[Scummvm-git-logs] scummvm master -> 842cda6f3268f83b4e6306b8fb5e8226bf134513

criezy criezy at scummvm.org
Wed Feb 22 20:56:36 CET 2017


This automated email contains information about 1 new commit which have been
pushed to the 'scummvm' repo located at https://github.com/scummvm/scummvm .

Summary:
842cda6f32 I18N: Update translation (Russian)


Commit: 842cda6f3268f83b4e6306b8fb5e8226bf134513
    https://github.com/scummvm/scummvm/commit/842cda6f3268f83b4e6306b8fb5e8226bf134513
Author: Eugene Sandulenko (sev at scummvm.org)
Date: 2017-02-22T20:56:29+01:00

Commit Message:
I18N: Update translation (Russian)

Currently translated at 100.0% (933 of 933 strings)

Changed paths:
    po/ru_RU.po


diff --git a/po/ru_RU.po b/po/ru_RU.po
index 3b26725..fd4caf1 100644
--- a/po/ru_RU.po
+++ b/po/ru_RU.po
@@ -8,16 +8,16 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.8.0svn\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.scummvm.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2017-02-21 23:29+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-12-31 21:04+0000\n"
-"Last-Translator: Ivan Lukyanov <lid-gr at tut.by>\n"
-"Language-Team: Russian <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
-"scummvm/ru/>\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-02-22 19:56+0000\n"
+"Last-Translator: Eugene Sandulenko <sev at scummvm.org>\n"
+"Language-Team: Russian "
+"<https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/scummvm/ru/>\n"
 "Language: ru_RU\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-5\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
-"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<="
+"4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
 "X-Generator: Weblate 2.9\n"
 "X-Language-name: Russian\n"
 
@@ -851,16 +851,15 @@ msgstr "
 
 #: gui/options.cpp:884
 msgid "Show On-screen control"
-msgstr ""
+msgstr "¿ÞÚÐ×Ðâì ãßàÐÒÛÕÝØÕ íÚàÐÝÞÜ"
 
 #: gui/options.cpp:888
-#, fuzzy
 msgid "Touchpad mouse mode"
-msgstr "ÀÕÖØÜ âÐçßÐÔÐ ÒëÚÛîçÕÝ."
+msgstr "ÀÕÖØÜ âÐçßÐÔÐ"
 
 #: gui/options.cpp:892
 msgid "Swap Menu and Back buttons"
-msgstr ""
+msgstr "¿ÞÜÕÝïâì ÜÕáâÐÜØ ÚÝÞßÚØ ¼ÕÝî Ø ½Ð×ÐÔ"
 
 #: gui/options.cpp:904
 msgid "Graphics mode:"
@@ -1111,9 +1110,8 @@ msgid "Speech volume:"
 msgstr "³àÞÜÚ. Þ×ÒãçÚØ:"
 
 #: gui/options.cpp:1351
-#, fuzzy
 msgid "Control"
-msgstr "ÃßàÐÒÛÕÝØÕ Üëèìî"
+msgstr "ÃßàÐÒÛÕÝØÕ"
 
 #: gui/options.cpp:1383
 msgid "FluidSynth Settings"

More information about the Scummvm-git-logs mailing list