[Scummvm-git-logs] scummvm master -> d2e2eac7bd620af5658c726465a796f6d20a9906

criezy criezy at scummvm.org
Wed Feb 22 20:54:43 CET 2017


This automated email contains information about 1 new commit which have been
pushed to the 'scummvm' repo located at https://github.com/scummvm/scummvm .

Summary:
d2e2eac7bd I18N: Update translation (Ukrainian)


Commit: d2e2eac7bd620af5658c726465a796f6d20a9906
    https://github.com/scummvm/scummvm/commit/d2e2eac7bd620af5658c726465a796f6d20a9906
Author: Eugene Sandulenko (sev at scummvm.org)
Date: 2017-02-22T20:54:37+01:00

Commit Message:
I18N: Update translation (Ukrainian)

Currently translated at 100.0% (933 of 933 strings)

Changed paths:
    po/uk_UA.po


diff --git a/po/uk_UA.po b/po/uk_UA.po
index bbe49d4..c503bcf 100644
--- a/po/uk_UA.po
+++ b/po/uk_UA.po
@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.9.0git\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.scummvm.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2017-02-21 23:29+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-02-22 19:52+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-02-22 19:54+0000\n"
 "Last-Translator: Eugene Sandulenko <sev at scummvm.org>\n"
 "Language-Team: Ukrainian "
 "<https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/scummvm/uk/>\n"
@@ -2302,7 +2302,7 @@ msgstr "
 
 #: backends/platform/ds/arm9/source/dsoptions.cpp:87
 msgid "Use laptop trackpad-style cursor control"
-msgstr "²ØÚÞàØáâÞÒãÒÐâØ ãßàÐÒÛöÝÝï ÚãàáÞàÞÜ ïÚ ÝÐ âàÕÚßÐÔö ÛÐßâÞßöÒ"
+msgstr "²ØÚÞàØáâÞÒãÒÐâØ ÚÕàãÒÐÝÝï ÚãàáÞàÞÜ ïÚ ÝÐ âàÕÚßÐÔö ÛÐßâÞßöÒ"
 
 #: backends/platform/ds/arm9/source/dsoptions.cpp:88
 msgid "Tap for left click, double tap right click"
@@ -2493,7 +2493,7 @@ msgstr "
 
 #: backends/platform/tizen/form.cpp:309
 msgid "Control Mouse"
-msgstr "ÃßàÐÒÛöÝÝï ÜØèÕî"
+msgstr "ºÕàãÒÐÝÝï ÜØèÕî"
 
 #: backends/platform/tizen/fs.cpp:259
 msgid "[ Data ]"

More information about the Scummvm-git-logs mailing list