 +2293,7 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Normal (no scaling)"
 msgstr "±Õ× ×ÑöÛìèÕÝÝï"
 
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2527
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2531
 msgid "Active graphics filter:"
 msgstr "¿ÞâÞçÝØÙ ÓàÐäöçÝØÙ äöÛìâà:"
 
@@ -2864,7 +2864,7 @@ msgstr "
 
 #: engines/agi/detection.cpp:147 engines/cine/detection.cpp:70
 #: engines/drascula/detection.cpp:302 engines/dreamweb/detection.cpp:48
-#: engines/neverhood/detection.cpp:177 engines/sci/detection.cpp:440
+#: engines/neverhood/detection.cpp:177 engines/sci/detection.cpp:452
 #: engines/sherlock/detection.cpp:71 engines/toltecs/detection.cpp:200
 #: engines/zvision/detection_tables.h:51
 msgid "Use original save/load screens"
@@ -2872,7 +2872,7 @@ msgstr "
 
 #: engines/agi/detection.cpp:148 engines/cine/detection.cpp:71
 #: engines/drascula/detection.cpp:303 engines/dreamweb/detection.cpp:49
-#: engines/neverhood/detection.cpp:178 engines/sci/detection.cpp:441
+#: engines/neverhood/detection.cpp:178 engines/sci/detection.cpp:453
 #: engines/sherlock/detection.cpp:72 engines/toltecs/detection.cpp:201
 msgid "Use the original save/load screens instead of the ScummVM ones"
 msgstr ""
@@ -3537,19 +3537,28 @@ msgstr "
 msgid "Draw black lines over videos to increase their apparent sharpness"
 msgstr "¼ÐÛîÒÐâØ çÞàÝö ÛöÝö÷ ßÞÒÕàåã ÒöÔÕÞ éÞÑ ßÞáØÛØâØ ÷åÝî ÝÐïÒÝã çöâÚöáâì"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:430
+#: engines/sci/detection.cpp:431
+msgid "Use high-quality video scaling"
+msgstr ""
+
+#: engines/sci/detection.cpp:432
+#, fuzzy
+msgid "Use linear interpolation when upscaling videos, where possible"
+msgstr "²ØÚÞàØáâÞÒãÒÐâØ ÛöÝöÙÝã äöÛìâàÐæöî ÔÛï ×ÑöÛìèÕÝÝï ÓàÐäöÚØ"
+
+#: engines/sci/detection.cpp:442
 msgid "Prefer digital sound effects"
 msgstr "½ÐÔÐÒÐâØ ßÕàÕÒÐÓã æØäàÞÒØÜ ×ÒãÚÞÒØÜ ÕäÕÚâÐÜ"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:431
+#: engines/sci/detection.cpp:443
 msgid "Prefer digital sound effects instead of synthesized ones"
 msgstr "²öÔÔÐÒÐâØ ßÕàÕÒÐÓã æØäàÞÒØÜ ×ÒãÚÞÒØÜ ÕäÕÚâÐÜ, Ð ÝÕ áØÝâÕ×ÞÒÐÝØÜ"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:450
+#: engines/sci/detection.cpp:462
 msgid "Use IMF/Yamaha FB-01 for MIDI output"
 msgstr "²ØÚÞàØáâÞÒãÒÐâØ IMF/Yahama FB-01 ÔÛï MIDI ÒØåÞÔã"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:451
+#: engines/sci/detection.cpp:463
 msgid ""
 "Use an IBM Music Feature card or a Yamaha FB-01 FM synth module for MIDI "
 "output"
@@ -3557,35 +3566,35 @@ msgstr ""
 "²ØÚÞàØáâÞÒãÒÐâØ ÔÛï ÒØÒÞÔã MIDI àÕÖØÜ ÚÐàâØ IBM Feature ÐÑÞ FM áöÝâÕ× Yamaha "
 "FB-01"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:461
+#: engines/sci/detection.cpp:473
 msgid "Use CD audio"
 msgstr "²ØÚÞàØáâÞÒãÒÐâØ CD ÐãÔöÞ"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:462
+#: engines/sci/detection.cpp:474
 msgid "Use CD audio instead of in-game audio, if available"
 msgstr "²ØÚÞàØáâÞÒãÒÐâØ CD ÐãÔöÞ ×ÐÜöáâì öÓàÞÒÞÓÞ ÐãÔöÞ, ïÚéÞ âÐÚö ô"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:472
+#: engines/sci/detection.cpp:484
 msgid "Use Windows cursors"
 msgstr "²ØÚÞàØáâÞÒãÒÐâØ Windows ÚãàáÞàØ"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:473
+#: engines/sci/detection.cpp:485
 msgid ""
 "Use the Windows cursors (smaller and monochrome) instead of the DOS ones"
 msgstr "²ØÚÞàØáâÞÒãÒÐâØ Windows ÚãàáÞàØ (ÜÕÝèØå ö ÜÞÝÞåàÞÜÝØå), ×ÐÜöáâì DOS"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:483
+#: engines/sci/detection.cpp:495
 msgid "Use silver cursors"
 msgstr "²ØÚÞàØáâÞÒãÒÐâØ áàöÑÝö ÚãàáÞàØ"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:484
+#: engines/sci/detection.cpp:496
 msgid ""
 "Use the alternate set of silver cursors instead of the normal golden ones"
 msgstr ""
 "²ØÚÞàØáâÞÒãÒÐâØ ÐÛìâÕàÝÐâØÒÝØÙ ÝÐÑöà áàöÑÝØå ÚãàáÞàöÒ, ×ÐÜöáâì ×ÒØçÐÙÝØå "
 "×ÞÛÞâØå"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:813
+#: engines/sci/detection.cpp:825
 msgid "(Autosave)"
 msgstr "(°ÒâÞ×ÑÕàÕÖÕÝÝï)"
 
diff --git a/po/zh-Latn_CN.po b/po/zh-Latn_CN.po
index fab15c7..48b0c41 100644
--- a/po/zh-Latn_CN.po
+++ b/po/zh-Latn_CN.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.9.0git\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.scummvm.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-07-03 08:50+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-07-07 02:15+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2016-12-26 19:38+0000\n"
 "Last-Translator: Eugene Sandulenko <sev at scummvm.org>\n"
 "Language-Team: Chinese <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
@@ -123,7 +123,7 @@ msgstr ""
 #: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:287
 #: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:83
 #: engines/kyra/saveload_eob.cpp:557 engines/kyra/saveload_eob.cpp:590
-#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:827
+#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:826
 msgid "Yes"
 msgstr "Shi"
 
@@ -136,7 +136,7 @@ msgstr "Shi"
 #: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:287
 #: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:83
 #: engines/kyra/saveload_eob.cpp:557 engines/kyra/saveload_eob.cpp:590
-#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:827
+#: engines/sci/graphics/controls32.cpp:826
 msgid "No"
 msgstr "Fou"
 
@@ -158,7 +158,7 @@ msgstr ""
 #: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:54
 #: engines/agos/animation.cpp:559 engines/drascula/saveload.cpp:49
 #: engines/groovie/script.cpp:407 engines/parallaction/saveload.cpp:271
-#: engines/sci/engine/kgraphics.cpp:74 engines/sci/graphics/controls32.cpp:824
+#: engines/sci/engine/kgraphics.cpp:74 engines/sci/graphics/controls32.cpp:823
 #: engines/scumm/dialogs.cpp:189 engines/scumm/scumm.cpp:1882
 #: engines/scumm/players/player_v3m.cpp:130
 #: engines/scumm/players/player_v5m.cpp:108 engines/sky/compact.cpp:141
@@ -908,8 +908,8 @@ msgstr "Xuanran Moshi:"
 msgid "Special dithering modes supported by some games"
 msgstr "Youxi Zhichi Teshu de Doudong Moshi"
 
-#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:616
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2570
+#: gui/options.cpp:1046 backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:624
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2574
 msgid "Fullscreen mode"
 msgstr "Quanping Moshi"
 
@@ -2241,34 +2241,34 @@ msgstr "Xiangyou Huadong San Gen Shouzhi Qiehuan."
 msgid "OpenGL"
 msgstr "OpenGL"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:618
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2572
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:626
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2576
 msgid "Windowed mode"
 msgstr "Chuangkou Moshi"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:732
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:740
 #, c-format
 msgid "Resolution: %dx%d"
 msgstr ""
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:753
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2448
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:761
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2452
 msgid "Enabled aspect ratio correction"
 msgstr "Qiyong Bili Jiaozheng"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:755
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2454
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:763
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2458
 msgid "Disabled aspect ratio correction"
 msgstr "Jinyong Bili Jiaozheng"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:775
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2472
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:783
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2476
 #, fuzzy
 msgid "Filtering enabled"
 msgstr "Qidong Dianji"
 
-#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:777
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2474
+#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:785
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2478
 #, fuzzy
 msgid "Filtering disabled"
 msgstr "Jinyong Dianji"
@@ -2284,7 +2284,7 @@ msgctxt "lowres"
 msgid "Normal (no scaling)"
 msgstr "Putong"
 
-#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2527
+#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2531
 msgid "Active graphics filter:"
 msgstr "Huodong de Tuxing Guolvqi:"
 
@@ -2854,7 +2854,7 @@ msgstr "Xianshi Wuti Biaoqian"
 
 #: engines/agi/detection.cpp:147 engines/cine/detection.cpp:70
 #: engines/drascula/detection.cpp:302 engines/dreamweb/detection.cpp:48
-#: engines/neverhood/detection.cpp:177 engines/sci/detection.cpp:440
+#: engines/neverhood/detection.cpp:177 engines/sci/detection.cpp:452
 #: engines/sherlock/detection.cpp:71 engines/toltecs/detection.cpp:200
 #: engines/zvision/detection_tables.h:51
 msgid "Use original save/load screens"
@@ -2862,7 +2862,7 @@ msgstr "Shiyong Yuanshi Baocun/Zairu Pingmu"
 
 #: engines/agi/detection.cpp:148 engines/cine/detection.cpp:71
 #: engines/drascula/detection.cpp:303 engines/dreamweb/detection.cpp:49
-#: engines/neverhood/detection.cpp:178 engines/sci/detection.cpp:441
+#: engines/neverhood/detection.cpp:178 engines/sci/detection.cpp:453
 #: engines/sherlock/detection.cpp:72 engines/toltecs/detection.cpp:201
 #, fuzzy
 msgid "Use the original save/load screens instead of the ScummVM ones"
@@ -3523,19 +3523,27 @@ msgstr ""
 msgid "Draw black lines over videos to increase their apparent sharpness"
 msgstr ""
 
-#: engines/sci/detection.cpp:430
+#: engines/sci/detection.cpp:431
+msgid "Use high-quality video scaling"
+msgstr ""
+
+#: engines/sci/detection.cpp:432
+msgid "Use linear interpolation when upscaling videos, where possible"
+msgstr ""
+
+#: engines/sci/detection.cpp:442
 msgid "Prefer digital sound effects"
 msgstr "Youxianshiyong Shuzi Yinxiao"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:431
+#: engines/sci/detection.cpp:443
 msgid "Prefer digital sound effects instead of synthesized ones"
 msgstr "Youxian SHiyong shuzi YInxiao, er fei Hecheng"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:450
+#: engines/sci/detection.cpp:462
 msgid "Use IMF/Yamaha FB-01 for MIDI output"
 msgstr "Shiyong IMF/yamaha Fb-01 Huo MIDI shuchu"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:451
+#: engines/sci/detection.cpp:463
 msgid ""
 "Use an IBM Music Feature card or a Yamaha FB-01 FM synth module for MIDI "
 "output"
@@ -3543,34 +3551,34 @@ msgstr ""
 "Shiyong IBM Music Feature Ka Huozhe Yamaha FB-01 FM hecheng Mokuai zuowei "
 "MIDI shuchu"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:461
+#: engines/sci/detection.cpp:473
 msgid "Use CD audio"
 msgstr "Shiyong CD YInpin"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:462
+#: engines/sci/detection.cpp:474
 msgid "Use CD audio instead of in-game audio, if available"
 msgstr "Shiyong CD Yinpin erfei Youxinei Yinpin (ruguo keyong)"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:472
+#: engines/sci/detection.cpp:484
 msgid "Use Windows cursors"
 msgstr "Shiyong WIndows Guangbiao"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:473
+#: engines/sci/detection.cpp:485
 msgid ""
 "Use the Windows cursors (smaller and monochrome) instead of the DOS ones"
 msgstr "Shiyong Windows Guangbiao (gengxiao Danse) erfei DOS Guangbiao"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:483
+#: engines/sci/detection.cpp:495
 msgid "Use silver cursors"
 msgstr "Shiyong Yinse Guangbiao"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:484
+#: engines/sci/detection.cpp:496
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Use the alternate set of silver cursors instead of the normal golden ones"
 msgstr "Shiyong Qita Yinse Guangbiao"
 
-#: engines/sci/detection.cpp:813
+#: engines/sci/detection.cpp:825
 #, fuzzy
 msgid "(Autosave)"
 msgstr "Zidong Baocun:"

More information about the Scummvm-git-logs mailing list